Print Friendly, PDF & Email

 OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 11. decembra 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 5. Voľba inventarizačných komisií
 6. Rôzne
 7. Záver                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh zmeny  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 Zloženie sľubu poslanca

Starosta obce vyzval Ing. Slavomíra Ťupeka, aby prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a tento potvrdil svojím podpisom. Na základe toho mu starosta obce odovzdal osvedčenie. Predseda mandátovej komisie predniesol správu, v ktorej konštatoval, že Ing. Slavomír Ťupek splnil zákonom stanovené náležitosti a stal sa riadnym poslancom Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci sľub Ing. Slavomíra Ťupeka zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:9,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci schválili overovateľov zápisnice.

 

K bodu č. 4  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 63/7/2018 – 72/7/2018 zo dňa 25. októbra  2018.

Uznesenie č. 63/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – MŠ
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – ZŠ
 6. Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2017
 7. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
 8. Vyhodnotenie folklórnych slávnosti 2018 a Hobby stretnutí za ½ polrok 2018
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver-podané

Uznesenie č. 64/72018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku – podané

Uznesenie č 65/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 51/6/2018 -62/6/2018 zo dňa 28. septembra 2018 – podané

Uznesenie č. 66/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018 – podané

Uznesenie č. 67/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2017/2018 – podané

Uznesenie č. 68/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročná zápis do kroniky za rok 2017- podané

Uznesenie č.  69/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre jednotlivé organizácie

MSSČK –                                          1500,-

Obecný stolnotenisový klub –           1200,-

PZ Králik –                                          700,-

CFM JA –                                           2500,-

FK Krakovany-                                12000,-

LUSK-                                               1000,-

ZR MŠ                                               850,-

ZR ZŠ                                                 500,-

JDS                                                    1000,-

Krakovčanka                                      1500,-

RKCFK                                             2000,-

Bábence                                             1500,-

Múzeum                                               300,-

DHZ                                                    750,-

Celkom vo výške                             27 300,-eur – podané

Uznesenie č. 70/7/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyhodnotenie folklórnych slávnosti  2018 a Hobby stretnutí za prvý polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 71/7/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku  pre jednotlivé strediská:

Materská škola – 1464,05

Základná škola – 588,02

Školská jedáleň – 839,76

Obecný úrad – 2682,69

Kultúrne stredisko – 177,24

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1427,19

Vyradenie majetku obce  celkom v obstarávacej cene  predstavuje 7178,95 eur – podané

Uznesenie č. 72/7/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – Daniela Piscová  požiadala o odstránenie starých stromov na cintoríne v Krakovanoch, ktoré ohrozujú pomníky ale aj návštevníkov cintorína – podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

  K bodu č. 5 Návrh finančného rozpočtu obce na rok 2019, 2020, 2021.

Návrh rozpočtu predložila spracovateľka Ing. Slávka Kotulová. 

     Rozpočet obce Krakovany na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len “zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy”), ktorý je základným finančným zákonom verejnej správy,

so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,

so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,

so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,

so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný. Návrh rozpočtu na rok 2019 obsahuje prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmami finančných operácií – čerpanie rezervného fondu  z minulých rokov. Krytie investičných akcií z čerpania rezervného fondu bude navrhované na schválenie OZ v r. 2019.  Ak nebude zrealizovaný predaj obecných pozemkov v plnej rozpočtovanej výške, bude potrebné vykryť finančné zdroje formou bankového úveru. V prípade prebytku hospodárenia z roku 2018 je predpoklad zapojenia do rozpočtu roku 2019 schválením použitia rezervného fondu.

 

Celkový rozpočet na rok 2020 aj 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový. Kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok vykryjú finančné operácie – čerpanie rezervného fondu a prebytok bežného rozpočtu.

SÚHRNNÉ TABUĽKY PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY                    

Druh rozpočtu Plnenie

 2016

Plnenie

2017

 

Schválený 2018 Predpokladaná skutočnosť 2018 Návrh

2019

Návrh 2020

 

Návrh 2021

 

Bežný rozpočet 886 358 980 759 913 349 1 004 638 1 034 798 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 33 460 315 595 150 000 179 266 1 101 759 0 0
Finančné operácie 38 934 1 619 0 154 172 58 882 27 129 46 782
SPOLU 958 752 1 297 973 1 063 349 1 338 076 2 195 439 1 074 771 1 104 424

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Čerpanie 2016 Čerpanie 2017 Schválený 2018 Predpokladaná skutočnosť 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Návrh 2021
Bežný rozpočet 859 731 822 875 869 349 958 758 1 000 380 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 14 991 422 509 194 000 340 224 1 195 059 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
SPOLU

 

874 722 1 245 384 1 063 349 1 298 982 2 195 439 1 074 771 1 104 424

 

Všetky pripomienky a otázky k navrhnutému rozpočtu vysvetlila Ing. Slávka Kotulová. Po rozprave dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách schválený.

Hlasovaním za:9, proti:0, zdral sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci návrh finančného rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 – Voľba inventarizačných komisií

Starosta obce predložil návrh zloženia inventarizačných komisií ktoré budú pracovať v rovnakom zložení po celé funkčné obdobie. V prípade, žeby došlo k personálnym zmenám na jednotlivých strediskách, komisie sa budú priebežne dopĺňať.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019

 

Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zloženie inventarizačných komisií schválené.  

 

K bodu č. 7 –Rôzne

-V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
 • OZ určuje starostovi obce PhDr. Františkovi Klinovskému plat vo výške 2099,- eur

Poslanec Marek Fořt navrhol navýšenie základného platu starostu o 35 %. Ďalší návrh predložil poslanec Ing. Michal Sedlák 40%. Po tomto návrhu sa poslanec Marek Fořt svojho návrhu vzdal a súhlasil aby sa hlasovalo len o návrhu poslanca Ing.  Michala Sedláka.  Poslanci ďalšie návrhy nemali. Hlasovalo sa za návrh Ing. Sedláka, navýšenie základného platu starostu o 40%. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlsovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené navýšenie základného platu starostu o 40%.   

starosta obce požiadal poslancov o schválenie preplatenia zvyšku nevyčerpanej dovolenky za rok 2018 vo výške 15 dní. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo preplatenie 15 dní dovolenky za rok 2018 pre starostu obce schválené. 

Účtovníčka obce Ing. Slávka Kotulová požiadala poslancov o schválenie Stanovenia kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte t.j. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský sa spýtal, či poslanci nestratia prehľad o bežných transakciách. Ing. Kotulová ich ubezpečila, že všetky pohyby budú aj napriek tomu zahrnuté do rozpočtového opatrenia, len sa už nebudú schvaľovať ale brať na vedomie. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo  Stanovenia kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky schválené.

-Riaditeľka základnej školy Mgr. Eva Seitlerová požiadala o delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva do Rady školy pri ZŠ Krakovany, nakoľko funkčné obdobie poslancov zastúpených  v rade školy už skončilo. Vzhľadom k tomu, že tento istý problém nastal aj  v Rade školy pri MŠ Krakovany budú sa delegovať aj zástupcovia do tejto rady školy.

OZ Krakovany budú v  Rade školy pri ZŠ zastupovať Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

A v Rade školy pri MŠ budú zastupovať poslanci Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibofr Šurín.

Za zloženie zástupcov do Rady školy pri ZŠ a MŠ Krakovany dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, boli zástupcovia do Rady školy pri ZŠ a MŠ Krakovany schválení.

-Poslanec Marek Fořt doručil na podateľňu obecného úradu oznámenie, že sa vzdáva odmeny za výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva aj člena komisie  v Krakovanoch. Túto informáciu poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie. 

Interpelácie

Poslanec Tibor Šurín požiadal o zaslanie štúdie na lokalitu Staré Konopisko

Poslanec Ing. Peter Seitler – príprava na výstavbu telocvične na tenisovom kurte.

Poslanec Ing, Slavomír Ťupek

– upraviť nástenku na chodbe obecného úradu

-zverejňovať zasadnutie obecného zastupiteľstva na internete

-vymeniť prvky na detskom ihrisku, niektoré sú už dosť zastarané a aj poškodené

-kontejnery na tetrapaky – lepšie označenie sú označené ako kartónové obaly

-dopravné značenie nový pasport bude schvaľovať ODI Trnava

– požiadať Povodie Váhu o vyčistenie koryta pri strážovskom obchode – odpovedal starosta obce, že Povodie Váhu nemá na vyčistenie financie.

-most pri čističke, je to v riešení bol vypracovaný statický posudok

Poslanec Mgr. Juraj Filo upraviť chodník k Strážovskej ulici napojenie chodníka na cestu.

Poslanec Marek Fořt skúsiť urobiť prepočet či by sme mohli túto službu objednať si u niekoho iného a hlavne zistiť záujem aj z druhej strany.  

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 11. decembra  2018

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 73/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Za:  7 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 Zloženie sľubu poslanca

Uznesenie č 74/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Slavomíra Ťupeka

Celkový počet poslancov: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Za:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 75/92018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 76/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 63/7/2018 -72/7/2018 zo dňa 25. októbra 2018

Celkový počet poslancov: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021

Uznesenie č. 77/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2019 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2019     Druh rozpočtu Návrh 2019  
Bežný rozpočet 1 034 798,-     Bežný rozpočet 1 000 380,-  
Kapitálový rozpočet 1 101 759,-     Kapitálový rozpočet 1 195 059,-  
Finančné operácie 58 882,-     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 2 195 439,-     SPOLU 2 195 439,-  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2019

 

Návrh 2020

 

  Bežný rozpočet 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 27 129 46 782
SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Druh rozpočtu Návrh 2019 Návrh 2020
Bežný rozpočet 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Voľba inventarizačných komisií

Uznesenie č. 78/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie:

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č.  79/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Určuje

Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.

B/Schvaľuje

navýšenie základnej mzdy starostu o 40 % s účinnosťou od 11.12.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2018 – 15 dní

Celkový počet poslancov: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 81/9/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Stanovenie kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 82/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ v zložení 

Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri MŠ v zložení:

Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibofr Šurín

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 83/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie obecného zastupiteľstva Krakovany  Mareka Fořta.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  11. decembra  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková