Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 3. februára 2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica
 5. Návrh Zmluvy – Zámena Bedlovič obec Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022
 7. Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko
 8. Navýšenie stavebný prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.
 9. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková
 11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022
 13. Rôzne
 14. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Ťupeka starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica
 5. Návrh Zmluvy – Zámena Bedlovič obec Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022
 7. Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko
 8. Navýšenie stavebný prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.
 9. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková
 11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022
 13. Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko
 14. Rôzne
 15. Záver

Za predloženú zmenu programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Petra Seitlera. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.112/10/2021 – 126/10/2021 zo 16. decembra  2021.

Uznesenie č. 112/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov
 5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 7. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 8. VZN o určení spádovej materskej školy
 9. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany
 10. Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor
 11. Ročný zápis do kroniky za rok 2020
 12. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021
 13. Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024
 14. Rôzne
 15. Záver – podané

Uznesenie č. 113/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 114/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.84/6/2021 – 102/6/2021 z 28. októbra  2021, 103/7/2021 – 105/7/2021 z 8. novembra 2021, 106/8/2021-108/8/2021  z 23. novembra 2021 a 109/9/2021 -111/9/2021 z 29. novembra 2021 – podané

Uznesenie č. 115/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh geometrického plánu na zámenu pozemkov a predbežný súhlas na zámenu pozemkov parcela č. 237/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za parcelu č. 231/2 k.ú. Krakovany o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.  Ďalšia zámena by mala byť parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40 m2  obe vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za pozemky, p.č. 234/6, k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3 k.ú. Krakovany o výmere 7m2 obe vo vlastníctve Obce Krakovany – podané 

Uznesenie č. 116/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY – podané

Uznesenie č. 117/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 118/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 119/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení spádovej materskej školy – podané

Uznesenie č. 120/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 121/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu prevádzkového poriadku Zberný dvor – podané

Uznesenie č. 122/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2020 – podané

Uznesenie č. 123/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 10.

Zmene

11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

12. zmena Rozpočet po 12.zmene    
Bežné príjmy 1 070 512 +9 651 1 080 163 +9 329 1 089 492    
Kapitálové prímy 570 563 -563 570 000 0 570 000    
Finančné operácie 65 379         -27 370 38 009 0 38 009    
Príjmy spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172 +9 329 1 697 501    

 

  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 101 824 -5 690 1 096 134 +9 329 1 105 463           1 101 824    
Kapitálové výdavky 588 370

 

-12 892 575 478 0

 

575 478           588 370  
Finančné operácie 16 260 +300 16 560 0

 

16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172 + 9 329 1 697 501           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 124/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 12.

Zmene

13. zmena Rozpočet

Po 13.zmene

 
Bežné príjmy 1 089 492 +9 755 1 099 247  
Kapitálové prímy 570 000 0 570 000  
Finančné operácie 38 009         0 38 009  
Príjmy spolu 1 697 501 + 9 755 1 707 256  

 

  Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 11.zmene      
Bežné výdavky 1 105 463 9 755 1 115 218      
Kapitálové výdavky 575 478

 

0 575 478      
Finančné operácie 16 560 0 16 560      
Výdavky spolu 1 697 501          9 755 1 707 256      
 • podané

Uznesenie č. 125/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2022 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2022 vo výške 1377963,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2022     Druh rozpočtu Návrh 2022  
Bežný rozpočet 1 033 917     Bežný rozpočet 1 017 357  
Kapitálový rozpočet 132 800     Kapitálový rozpočet                        344 046  
Finančné operácie 211 246     Finančný rozpočet 16 560  
SPOLU 1 377 963     SPOLU 1 377 963  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2023-2024.

PRÍJMY                                                                  VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2023

 

Návrh 2024

 

  Bežný rozpočet 1 087 167 1 150 667
Kapitálový rozpočet    
Finančné operácie    
SPOLU 1 087 167 1 150 667
Druh rozpočtu Návrh 2023 Návrh 2024
Bežný rozpočet 1 070 607 1 127 214
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 16 560 23 453
        SPOLU 1 087 167 1 150 667
 • podané

Uznesenie č. 126/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo – Výstavby cesty Veterná ulica

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh Zmluvy o dielo  s firmou GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové na výstavbu cesta  Veterná ulica v Krakovanoch. Firma GIT bola víťazom verejného obstarávania s cenou 21 815,89 eur vrátane DPH. Poslanci k predloženej zmluve nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmluva o dielo s firmou GIT, s.r.o., Piešťanská cesta 412/48, Vrbové na výstavbu cesta  Veterná ulica v Krakovanoch schválená.

 

K bodu č.5 – Návrh zmluvy – Zámena Bedlovič – obec Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh Zámennej zmluvy medzi Cyrilom Bedlovičom a obcou Krakovany na zámenu pozemkov na základe schváleného geometrického plánu a predbežného súhlasu obecného zastupiteľstva uznesením č. 115/10/2021. Zamieňa sa parcela č. 237/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za parcelu č. 231/2 k.ú. Krakovany o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.  Ďalšia zámena by mala byť parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40 m2  obe vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za pozemky, p.č. 234/6, k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3 k.ú. Krakovany o výmere 7m2 obe vo vlastníctve Obce Krakovany K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:2 (Fořt, Ťupek), zdržal sa hlasovania:0, nehlsoaval:0 bola zámena pozemkov schválená.

 

K bodu č.6 – Rozpočtové opatrenie č.14/2021 a 1/2022

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 14/2021 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 3 517,- €, 
 • kapitálový sa zvyšuje o 2 850,-
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 3 517,- €
 • kapitálový sa zvyšuje o 2 850,-
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie  je dotačné.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci rozpočtové opatrenie č. 14/2021 zobrali na vedomie

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 12 802,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 3 252,- e

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 12 802,- €
 • kapitálový sa zvyšuje o 3 252,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Jednotlivé položky rozpočtového opatrenia vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. Za rozpočtové opatrenie č. 1/2022 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo rozpočtové opatrenie č. 1/2022 schválené.

 

K bodu č.7 – Prevod majetku obce – plynovod Staré Konopisko.

Starosta obce predložil poslancom návrh Nájomnej zmluvy na prenájom plynárenského zariadenia Distribučný plynovod DN 90 – 324,23 bm, Distribučný plynovod D 63 – 57,10 bm ,21 ks PP Pripojovací plynovod PE D 32. Plynárenské zariadenie sa nachádza pod zemským povrchom pod pozemkami katastrálnom území: Krakovany, parcela č.: C: 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 104 5/120, v lokalite IBV Staré Konopisko spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Nájomné  je na dobu neurčitú. Výška nájomného je 1€/rok.  Za predložený návrh Nájomnej zmluvy dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, protia:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlaosval:0, bola Nájomná zmluva na prenájom plynárenského zariadenia v lokalite IBV Staré Konopisko schválená.

K bodu č.8  –  Navýšenie stavebných prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.

Starosta obce predložil poslancom rozpis prác ktoré bolo potrebné vykonať nad rámec vysúťaženej ceny pri realizácii chodníka pri futbalovom štadióne a na ceste Mlynská ulica. Na Mlynskej ulici bolo potrebné osadiť odvodňovací žľab, ktorý nebol v rozpočte. Chodník pri futbalovom štadióne bol zle zameraný v skutočnosti bol o 20m dlhší. Podľa rozpisu zhotoviteľa – firmy Zempres, s.r.o. prišlo k navýšeniu diela o 1966,15 eur. Starosta obce dal za navýšenie výdavkov na  – stavebné práce chodníkov a ciest v obci Krakovany hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,

K bodu č. 9  – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mareka Urbana, Dolná ulica 109/72, Krakovany o zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za mesiac december 2021. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že od polovice novembra 2021 prevádzka bola zatvorená a fungovala len na donáške jedla. Poslanci sa zhodli, že žiadosti vyhovejú. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 schválili zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za  mesiac december 2021 o 50%  zo sumy nájomného čo je 730 eur na 365 eur. 

 

K bodu č. 10  – Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Anny Demkovej, Námestie sv. Mikuláša 406ú4, Krakovany o predĺženie nájmu na byt č. 1. Platnosť predchádzajúceho nájmu končí 28.2.2022. Starosta obce skonštatoval, že s nájomníčkou nie sú žiadne problémy a nájomné platí včas. Poslanci sa dohodli na ďalšom predĺžení nájmu na dobu troch rokov, t.j. do 28.2.2025. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany do 28.2.2025 schválené.

 

K bodu č. 11 – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

Na obecný úrad Krakovany v stanovenom termíne bolo doručených 14 žiadosti od spoločenských organizácií pôsobiacich v obci. V rozpočte obce bola schválená  suma na dotácie vo výške 30 000 eur, ktorú bude možné rozdeliť medzi žiadateľov.  Keďže súčet požadovaných dotácií  31750 eur je vyšší ako schválená suma určená na prerozdelenie poslanci sa po krátkej rozprave dohodli že všetky požadované čiastky znížia o približne 5,5 % s tým, že sumy sa zaokrúhlia na celé čísla. Miestna skupina Slovenského červeného kríža požiadala o 1500 eur po prepočte im bola odsúhlasená dotácia vo výške 1420,- eur. Obecný stolnotenisový klub požiadal o 1200,- eur, po prepočte dostanú 1140,- eur. Poľovnícke združenie Králik žiadalo 700,- eur, bude im pridelených 660 eur. Centrum futbalovej mládeže JA žiadali 3000,- eur, pridelené 2840,- eur. Futbalový klub Krakovany žiadal dotáciu vo výške 16000,- eur, po prepočítaní im bude pridelená dotácia vo výške  15120,- eur. Folklórny súbor LUSK žiadal 1500,- eur, dostanú 1420,- eur. Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch žiadala o dotáciu vo výške 1000,- eur, dostanú 950,- eur. Združenie rodičov pri MŠ žiadalo 450,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 430,- eur. Združenie rodičov pri ZŠ žiadalo 500,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 430,- eur. Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur, bola im pridelená dotácia vo výške 290,- eur. Klub paličkovanej čipky Bábence žiadalo 1500,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 1420,- eur. Múzeum Za Krakovskú bránu žiadalo 1500,- eur, bude im pridelených 1420,- eur. Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany žiadala 2000,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 1890,- eur. DHZ Krakovany žiadali dotáciu 600,- eur, bude im pridelená dotácia vo výške 570,- eur. Po uvedenej úprave súčet dotácií predstavuje schválenú výšku 30000,- eur.

Starosta obce dal hlasovať, hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, boli dotácie pre organizácie a združenia obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 12 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2022

K predloženému kontrolnému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce  na 1. polrok 2022 schválený.

 

K bodu č. 13 – Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko.

Poslanec Ing. Slavomír Ťupek navrhol, aby sa vyhlásilo ďalšie kolo obchodnej verejnej súťaže na ostávajúce tri pozemky v IBV Staré Konopisko. Podmienky OVS by ostali nezmenené. Termín ukončenia OVS bude 31.3. 2022 do 12,00 hod. Verejná obchodná súťaž bude zverejnená na internetovej stránke obce Krakovany a regionálnej tlači.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Seitler), nehlasoval:0, bolo vyhlásenie 5. kola OVS na predaj pozemkov IBV Staré Konopisko s dátumom ukončenia do 31.3.2022 schválené.

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Starosta obce predložil poslancom žiadosť  na preplatenie  nevyčerpanej dovolenky za rok 2021 v počte 19 dní.

Za predložený návrh dal hlasovať. Hlasovaním za. 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:, nehlasoval:0, bola požiadavka na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2021 v počte 19 dní schválená.

Starosta obce poďakoval poslancovi Ing. Slavomírovi Ťupekovi za pomoc pri realizácii doplnenia  detského ihriska.

Interpelácie poslancov

– Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o pripravenom rozpočet a  programe na Folklórne slávnosti.

– Ing. Peter Seitler navrhol, aby sa cez leto prijali na brigádu študenti na natieranie zábradlí a lávok v obci. 

– Ing. Slavomír Ťupek upozornil na poškodenú dopravnú značku na križovatke Veterná ulica – Strážovská ulica.

– Pavel Klinovský  emailom poslal pripomienku na potrebu zriadenia miesta na ukladanie urien na cintoríne v Krakovanoch aj Strážoch.

– Marek Fořt dal do pozornosti budovu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby ako sa s ňou naloží aby zbytočne nechátrala.

 

K bodu č. 15 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 3. februára 2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 1/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica
 5. Návrh Zmluvy – Zámena Bedlovič obec Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022
 7. Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko
 8. Navýšenie stavebný prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.
 9. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková
 11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022
 13. Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko
 14. Rôzne
 15. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu  Rusnáčekovú a Ing.  Petra Seitlera

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7  (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.112/10/2021 – 126/10/2021 z 16. decembra  2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Návrh zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica

Uznesenie č. 4/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Zmluvy o dielo na zákazku „Výstavba cesty v Krakovanoch ulica Veterná“ so zhotoviteľom GIT, s.r.o. Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh Zmluvy – Zámena pozemkov Bedlovič – Obec Krakovany

Uznesenie č. 5/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov medzi Obcou Krakovany a Ing. Cyrilom Bedlovičom, bytom Strážovská ulica 296/99, Krakovany zastúpený Ing. Miladou Bedlovičovou,  na základe Geometrického plánu zhotoveného geodetickou kanceláriou Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová dňa 12.1.2022 pod číslom G1-976/2021, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Zamieňa sa p.č. 237/2 k.ú. Krakovany   o výmere 14m2, vo vlastníctve Cyrila Bedloviča za p.č. 231/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany, a pozemok p.č. 98/1, k.ú Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2  vo vlastníctve Cyrila Bedloviča, za pozemok p.č. 234/6 , k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3, k.ú. Krakovany o výmere 7m2 vo vlastníctve Obce Krakovany. Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je vysporiadanie pozemkov v užívaní Obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, )

Proti: 2  (Fořt, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022

Uznesenie č. 6/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 12.

Zmene

13. zmena Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene    
Bežné príjmy 1 089 492 +9 755 1 099 247 +3 517 1 102 764    
Kapitálové prímy 570 000 0 570 000 2 850 572 850    
Finančné operácie 38 009         0 38 009 0           38 009    
Príjmy spolu 1 697 501 + 9 755 1 707 256 +6 367 1 713 623    

 

  Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene 14. zmena Rozpočet po 14.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 105 463 9 755 1 115 218 +3 517 1 118 735           1 101 824    
Kapitálové výdavky 575 478

 

0 575 478 2 850 578 328           588 370  
Finančné operácie 16 560 0 16 560 0 16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 697 501          9 755 1 707 256 +6 367 1 713 623           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:.7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 7/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

po 1.zmene

 
1Bežné príjmy 1 033 917 12 802 1 046 719  
Kapitálové prímy 132 800   132 800  
Finančné operácie 211 246        3 252 214 498  
Príjmy spolu 1 377 963 16 054 1 394 017  

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene      
Bežné výdavky 1 017 357 12 802 1 030 159      
Kapitálové výdavky 344 046 3 252 347 298      
Finančné operácie 16 560   16 560      
Výdavky spolu 1 377 963        16 054 1 394 017      

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:.7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko

Uznesenie č. 8/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. berie na vedomie

Zámer prenajatia plynárenského zariadenia – STL distribučný plynovod DN 90 v dĺžke 324,23 m a STL distribučný plynovod D 63 v dĺžke 57,10 m vo vlastníctve obce Krakovany, ktoré je vybudované v obci Krakovany na IBV – Staré konopisko, k. ú. Krakovany, parc. KN reg. „C“ č. 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 1045/120 spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“).

 1. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom majetku obce – plynárenské zariadenie – STL distribučný plynovod DN 90 v dĺžke 324,23 m a STL distribučný plynovod D 63 v dĺžke 57,10 m, ktoré je vybudované v obci Krakovany na IBV Staré konopisko v k. ú. Krakovany, parc. KN reg. „C“ č. 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 1045/120 spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že uvedené plynárenské zariadenie je pripojené k STL plynovodu vo vlastníctve spol. SPP – distribúcia, a. s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava a obec Krakovany za účelom plynofikácie danej lokality uzatvorila dňa 14. 03. 2018 s SPP – distribúciou, a.s. Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. 03. 2020.

 1. Schvaľuje

Návrh Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia definovaného v písm. B) tohto uznesenia, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy o podmienkach rozšírenia  distribučnej siete uzatvorenej medzi SPP – distribúcia, a.s. a obcou Krakovany zo dňa 14.03.2018

 1. Ukladá

Obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s prenájmom zhora uvedeného majetku obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Fořt, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Navýšenie stavebných prác – chodník a cesta Zempres, s.r.o.

Uznesenie č. 9/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie vysúťaženej sumy na zákazku „Stavebné práce chodníkov a ciest v obci Krakovany“ pre zhotoviteľa  Zempres, s.r.o. Piešťany z dôvodu prác naviac o sumu 1966,15 eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Uznesenie č. 10/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za  mesiac december 2021 o 50%  zo sumy nájomného čo je 730 eur na 365 eur. 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10 Žiadosť o predĺženie nájmu na byt  Anna Demková.

Uznesenie č. 11/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany do 28.2.2025.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11  – Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce 

Uznesenie č. 12/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie je pre jednotlivé organizácie a združenia na rok 2022 nasledovne:

Miestna skupina SČK Krakovany – 1420,- eur, Obecný stolnotenisový klub Krakovany – 1140,- eur

Poľovnícke združenie Králik – 660,- eur, Centrum futbalovej mládeže  JA –2840,- eur, Folklórny súbor LUSK – 1420,- eur , JDS Krakovany – 950,- eur, Združenie rodičov MŠ –430,- eur, Združenie rodičov ZŠ – 430,- eur, Folklórna skupina Krakovčanka – 290,- eur, Klub paličkovanej čipky Bábence – 1420,- eur, Múzeum Za Krakovskú bránu – 1420,- eur, RKC farnosť Krakovany – 1890,- eur, DHZ Krakovany – 570,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

Uznesenie č. 13/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2022.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  13  Predaj pozemkov IBV Staré konopisko

Uznesenie č. 14/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Vyhlasuje

 1. kolo verejnej obchodnej súťaže s termínom ukončenia do 31.3.2022 do 12:00 hod. s rovnakými podmienkami ako v predchádzajúcich kolách.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7(Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:6 (Filo, Fořt,  Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:1 (Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  14  Rôzne

Uznesenie č. 15/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2021  v počte 19 dní.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 16/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  3. februára 2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková