OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. decembra  2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Protest prokurátora – VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, Návrh VZN č. 3/2023 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18/2023
 6. Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026, Stanovisko kontrolóra obce
 7. Čerpanie rezervného fondu
 8. Prerokovanie petície občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu
 9. Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany
 10. Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Prevádzkového poriadku zberného dvora Krakovany – Návrh
 12. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti – Návrh
 13. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra.
 14. OVS IBV Staré Konopisko
 15. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hosťa JUDr.  Pavla Šramka a predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.130/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Protest prokurátora – VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, Návrh VZN č. 3/2023 – O niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18/2023
 6. Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026, Stanovisko kontrolóra obce
 7. Čerpanie rezervného fondu
 8. Prerokovanie petície občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu
 9. Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany
 10. Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 11. Prevádzkového poriadku zberného dvora Krakovany – Návrh
 12. Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti – Návrh
 13. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra.
 14. VOS IBV Staré Konopisko
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na zasadnutie prišla Mgr. Zuzana Snohová

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Uznesenie č. 131/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavel Klinovský, Tibor Šurín

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 106/7/2023- 124/7/2023 zo dňa 26. októbra 2023 a 125/8/2023 – 129/8/2023 zo dňa 11. decembra 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 132/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 106/7/2023- 124/7/2023 zo dňa 26. októbra 2023 a 125/8/2023 – 129/8/2023 zo dňa 11. decembra 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Protest prokurátora – VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, Návrh VZN č. 3/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany

Prokurátor Dr. Šramko vykonal kontrolu VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany, schválené dňa 12.12.2003, v znení zmeny  nariadenia schválenej dňa 26.10.2006. V kontrolovanom VZN boli zistené rôzne nezrovnalosti a nezákonnosti na základe ktorých bol podaný Protest prokurátora v ktorom odporúča dané VZN prepracovať v súlade zo zákonom.  Celý protest prokurátora sa na zasadnutí nečítal, poslancom bol doručený elektronicky s pozvánkou. Na základe zistených nedostatkov bol poslancom predložený nový návrh VZN o  niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany. Tento návrh bol ešte na základe pripomienky upravený v § 4.  Upravené znenie VZN č. 3/2023 bolo predložené poslancom na schvaľovanie. Poslanci protest prokurátora zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 133/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch  

Berie na vedomie

protest prokurátora k VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 134/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Upravený návrh  VZN č.3  o niektorých podmienkach držania psov na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenia č. 16,17,18/2023

Rozpočtové opatrenie č. 16/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 16/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa zvyšuje  o 20 925,- €,  kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie bezo zmeny.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet  bežný  sa zvyšuje  o 20 925,-  €, kapitálový rozpočet bezo zmeny

finančné operácie bezo zmeny. Rozpočtové opatrenie č. 16 poslanci berú na vedomie

Uznesenie č. 135/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.16/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 13..zmene 14.zmena

starostova

Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene  

 16.zmena

Rozpočet po 16.zmene  
 

Bežné príjmy

 

1 298 748

-7 654

+7 654

 

1 298 748

 

2 014

 

  1 300 762

 

+20 925

 

1 321 687

 
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

      + 3 558

-3 558

 

388 058

 

0

 

388 058

 
Finančné operácie  

571 061

   

571 061

 

0

 

       571 061

 

0

 

571 061

 
Príjmy spolu 2 257 867 + – 7 654 2 257 867 2 014     2 259 881 +20 925 2 280 806  

    

  Rozpočet po 13.zmene 14 . zmena

 

Rozpočet po 14.zmene 15 .zmena Rozpočet po 15.zmene 16.zmena Rozpočet po 16. zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 283 202

-7 654

+ 7 654

 

1 283 202

 

2 014

 

1 285 216

 

20 925

 

1 306 141

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

+ 3558

-3558

 

936 190

 

0

 

936 190

                  588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

                  16 260  
Výdavky spolu  

2 257 867

 

+ – 7654

 

2 257 867

 

2 014

 

     2 259 881

 

+20 925

 

2 280 806

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 17/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 17/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa zvyšuje  o 48 745,- €,   kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie bezo zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet bežný  sa zvyšuje  o 48 745,-  €, kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie bezo zmeny

Uznesenie č. 136/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.17/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 16..zmene 17.zmena

dotačná

Rozpočet po 17.zmene          
 

Bežné príjmy

               

1 321 687

 

+48 745

 

1 370432

         
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

         
Finančné operácie  

571 061

   

     571 061

         
Príjmy spolu 2 280 806 +48 745 2 329 551          

    

  Rozpočet po 16.zmene 17 . zmena

 

Rozpočet po 17.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 306 141

 

+48 745

 

1 354 886

                          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

                          588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 280 806

 

+ 48 745

 

2 329 551

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 18/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č. 18/2023 sa  rozpočet upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa znižuje  o 14 220,- €,  kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie sa zvyšujú o 29 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet  bežný  sa znižuje  o 14 220,-  €, kapitálový rozpočet sa zvyšuje a znižuje o 8 814, finančné operácie bezo zmeny

 

Uznesenie č. 137/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.18/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 16..zmene 17.zmena

dotačná

Rozpočet po 17.zmene 18.zmena Rozpočet po 18. zmene      
 

Bežné príjmy

               

1 321 687

 

+48 745

 

1 370 432

 

-14 220

 

1 356 212

     
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

 

 

 

388 058

     
Finančné operácie  

571 061

   

     571 061

 

+29

 

        571 090

     
Príjmy spolu 2 280 806 +48 745 2 329 551 -14 191      2 315 360      

    

  Rozpočet po 16.zmene 17 . zmena

 

Rozpočet po 17.zmene 18. zmena Rozpočet po 18.zmene            

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 306 141

 

+48 745

 

1 354 886

 

-14 191

 

1 340 695

                      1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

+8 814

        -8 814 

 

936 190

                      588 370  
Finančné operácie  

     38 475

   

38 475

   

38 475

                      16 260  
Výdavky spolu  

2 280 806

 

+ 48 745

 

2 329 551

 

-14 191

 

   2 315 360

                      1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6  Rozpočet obce na rok 2024, 2025, 2026, Stanovisko kontrolóra obce

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom návrh rozpočtu na roky  2024, 2025, 2026.  Rozpočet bol zasielaný poslancom aj elektronicky a rozoberaný aj na finančnej komisii. Podrobnejšie vysvetlila niektoré dôležité položky.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila stanovisko k rozpočtu obce s konštatovaním, že odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh rozpočtu na rok 2024 schváliť. Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 – 2026 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2024 je navrhovaný ako vyrovnaný,

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Uznesenie č. 138/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2024 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2024 vo výške 1 277 939,00  eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

                                                           Príjmy                               Výdavky                                 

bežný rozpočet                           1 260 939,00  Eur              1 199 002,00 Eur

kapitálový rozpočet                                 0,00 Eur                   17 000,00 Eur

finančné operácie                            17 000,00 Eur                   61 937,00 Eur        

SPOLU                                      1 277 939,00 Eur             1 277 939,00 Eur

 

B/ berie na vedomie

Rozpočet obce na rok 2025, 2026

PRÍJMY                                             VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2025

 

Návrh 2026

 

  Bežný rozpočet 1 215 139 1232 894
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 114 305 0
SPOLU 1 329 444 1 232 894
Druh rozpočtu Návrh 2025 Návrh 2026

 

Bežný rozpočet 1 162 543 1 180 298
Kapitálový rozpočet 114 305 0
Finančné operácie 52 596 52 596
SPOLU

 

1 329 444 1 232 894

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Čerpanie rezervného fondu

Uznesenie č. 139/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu – DF2023/1/1/392  v sume 127,30 pre  Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov – ešte kamenivo na kanalizáciu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 140/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu na úhradu  Cyklostojanu vo výške 7 560,- € DF2023/1/1/432 ,

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 141/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Príspevok pre OZ Dotyk života vo výške 865,20 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 142/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

12000,- vedľajšie realizované náklady cesta Konopiská (25000 je schválené, faktúru zatiaľ nemáme ) 12000 – bude platené až v 2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 143/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

1254,00 spoluúčasť  na projekt- Vybavenie zberného dvora.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Zo zasadnutia odišiel Pavel Klinovský

 

Uznesenie č. 144/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predčasné splatenie úveru v Prima banke vo výške 9340,57 eur + 450 eur poplatok a doplnenie do rozpočtového opatrenia č. 18/2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8  Prerokovanie petície občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu

Petícia občanov Ulice k Spúšťu a Novej ulice bola poslancom doručená elektronicky  s pozvánkou. Starosta obce poslancov informoval o stretnutí so zástupcami občanov týchto ulíc ktoré sa konalo na obecnom úrade. Na stretnutí s občanmi uvedených ulíc starosta prisľúbil občanom opravu komunikácie podľa finančných možností obce v roku 2024. V uvedenom zmysle bude na petíciu zaslaná aj odpoveď.   

Uznesenie č. 145/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie  

Petíciu občanov Nová ulica a Ulica k Spúšťu , úprava cesty je zaradená do realizácie v roku 2024.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany

Návrh VZN č. 4/2023 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácií a nakladaní s odpadovými vodami v obci Krakovany vypracovala a predložil Ing. Oľga Galbavá. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 146/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh VZN č. 4/2023 – o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a o verejnej kanalizácii a nakladaní s odpadovými vodami v Obci Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)  

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany vypracovala a predložia Ing. Oľga Galbavá.  Vo VZN sa upravovala výška poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý bude možné na zberný dvor vyvážať.  Za predložený návrh VZN č. 5/2023 dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 147/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Upravený návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 5 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka,)

Proti:1 Šurín 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Prevádzkového poriadku zberného dvora Krakovany – Návrh

Prevádzkový poriadok vypracovala a predložila Ing. Oľga Galbavá. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 148/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkový poriadok zberného dvora Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti – Návrh

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti vypracovala a na schválenie predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  Poslanci k predloženým zásadám nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 149/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra.

Starosta obce predložil poslancom Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra. Jedná sa o dieťa ktoré má trvalý pobyt v obci Krakovany  a navštevuje Základnú školu v Nitre a zároveň aj Centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je Mesto Nitra. Výška požadovaného príspevku na rok je 543,- eur. Na základe zisťovania výšky príspevkov pre iné CVČ do ktorých obec posiela príspevky sa poslanci dohodli na výške ročného príspevku 100,- eur.

Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 150/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ, ktorým zriaďovateľom je Mesto Nitra vo výške 100,00 eur na rok.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 4 (Filo, Snohová, Sucháň, , Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 Rusnáčeková,

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

K bodu č. 14 Obchodná verejná súťaž

Do druhého kola Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko II. Etapa sa neprihlásil žiaden uchádzač. Starosta obce navrhol vyhlásiť tretie kolo s tým, že bude znížená minimálna cena za m2. Poslanci sa dohodli na minimálnej cene 40/69 eur/m2 s dátumom ukončenia 31.1.2024 do 15,00 hod. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 151/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie Obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v lokalite Staré Konopisko II. Etapa,  3.kolo s min. cenou 40,69 eur/m2 s dátumom ukončenia do 31.1.2024 do 15,00 hod.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Rôzne

Interpelácie poslancov

Filo Juraj – zriadenie fitnes cvičiacich zariadení pre obyvateľov obce.

 • Či by nebolo možné zriadiť fond na podporu sociálne slabším občanom – dotaz od občana,
 • či by nemohla urobiť zber nebezpečného odpadu.

Oľga Rusnáčeková – svetlo pri Braškovi – vyzvať na úpravu stromu , chodník z Veternej na Strážovskú zasypať štrkom,

Uznesenie č. 151/9/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

V Krakovanoch  15.12.2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková