Print Friendly, PDF & Email

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 3. 12. 2018 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 8/2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny         

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta.  Po tom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce PhDr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Sľub poslanca OZ prečítal  Ing. Michal Sedlák.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb obecného zastupiteľstva a výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

Poslanci tento návrh hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

            Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Pavel Klinovský – predseda, členovia: Tibor Šurín a Oľga Rusnáčeková

  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.

           

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Lukáš Radoský. 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.

           

Zloženie volebnej komisie: Mgr. Juraj Filo– predseda, Marek Fořt a Ing. Michal Sedlák

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 8, nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

            Predseda mandátovej komisie Pavel Klinovský predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt, Pavel Klinovský,  Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Peter Seitler, Tibor Šurín  zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice. Poslanci túto správu hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – príhovor starostu obce

Nastupujúci starosta obce PhDr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru a  naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

 

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

 1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Ing. Michal Sedlák,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Oľga Rusnáčeková, Ing. Peter Seitler, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, , Tomáš Kubran, , Zuzana Snohová, Matej Pisca a Silvia Bartáková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 1. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

 1. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

 1. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ing. Slavomír Ťupek,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo,  Mgr. Lukáš Radoský

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

 1. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Mgr. Lukáš Radoský,  Marek Fořt, Pavel Klinovský,  Ing. Peter Seitler a Ing. Elena Podmaková.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

            Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: , nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

            Starosta obce určil poslanca Pavla Klinovského za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

            Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce PhDr. František Klinovský, Ing. Michal Sedlák, Oľga Rusnáčeková,  Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu. Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený

Poslanci navrhli termín najbližšieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bude   11. decembra 2018

Starosta obce informoval poslancov o stave žiadosti o vybudovanie kanalizácie a tiež o investičných akciách ktoré sa budú realizovať niekedy v najbližšom období.

K bodu č. 9

Návrhová komisia   predložila návrh uznesení zo dňa 3. decembra 2018. Potom starosta poďakoval prítomným za pozornosť a ukončil rokovanie.

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 3. decembra 2018

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta.
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt, Pavel Klinovský,   Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Peter Seitler, Tibor Šurín, zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 2/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce

B/ schvaľuje

Program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 • informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Rôzne
 8. Záver

 

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 3 /8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

B/schvaľuje

 1. mandátovú komisiu v zložení: Pavel Klinovský, Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.
 2. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Lukáš Radoský.
 3. volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt Michal Sedlák.

 

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií

 

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie: Ing. Michal Sedlák

členov komisie z poslancov:  Oľga Rusnáčeková, Ing. Peter Seitler, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová, Tomáš Kubran, Elena Krestová, Matej Pisca, Silvia Bartáková.

 1. Predsedu Športovej komisie: Tibor Šurín,

Členov komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Marek Fořt

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia: Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Slavomír Ťupek

členov komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie: Mgr. Juraj Filo,

členov komisie z poslancov: Mgr. Lukáš Radoský,  Pavel Klinovský, Marek Fořt,  Ing. Peter Seitler, Ing. Elena Podmaková,

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 6/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

poveruje

poslanca Mgr. Lukáša Radoského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

K bodu č.8

Rôzne

Uznesenie č.. 7/8/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Pavel Klinovský

B schvaľuje

 1. Sobášiacich – PhDr. František Klinovský, Oľga Rusnáčeková Ing. Michal Sedlák,
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

Hlasovanie

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Za:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

V Krakovanoch 3.12.2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková