Print Friendly, PDF & Email

Krajský pamiatkový úrad Trnava v konaní o vykonaní predstihového archeologického výskumu začatom oznámením v predmetnej veci pod č. k. KPUTT-2018/10969-3/40460/Švh z 23.5.2018 v súvislosti so stavbou „IBV Staré Konopisko – Krakovany“ na pozemkoch parc.reg.C č. 1045/1 a parc. reg. E č. 1060/1, 1061/1, 1062/1, 1063/1, 1064/1, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1077/11, 1020/2, 1022/2, v kat. území Krakovany obce Krakovany  vydal rozhodnutie:Rozhodnutie Konopisko IBV  

Zverejnené: 11.6.2018

Zvesené: 26.6.2018