OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. februára 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Urban), nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 9. januára 2015.

Uznesenie 5/1/2015- súhlas na umiestnenie septiku pre pána Ing. Pavla Sedláka a Ing. Katarínu Sedlákovú bol zaslaný písomne.

Uznesenie 6/1/2015  a 7/1/2015 – Zmluva na odpredaj pozemku 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 s pánom Ľubomírom Pekarovičom a Máriou Pekarovičovou bola podpísaná a pán Pekarovič ju podal na Okresný úrad Piešťany, Katastrálny odbor na zápis. Zápis sa už uskutočnil a v najbližších dňoch by sme mali dostať rozhodnutie o zápise.

Uznesenie 12/1/2015 – Interpelácie poslancov:

 • aktualizácia obecného informačného kanála bola spravená a tiež  boli oddelené oznamy od reklám,
 • stojan na reproduktor pri ozvučovaní pohrebu bol vyrobený a začal sa používať,
 • odpadkový kôš do domu smútku zakúpený ešte nieje,
 • stretnutie so zástupcami TAVOS-u sa uskutoční v utorok 3. marca v Piešťanoch,
 • oprava chodníka od ihriska k železničnej stanici sa bude riešiť podľa finančných prostriedkov,
 • zvýraznenie prechodu pre chodcov pri ZŠ sa bude riešiť na stretnutí s dopravnými inžiniermi s Trnavy, ktorí prídu v stredu 4. marca na miestnu obhliadku. Starosta obce vyzval poslancov, aby do stredy predložili všetky požiadavky týkajúce sa dopravy v obci. Požiadal poslancov, ktorí budú môcť, aby sa tohto stretnutia zúčastnili,
 • projekt na kultúru bol odložený na druhú polovicu roka, aby sa mohli dotácie čerpať v roku 2016,
 • starosta obce informoval poslancov, že PŠD Krakovany zaplatilo prvú splátku dlžnej dane z nehnuteľnosti za rok 2014 a zároveň požiadalo o splátkový kalendár na ďalšie tri splátky v lehotách do 31: marca, 30. apríla a 31. mája.

 

K bodu  č.4. – Rozpočtové opatrenie 4/2014

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Rozpočtové opatrenie č.4/2014 bolo vypracované v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Schválený rozpočet celkom na rok 2014 predstavuje čiastku 721 513,– € v príjmových aj výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2014 sa uvedená čiastka znížila v príjmových aj výdavkových položkách o 613,41 € na sumu celkom 720 899,59 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 16 043,82 € na sumu celkom 736 943,41 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2014 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových a výdavkových položkách o 9 029,16€ na sumu 745 972,57€.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2014 sa uvedená čiastka nemení ani v príjmových ani výdavkových položkách. Celkový upravený rozpočet zostáva 745 972,57€.

V príjmovej časti boli prevedené úpravy podľa skutočných príjmov z dotácií zo ŠR, podielových daní a príjem za predaj pozemkov p. Svetlíkovi (schválené v OZ).

Vo výdavkovej časti boli presuny medzi položkami z dôvodu skutočných dotácií na jednotlivých strediskách. Jednotlivé položky vyššie ako 1000 eur skomentovala kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženému RO č. 4/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Rozpočtové opatrenie 4/2014 poslanci zobrali na vedomie.

K bodu č. 5 Čerpanie rozpočtu za rok 2014

Starosta obce predložil poslancom čerpanie finančného rozpočtu k 31.12.2014.  K tomuto materiálu poslanci nemali pripomienky. Čerpanie finančného  rozpočtu za rok 2014 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Ing. Lukáša Daněka, spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí na prenájom nebytových priestorov, bývalého Klubu mladých na kalendárny rok 2015 s nezmenenou výškou nájomného 80 eur/mesačne.  Nájom tohto nebytového priestoru bol ukončený 31. decembra 2014. Poslanec Jozef Štefanka sa pýtal, či bol zaplatený celý nájom za uplynulý rok 2014, nakoľko v minulom roku bol problém s platením nájomného. Odpovedala Ing. Emília Knošková, že nájom za nebytový priestor bol zaplatený za celé obdobie. Poslanci s prenajatím priestoru pre spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o. súhlasili s   podmienkou, že nájom bude zaplatený za celých dvanásť mesiacov, napriek tomu, že zmluva bude podpísaná až v mesiaci marec.   Za prenájom priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol prenájom nebytových priestorov pre spoločnosť Zehnder Group Czech Republik, s.r.o. za 80 eur/mesačne na rok 2015 schválený, za podmienky, že nájom bude zaplatený za celých dvanásť mesiacov roku 2015

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o odpredaj pozemku Jozefína Pavlovičová

Starosta obce prečítal žiadosť  Jozefíny Pavlovičovej a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany na   odpredaj pozemku p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár. Geometrický plán overila dňa 26. 11.2014 pod číslom 834/14 Ing. Eva Gonová, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Odčlenená parcela 43/5 tvorí predzáhradku k rodinnému domu na ulici Hoštáky č. 206/70.  Podobná žiadosť sa riešila na zasadnutí obecného zastupiteľstva 9. januára 2015. O odpredaj požiadal pán Mgr. Ľubomír Pekarovič a Mária Pekarovičová, bytom Hrádze 397/47, Krakovany . V tomto prípade bol schválený odpredaj za cenu 7 eur/m2.  Pri predaji  sa bude postupovať  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Rovnako aj manželia Pavlovičoví navrhli kúpnu cenu 7 eur/m2.

Starosta obce dal za odpredaj parcely č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť Jozefíny Pavlovičovej a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany,  na odpredaj parcely č.  43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 schválená. V druhej časti dal starosta hlasovať za predajnú cenu 7 eur/m2. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odpredaj parcely č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2 za cenu 7 eur/2, čo predstavuje celkom 924,00 eur schválený.

 

K bodu č. 8 – Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu

Starosta obce predložil poslancom dôvodovú správu k Zmluve o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu.

Dňa 15.01.2014 uzatvorili Obec Krakovany, Námetie sv. Mikuláša 406/4, 92 02 Krakovany   a fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.   ul. Zámocká č. 34, 811 01 Bratislava  Zmluvu o zabezpečení externého projektového manažmentu o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní,  ktorou sa fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.  zaviazala  za finančný obnos vo výške 9 900 €  spracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“.

Na základe skutočnosti, že fy. Consult-ing EU spol. s.r.o.  nebola schopná do dnešného dňa dokončiť verejné obstarávanie  na zabezpečenie  spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“    bolo dňa 19.02.2015   v  súlade § 575 Občianskeho zákonníka v spojení § 352 Obchodného zákonníka zaslané Výpoveď zo Zmluvy s účinnosťou doručenia tohto listu. Rovnako postupovalo aj mesto Vrbové. Verejné obstarávanie bolo robené pre Združenie „Kanalizácia Vrbové Krakovany“

Na základe ďalších rokovaní dohodlo združenie s inou fy. SE GROUPE, spol. s.r.o. zmluvu o dielo na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  a fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní k projektu  s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany.“

Hlavný rozdiel medzi predchádzajúcou firmou Consult-ing EU spol. s.r.o.  je aj vo financovaní celého projektu na zabezpečenie  spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý manažment a poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní   k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia obce Krakovany“    Firma Consult-ing EU spol. s.r.o. zobrala za služby, ktoré do dnešného dňa nezrealizovala zálohu vo výške 1500 €.  Už začaté verejné obstarávanie bol v polovici mesiaca január 2015 pre nedostatky zrušené.

Fy. SE GROUPE, spol. s.r.o. bude financovaná po schválení predloženej Zmluvy o dielo až po spracovaní a odovzdaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia, čo je základný predpoklad na požiadanie o fondy na zrealizovanie projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany.“ Cena služby v zmysle zmluvy o dielo je 3.000 € bez DPH.

Fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., bude financovaná po schválení predloženej Mandátnej zmluvy na poskytnutie služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ nasledovne:

 • 750 bez DPH do 5 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk do vestníka verejného obstarávania na základe faktúry vystavenej Mandatárom.
 • 750 € bez DPH do 7 dní odo dňa odovzdania dokumentácie z verejného obstarávania Mandantovi na faktúry vystavenej Mandatárom.
 • Vzhľadom k tomu, že prostriedky sa žiadajú pre Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany musíme postupovať rovnako. Poslanci požiadali o zaslanie Stanov Združenie obcí Kanalizácia Vrbové -Krakovany.

Starosta obce dal hlasovať za podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh zmluvy schválený.

Starosta obce dal hlasovať aj za podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 2x  1.750  € bez DPH. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Mandátnej zmluvy schválený.

 

K bodu č. 9 Rôzne

– Starosta obce predložil poslancom žiadosť pána Ing. Martina Ščepku, Južná ulica 431/35, Krakovany o povolenie uloženia prípojky k novostavbe rodinného domu. Pán Ščepko plánuje výstavbu rodinného domu na parcele č. 1045/85, k.ú. Krakovany,  Južná  ulica. Prípojky k rodinnému domu plánuje uložiť na obecnej parcele č. 1045/28, k.ú. Krakovany. Práve v týchto miestach je plánovaná miestna komunikácia na druhú  časť Južnej ulice, kde sa nachádzajú obecné pozemky. Aby sa tento príjazd neznemožnil, poslanci navrhli dať vypracovať štúdiu, ktorá určí cestu aj uloženie sietí. Poslanci navrhli rokovať s pánom Ščepkom o prípadnom odkúpení časti jeho pozemku ak to bude potrebné pre miestnu komunikáciu.

– V zmysle zákona 369/90Z.z. v znení neskorších predpisov podľa §18  Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch vyhlasuje voľbu kontrolóra obce Krakovany. Zástupca starostu navrhol termín 8. apríla 2015.  Výzva sa zverejnení na internetovej stránke obce Krakovany, na obecný informačný  kanál a na úradnú tabulu obce Krakovany. Za predložený termín dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol termín voľby kontrolóra obce schválený.

Starosta obce predložil poslancom návrh na opätovné predĺženie akcie na knihu Pečať našich predkov dejiny obce Krakovany Stráže. V období, keď bola za cenu 10 eur sa pomerne dobre predávala. V sklade firmy STIVA máme ešte viac ako 600 ks výtlačkov, ktoré by sme mali previezť na obecný úrad.  Poslanci Piscová, Jurda a Radoský navrhovali zľavu 10 eur len pre občanov Krakovian a poslanci Klinovský, Šurin, Sucháň, Štefanka, Urban a Filo navrhovali zľavu pre všetkých.  Starosta obce dal hlasovať za zľavu 10 eur pre všetkých  až do odvolania. Hlasovaním za: 6 (Filo, Klinosvký, Sucháň, Štefanka, Šurin, Urban), proti: 2(Jurda, Piscová), zdržal sa hlasovania: 1(Radoský), nehlasoval: 0, bol návrh na predlženie akcie na knihu Pečať našich predkov za 10 eur do odvolania schválený.

 

– Kontrolórka obce prečítala poslancom Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. Správu poslanci zobrali na vedomie.

 

Poslanec Jozef Štefanka, predseda poriadkovej komisie, informoval poslancov o riešení sťažnosti pani Anny Pašákovej.  Dôvodom sťažnosti bolo blikajúce svetlo na dome pána Krihu.  V závere šetrenia bolo konštatované, že sťažnosť pani Pašákovej bola neopodstatnená. Blikanie bolo od lampy pouličného osvetlenia. Po nahlásení poruchy na obecný úrad, bola závada okamžite odstránená.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo -– zistiť koľko by stálo zapožičanie zametacieho vozidla, ktoré by vyčistilo ulice po zimnej údržbe ciest.

Daniela Piscová –- vymyslieť nejakú zábranu na chodník k stanici, aby odhŕňaný  sneh nezasypal chodník, ktorý je potom neschodný. Umiestniť smerovú tabuľu  Krakovany na ceste z Vrbového.  Požiadala o upozornenie vývozcu komunálneho odpadu, aby smetiari nenechávali nádoby komunálneho odpadu  na ceste.

Pavel Klinovský – vyriešiť križovatku ciest Dolná ulica – Námestie sv. Mikuláša, navrhuje spomaľovač .

Ing. Milan Jurda – vozík na cintoríne má poškodené koliesko je potrebné ho opraviť. Upozornil na vyvážanie odpadu na Marakanu.

Tibor Šurin – pouvažovať o výstavbe športovej haly na pozemku vedľa ihriska s umelým trávnikom, zistiť či by sa nedali získať nejaké prostriedky.

Starosta obce informoval poslancov, že dal zarovnať cestu na  Ulici k Spúšťu. Rokoval aj s NDS, že pri rekonštrukcii úseku diaľnice pri Piešťanoch by nám mohli odpredať vyfrézovaný asfalt v cene 2 € za tonu, čo by bolo asi 60 eur za jedno auto.

 

K bodu č. 10 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 27. februára  2015

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 27. februára 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 13/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 4/2014
 5. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
 6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Zehnder Group
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku J. Pavlovičová
 8. Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu
 9. Rôzne
 10. Návrh uznesení
 11. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 14/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Mareka Urbana

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Urban)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 15/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  1/1/2015-12/1/2015 z riadneho zasadnutia konaného dňa 9. januára 2015

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,   Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie 4/2014

 

Uznesenie č. 16/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona c. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRIJMY Rozpocet

rok2014

1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh  na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 721513 720899,41 736943,31 745972,57 +2578,46

– 3718,46

744832,57
Kapitálové príjmy 0 0 0 0 1140 1140
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Príjmy spolu 721513 720899,41 736943,31 745972,57 0 745972,57

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2014 1. zmena 2. zmena 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 688513 687899,59 717120,61 725449,77 +14 115,52

– 14 115,52

725449,77
Kapitálové výdavky 33000 33000 19822,8 20522,8 0 20522,8
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 721513 720899,59 736943,41 745972,57 0 745972,57

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Radoský,Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Čerpanie rozpočtu za rok 2014

 

Uznesenie č. 17/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Čerpanie rozpočtu za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

 

Uznesenie č. 18/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

žiadosť Ing. Lukáša Daněka, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí II, Česká republika na prenájom nebytových priestorov na rok 2015

 

Schvaľuje

Žiadosť spoločnosti Zehnder Group Czech republik, s.r.o., Pionýrú 641, Sezimovo Ústí v zastúpení Lukášom Daněkom, Dolná ulica 85/43 o prenájom nebytových priestorov na rok 2015 vo výške 80 € mesačne. S tým že zaplatí aj za mesiace január a február.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Žiadosť  o odpredaj pozemku J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany

 

Uznesenie č. 19/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť Jozefíny Pavlovičovej  a Michala Pavloviča o odpredaj pozemku p.č. 43/5, k.ú. Stráže, o výmere 132 m2

 

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/5, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 132m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre J. Pavlovičová, a Michal Pavlovič, Hoštáky 206/70, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 20/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/5, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 132 m2 za cenu .7 €/m2, čo je celkom 924,- eur, pre Jozefínu  Pavlovičovú, a Michala Pavloviča, Hoštáky 206/70, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania na kanalizáciu

 

Uznesenie č. 21/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

podpísanie Zmluvy o dielo s fy. SE GROUPE, spol. s.r.o.  na zabezpečenie spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok za cenu v zmysle zmluvy o dielo vo výške 3.000 € bez DPH.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

podpísanie Mandátnej zmluvy s fy. LEGAL TENDER, spol. s.r.o., na zabezpečenie  poskytnutia služieb pri verejnom obstarávaní na výber dodávateľa realizácie zákazky k projektu                          s pracovným názvom „Kanalizácia Vrbové – Krakovany“ za cenu v zmysle zmluvy o dielo          vo výške 2x  1.750  € bez DPH.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Rôzne

Uznesenie č. 23/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Žiadosť Martina Ščepku bytom Krakovany, Južná ulica 431/35 na uloženie prípojok na  obecnom pozemku p.č. 1045/28, k.ú. Krakovany k novostavbe RD ktorý bude postavený na p.č. 1045/85, k.ú. Krakovany.

B/Ukladá

kancelárii OcÚ vyvolať rokovanie s p. Ščepkom ohľadne vytvorenia prístupovej cesty k obecným pozemkom.  

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 24/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Vyhlásenie voľby kontrolóra obce na 8. apríla 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

Uznesenie č. 25/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Predlženie akcie na predaj knihy Monografia obce Pečať našich predkov za 10 eur  do odvolania.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo,  Klinovský,    Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 2 (Piscová,  Jurda)

Zdržal sa hlasovania: 1(Radoský)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krakovany za rok 2014

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda,  Klinovský,  Piscová, Radoský,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:10

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 27/2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  27. februára 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.