Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. novembra  2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

                                                                                                                     

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka  a Tibor Šurín. Starosta obce poslancov oboznámil  s programom  zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu, Ľuboša Sucháňa.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. septembra 2016

Uznesenie č. 44/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016
 5. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2015/2016
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2016
 7. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
 8. Ročný zápis do kroniky za rok 2015
 9. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany
 10. Plán činnosti HK na 2. polrok 2016
 11. Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016
 12. Vyradenie majetku obce
 13. Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku
 14. Žiadosť o finančnú pomoc pre FKK pri rekonštrukcii kúrenia
 15. Výročná správa Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správa o činnosti za 1. pol rok 2016
 16. Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
 17. Rôzne
 18. Záver – podané

Uznesenie č. 45/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Jozefa Štefanku. – podané

Uznesenie č 46/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 24/4/2016-43/5/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 3. 6.2016 a 30.6.2016  – podané

Uznesenie č. 47/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2015/2016 – podané

Uznesenie č. 48/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy , Hrádze 480/9, Krakovany v školskom roku 2015/2016 – podané

Uznesenie č. 49/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000   +38 934,37   163 934,37 -33 000 130 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37

 

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000          -5 900 108 100
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18      952 301,18 +37 112,19 989 413,37

Uznesenie č. 50/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016 – podané

Uznesenie č. 51/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2015 – podané

Uznesenie č. 52/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany: Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo a Tibor Šurín – podané

Uznesenie č. 53/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 – podané

Uznesenie č. 54/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie Župného festivalu kultúry 2016 – podané

Uznesenie č. 55/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v hodnote obstarávacej ceny 6 801,13 eur – podané

 

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3627,72
Kultúrne stredisko (KS) 74,28
Základná škola (ZŠ) 1173,36
Materská škola (MŠ) 358,99
Školská jedáleň MŠJ, ZŠJ 222,48
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 1344,30
SPOLU 6801,13

Uznesenie č. 56/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom č. 141/28, pre Ing. Rastislava Bielika, Južná ulica 37, Krakovany – podané

 

Uznesenie č. 57/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Žiadosť FK Krakovany o finančnú pomoc pri rekonštrukcii kúrenia v kabínach FK vo výške

2 500,00 eur. – podané

Uznesenie č. 58/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu Mikroregiónu nad Holeškou za rok 2015 a Správu  manažéra o činnosti za 1. pol rok 2016 – podané

Uznesenie č. 59/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Poveruje

Starostu obce Krakovany  PhDr. Františka Klinovského na podpis Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike pri plnej znalosti z neho vyplývajúcich záväzkov a verejne ho uznáva ako kľúčový prvok svojej politiky – podané

Uznesenie č. 60/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu starostu o navýšení výšky bežného účtu Združenia obci Kanalizácia Vrbové –Krakovany o 300,00 eur od každého člena združenia, ktoré budú použité na bežné výdavky – podané

Uznesenie č. 61/6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Mgr. Lukáš Radoský požiadal kanceláriu obecného úradu, aby zistila zodpovedného za polenie autobusovej zastávky pri ihrisku a vyzvala ho, aby danú zastávku očistil. Zároveň požiadal kanceláriu OcÚ aby preverila platnosť VZN o vylepovaní plagátov na výlepových plochách v obci, ak takého VZN nie platné, požiadal o pripravenie jeho návrhu.  Navrhol Majetkovej, finančnej a stavebnej komisii zistiť počet vlastníkov na Strážovských záhumeniciach a pripraviť návrh riešenia tejto lokality, aby bolo možné pokračovať v individuálnej bytovej výstavbe v obci. Navrhol naplánovať termíny zasadnutí OZ na rok 2017.

– Jozef Štefanka požiadal o častejšie vyprázdňovanie smetných nádob na verejných priestranstvách  v obci a navrhol o doplnenie ďalších nádob. Požiadal pracovníkov OcÚ o zabezpečenie skosenia pozemkov na Veternej ulici, ktoré patria obci a poslať výzvy na zabezpečenie údržby na pozemkoch, ktoré patria súkromným osobám, alebo podnikateľom. Požiadal o doriešenie verejného osvetlenia na Krátkej ulici, ktoré sa nachádza na súkromných pozemkoch.

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci obecného zastupiteľstva kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č.3/2016

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému

zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí

vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2016 predstavuje čiastku 906 468,– € v príjmových aj

výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2016 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 45 833,18€ na sumu celkom 952 301,18 € v príjmových aj výdavkových

položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2016 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 37 112,19 € na

sumu 989 413,37€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2016 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 79 111,82 € na

sumu 910 301,55€.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 12 888,18 €,
 • kapitálový bez zmien,
 • finančné operácie znižujú o 92 000,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 14 588,18 €,
 • kapitálový znižuje o 81 700,– €
 • finančné operácie sa znižujú o 12 000,–€.

Všetky položky s rozdielom nad 1000 eur podrobne vysvetlila kontrolórka Elena Podmaková.

K rozpočtovému opatreniu č.3/2016 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať, Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 schválené.

 

K bodu č. 5Návrh na vyradenie majetku

Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín. Návrh na vyradenie majetku obce predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Dodatočné vyradenie majetku sa robilo v Zariadení opatrovateľskej služby, kde bolo potrebné vyradiť pračku, ktorej oprava bola nerentabilná v obstarávacej cene 269,00 € a požiarnej zbrojnici sa vyraďovali zastaralé uniformy a nefunkčné hadice v obstarávacej cene 405,16 €. Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 674,16 eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 674,16 eur schválené.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – r. Hornáková

Starosta obce predložil poslancom žiadosť na odkúpenie obecného pozemku, časť p.č. 293/1,  zastavaná plocha, k.ú. Krakovany,  ktorú na obecný úrad podali Eva Hornáková, Veronika Hornáková a Matej Hornák, všetci bytom Dolná ulica 77/33, Krakovany. Dôvod žiadosti o odkúpenie je majetkové vysporiadanie, pri ktorom bolo zistené, že časť pôvodnej stavby rodinného domu so súpisným  číslom 77 stojí na obecnom pozemku. Na základe tohto zistenia dali vypracovať geometrický plán na odčlenenie potrebných častí parciel, ktorý priložili k žiadosti. 

Odpredaj  p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany,  na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Ing. Juraj Brna, bol overený Ing. Evou Gonovou 11.11.2016 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Poslanci pred zasadnutím obecného zastupiteľstva dostali  aj Návrh Kúpnej zmluvy, ktorý predložili žiadatelia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Za odpredaj pozemku p.č. 293/12, 293/13 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany schválený.

V druhej časti poslanci rokovali o Návrhu Kúpnej zmluvy, ktorú predložili kupujúci. Poslanci sa dohodli na cene za odpredaj, ktorú použili aj v minulosti pri podobných predajoch, čo je 7,- eur/m2. celková výška sumy je 119,- eur. Návrh na klad  do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpnej zmluvy budú hradiť kupujúci. Za predložený návrh sal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoavl:0, bol Návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely č. 293/12 a 293/13, zastavané plocha, k.ú. Krakovany o výmere 17 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom 119,- eur, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany schválený. 

 

K bodu č. 7 – Návrh kúpnej zmluvy Košinár

Starosta obce predložil poslancom návrh Kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku v kat. území Krakovany, ktorý je zapísaný na LV č. 466 ako parcela registra „C“ č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej.  Parcela 130/13 sa nachádza podľa územného plánu v priestore miestnej komunikácie, Nová ulica. Je to jediná parcela v tejto časti miestnej komunikácie, ktorá nie je vo vlastníctve obce Krakovany.  Navrhovaná kúpna cena 68,- eur  bola stanovená znaleckým posudkom ktorý vypracovala Ing. Miroslava Helegda pod  číslom 092/2016. Starosta obce informoval poslancov, že pokiaľ manželia Košinároví nepristúpia k návrhu Kúpnej zmluvy, obec zaháji proces vyvlastnenia. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Piscová), nehlasoval:0, bol návrh Kúpnej zmluvy na p.č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej  za cenu 68,- eur schválený.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce

Starosta obce predložil poslancom žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017.  Na obecný úrad Krakovany bolo doručených 17 žiadosti o dotácie z rozpočtu obce. Každou žiadosťou sa poslanci zaoberali jednotlivo, a zároveň o každej výške hlasovali samostatne. Na záver sa potom bude schvaľovať jedno uznesenie pre kompletnú výšku dotácie z rozpočtu obce.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža  –  požiadala o dotáciu vo výške 1500,-MSSČK má najviac akcií v kultúrnom dome, kde sa im účtuje nájom aj spotreba energií za prenájom priestorov kultúrneho domu. Väčšina poskytnutej dotácie sa tak vráti obci. Z toho dôvodu požiadali o navýšenie dotácie o 500,- eur oproti roku 2016. Za výšku dotácie 1500,- eur pre MSSČK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola schválená dotácia pre MSSČK Krakovany  vo výške 1500,- eur.

Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany –   požiadal o dotáciu vo výške 700,- eur. V minulom roku im bol schválený príspevok  670,- eur.  K zvýšeniu príspevku pre OSK Krakovany poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Štefanka), nehlasoval:0, bol príspevok pre OSK Krakovany vo výške 700,- eur schválený.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 700,00 eur na činnosť. V minulom roku im bolo schválených 500,- eur. Dotácia bude použitá na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver. Za predložený  návrh 700,- eur dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Klinovský), nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 700,00 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca (CFM JA) je záujmové združenie právnických osôb – šport mládeže. Futbalový klub Krakovany do tohto združenia pristúpilo 11.7. 2016 na zasadnutí Výkonného výboru CFM JA a zároveň z tohto združenia vystúpilo MFK Vrbové.  Združenie požiadalo o dotáciu vo výške 3000,- eur. Vzhľadom k tomu, že FKK dostáva pomerne vysokú čiastku z obecného rozpočtu starosta obce navrhol výšku dotácie znížiť na 2500,- eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola  dotácie pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 2500,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 14 000,00 eur. Oproti roku 2016 zvýšili požiadavku o 2000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou závlahového systému trávnika a tiež prepustenia jednej diskotéky hasičom. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Folklórny súbor LUSK požiadal o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. V minulom roku im bola schválená dotácia vo výške 800,- eur. Na tejto sume sa poslanci dohodli aj v tomto roku. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň) bola dotácia vo výške 800,- eur pre FS LUSK schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka  požiadala o 500,00 eur. Nakoľko bolo zistené, že Krakovčanka nie je Občianske združenie (nemá pridelené IČO) bola z dotačného programu v zmysle VZN č.4/2005 vyčlenená. Napriek tomu jej poslanci príspevok na činnosť schválili. Navrhnutá suma bola vo výške 500,- eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok vo výške 500,- eur pre FS Krakovčanka schválený.

Tanečná skupina FS Krakovienka   požiadala o  500,00 eur. Poslanci pre  TS Krakovienka navrhli dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Šurín), bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 300,00 eur. Od každého folklórneho súboru, ktorému bola schválená dotácia bude obec požadovať jedno vystúpenie na kultúrnych podujatiach v obci bez nároku na odmenu. 

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 300,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na dve kultúrne podujatia. K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky.  Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 300,00 eur na prenájom sály KD na dve spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Časť dotácie má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2017 v Krakovanoch (500,00 eur) a druhá časť by bola použitá na kúpu drevených kójí, ktoré budú používať pri výstave paličkovanej čipky a zároveň by sa mohli využívať aj pri župnom festivale a slávnostiach jesene ako predajné stánky. Starosta obce navrhol, aby sa drevené kóje nakúpili priamo z rozpočtu obce a tak by boli súčasťou zariadenia kultúrneho domu. Na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky poslanci navrhli výšku dotácie 500,00 eur.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 2 000,00 eur. Poslanci navrhli výšku dotácie znížiť na 1000,- eur. Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Šurín), poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 000,00 eur schválili.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 700,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 700,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 1 000,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 800,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 800,00 eur schválená.

Dobrovoľný hasičský zbor  požiadal o dotáciu vo výške 750,- eur , ktoré chcú použiť pri organizovaní súťaže o Pohár starostu, štartovné na súťažiach a príspevok na nájom a energie KD na Štefanskú zábavu. Podobne ako FS Krakovčanka, nemá DHZ svoje IČO, preto budú z dotačného programu v zmysle VZN č. 4/2005 vyradený a žiadosť bola posudzovaná ako príspevok z rozpočtu obce. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol príspevok pre DHZ vo výške 750,- eur schválený.

Záujmové združenie zdravého cvičenia PILATES a Katarína Zubáková, Aerobic s Katkou, požiadali o bezplatný prenájom telocvične ZŠ. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený. Zo zasadnutia  sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda.

 

K bodu č. 9 – Termíny vykonania inventarizácie

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka                      

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka       

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub,


Vyraďovacia komisia
(totožná s likvidačnou):Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2016 do 29.1.2017.

Fyzická inventúra 15.12.2016 – 31.12.2016, dokladová inventúra 1.1.2017-29.1.2017

Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na prerokovanie a schválenie upravené VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu. Vychádzala zo schváleného VZN č. 1/2015, ktoré poslanci schválili 17. júna 2015 uznesením č. 49/5/2015.  Podrobne im vysvetlila všetky navrhované zmeny v jednotlivých paragrafoch.

Z nadpisu VZN navrhla vypustiť text (členov komisie obecného zastupiteľstva – neposlancov),

V čl. 3 Rozsah pôsobnosti vynechať odstavec 4. Odmeňovanie členov komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov

V čl. 5 odst.1 písm. a) doplniť „na návrh starostu obce“ a vynechať písm. b) „je možné navrhnúť mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnych úloh vo výške 0-100 eur mesačne jednorazovo v čistom, na návrh starostu.

V čl. 6 vypustiť odst.3  „členovi komisie obecného zastupiteľstva  z radov občanov patrí odmena vo výške 20,00 – 70,00 eur v čistom raz ročne na základe návrhu predsedu komisie.

V čl. 9 v odstavci 1. vynechať časť vety „poslanca, alebo člena, predsedu komisie.“

V čl. 10 vynechať časť vety „a člena komisie obecného zastupiteľstva neposlanca.“

Poslanci s týmito úpravami VZN nesúhlasili a trvali na tom, aby ostalo v platnosti VZN č.1/2015, ktoré bolo schválené 17. júna 2015.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci zobrali návrh VZN č. 3/2016 na vedomie.

K bodu č. 11 – Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu k 30.9.2016. Poslanci informáciu hlasovaním : 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomia.

Starosta obce predložil poslancom návrh na doriešenie prenájmu skladu hudobných nástrojov pre FS Lusk a DH Borovienka v kultúrnom dome. Navrhol prenájom priestor za 1,– euro na rok s podmienkou, že zabezpečí ozvučenie všetkých kultúrnych akcií organizovaných obecným úradom a spoločenskými organizáciami obce Krakovany. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proi:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prenájom priestorov v KD schválený.

Starosta obce požiadal poslancov, aby predložili návrhy na investičné akcie na rok 2017, ako podklad na zostavenie finančného rozpočtu na rok 2017.

Daniela Piscová požiadala o navýšenie prostriedkov na Župný festival kultúry,  navrhla nové police v sklade inventáru v KD a výmenu zadných dverí v kultúrnom dome a vymaľovanie chodby a kuchyne v KD.  Výmenu zadnej časti  opony.  Navrhla aj doplnenie kontejnera na fľaše pri kultúrnom dome.

Starosta obce informoval o úspore prostriedkov za komunálny odpad. Tieto peniaze obec musí do konca roku preinvestovať. Navrhol nakúpiť nádoby na komunálny odpad.  Aby nebolo potrebné robiť EKS, výška nákupu nesmie presiahnuť cenu 6000,- eur s DPH.  Starosta obce dal hlasovať za nákup smetných nádob v hodnote do 6000,- eur. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nákup nádob na komunálny odpad schválený.

   

Interpelácie poslancov:

Daniela Piscová, pýtala sa na výsledok súdneho pojednávania s rodinou Žažovou. Starosta obce informoval, že súdne pojednávanie skončilo zmierom. Rozhodnutie súdu zatiaľ doručené nebolo.

Bude potrebné vyvolať rokovanie s pánom Odnogom o Územnom pláne zóny. Za týmto účelom sa bude musieť stretnúť aj stavebná a finančná komisia.

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 25. novembra 2016

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 62/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 A/ Berie na vedomie

Návrh programu  zasadnutia OZ 

 B/ Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2016
 5. Návrh na vyradenie majetku obce
 6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku r. Hornáková
 7. Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová
 8. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2017
 9. Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016
 10. Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a zástupcu starostu
 11. Rôzne
 12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský  P.,  Piscová,  Sucháň,  Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová,  Sucháň,  Urban)

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 63/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský    Sucháň,  Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č 64/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 44/6/2016-61/6/2016   zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 29. septembra 2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2016

Uznesenie č. 65/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu:

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 780 468 +6 898,81 787 366,81 +70 112,19 857 479 +12 888,18 870 367,18
Kapitálové príjmy   1 000             0 1 000 0 1 000 0 1 000
Finančné operácie   125 000 +38 934,37 163 934,37 -33 000 130 934,37 -92 000 38 934,37
Príjmy spolu 906 468 + 45 833,18  952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

 

 

  Rozpočet rok 2016  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 780 468 +45 833,18 826 301,18 +43 012,19 869 313,37 +14 588,18 883 901,55
Kapitálové výdavky   114 000 0 114 000         -5 900 108 100 -81 700 26 400
Finančné operácie 12 000 0 12 000        0 12 000 -12 000 0
Výdavky spolu 906 468 +45 833,18 952 301,18 +37 112,19 989 413,37 -79 111,82 910 301,55

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, , Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda,  Klinvský, Piscová,  Radoský, Sucháň,  Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh na vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 66/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Hodnotu majetku určeného na vyradenie, ktorá  predstavuje v čase jeho obstarania cenu 674,16 Eur.

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Požiarna zbrojnica 405,16
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 269,00
SPOLU 674,16

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – r. Hornáková

Uznesenie č. 67/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Evy Hornákovej, Mateja Hornáka a Veroniky Hornákovej o odpredaj pozemku p.č. 293/12 a 293/13, k.ú. Krakovany, o výmere 17 m2

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 293/12 a 293/13, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, o výmere 17m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 293/1, zastavaná plocha, k.ú. Krakovany, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Ing. Juraj Brna, bol overený Ing. Evou Gonovou 11.11.2016 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

  

Uznesenie č. 68/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na odpredaj parcely č. 293/12 a 293/13, zastavané plocha, k.ú. Krakovany o výmere 17 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom .119,- eur, pre Evu Hornákovú, Mateja Hornáka a Veroniku Hornákovú, Dolná ulica 77/33, Krakovany.   Návrh na klad  do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpnej zmluvy hradí kupujúci.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský,  Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Návrh kúpnej zmluvy Vladimír Košinár a Marta Košinárová

Uznesenie č. 69/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Kúpnej zmluvy na p.č. 130/13, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,   o výmere 19 m2, od spoluvlastníkov Vladimír Košinára  a manželky Marty Košinárovej, rod. Markechovej  za cenu 68,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň,  Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,   Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Uznesenie č. 70/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 23 500,- eur

Miestna skupina SČK Krakovany    1500,- €

Obecný stolnotenisový  klub             700,- €

Poľovnícke združenie Králik             700,- €

Centrum futbalovej mládeže             2500,- €

Futbalový klub Krakovany              12000,- €

FS LUSK                                            800,- €

FS Krakovčanka                                  500,- €

TS Krakovienka                                   300,- €

Súkromné etnografické múzeum         300,- €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,- €

RKC farnosť Krakovany                   1000,- €

JDS Krakovany                                   700,- €

ZR pri ZŠ                                             450,- €

ZR pri MŠ                                            800,- €

DHZ                                                    750,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Termíny vykonania inventarizácie k 31.12.2016

Uznesenie č. 71/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2016

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2017

Inventarizácia 15.12.2017-29.1.2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban,)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č.3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 72/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Zobralo na vedomie

Návrh VZN č. 3/2016 Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a trvajú na ponechaní platnosti VZN č. 1/2015 zo dňa 17.6.2015

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Rôzne 

Uznesenie č. 73/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2016

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 74/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Používanie skladu hudobných nástrojov v KD Krakovany  pre Michala Sedláka, ktorý zastupuje FS LUSK vo výške 1,00 €/ročne pričom sa zaviaže  zabezpečovať ozvučovanie kultúrnych akcií organizovaných  obcou Krakovany  a spoločenskými  organizáciami  z obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:  8  (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup zberných nádob na vývoz komunálneho  v sume cca 6000,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 76/7/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo,  Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. novembra 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková     

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.