Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra  2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver            

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN  č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za:7., proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 72/7/2019-81/7/2019 zo dňa 21. novembra 2019.

Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

Uznesenie č. 72/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh zmeny programu podaný Ing. Michalom Sedlákom

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie 3/2019 a 4/2019
 5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018
 6. Žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020
 7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2019
 8. Koncert Kandráčovci na folklórnych slávnostiach 2020
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 73/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 74/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 59/6/2019- 71/6/2019 zo dňa 9. októbra  2019 – podané

Uznesenie č. 75/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

3.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23 +18 640,50 1 146 638,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759 -731 759,00 550 000,00
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79 0 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Návrh na 3. zmenu 3..Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 588,85 +18 640,50 1 081 229,35
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17 -731 759,00 916 753,17
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02 -713 118,50 1 997 982,52
 • podané

Uznesenie č. 76/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019   1. zmena  2. zmena 3. zmena Rozpočet

po 3. zmene

Návrh na 4. zmenu Rozpočet

po 4. zmene

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 +49 691,31 +18 640,50 1 146 638,73 +4 886,– 1 151 524,73
Kapitálové prímy 1 101 759 +38 000 +142 000 -731 759 550 000,– -400 000,– 150 000,–
Finančné operácie        58 882 +131 837,81 +110 623,98 0 301 343,79 +969,02 302 312,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98 1 603 837,54

 

  Rozpočet rok 2019  1. zmena  2. zmena  3. zmena Rozpočet po 3. zmene Návrh na 4. zmenu Rozpočet po 4. zmene

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 +48 561,12 +18 640,50 1 081 229,35 +24 021,49 1 105 250,84
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 +253 754,17 -731 759,00 916 753,17 -420 876,47 495 876,70
Finančné operácie 0 0 0 0 0 +2 710,– 2 710,–
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 302 315,29 -713 118,50 1 997 982,52 -394 144,98

 

1 603 837,54
 • podané

Uznesenie č. 77/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2018  podané

Uznesenie č.  78/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           3000,-

FK Krakovany-                                16000,-

LUSK-                                               1500,-

ZR MŠ                                                 850,-

ZR ZŠ                                                  500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                                300,-

DHZ                                                    1000,-

Celkom vo výške                               32 550,-eur – podané

Uznesenie č.  79/7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra  15.12.-31.12.2019

Dokladová inventúra  1.1. – 29.1.2020

Inventarizácia 15.12.2019-29.1.2020 – podané

Uznesenie č. 80/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Koncert skupiny Kandráčovci na záver sobotného programu folklórnych slávností 2020 za cenu 8000,- eur – podané

Uznesenie č. 81/7/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek požiadal o opravenie merača rýchlosti pri základnej škole a zároveň navrhol, či by nebolo nožné ráno počas príchodu detí do školy zabezpečiť prechod pre chodcov dospelou osobou, ako to majú vo Vrbovom.

-Mgr. Juraj Filo  žlté šrafovanie na  ceste  pri Pivárni – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany

Starosta obce predložil návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany, ktorý  vypracovala Mgr. Jana Lajchová.

Obec Krakovany ako verejný poskytovateľ je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Zariadenia opatrovateľskej služby, poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov a poskytuje služby jedálne. Sumu úhrady určuje verejný poskytovateľ najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov (EON), resp. u sociálnej služby (zariadenie podporného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denný stacionár a opatrovateľská služba v domácnosti) najmenej vo výške 50% priemerných EON spojených s poskytovaním sociálnej služby u verejných poskytovateľov sociálnej služby porovnateľného druhu a formy v územnom obvode obce alebo VÚC.

Úhrada za sociálnu službu sa vypočíta za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a prijímateľa sociálnej služby, resp. na počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby.

Z finančných podkladov za rok 2018  boli vypočítané  EON.

Za EON pre výpočet úhrad za poskytované sociálne služby sa považujú:

 1. mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní,
 2. poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 3. cestovné náhrady okrem cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách,
 4. energie, voda a komunikácie,
 5. materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov,
 6. dopravné,
 7. rutinná údržba a štandardná údržba okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov,
 8. nájomné za prenájom okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu,
 9. služby,
 10. bežné transfery, z toho len na vreckové, odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 11. odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku poskytovateľa sociálnej služby.

Pri určovaní  novej sumy úhrady za vykonávanie odborných , obslužných a ďalších činností v zariadení opatrovateľskej služby sa vychádzalo z nákladov za rok 2018, pričom sumu úhrady bola  nastavená a upravená najmä vo vzťahu k službám súvisiacim so zdravotným stavom prijímateľa sociálnej služby (stavovanie, opatera a ďalšie služby) a to tak, aby v priemere boli 50%.

Predložený návrh prerokovala aj finančná  komisia a odporučila návrh VZN schváliť.    

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN  č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany, ktorý vypracovala Ing. Oľga Galbavá.

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a poplatok“)   na území obce Krakovany.  Obec Krakovany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a/ daň z nehnuteľností,

b/ daň za psa,

c/ daň za užívanie verejného priestranstva,

d/ daň za ubytovanie,

e/ daň za predajné automaty,

f/ daň za nevýherné hracie prístroje,

g/ daň za jadrové zariadenie.

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní  a to dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie je kalendárny rok.

Návrh VZN č. 3/2019  prerokovala aj finančná komisia ktorá ho  odporučila schváliť. Poslanci k predloženému  návrhu nemali  pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany schválené.

  

K bodu č. 6 – Návrh VZN č.  4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom VZN č. 4/2019 o  miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany, ktorý  vypracovala Ing. Oľga Galbavá. Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.  Návrh bol prerokovaný aj na finančnej komisii ktorá odporučila návrh VZN č. 4/2019 schváliť.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal s hlasovania:0, nehlasoval:0, bol VZN č 4/2019  o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany  schválené.

 

K bodu č. 7  – Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na rok 2020-2022 ktorý vypracovala  Ing. Slávka Kotulová. Rozpočet obce Krakovany na roky 2020-2022 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

-so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len “zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy”), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

-so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

-so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

-so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

-so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

-so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

-s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2020 obsahuje vyrovnaný bežný rozpočet a prebytkový kapitálový rozpočet. Prebytok kapitálového rozpočtu vyrovnáva záporný rozdiel finančných operácií.   Krytie investičných akcií z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v r. 2020. Je predpoklad nedočerpania finančných prostriedkov schválených z rezervného fondu v r. 2019 cca 62 000€.

Ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov v plnej rozpočtovanej výške, bude potrebné vykryť finančné zdroje kapitálového rozpočtu aj formou bankového úveru.

Celkový rozpočet na rok 2021 aj 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je tiež vyrovnaný. Kapitálový rozpočet je prebytkový. Záporný rozdiel finančných operácií vykryje prebytok kapitálového rozpočtu.

K návrhu rozpočtu predložila stanovisko kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková, ktorá v závere konštatovala, že Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 – 2022 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2020 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách budovaním a zveľaďovaním miestnych komunikácií, rekonštrukciou a modernizáciou kultúrneho domu, vytvorením  novej obytnej štvrte a predajom pozemkov.  V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2020:

                                   Príjmy                         Výdavky                                 

bežný rozpočet           1 138 721,- Eur              1 138 721,- Eur

kapitálový rozpočet    1 036 519,- Eur              1 020 259,- Eur

finančné operácie                    0,- Eur                    16 260,- Eur     

SPOLU                      2 175 240,- Eur              2 175 240,- Eur

Odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Návrh rozpočtu na rok 2020-2022 bol prerokovaný aj na finančnej komisii, ktorá taktiež odporúča návrh rozpočtu schváliť. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh rozpočtu na rok 2020 schválený a na roky 2021-2022 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Silvie Freivaldovej bytom  Železničná ulica 313/3, Krakovany  na odkúpenie   pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže za účelom skvalitnenie bývania a využitia ako záhrady pri plánovanom rodinnom dome na susednom pozemku p.č. 545/1. Táto žiadosť bola vopred postúpená na posúdenie finančnej komisie. Stanovisko finančnej komisie predložil predseda komisie, poslanec Mgr. Juraj Filo. Finančná komisia  nesúhlasí s odpredajom uvedeného pozemku hlavne z dôvodu, že obec nemôže predávať pozemky priamym predajom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Na každý takýto predaj je potrebné vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže, ale aj z dôvodu, že pozemok sa nachádza v lokalite, kde by obec mohla zriadiť oddychovú zónu.    Poslanci so stanoviskom finančnej komisie súhlasili. Starosta obce dal hlasovať za neodpredaj pozemku p.č 544/3, k.ú. Stráže Silvii Freivaldovej, bytom Železničná ulica 313/3, Krakovany. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo neodpredanie pozemku p.č. 544/3   schválené.

 

K bodu č. 9 – Združenie Holeška Tour

Starosta obce predložil návrh na zapojenie sa obce do občianskeho združenia Holeška Tour. Krátka dôvodová správa aj návrh stanov tohto združenia poslanci dostali v materiáloch na zasadnutie.  Holeška Tour má byť pilotným projektom, jedným malým skvelým nápadom, kde ak sa spoja sily územia, teda najmä samosprávy a podnikatelia, tak dokážu pre svoje územie dosiahnuť nezanedbateľné hodnoty. Predovšetkým v podobe predstavenia územia, jeho hodnôt, kultúrno- historického bohatstva a bohatstva skrytého v šikovných obyvateľoch daného územia. Holeška Tour ponúkne všetky svoje zásoby kultúrneho a historického dedičstva a šikovnosti piešťansko- trnavského a neskôr i hlohoveckého obyvateľstva, ponukou do blízkeho i vzdialenejšieho zahraničia. Celé know-how Holeška Tour je opreté o nízke finančné náklady, vysokú mieru terénnej práce srdcom, nefalšovanú hrdosť pohostiť skvelou kuchyňou zahraničné návštevy z okolia. Holeška Tour má plniť práve úlohu inštitúcie pre podporu rozvoja cestovného ruchu v konkrétnom území,  čím sa má podieľať na  podpore rozvoja  regiónu, čo bude mať priamy vplyv na spokojnosť našich obyvateľov.

Po krátkej rozprave sa poslanci obecného zastupiteľstva dohodli, že do občianskeho združenia Holeška Tour obec Krakovany zatiaľ nevstúpi. Starosta obce dal hlasovať o zapojení Obce Krakovany do OZ Holeška Tour. Hlasovaním za:0, proti:8, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, uznesenie nebolo schválené.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Predseda kultúrnej komisie,  Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o objednávke na hudobnú skupinu Kanldráčovci, ktorá mala vystúpiť     na folklórnych slávnostiach 2020, ktorá bola schválená na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Objednávka nakoniec nebola odoslaná, lebo oni medzi tým dostali lepšiu objednávku na tento termín.  Predseda kultúrnej komisie oslovil ešte Lúčnicu, ktorá by tiež mohla vstúpiť na slávnostiach, ale zatiaľ neprišla odpoveď.

Poslanec Marek Fořt požiadal o doriešenie zastupovania pána Zemana pri vývoze fekálií, nakoľko sa to ukázalo ako dosť veľký problém pre viacerých obyvateľov obce.

 

Interpelácie

-Mgr. Juraj Filo požiadal o zakomponovanie do zmluvy o dotáciách pre spoločenské organizácie aby každá organizácia posielala  2x ročne správu o činnosti, ktorá by bola uverejnená v Hlase Krakovian.

Ing. Slavomír Ťupek upozornil na nesvietiaci  stromček na VO na Školskej ulici a rozfúkaný odpad pri stavenisku na Strážovskej ulici pri bývalom obchode.

-Ing. Michal Sedlák pochválil akcie ktoré organizovala materská a základná škola v kultúrnom dome. Obe akcie mali veľmi peknú účasť a boli zorganizované na vysokej úrovni. 

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 16. decembra 2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 82/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krakovany
 5. Návrh VZN č. 3/2019   o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 6. Návrh VZN č. 4/2019  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvia Freivaldová
 9. Združenie Holeška tour
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 83/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 84/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 72/7/2019- 81/7/2019 zo dňa 21. novembra  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Uznesenie č. 85/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Uznesenie č. 86/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2019 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.6 – Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Uznesenie č. 87/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Návrh rozpočtu obce na rok 2020, 2021, 2022

Uznesenie č.  88/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2020 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2020 vo výške 2 175 240,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2020     Druh rozpočtu Návrh 2020  
Bežný rozpočet 1 138 721     Bežný rozpočet 1 138 721  
Kapitálový rozpočet 1 036 519     Kapitálový rozpočet                   1 020 259  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 16 260  
SPOLU 2 175 240     SPOLU 2 175 240  

 

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2021-2022.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2021

 

Návrh 2022

 

  Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 200 0000 200 000
Finančné operácie 0 0
SPOLU 1 378 605 1 441 102

 

Druh rozpočtu Návrh 2021 Návrh 2022
Bežný rozpočet 1 178 605 1 241 102
Kapitálový rozpočet 183 740 183 740
Finančné operácie 16 260 16 260
        SPOLU 1 378 605 1 441 102

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8– Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvie Freivaldovej

Uznesenie č. 89/8/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Odkúpenie pozemku p.č. 544/3, k.ú. Stráže Silvie Freivaldovej

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Združenie Holeška tour

Uznesenie č. 90/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zapojenie obce Krakovany do združenia Holeška Tour.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 0

Proti: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

S konštatovaním, že uznesenie nebolo prijaté.

 

K bodu č. 10 Rôzne

Uznesenie č. 91/8/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Rusnáčeková, ,Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra 2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková