Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. septembra 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018, č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnila poslankyňa Daniela Piscová. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018, č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:.8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Tibora Šurína.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský P.), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 43/5/2018-50/5/2018 zo dňa 10. augusta  2018.

Uznesenie č. 43/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022
 6. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS Piešťany
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 44/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraj Filo a Ľuboš Sucháň – podané

Uznesenie č 45/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 33/4/2018-42/4/2018 zo dňa 28.6.2018 – podané

Uznesenie č. 46/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/Jeden volebný obvod v obci Krakovany pre komunálne voľby konané 10. novembra 2018

B/ Počet poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 – deväť – podané

Uznesenie č.  47/5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Rozsah výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2018-2022 – plný úväzok – podané

Uznesenie č. 48/5/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odovzdanie rozšíreného verejného vodovodu , lokalita Strážovské Záhumenice, vetva A, A-1

A rozšírenie verejnej kanalizácie, lokalita Strážovské Záhumenice, stoka AB-1, AB-1-1, ktorá bola zrealizované na pozemkoch p.č. 649/10,649/9, 649/8, 649/7, 649/6, 649/5, 629/4, 612, v k.ú. Stráže.  spoločnosti TAVOS a.s. Piešťany – podané

Uznesenie č. 49/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu o potrebe  zakúpenie traktora pre účely obce – podané. 

Uznesenie č. 50/5/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Piscová – Nahlásenie kultúrnych podujatí na rok 2019
 • Štefanka – ak je materiál upraviť cestu na Krátkej ulici
 • Filo – zberné nádoby na sklo, tetrapak na Južnej ulici- podané

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4  – Rozpočtové opatrenie č.3/2018 a 4/2018

Rozpočtové opatrenie č.3/2018 vypracovala a predložila v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Slávka Kotulová. Jedná sa o  presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Celková čiastka rozpočtu je 1 308 477,39 € 

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – bez zmeny,
 • kapitálový – znižuje o 150 000 €,
 • finančné operácie – zvyšujú o 150 000 €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – bez zmeny,
 • kapitálový – bez zmeny,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Zdôvodnenie:  Príjem z predaja pozemkov vo výške 150 000€ nebol k dnešnému dňu zrealizovaný a do konca roka ani s veľkou pravdepodobnosťou nebude. Z uvedeného dôvodu je potrebné schváliť  čerpanie  – prevod z rezervného fondu v takej istej výške 150 000€.

Rozpis jednotlivých položiek čerpania rezervného fondu je nasledovný v €:

 • Rekonštrukcia chodníka Školská ul.                                      90 000,–
 • Realizácia nových stavieb – Zberný dvor TKO (spoluúčasť)            15 900,–
 • Rekonštrukcia MK Ulica k Spúšťu                                        15 000,–
 • Rekonštrukcia MK k ČOV (iba časť)                                     14 100,–
 • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok         15 000,–

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať najskôr za zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2018 schválené.

Ako druhé poslanci hlasovali za použitie rezervného fondu podľa predloženého rozpisu. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu schválené.

 

Rozpočtové opatrenie č. 4/2018 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, presun a viazanie rozpočtových prostriedkov. Rozpočtovým opatrením sa rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 45 886,23 na sumu 1 354 363,62 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 45 711,23 €
 • kapitálový – zvyšuje o 175 €,
 • finančné operácie – bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 48 787,23 €
 • kapitálový – znižuje o 2 901 €,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Jednotlivé položky vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 4/2018 schválené.  

 

K bodu č. 5Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na vysporiadanie pozemkov s pani Júliou Hornákovou. Časť garáže vo dvore má totiž postavené na obecnom pozemku. Táto skutočnosť sa zistila pri zameriavaní záhrady zariadenia opatrovateľskej služby. Predbežný súhlas na odpredaj  časti tohto  pozemku už obecné zastupiteľstvo schválili uznesením č. 20/2/2018 dňa 13. apríla 2018 „C“ nasledovne.  Parcela č. 107/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 265 m2, p.č. 107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15m2.  Predmetom predaja sa stali parcely   107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15 m2 čo spolu predstavuje 51 m2.  Pri predaji sa  bude postupovať v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a Kúpnopredajnej zmluvy budú hradené  na polovicu.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 schválený.

Na cene za ktorú sa budú uvedené parcely predávať sa poslanci dohodli  ako vo všetkých ostatných prípadoch na cene 7,00 eur za m2. Za dohodnutú cenu dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0, bola cena 7,00 eur/m2 za odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 čo predstavuje 357,00 eur schválená.

 

K bodu č. 6 – Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu

Starosta obce predložil poslancom požiadavku na odsúhlasenie zrušenia členstva v združení- Klaster cestovného ruchu trnavského samosprávneho kraja. Toto združenie bolo založené ešte za vedenia predchádzajúceho župana Ing. Tibora Mikuša a neprinieslo očakávané výsledky pre jednotlivých členov, terajší župan Ing. Jozef Viskupič uvažuje o jeho zrušení. Odchodom z uvedeného združenia obec ušetrí 1000,- eur, členského, ktoré  ročne obec platila združeniu. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovanímza:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zrušenia členstva v klastri cestovného ruchu schválené.    

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Plán činnosti HK na 2 polrok 2018

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018. Tento plán bol doručovaný elektronicky  ako dodatočný materiál, preto sa už na zasadnutí nečítal. K predloženému plánu činnosti poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2018 schválený.  

Výkup pozemkov pod sochu Svätej trojice.

Obec Krakovany požiadala Pamiatkový úrad Slovenskej republiky o zápis súsošia Najsvätejšej trojice do registra národných kultúrnych pamiatok. Súsošie sa nachádza v katastrálnom území Stráže na parcele registra „E“, p.č. 327/1- orná pôda. Vlastníkmi uvedenej parcely sú Vojtech Hornák a Mária Michalíková, rod. Hornáková. Aby mohlo dôjsť k zápisu súsošia do registra národných kultúrnych pamiatok, obec dala vyhotoviť Geometrický plán na odčlenenie časti parcely na ktorej je súsošie postavené a požiadala vlastníkov pána Vojtecha Hornáka a pani Máriu Michalíkovú o odpredaj novovytvorenej parcely na základe vytvoreného geometrického plánu. Starosta obce prečítal poslancom list, v ktorom sa vlastníci vyjadrili, že súhlasia s odpredajom novovzniknutej  parcely  registra „C“ p.č. 332/6 ostatné plochy o výmere 140m2 za cenu 1,00 euro/m2, s podmienkou, že náklady spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy a návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti bude hradiť kupujúci.

Poslanci s uvedeným výkupom novovzniknutej parcely pod súsoším Najsvätejšej trojice v k.ú. Stráže za navrhnutú cenu súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:1 (Štefanka), bola kúpa pozemku pod súsošie najsvätejšej trojice v k.ú. Stráže od pána Vojtech Hornáka pani Márie Michalíkovej, rod. Hornákovej  za cenu 1,00 euro/m2, čo celkom predstavuje 140,- eur schválená.

 

Štefan Hornák a manželka Denisa podali odvolanie voči zamietnutiu žiadosti. Žiadali o odkúpenie pozemku p.č. 293/15 o výmere 29 m2, kde im bola doručené zamietavé stanovisko Uznesenie č. 40/4/2018 zo dňa 28. júna 2018. Svoje odvolanie odôvodňujú, že na vytvorenej parcele sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete ktoré by mohli byť dôvodom na neodpredanie. Nachádza sa tam vodovodná šachta, elektrická prípojka a žumpa patriaca k ich domu. Starosta obce poslancom vysvetlil, že Uznesenie obecného zastupiteľstva nespadá pod správne konanie a preto nie je voči nemu možné podať odvolanie. Manželia Hornákoví si opätovne môžu podať žiadosť po šiestich mesiacoch. V tomto zmysle bude zaslaná aj odpoveď na uvedené odvolanie.

Hlasovaním za.8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci informáciu starostu zobrali na vedomie.

 

Interpelácie poslanci

Mgr. Juraj Filo – umiestniť dopravné zrkadlo pri detskom ihrisku, lebo pri výjazde z Námestia sv. Floriána je veľmi zlý výhľad na  Južnú ulicu.

 

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ. 

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. septembra 2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 51/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.3/2018 a č.4/2018
 5. Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou
 6. Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:  8 (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 52/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 53/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 43/5/2018-50/5/2018 zo dňa 10. augusta 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2018, č.4/2018

Uznesenie č. 54/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 150 000 € na obstaranie dlhodobého majetku.

Rozpis jednotlivých položiek čerpania rezervného fondu je nasledovný v €:

  • Rekonštrukcia chodníka Školská ul.                                                            90 000,–
  • Realizácia nových stavieb – Zberný dvor TKO (spoluúčasť)          15 900,–
  • Rekonštrukcia MK Ulica k Spúšťu                                                  15 000,–
  • Rekonštrukcia MK k ČOV (iba časť)                                              14 100,–
  • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok                   15 000,–

V prípade nezrealizovania týchto investičných akcií v plnej výške, budú prostriedky rezervného fondu,  v prípade potreby, použité aj na iné kapitálové položky schválené v rozpočte.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 56/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23        
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50        
Finančné operácie 0 0 169 171,89        
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena        
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12        
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50        
Finančné operácie 0 0 0        
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62        

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Vysporiadanie pozemkov s Júliou Hornákovou 

Uznesenie č.  57/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemkov podľa GP č.163/2018 na  základe ktorého bolo z p.č. 107/1 odčlenené nové parcely  registra „C“ p.č.107/6 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 19 m2, p.č. 107/7 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 17 m2, a p.č. 107/8 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 15 m2 čo spolu predstavuje 51 m2, Júlii Hornákovej rod. Klčovej,  Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  budú hradené  na polovicu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 58/6/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu 7,00 eur/m2 za odpredaj parciel registra „C“ 107/6, 107/7, 107/8- zastavané plochy a nádvorie o celkovej výmere 51 m2 čo predstavuje 357,00 eur Júlii Hornákovej rod. Klčovej,  Dolná ulica 71/21, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zrušenie členstva v Klastri cestovného ruchu

Uznesenie č. 59/6/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie členstva obce Krakovany v Klastri regionálneho rozvoja cestovného ruchu z dôvodu netransparentného využívania finančných prostriedkov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. – Rôzne

Uznesenie č. 60/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krakovany na 2 polrok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov podľa GP č.357/2017 ktorý vyhotovila Geodetická kancelária Romana Klču, úradne overila Ing. Eva Gonová pod č. 337/2017, pod č. 844/17 na Okresnom úrade v Piešťanoch, katastrálnom odbore)  na oddelenie a určenie vlastníckych práv k novovytvorenej parcele č. 332/6 – ostatná plocha o výmere 140 mod vlastníkov Márie Michalíkovej a Vojtecha Hornáka za cenu 1,00 €/m2, čo predstavuje celkom 140,00 eur. Náklady spojené s prevodom  nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:1 (Štefanka)

 

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Informáciu starostu po odvolaní Štefana Hornáka a Denise Hornákovej na Uznesenie OZ č. 40/4/2018 zo dňa 28. júna 2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 62/6/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Radoský,  Suchá, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. septembra  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková