OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. novembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 5. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 6. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 7. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 8. Zmluva o financovaní projektu
 9. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 10. Termíny vykonania inventúr
 11. Výberové konanie na nebytové priestory
 12. Výberové konanie na nájomný byt
 13. Rôzne
 14. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 81/8/2015 – 95/8/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015

Uznesenie č. 81/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

 1. Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Otvorenie zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy za školský rok 2014/2015
 6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025
 7. Ročný zápis do kroniky za rok 2014
 8. Rozpočtové opatrenie č.2/2015
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa kultúrnej komisie
 11. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015
 12. Návrh rozpočtu pre Združenie obcí “Kanalizácie  Vrbové –  Krakovany“
 13. Rôzne
 14. Záver  –  podané

Uznesenie č. 82/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ľuboša  Sucháňa – podané

Uznesenie č. 83/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 63/6/2015-77/6/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 24. júla 2015 a uznesenia č. 78/7/2015-80/7/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 2. septembra 2015 – podané

Uznesenie č. 84/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2014/2015 – podané

Uznesenie č. 85/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2014/2015 – podané

Uznesenie č. 86/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Krakovany na roky 2015-2025 – podané

Uznesenie č. 87/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky za rok 2014 – podané

Uznesenie č. 88/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47

 

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98       843  290,98 +96 530,49  939 821,47

 

Uznesenie č. 89/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce vo výške 16 899,60 €

Hodnota majetku určeného na vyradenie pri obstaraní predstavovala sumu 16 899,60 €.

Zostatková cena uvedeného majetku predstavuje čiastku 62,58 € – podané

Uznesenie č. 90/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu kultúrnej komisie – vyhodnotenie župného festivalu kultúry – podané

Uznesenie č. 91/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015 – podané

Uznesenie č. 92/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie prostriedkov rezervného fondu vo  výške 21 000,– € na kapitálový transfer – dotáciu na kapitálové výdavky pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany na dobudovanie kanalizácie, časť Krakovany –  podané

Uznesenie č. 93/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie dobudovania kanalizácie vo výške 5% nákladov – podané

Uznesenie č. 94/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie nákladov opravy domu smútku vo výške 1513,14 € – podané

Uznesenie č. 95/8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, kontrolu uznesení  č. 81/8/2015-95/8/2015  zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou

Starosta obce privítal na zasadnutí OZ zástupcov Mikroregiónu nad Holeškou – p. Dušana Daloša, predsedu združenia a manažéra združenia p. Lukáša Pavlecha. Informoval poslancov, že Mikroregión nad Holeškou prijal uznesenie, ktorým zaviazal predsedu a manažéra združenia uskutočniť na zasadnutí OZ členských obcí združenia prezentáciu, v ktorej poslancom OZ vysvetlia úlohy a zameranie mikroregiónu.

Predseda združenia p. Dušan Daloš oboznámil poslancov  so záujmovým združením Mikroregión nad Holeškou. Mikroregión nad Holeškou bol založený dňa 26.6.2000 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie „Spoločenstvo mikroregiónu nad Holeškou“ so 7 zakladajúcimi obcami. Na zasadnutí snemu v roku 2004 došlo k zmene názvu na „Mikroregión nad Holeškou“ . Obec Krakovany pristúpila do Mikroregiónu v roku 2007. Mikroregión sa svojou činnosťou zameriava hlavne na:

 • Koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu
 • Cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov členov
 • Iniciovanie a podporu aktivít v oblasti turistiky a agroturistiky
 • Vytváranie priaznivého prostredia pre súkromných podnikateľov v oblasti služieb súvisiacich s vidieckou turistikou
 • Zviditeľňovanie mikroregiónu vhodnou propagáciou
 • Ochranu životného prostredia

 

Z dôvodu nových možnosti získavania finančných prostriedkov z iných zdrojov bolo založené občianske združenie Holeška so sídlom v Rakoviciach. Toto združenie zahŕňa druhý a tretí sektor a po jeho registrácii ako miestnej akčnej skupiny (tzv. „MAS“) je možné v regióne čerpať cez projekty sumu cca 2,4 mil. €. Tu môžu získať finančné prostriedky agropodnikatelia, občianske združenia a pod.

Z dôvodu veľkej časovej náročnosti nie je  možné celú agendu mikroregiónu a OZ zastrešovať z pozície predsedu a výkonného výboru. Preto bol ako manažér mikroregiónu na trvalý pracovný pomer prijatý pán Lukáš Pavlech,. Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

Poslanec Mgr. Juraj Filo požiadal manažéra mikroregiónu o príspevok do obecných novín Hlas Krakovian, aby informácie o činnosti združenia dostali aj občania obce.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci prezentáciu Mikroregiónu nad Holeškou zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – VZN č. 2/2015 VZN  č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Starosta obce predložil poslancom na schválenie Návrh VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Návrh VZN č.2/2015 bol vypracovaný v súlade s §16 zákona NRSR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Za miesta na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane  pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky boli určené propagačné tabule Obce Krakovany pred Obecným úradom na Námestí sv. Mikuláša.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016  schválili.

 

K bodu č.6 –  Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie smernicu o verejnom obstarávaní. Smernica o verejnom obstarávaní  – postupy obce pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. Smernica je určená pre obec Krakovany, ktorá je verejným obstarávateľom podľa §6 odst.1 písm. b) zákona a pre rozpočtové organizácie obce, na zabezpečenie úloh a činností , ktoré vyplývajú z vyššie citovaného zákona o verejnom obstarávaní. Smernicu pre obec Krakovany vypracovala Mgr. Jana Jančárová. K predloženej smernici poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 7 – Bioodpad – spolufinancovanie projektu

Mikroregión nad Holeškou sa chce  ako celok zapojiť do výzvy na predchádzanie vzniku odpadov, v rámci ktorej bude žiadať NFP na kompostéry do domácností, veľkoobjemové kompostéry na verejné plochy (školské záhrady, parky, cintoríny…), elektronické kompostéry na likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu zo školských jedální, menšie mobilné štiepkovače vhodné na zapožičanie do domácností, osvetu v rámci obcí pre širokú verejnosť, osvetu „od domu k domu“, osvetu pre deti a mládež na školách, v škôlkach a propagačné materiály súvisiace s problematikou predchádzania vzniku odpadov. Dôvodom je ochrana životného prostredia, zníženie podielu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v KO, zníženie nákladov obce na vývoz KO, splnenie si povinností vyplývajúcich z dohovorov EÚ a zákona o odpadoch. Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. ktorý prichádza do platnosti, z neho bude vyplývať povinnosť obce zabezpečiť buď vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných nádob s vývozom minimálne raz za 2 týždne priamo z každej domácnosti alebo preukázanie, že viac ako 50 % domácností vlastný biologicky rozložiteľný komunálny odpad kompostuje.

Poslanci hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0, schválili

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016.

 

K bodu č. 8 – Zmluva o spolupráci a spolufinancovaní

Starosta predložil poslancom návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany.  Predmetom zmluvy je spoločné financovanie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany, ktoré bolo zriadené za účelom využitia finančných prostriedkov z eurofondov na dobudovanie kanalizačnej siete v meste Vrbové a v obci Krakovany.  Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola Zmluva o spolupráci a spoločnom financovaní diela kanalizácie Vrbové – Krakovany schválená.

 

K bodu č. 9 – Dotácie spoločenských organizácií

V tomto roku si podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 14 subjektov.  Celková požadovaná suma je 37 920,00 eur. V roku 2015 bolo na dotácie spoločenským organizáciám obce pridelených 18 016,00 eur. Starosta obce upozornil poslancov, že v prípade úspešného projektu na kanalizáciu, bude obec potrebovať v apríli 5% nákladov na kanalizáciu, ktorú musíme mať na účte Združenie. Preto je potrebné dôkladne zvážiť výšku dotácií pre jednotlivé subjekty.  Z dotačného programu bola vyčlenená žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý patrí pod obec a materiál, ktorý sa bude nakupovať bude majetkom obce, preto sa na nich nevzťahuje   VZN č. 4/2005. Poslanci sa dohodli, že budú rozoberať každú žiadosť samostatne.

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch žiadala dotáciu vo výške 1 000,00 eur na činnosť. Nezmenenú výšku dotácie žiadajú už sedem rokov. Starosta obce dal za dotáciu vo výške 1000,00 eur pre MSSČK hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň), bola pre MSSČK Krakovany schválená dotácia na činnosť vo výške 1000,00 eur.

Obecný stolnotenisový klub požiadal o dotáciu 670,00 eur na činnosť, túto sumu oproti roku 2015 zvýšili o 20,00 eur.  Za požadovanú výšku 670,00 eur na činnosť OSK dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre OSK Krakovany schválená dotácia 670,00 eur na činnosť.

Poľovnícke združenie KRÁLIK požiadalo o 800,00 eur na činnosť. Poslanec Pavel Klinovský, ktorý je zároveň predseda PZ Králik uviedol, že vzhľadom na finančnú situáciu obce budú spokojný aj s výškou dotácie, ktorá im bola poskytovaná aj v minulých rokoch, čo je 500,00 eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotáciu pre PZ Králik vo výške 500,00 eur schválená.

Futbalový klub Krakovany (FKK), podalo žiadosť na dotáciu vo výške 15 000,00 eur. Oproti roku 2015 zvýšili požiadavku o 4000,00 eur, ktorú odôvodnili výstavbou závlahového systému trávnika a tiež prepustenia jednej diskotéky hasičom. Napokon sa poslanci dohodli na príspevku vo výške 12 000,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Jurda), nehlasoval:0, bola dotácia pre FKK vo výške 12 000,00 eur schválená.

Do dotačného programu sa zapojili tri folklórne skupiny. Folklórny súbor LUSK (1 000,00 eur) Folklórna skupina Krakovčanka (1 000,00 eur) a Tanečná skupina FS Krakovienka (1 500,00 eur). Poslancom sa zdala požadovaná výška dotácie  príliš vysoká a preto sa dohodli na miernejšej sume. FS Lusk vzhľadom k tomu, že zastrešuje aj detský folklórny súbor Krakovanček navrhli dotáciu 800,00 eur. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 4(Filo, Klinovský, Urban, Sucháň), proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:1(Šurín), nehlasoval:0, bola pre FS Lusk schválená dotácia vo  výške 800,00 eur na činnosť.

Pre FS Krakovčanka navrhli poslanci dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre FS Krakovčanka schválená dotácia vo výške 300,00 eur.

Taktiež pre TS Krakovienka navrhli poslanci dotáciu vo výške 300,00 eur na činnosť. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 5(Filo, Jurda, Sucháň, Šurín, Urban), proti:2 (Klinovský, Štefanka), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola pre TS Krakovienka schválená dotácia vo výške 300,00 eur.

Súkromné etnografické múzeum požiadalo o dotáciu 450,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na tri kultúrne podujatia. Podľa cenníka  výška nájmu za sálu kultúrneho domu je 133,00  eur, preto poslanci navrhli schváliť pre Súkromné etnografické múzeum dotáciu vo výške 399,00 eur na prenájom sály kultúrneho domu na tri kultúrne podujatia. Za návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 399,00 eur na prenájom sály KD na tri spoločenské akcie schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadali o dotáciu vo výške 3 000,00 eur. Časť dotácie má byť určená na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky, ktorá sa bude konať v roku 2016 v Krakovanoch (1000,00 eur) a druhá časť by bola použitá na vydanie knihy o paličkovanej čipke (2 000,00 eur). Vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu poslanci navrhli výšku dotácie 500,00 eur na Medzinárodnú výstavu paličkovanej čipky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa halsovania:0, nehlasoval:0,  dotácia pre Klub paličkovanej čipky Bábence vo výške 500,00 eur schválená.

RKC farnosť Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 1 500,00 eur.  Za predložený  návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:1(Filo), proti:5(Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín), zdržal sa hlasovania:1(Urban), nehlasoval:0, poslanci dotáciu pre RKC farnosť Krakovany vo výške  1 500,00 eur neschválili. Poslanec Marek Urban navrhol výšku dotácie

1000,00 eur. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 5(Filo, Klinovský, Sucháň, Šurín, Urban), proti: 2(Jurda, Štefanka), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre RKC farnosť Krakovany vo výške 1 000,00 eur schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany požiadala o dotáciu vo výške 700,00 eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:4(Filo, Sucháň, Štefanka, Šurín), proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:2(Klinovský, Urban), nehlasoval:0, bola dotácia vo výške 700,00 eur pre JDS Krakovany schválená.

Združenie rodičov pri Základnej škole Krakovany požiadali o dotáciu vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v sále kultúrneho domu na dve kultúrne akcie (retro diskotéka a Katarínsky ples).  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri ZŠ  vo výške 450,00 eur na refundáciu nájmu a energií v KD schválená.

Združenie rodičov pri Materskej škole požiadalo o dotáciu vo výške 1 150,00 eur. Poslanci sa dohodli, že ZR pri MŠ znížia požadovanú výšku dotácie na 700,00 eur, ktorá pokryje náklady na refundáciu nájmu a energií pri akciách   kultúrnom  dome. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre ZR pri MŠ Krakovany na refundáciu nájmu a energií vo výške 700,00 eur schválená.

Peniaze na vybavenie Dobrovoľného hasičského zboru budú poslanci schvaľovať v bode rôzne, ako návrh položky do rozpočtu obce Krakovany na rok 2016.

 

K bodu č. 10 – termíny vykonania inventúr

Zapisovateľka Emília Knošková prečítala poslancom zloženie inventarizačných komisií.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban, členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: Mgr. František Klinovský, Vladimír Zeman,

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová, členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2015 do 29.1.2016.

Fyzická inventúra 15.12.2015 – 31.12.2015, dokladová inventúra 1.1.2016-29.1.2016

Poslanci hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 termíny inventúr zobrali na vedomia.

 

K bodu č. 11 – Výberové konanie na nebytové priestory

Pán Ing. Lukáš Daněk oznámil obecnému úradu, že k 31.12.2015 žiada ukončenie nájmu na nebytové priestory (bývalý klub mladých), ktorý využíval ako sklad propagačných materiálov spoločnosti Zehnder Group Czech  Republic s.r.o. Týmto dňom mu v podstate končí aj nájomná zmluva.  Obecné zastupiteľstvo na základe uvedeného je povinné vyhlásiť Výberové konanie na prenájom týchto priestorov.  Termín predkladania ponúk je do 31.12.2015. Vyhodnotenie ponúk prebehne do 15. januára 2016. Výberové konanie bude zverejnené na internetovej stráne obce Krakovany, na úradnej tabuli obce a v inzertných novinách AB-čko, kde sa inzerát uverejní 2x.  Za vyhlásenie Výberového konania dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo Výberové konanie na nebytové priestory – bývalý klub mladých, schválené.

 

K bodu č. 12 – Výberové konanie na nájomný byt č.1

Nájomníčka bytu č. 1, pani Martina Balónová podala dňa 12.11.2015 žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy ku dňu 31.1.2016. Poslanci s ukončením nájmu pani Balónovej k 31.1.2016 súhlasili. Na základe toho dal starosta obce vyhlásiť výberové konanie na nájomný byt č. 1. s termínom podávania žiadostí na obecný úrad do 10. januára 2016. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo výberové konanie na nájomný byt schválené.

 

K bodu č. 13 – Rôzne  

Žiadosť DHZ Krakovany o dotáciu starosta obce presunul do bodu rôzne a príspevok sa nebude posudzovať ako dotácia, ale ako samostatná položka do rozpočtu obce na zabezpečenie technického vybavenia DHZ Krakovany. Starosta obce navrhol schváliť výšku príspevku 7000,00 eur.  Za navrhnutú položku dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola položka 7 000,00 eur na technické vybavenie a materiálne zabezpečenie DHZ z rozpočtu obce schválená.

 

Poslanec Ľuboš Sucháň, predseda DHZ Krakovany, predložil poslancom na schválenie zloženie Obecného hasičského zboru. Navrhnutú zostavu prečítala zapisovateľka Emília Knošková.

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hinner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický.

Starosta obce dal za zoženie OHZ hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zloženie OHZ schválené.

 

Žiadosti manželov Ľubomíra Zelinku a Jany Zelinkovej r. Žitnanskej, M. Bela 32, 921 01 Piešťany, prečítal starosta obce Mgr. František Klinovský.  V prvej žiadosť, ktorá bola na obecný úrad podaná 15. októbra manželia žiadali o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce z  p.č. 635/4, k.ú. Stráže, zapísanej na LV č. 1837. Druhá žiadosť bola na vydanie súhlasu na odčlenenie spoluvlastníckeho podielu ¼ z parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá prislúcha    vlastníkovi Plantex, s.r.o. Veselé. Dôvodom odčlenenia je pričlenenie k p.č. 634/4, ktorej výlučným vlastníkom je spoločnosť Plantex s.r.o. Veselé. Tretie podanie, ktoré prišlo na obecný úrad dňa 19. novembra, bol prísľub, v ktorom sa manželia Ľubomír Zelinka a Jana Zelinková zaviazali  uhradiť náklady Obecného úradu Krakovany spojené s vypracovaním rozšírenia Územného plánu obce Krakovany. Svoje požiadavky prišli na zasadnutie obecného zastupiteľstva tlmočiť aj manželia Ľubomír Zelenka s manželkou. Pán Zelinka poslancom vysvetlil, že v prvom rade potrebuje od obce súhlas na odčlenenie podielu ¼ z parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá je vo vlastníctve Plantexu, aby ju mohla firma Plantex pričleniť k p.č. 634/4, k.ú. Stráže,  ktorej je výlučným vlastníkom. V druhom rade prisľúbil poslancom financovanie zmeny ÚP obce Krakovany, ktorá bude vyvolaná na ich žiadosť z dôvodu začlenenia p.č. 635/4 a 634/4 do intravilánu obce a zaradenia na individuálnu bytovú výstavbu, aby vlastník mohol požiadať o vyňatie z pozemkového pôdneho fondu.  Poslanci OZ sa dohodli, že schvália predbežný súhlas na zadanie zmeny UP obce, ktorý na základe písomného prísľubu budú hradiť manželia Ľubomír Zelinka a Jana Zelinková.  Starosta obce dal za zmenu UP obce Krakovany hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas na zadanie vypracovania zmeny UP obce Krakovany schválený. Ďalej dal starosta obce hlasovať za súhlas na odčlenenie časti parcely č. 635/4, k.ú. Stráže, ktorá v podiely ¼ prislúcha vlastníkovi Plantex s.r.o. Veselé za účelom, aby mohla byť pričlenená k parcele č. 634/4, k.ú. Stráže. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol súhlas na odčlenenie časti p.č. 635/4, k.ú. Stráže schválený.

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Fratiška Garafu a  Viery Garafovej, Ulica k Spúšťu 102/4, Krakovany, na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu  na p.č. 635/4, k.ú. Stráže o výmere 4515 m2 – orná pôda, zapísanej na LV č. 1837. Manželia František Garafa a Viera Garafová sú spoluvlastníkmi podielu  7/20 uvedenej nehnuteľnosti.  Obec Krakovany vlastní podiel 1/10 uvedenej nehnuteľnosti, čo predstavuje 541,5 m2.   Za uvedený podiel ponúkajú cenu 3,00 eura/m2.  Túto žiadosť poslanci zobrali na vedomie  a dohodli sa, že pred plánovanou zmenou územného plánu obce Krakovany podiel predávať nebudú. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť pána Garafu zobrali na vedomie.

 

Interpelácie poslancov

Jozef Štefanka  sa pýtal, kedy sa začne z výmenou verejného osvetlenia.  Odpovedal starosta obce, že od piatku 20. novembra by sa malo začať s výmenou. Výmena osvetlenia bude realizovaná na uliciach Školská, Hlavná, Dolná a Strážovská.

Mgr. Juraj Filo navrhol v rozpočte vyhradiť vyššiu čiastku na reprezentačné, aby boli nejaké prostriedky v prípade nepredvídaných výdavkov.

Tibor Šurín sa pýtal na realizáciu chodníka pre futbalovom ihrisku a tiež požaduje doplniť dopravné značky na Školskej ulici pri škole, napr. zvýrazniť značku POZOR DETI, alebo tiež použiť merač rýchlosti.

Ing. Milan Jurda požiadal o doplnenie nádob na odpad na cintorínoch, hlavne v tomto dušičkovom období, alebo častejšie vyvážanie odpadu.

 

K bodu č. 14 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 19. novembra  2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 96/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou
 1. VZN č. 2/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
 2. Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany
 3. Bioodpad – spolufinancovanie projektu
 4. Zmluva o financovaní projektu
 5. Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce
 6. Termíny vykonania inventúr
 7. Výberové konanie na nebytové priestory
 8. Výberové konanie na nájomný byt
 9. Rôzne
 10. Záver

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 97/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana Jurdu a Mareka Urbana.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 98/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 81/8/2015-95/8/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 2. októbra 2015.

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Informácie z Mikroregiónu nad Holeškou

 

Uznesenie č. 99/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

prezentáciu záujmového združenia obcí – Mikroregión nad Holeškou a OZ Holeška, ktorú poslancom OZ predstavil Dušan Daloš, predseda združenia a Lukáš Pavlech, manažér mikroregiónu.

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

 

Uznesenie č. 100/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

B/Schvaľuje

VZN č.2/2015 o miestach určených na umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady SR v roku 2016

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 6

Smernica o verejnom obstarávaní obce Krakovany

 

Uznesenie č. 101/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Smernicu o verejnom obstarávaní obce Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Bioodpad – spolufinancovanie projektu

 

Uznesenie č. 102/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Účasť obce v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania – Operačný program Kvalita životného prostredia.
 2. spoluúčasť vo výške 5% z oprávnených nákladov, t. j. v maximálnej výške 3902,00 €, z rozpočtu obce v roku 2016.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,   Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Zmluva o spolupráci a spoločnom financovaní  diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany

Uznesenie č. 103/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmluvy o spolupráci a spoločnom financovaní diela Kanalizácia Vrbové – Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Dotácie spoločenským organizáciám

 

Uznesenie č. 104/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie spoločenským organizáciám z rozpočtu obce na rok 2016 vo výške 19 319,00 eur

 

Miestna skupina SČK Krakovany    1 000,00 €

Obecný stolnotenisový  klub               670,00 €

Poľovnícke združenie Králik              500,00 €

Futbalový klub Krakovany             12 000,00 €

FS LUSK                                             800,00 €

FS Krakovčanka                                  300,00 €

TS Krakovienka                                   300,00 €

Súkromné etnografické múzeum         399,00 €

Klub paličkovanej čipky Bábence       500,00 €

RKC farnosť Krakovany                   1 000,00 €

JDS Krakovany                                   700,00 €

ZR pri ZŠ                                              450,00 €

ZR pri MŠ                                             700,00 €

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Termín vykonania inventúr

 

Uznesenie č. 105/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Termín inventúr:

Inventarizácia 15.12.2015-29.1.2016

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2015

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2016

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11

Výberové konanie na nebytové priestory

 

Uznesenie č. 106/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nebytové priestory, bývalý  klub mladých.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 12

Výberové konanie na nájomný byt

 

Uznesenie č. 107/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberové konanie na nájomný byt č. 1

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

K bodu č. 13

Rôzne

 

Uznesenie č. 108/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 sumu 7000,00 eur  na nákup technického vybavenia a materiálneho zabezpečenia  Dobrovoľného hasičského zboru Krakovany

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 109//92015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zloženie Obecného hasičského zboru Krakovany

 • Preventivár požiarnej ochrany obce – Ľuboš Sucháň,
 • Vedúci kontrolnej skupiny – Ing. Oľga Galbavá a Matúš Zuzic,
 • Veliteľ OHZ – Matúš Zuzic,
 • Strojník OHZ – Ivan Herman,
 • Členovia OHZ – Vojtech Hesko, Róbert Urban, Andrej Vavrinec, Patrik Hiner, Ladislav Herman, Ľuboš Sucháň, Dušan Augustovič, Lukáš Hlaváč, Lukáš Madunický.

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 110/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na zmenu ÚP pre p.č. 634/4, 635/4, k.ú. Stráže

 

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 111/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Súhlas na odčlenenie časti pozemku p.č. 635/4, k.ú. Stráže

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 112/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána  Františka Garafu  a Viery Garafovej na odkúpenie podielu obce  p.č. 635/4 k.ú. Stráže, ale z dôvodu pripravovanej zmeny UP,  nemôže  danej žiadosti vyhovieť. V prípade záujmu môžete o odkúpenie požiadať po zmene ÚP obce Krakovany

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 113/9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  19. novembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.