OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 14. decembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 5. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 6. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 7. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 9. Rôzne
 10. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 1. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 2. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 3. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 96/9/2015 – 113/9/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015.

Uznesenie č. 96/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver  – podané

Uznesenie č. 97/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č. 98/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 81/8/2015-95/8/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015- podané.

Uznesenie č. 99/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

prezentáciu záujmového združenia obcí – Mikroregión nad Holeškou a OZ Holeška, ktorú poslancom OZ predstavil Dušan Daloš, predseda združenia a Lukáš Pavlech, manažér mikroregiónu – podané

Uznesenie č. 100/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

B/Schvaľuje

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 – podané

Uznesenie č. 101/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Smernicu o verejnom obstarávaní obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 102/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016 – podané

Uznesenie č. 103/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany – podané

Uznesenie č. 104/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 19 319,00 eur

Miestna skupina SČK Krakovany    1 000,00 €

Obecný stolnotenisový  klub               670,00 €

Poľovnícke združenie Králik               500,00 €

Futbalový klub Krakovany             12 000,00 €

FS LUSK                                             800,00 €

FS Krakovčanka                                  300,00 €

TS Krakovienka                                   300,00 €

Súkromné etnografické múzeum         399,00 €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,00 €

RKC farnosť Krakovany                   1 000,00 €

JDS Krakovany                                    700,00 €

ZR pri ZŠ                                              450,00 €

ZR pri MŠ                                             700,00 €  – podané

Uznesenie č. 105/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Termín inventúr:

Inventarizácia 15.12.2015-29.1.2016

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2015

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2016 – podané

Uznesenie č. 106/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nebytové priestory, bývalý  klub mladých  podané.

Uznesenie č. 107/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nájomný byt č. 1 – podané

Uznesenie č. 108/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 sumu 7000,00 eur  na nákup technického vybavenia a materiálneho zabezpečenia  Dobrovoľného hasičského zboru Krakovany – podané

Uznesenie č. 109//92015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zloženie Obecného hasičského zboru Krakovany

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hiner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický – podané

Uznesenie č. 110/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na zmenu ÚP pre p.č. 634/4, 635/4, k.ú. Stráže – podané

Uznesenie č. 111/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Súhlas na odčlenenie časti pozemku p.č. 635/4, k.ú. Stráže – podané

Uznesenie č. 112/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána  Františka Garafu  a Viery Garafovej na odkúpenie podielu obce  p.č. 635/4 k.ú. Stráže, ale z dôvodu pripravovanej zmeny UP,  nemôže  danej žiadosti vyhovieť. V prípade záujmu môžete o odkúpenie požiadať po zmene ÚP obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 113/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 96/9/2015 – 113/9/2015    zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh VZN č. 3/2015  o miestnych daniach na území obce Krakovany. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní  na území obce Krakovany.

Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Informoval poslancov, že sadzba daní sa oproti roku 2015  nezmenila. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Za predložený návrh VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č.3 o miestnych daniach na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 – VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie Návrh VZN č.4/2015  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Výšku sadzby za komunálny odpad  a za drobný stavebný odpad navrhla finančná komisia.

Sadzba poplatku je pre poplatníka podľa § 77 ods. 2 a 3 je 0,0630 € za osobu a kalendárny deň.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad vzniknutý pri drobných udržiavajúcich prácach z domácností bez obsahu škodlivín je 0,015 € za kilogram. Poplatok sa vyberá povereným pracovníkom obce priamo na zbernom dvore pri vývoze tohto odpadu. Poslanci navrhli  kontrolovať pracovníkov Petmasu a to vážením vozidla na začiatku vývozu aj plného vozidla a odsúhlasenie vážnych listov  podpisom zodpovednej osoby obce (zamestnancom OcÚ).

O výške sadzby za komunálny odpad sa rozprúdila medzi poslancami diskusia. Časť poslancov bola za to, aby sa výška poplatku za komunálny odpad nezvyšovala oproti roku 2015, časť poslancov bola za zvýšenie poplatku. Starosta obce dal hlasovať za výšku poplatku, ktorá bola navrhnutá vo VZN finančnou komisiou –  0,0630 € za osobu a kalendárny deň a  poplatku za drobný stavebný odpad vzniknutý pri drobných udržiavajúcich prácach z domácností bez obsahu škodlivín  0,015 € za kilogram. Hlasovaním za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Urban), proti: 2 (Radoský, Šurín), zdržal sa hlasovania: 1 (Štefanka), nehlasoval:0, bolo VZN č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválené, Za ďalšie návrhy sa už nehlasovalo.

 

K bodu č.6 –  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany

Toto Všeobecné záväzné nariadenie  sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce Krakovany v súlade s §39 ods.3 zákona o odpadoch a jeho zavedením je: zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce Krakovany za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom č.223/2001 Zb.z., vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. Ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi /§39 ods.4 zákona o odpadoch/, najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodnenie odpadov.  K predloženému návrhu VZN č. 5/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal s ahlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.5/2015 schválené.

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie 3/2015

Návrh na Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa predkladá v  súlade s ods. 2 písmenom a), b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky znižujú. Plánovaný prebytok rozpočtu vo výške 50 000€ zostáva zachovaný, napriek tomu, že príjem z predaja pozemkov sa nerealizoval.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,– € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 149 747,44€ na

sumu 840 074,03€ v príjmoch a na 790 074,03€ vo výdavkoch.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 515,92 €,
 • kapitálový znižuje o 150 000,– €,
 • finančné operácie zvyšujú o 768,48,– €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 4 252,56 €,
 • kapitálový znižuje o 154 000 €
 • finančné operácie – bez zmien.

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

 

Jednotlivé zmeny na položkách vyššie 1000,- eur vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo. K zmene rozpočtu č. 3/2015 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Rozpočtové opatrenie č.3/2015 schválené.

 

K bodu č. 8 – Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018

Rozpočet obce Krakovany na roky 2016-2018 je zostavený v súlade s nasledovnými

právnymi normami: so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy, so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,  so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,  so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,  s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2016 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. V časti finančné operácie sa predpokladá krytie investičných akcií, hlavne kanalizácie celej obce v plnej výške 125 000 € čerpaním dlhodobého bankového úveru. V prípade očakávaného prebytku hospodárenia z roku 2015 je predpoklad, že sa výška úveru môže znížiť.

Celkový rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet na rok 2017 je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie a prebytok bežného rozpočtu. Predpokladá sa čerpanie úveru na realizáciu investičných akcií, hlavne kanalizácie celej obce.

Celkový rozpočet na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na rok

2018 je zostavený ako prebytkový z dôvodu splácania úveru. Kapitálový rozpočet je

schodkový. Schodok je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu v plnej výške.

 

Položky, ktoré poslancov najviac zaujímali vysvetlil predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo. K predloženému rozpočtu poslanci nemali pripomienky. Z predloženého návrhu sa schvaľoval návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu pre roky 2017 a 2018 poslanci berú na vedomie.  K predloženému návrhu rozpočtu zaujala stanovisko aj kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. V závere konštatuje, že Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách aj v budúcom období, a to predovšetkým budovaním-zveľaďovaním miestnych komunikácií a vybudovaním kanalizácie, ktorej výstavba bude vykrytá dlhodobým úverom.

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

 

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2016:

                                   Príjmy             Výdavky                                 

bežný rozpočet           780 468,- Eur  780 468,- Eur

kapitálový rozpočet         1 000,- Eur            114 000,- Eur

finančné operácie       125 000,- Eur     12 000,- Eur

SPOLU                      906 468,- Eur   906 468,- Eur

Odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Za predložený návrh rozpočtu na rok 2016 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Piscová), nehlasoval:0, bol rozpočet na rok 2016 schválený.

Návrh rozpočtu na roky 217-2018 poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová),  nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

Zapisovateľka Emília Knošková predložila na schválenie žiadosti o bezplatný prenájom telocvične ZŠ pre Zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou. K bezplatnému prenájmu telocvične ZŠ poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pillates a Aerobic s Katkou schválený.

Pani Piscová poďakovala poslancom za schválenie dotácie pre Klub paličkovanej čipky Bábence, vzhľadom k tomu, že na minulom zasadnutí nebola prítomná. Zároveň vyslovila nepokojnosť s rozdelením dotácií pre folklórne skupiny, nakoľko FS LUSK dostal dotáciu vo výške 800,- eur, a FS Krakovačanka a FS Krakovienka dostali len po 300,- eur. Navrhla aby sa v budúcom roku určili pravidlá na podávanie žiadosti o dotáciu pre kultúrne zložky.

 

Interpelácie poslancov

Poslanec Ing. Milan Jurda tlmočil požiadavky a otázky pána Slavomíra Ťupeka:

 • Zverejňovanie obecných oznamov na internetovej stránke (Termíny zasadnutia, odčítanie plynu, vody a elektriky a pod.)
 • Ako si obec predstavuje problematiku neumiestnených detí v materskej škole pre nedostatočnú kapacitu
 • Či by bolo možné v obci umiestniť aj kontajnery na kovy
 • Či by bolo možné opraviť chodník od stanice k Chateau resp. až k futbalovému ihrisku
 • Či by bolo možné opraviť most pri čističke odpadových vôd aj s pridaním zábradlia
 • Či sa každý rok robí kontrola preliezok na detskom ihrisku
 • Či by nebolo možné každý večer zakrývať pieskovisko na detskom ihrisku.

Poslanec Jozef Štefanka opäť otvoril problematiku parkovania vozidiel pred Pivárňou U notára. Starosta obce informoval poslancov, že tento problém bude potrebné riešiť s dopravným inšpektorátom, s ktorým už začal rokovania. Vyzval poslancov, aby zvážili ešte ďalšie problémové miesta v obci a návrhy predložili na obecný úrad, aby sa zahrnuli do jedného projektu,  ktorý bude obec musieť predložiť na posúdenie a schválenie DI v Trnave.

Poslankyňa Daniela Piscová požiadala starostu o zabezpečenie častejšieho vývozu smetných nádob na cintorínoch.

Poslanec Mgr. Juraj Filo sa pýtal, v akom štádiu je získanie ďalšieho merača rýchlosti na Školskú ulicu v smere od futbalového štadióna ku škole.

 

K bodu č. 10 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 14. decembra  2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 114/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 1. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 2. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 3. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 5. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 6. Rôzne
 7. Záver

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 115/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

 

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 116/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 96/9/2015-113/9/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Uznesenie č. 117/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 118/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

B/Schvaľuje

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Sucháň,  Urban)

Proti:2 (Radoský, Šurín )

Zdržal sa hlasovania:1(Štefanka)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

 

Uznesenie č. 119/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Rozpočtové opatrenie č.3/2015

 

Uznesenie č. 120/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03

 

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Návrh rozpočtu obce Krakovany na roky 2016-2018

Uznesenie č. 121/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný  rozpočtu obce Krakovany na rok 2016 vo výške 906 468,00 eur v príjmových aj výdavkových položkách

 

Príjmy          Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2016 Návrh 2016              
Bežný rozpočet 780 468 780 468              
Kapitálový rozpočet 1 000 114 000              
Finančné operácie 125 000 12 000              
SPOLU: 906 468 906 468              
Nerozpoč-tované príjmy 0 0              
SPOLU 906 468 906 468              

 

B/ Berie na vedomie

Finančný rozpočtu obce Krakovany na roky 2017-2018.

 

Príjmy                         Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2017 Návrh 2018
Bežný rozpočet 777 764 783 639 755 764 721 639
Kapitálový rozpočet 0 0 90 000 50 000
Finančné operácie 80 000 0 12 000 12 000
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
Nerozpočtované príjmy 0 0 0 0
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
         

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,  Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Piscová)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

 

Uznesenie č. 122/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pilates a Cvičenie Aerobiku na rok 2016

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 123/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Pripomienky p. Ťupeka

 

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 124/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  14. decembra 2015

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.