OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 9. januára 2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zloženie inveterizačných komisií
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zloženie inventarizačných komisií
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 78/9/2014-95/9/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 11. decembra 2014.

Uznesenia č. 85/9/2014 – Zámenná zmluva s Rímskokatolíckou cirkvou farnosť Krakovany bola podpísaná starostom obce a postúpená na farský úrad Krakovany, zatiaľ sa nevrátila.

Uznesenie č. 92/9/2014 – Odpredaj pozemku pre pána Ing. Petra Horňáka, p.č. 543/10, k.ú. Stráže, zatiaľ nebol zrealizovaný. Ostatné uznesenia   z ktorých vyplynula úloha,  boli splnené.

 

K bodu  č.4. – Zloženie inventarizačných komisií

Starosta obce predložil poslancom návrh zloženia inventarizačných komisií pre obdobie 2014-2018.

 

 

 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková.

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka

 

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban.

Členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň.

 

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo.

Členovia:  Mgr. František Klinovský, Vladimír Zeman,

 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová.

Členovia:  Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka.

 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda.

Členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín.

 

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková.

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka.

 

 

K bodu č. 5 Rôzne

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

– Starosta obce prečítal poslancom žiadosť p. Pavla Sedláka, bytom Sadová ulica 469/11, Krakovany a manželky Kataríny Sedlákovej, bytom Hrádze 478/13, Krakovany o súhlas  na umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 300/1, k.ú. Krakovany. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že na parcele č. 281/3, k.ú. Krakovany, Sadová  ulica, plánujú stavbu rodinného domu. Poslanec Ing. Milan Jurda vysvetlil novým poslancom, že v minulosti sa k týmto žiadostiam poslanci vyjadrovali kladne. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za žiadosť o umiestnenie septiku na obecnom pozemku hlasovať. Hlasovaním za:  9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o súhlas na umiestnenie septiku na obecnej parc. č. 300/1, k.ú. Krakovany pre manželov Pavla a Katarínu Sedlákových schválená.

 

– Starosta obce prečítal žiadosť  pána Ľubomíra Pekaroviča, bytom Hrádze 397/47, Krakovany na   odpredaj pozemku p.č. 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár. Geometrický plán overila dňa 26. 11.2014 pod číslom 834/14 Ing. Eva Gonová, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Odčlenená parcela 43/4 tvorí predzáhradku k rodinnému domu na ulici Hoštáky č. 205/72. Poslanec Mgr. Juraj Filo vysvetlil poslancom odpredaj predzáhradky. Podobná žiadosť sa riešila na zasadnutí obecného zastupiteľstva 23. októbra 2014. O odpredaj požiadal pán Michal Pavlovič. V tomto prípade nebol ešte vyhotovený geometrický plán a preto poslanci schválili len predbežný súhlas na odpredaj. Určili hranicu pozemku, ktorý bude možné odkúpiť. Tá bola stanovená od rohu oplotenia Chateau po roh domu pani Oravcovej. Na základe tejto požiadavky bol vypracovaný aj geometrický plán, ktorý pán Pekarovič predložil.  Pri predaji  sa bude postupovať  v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Starosta obce dal za odpredaj parcely č. 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť pána Ľubomíra Pekaroviča, bytom Hrádze 397/47, Krakovany,  na odpredaj parcely č.  43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 schválená. V druhej časti sa rokovalo o predajnej cene. Pán Ľubomír Pekarovič vo svojej žiadosti navrhol cenu 7 eur/m2, ktorú odôvodnil tým, že si dal na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán,  predloží návrh kúpno – predajnej     zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.  Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhoval cenu 15 eur/m2, čo asi polovica trhovej ceny. Poslanec Jozef Štefanka namietal, že cena je vysoká vzhľadom na ďalšie využitie pozemku. Navrhol symbolickú cenu.  Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol cenu 10 eur/m2. Po predložení návrhov dal starosta obce hlasovať za prvý návrh, ktorý bol v žiadosti pána Pekaroviča, 7 eur/m2. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odpredaj parcely č. 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110 m2 za cenu 7 eur/2, čo predstavuje celkom 770,00 eur schválený. V tom prípade sa o ďalších návrhoch už nehlasovalo.

 

– Starosta obce predložil poslancom požiadavku riaditeľky Mgr. Evy Seitlerovej na doplnenie Rady školy pri ZŠ Krakovany. Starosta obce navrhol ponechať v rade školy dvoch poslancov, ktorí pracovali aj v minulom funkčnom období, a to Ing. Milana Jurdu a Mgr. Juraja Filu. Za tretieho člena navrhol poslanca Tibora Šurína. Toto isté zloženie zástupcov z radov poslancov bude pracovať aj v Rade školy pri MŠ Krakovany. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za návrh hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli zástupcovia do rady školy pri ZŠ a MŠ Krakovany v zložení Mgr. Juraj Flo, Ing. Milan Jurda a Tibor Šurín schválený.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky hlavného kontrolóra  na prvý polrok 2015 predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky hlavného kontrolóra  na prvý polrok 2015 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Plánu kontrolnej činnosti kontrolórky hlavného kontrolóra  na prvý polrok 2015 schválený.

 

Interpelácie

Pani Daniela Piscová – požiadala o aktualizáciu obecného informačného kanála, aby sa nemiešali oznamy s reklamou. Žiadala najskôr zoradiť všetky oznamy a nakoniec umiestniť reklamu. V dome smútku pri pohreboch je nedôstojné umiestnenie reproduktora na stoličky. Požiadala o  vyrobenie, alebo kúpenie stojana na zavesenie reproduktora. Tiež v dome smútku požaduje kúpiť nový odpadkový kôš. Pred obradom by sa mohla púšťať hudba.

Ing. Milan Jurda – upozornil na neustále ničenie miestnych komunikácií fekálnymi vozidlami, ktoré vyvážajú odpad do ČOV. Jediný prístup týchto vozidiel je možný cez Hlavnú ulicu, Dolnú a Južnú ulicu. Z dôvodu prejazdu týchto vozidiel sa stav MK na uvedených uliciach stále zhoršuje. Z toho dôvodu požiadal starostu o vyvolanie rokovania s TAVOS-om, na ktorom by dojednali zníženie ceny za vývoz fekálií pre obec.

Pani Daniela Piscová požiadala predložiť na ďalšie zasadnutie OZ  kalkuláciu vývozu fekálií. Na požiadavku reagovala kontrolórka obce, že začali na tom s ekonómkou pracovať, ale pre ďalšie pracovné povinnosti spojené s uzávierkou roka sa im to nepodarilo dokončiť.

Mgr. Lukáš Radoský požiadal o zasielanie materiálov, ktoré sa majú prerokovávať na OZ, aby boli najskôr prerokované komisiou, ktorá k danej žiadosti zaujme stanovisko. Lehota na predkladanie žiadostí, ktoré budú prerokovávané na OZ je najneskôr 15 dní pred zasadnutím. V prípade, že žiadosť bude doručená neskôr, bude odložená až na ďalšie rokovanie OZ.

Poslanec Marek Urban sa pýtal ako sa bude riešiť zamestnanosť na obecnom úrade. Odpovedal starosta obce, že štruktúra obecného úradu zostala nezmenená  a voľné pracovné miesta sa budú obsadzovať, ale až v jarnom období, keď bude pre technických pracovníkov viac práce.

Mgr. Juraj Filo požiadal o opravu chodníka od ihriska okolo Chateau, až po stanicu. Chodník ja v zlom technickom stave.

Ing. Milan Jurda – zvýrazniť prechod pre chodcov pri základnej škole. Blikajúca oranžová je nedostatočná. Navrhol zvýrazniť DZ prechod pre chodcov reflexným podkladom, alebo veľkou tabuľou Pozor škola.

Poslanec Pavel Klinovský navrhol ako prioritu odvodňovací kanál od pani Seitlerovej až po Holešku. Zároveň by sa mohlo doriešiť odvodnenie školského dvora.

Poslanec Tibor Šurín požiadal o doplnenie športovej komisie o ďalších členov. Navrhol pánov Jána Šoku, Antona Čelína a Ing. Mariána Kubrana.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Štefanka) bol návrh na doplnenie športovej komisie o Jána Šoku, Antona Čelína a Ing. Mariána Kubrana schválený.

Predsedníčka kultúrnej komisie pani Daniela Piscová informovala poslancov o projekte, ktorý predložil člen kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák, na získanie dotácie, na župný festival. Podmienkou projektu je 170 účastníkov z najmenej 5 členských krajín EU. Pán Sedlák predložil rozpočet na 25 000,- eur.  Celú akciu bude financovať obec a v prípade úspešnosti projektu nám peniaze z Bruselu vrátia. Celý projekt je bez záruk. Projekt je potrebné podať do 15. januára. Starosta obce požiadal poslancov aby sa k danej problematike vyjadrili. Pán Jozef Štefanka s projektom nesúhlasí, Mgr. Lukáš Radoský by s projektom súhlasil, ak by bolo riziko len 800 eur za províziu, kontrolórka Ing. Elena Podmaková s projektom nesúhlasí, Mgr. Juraj Filo by s projektom súhlasil, ak by bolo riziko len provízia, pán Tibor Šurín sa k projektu nevedel vyjadriť pre nedostatok informácií, pán Marek Urban sa k projektu nevedel vyjadriť pre nedostatok informácií, Ing. Milan Jurda s projektom nesúhlasil, pani Daniela Piscová sa vyjadrila, že ponuka je to lákavá.   Nakoniec sa poslanci dohodli, aby predsedníčka kultúrnej komisie ešte zvolala stretnutie s pánom Sedlákom na doplnenie informácií k danému projektu a nechali na posúdenie starostovi, či sa projekt bude podávať, alebo nie.

Poslanec Jozef Štefanka požiadal starostu o vymenovanie dlžníkov dane z nehnuteľnosti. Zapisovateľka informovala poslancov, že jediným dlžníkom na daniach je PŠD Krakovany-Stráže, ktoré za rok 2014 nezaplatilo ani jednu splátku. Poslanec Štefanka požiadal starostu, aby dohodol stretnutie s predsedom PŠD na doriešenie nedoplatku.

 

Starosta obce udelil slovo prítomným občanom. Prihlásil sa pán Jozef Žák. Sťažoval sa na pracovníkov spoločnosti, ktorá vyváža komunálny odpad, že nechávajú smetné nádoby v ceste. Požiadal o upravenie prístupu k smetným nádobám na cintoríne v Krakovanoch pri zadnom vchode, lebo keď naprší je tam blato, a tiež požiadal o častejšie vyvážanie týchto nádob, aby sa odpad nehromadil okolo nich. Pán Žák upozornil na voľne sa pohybujúcich psov po obci hlavne vo večerných hodinách, ktorí napádajú a ohrozujú občanov a  znečisťujú upravené trávniky. Na otázku voľne sa pohybujúcich psov odpovedal poslanec Mgr. Juraj Filo, že riešenie tohto problému je veľmi ťažké.  Obec má VZN o chove držaní psov v obci, ale jeho nedodržiavanie sa dá ťažko kontrolovať. Upozornenie občanov môže byť zverejnené v najbližších obecných novinách a bude sa hlásiť v obecnom rozhlase.

Starosta obce pripomienky občanov zobral na vedomie  a bude ich riešiť s kompetentnými orgánmi.

 

K bodu č. 6 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 9. januára 2015

 

K bodu č. 7 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 9. januára 2015

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Zloženie inventarizačných komisií
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 2/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 3/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  78/9/2014-95/9/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 11. decembra 2014

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Zloženie inventarizačných komisií

 

Uznesenie č. 4/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie,

Návrh inventarizačných komisií

 

B/Schvaľuje

Zloženie inventarizačných komisií:

 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Jozef Štefanka

 

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda – Marek Urban

Členovia:  Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman, Ľuboš Sucháň

 

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo

Členovia: Mgr. František Klinovský, Vladimír Zeman,

 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Daniela Piscová

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka

 

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Milan Jurda

Členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Pavel Klinovský, Tibor Šurín

 

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka

 

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

K bodu č. 5

Rôzne 

Uznesenie č. 5/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Žiadosť p. Pavla Sedláka, bytom Sadová ulica 469/11, Krakovany a manželky Kataríny Sedlákovej, bytom Hrádze 478/13, Krakovany o súhlas  na umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 300/1, k.ú. Krakovany.

 Schvaľuje

Umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 300/1, k.ú. Krakovany pred p.č. 281/3, k .ú. Krakovany pre pána Pavla Sedláka, bytom Sadová ulica 469/11, Krakovany a manželku Katarínu Sedlákovú, bytom Hrádze 478/13, Krakovany.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 6/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť Mgr. Ľubomíra Pekaroviča, Hrádze 397/47, Krakovany o  odpredaj pozemku p.č. 43/4, k.ú. Stráže.

 

Schvaľuje

Odpredaj  p.č. 43/4, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, o výmere 110m2, ktorá bola odčlenená z p.č. 43/1, zastavaná plocha, k.ú. Stráže, na základe geometrického plánu ktorý zhotovil geodet Milan Kollár, bol overený Ing. Evou Gonovou 26.11.2014 na Okresnom úrade Piešťany, katastrálnom odbore, pre Mgr. Ľubomíra Pekaroviča, Hrádze 397/47, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 7/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj parcely č. 43/4, zastavané plocha, k.ú. Stráže o výmere 110 m2 za cenu 7 €/m2, čo je celkom 770,- eur, pre Mgr. Ľubomíra Pekaroviča, Hrádze 397/47, Krakovany, za predpokladu, že kupujúci predloží návrh zmluvy a podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 8/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ a MŠ v zložení:

Ing. Milan Jurda, Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 9/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolórky na prvý polrok 2015

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 10/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

Doplnenie športovej komisie o členov, Jána Šoku, Antona Čelína a Ing. Mariána Kubrana.

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 Štefanka

 

Uznesenie č. 11/1/2015

 

Ukladá

kancelárii obecného úradu  na najbližšie zasadnutie OZ pripraviť kalkuláciu na vývoz fekálií

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 12/1/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský,   Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  9. januára  2015               Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.