Obec Krakovany, Nám. sv. Mikuláša č. 406/4, 922 02 Krakovany

O Z N A M

Obec Krakovany ako obstarávateľ Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebného zákona

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania  návrhu riešenia

 „Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany“

Zmeny a doplnky 13/2018 Územného plánu obce Krakovany sú počas 30 dní vystavená na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Krakovanoch a taktiež tu – na internetovej stránke obce – nižšie.

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 13/2018 Územného plánu obce Krakovany pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Krakovany.

Zmena územného plánu č.13/2019

00  Textová časť

00_Záväzná časť

00_Tabuľka Vyhodnotenie dôsledkov…

01  Širšie vzťahy

02_Kataster

03_Komplexný návrh

04_Doprava

05_Použitie PF na nepoľnohospodárske účely

06_Schéma záväzných častí