OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany pozýva na ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu  Krakovany.

             Program zasadnutia:                                                                                 

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Poverenie poslancov na vykonávanie sobášnych obradov
 8. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 9. Diskusia
 10. Záver                                                                                                                                                                                                    

PhDr. František Klinovský, starosta obce