OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 11. decembra 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Vecné bremeno IBV Staré Konopisko
  4. Rôzne Ponuky Obchodná verejná súťaž IBV Staré Konopisko
  5. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.125/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Vecné bremeno IBV Staré Konopisko
  4. Rôzne – Ponuky Obchodná verejná súťaž IBV Staré Konopisko
  5. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Uznesenie č. 126/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  Vecné bremeno IBV Staré Konopisko

Starosta obce predložil poslancom na schválenie vecné bremeno za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku   parcela registra C-KN č. 1045/208, druh pozemku Orná pôda vo vyznačenom rozsahu (s výmerou 100 m2) v zmysle Geometrického plánu č. 105/2023, ktorý overil Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor  dňa 6.12.2023 pod číslom G1-743/2023,  v prospech Obce Krakovany.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlalsovať.

Uznesenie č. 127/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zriadenie vecného bremena z dôvodu uloženia inžinierskej siete (dažďová kanalizácia) cez časť pozemku, parcela registra C-KN č. 1045/208, druh pozemku Orná pôda vo vyznačenom rozsahu (s výmerou 100 m2) v zmysle Geometrického plánu č. 105/2023, ktorý overil Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor  dňa 6.12.2023 pod číslom G1-743/2023,  v prospech Obce Krakovany ako vlastníka pozemku, parcela registra C-KN č. 1045/120, zapísaný na liste vlastníctva č. 1365 vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, obec Krakovany, katastrálne územie Krakovany, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 2532 m2.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa tiež schvaľoval súhlas na doplnenie zmeny ÚP obce Krakovany o rozšírenie lokality Staré Konopisko. Na odčlenenie parcely, ktorá sa má zahrnúť do zmien UP slúži ten istý geometrický plán aký bol predložený na schválenie vecného bremena.  Na základe geometrického plánu bola vytvorená nová parcela registra C-KN č. 1045/208, druh pozemku orná pôda, ktorá bude predmetom doplnenia zmeny ÚP obce Krakovany. Za predložená návrh dal starosta obce hlasovať.

 

Uznesenie č. 128/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Doplnenie zmeny územného plánu o rozšírenie lokality IBV Staré Konopisko – parcela registra C-KN č. 1045/208, druh pozemku Orná pôda, v zmysle Geometrického plánu č. 105/2023, ktorý overil Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor  dňa 6.12.2023 pod číslom G1-743/2023,  na základe žiadosti  RNDr. Denisy  Králikovej bytom Lermontovova 7, Bratislava a Ing. Andrey Lindovskej, bytom Na barine 7,  Bratislava.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za:  6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 4 Rôzne – ponuky IBV Staré Konopisko

Starosta obce informoval poslancov, že v druhom kole Obchodnej verejnej súťaže nebola na obecný úrad doručená žiadna ponuka. 

Uznesenie č. 129/8/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu obce

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za:  6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 5– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  11. decembra 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková