OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. marca 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci: Ing. Milan Jurda, Mgr. Lukáš Radoský a Ľuboš Sucháň.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
  4. Rôzne
  5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia..  Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Mgr. Juraja Filu  a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský P), nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“  a výška spoluúčasti.

Starosta obce predložil poslancom návrh na podanie  žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“, ktorá sa predkladá na základe výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1., Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia. Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 383 736,39 eur. Výška spoluúčasti na financovaní projektu je 5 % oprávnených nákladov, čo predstavuje sumu  19 186,82 eur. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ vo výške celkových oprávnených nákladov 383 736,39 eur zo spoluúčasťou 5% vo výške 19 186,82 eur schválené.

K bodu č. 4 – Rôzne

Poslanec Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o žiadosti spoločnosti Telecomprojekt, spol. s r. o. udelenie súhlasu na umiestnenie a vybudovanie súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete Základ pre kabinet MSAN_KRKO_123_1. Cieľom projektu je skvalitnenie poskytovaných služieb zákazníkom v sieti T-com. Z toho dôvodu je potrebné vybudovať spevnenú plochu s betónovým základom o rozmeroch 2,5 x 2,0 m, ktorá bude postavená na pozemku vo vlastníctve Obce Krakovany, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15. Časť parcely, na ktorej bude postavená betónová základňa, by chcela spoločnosť Slovak Telekom, a.s.  vziať do dlhodobého prenájmu. Vzhľadom k tomu, že podmienky nájomnej zmluvy obec ešte nepripravila, starosta požiadal aspoň o predbežný súhlas s prenájmom tejto plochy a s výstavbou zariadenie –  kabinet MSAN_KRKO_123_1.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva a výstavbu zariadenia  schválený.

K bodu č. 5 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 8. marca 2016

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 15/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ a výška spoluúčasti.
  4. Rôzne
  5. Záver

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 16/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Uznesenie č. 17/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v rámci OP Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch, 

B/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Výška celkových výdavkov na projekt:    383 736,39

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:   383 736,39

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:  19 186,82 €

 

Prítomných: 6 (Filo,  Klinovský, Piscová,   Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Piscová, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Uznesenie č. 18/2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na dlhodobý prenájom verejného priestranstva časť pozemku, p.č. 123/1, k.ú. Stráže, na Strážovskej ulici oproti domu č. 250/15  a výstavbu zariadenia – kabinet MSAN_KRKO_123_1.

 

V Krakovanoch  8. marca 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.