Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 25. mája 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                               

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver                                                                                                                  

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13. 4. 2018

Uznesenie č. 9/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 10/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 11/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018 – podané

Uznesenie č. 12/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod kompostovisko v k..ú. Krakovany od:

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , je výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur. – podané

Uznesenie č.  13/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie  pozemkov pod cintorín Krakovany p.č.  732/21 k.ú. Krakovany o výmere 1498 m2 od Slavomíra Jankecha, Podhorská 3913/41 Banka a Márie Hoštákovej, Veľké Orvište 224. – podané

Uznesenie č. 14/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie projektu Zberný dvor 1. etapa vo výške 19 tisíc eur – podané

Uznesenie č. 15/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom obecného bytu č. 2 pre Martinu Štefankovú , bytom Nové Mesto nad Váhom na dobu troch  rokov – podané

Uznesenie č. 16/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 – podané

Uznesenie č. 17/2/2018

Obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie

Správu o činnosti HK za rok 2017 – podané

Uznesenie č. 18/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Ukladá

Zástupcom  futbalového klubu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh na doriešenie diskoték – trvá

Uznesenie č. 19/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie rodinného domu od rodiny Hornákovej za cenu 70 000 eur

 Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:0

Proti: 3 (Jurda, Klinovský, Šurín)

Zdržal sa hlasovania:5 (Filo, Piscová, Sucháň, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.20/2/2018 nebolo schválené – podané

Uznesenie č. 20/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou vo dvore rodinného domu č. 71 na Dolnej ulici a  pod prečerpávaciu stanicu kanalizácie   na Novej ulici formou zámeny – podané

Uznesenie č. 21/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o liste pána JUDr. Kostolanského, právneho zástupcu rodiny Košinárovej, o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, o výmene autobusových zastávok na Železničnej ulici, o ponuke Mikroregiónu na orientačné tabule v obci  – podané

Uznesenie č. 22/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Spoluúčasť 5 % na spolufinancovanie druhej etapy požiarnej zbrojnice – podané

Uznesenie č. 23/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostu  za rok 2017 – 20 dní – podané

Uznesenie č. 24/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

K bodu č. 4 – Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Ing. Slávka Kotulová   vypracovala v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtových prostriedkov.

     Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Ide o presun z položky Rekonštrukcia KD – zníženie energetickej náročnosti na položku Rekonštrukcia chodníka Školská ul. (zo železničnej stanice).

V prípade vzniknutých nákladov na Rekonštrukciu KD bude potrebné čerpať finančné prostriedky z Rezervného fondu.

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bolo rozpočtové opatrenia č.1/2018 schválené.

K bodu č. 5 – Rámcová zmluva s RRAH

Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany predložila návrh Rámcovej zmluvy na projektový manažment na základe ktorej by sa zaviazal poskytovať obci poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky obce žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty obce v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Cena za poskytnuté služby bude 480,- eur s DPH/mesačne. Starosta obce navrhol uzatvorenie zmluvy na dobu určitú do konca roku 2018, nakoľko sa končí funkčné obdobie obecného zastupiteľstva. Poslanci nakoniec navrhli ukončenie zmluvného vzťahu k 31.1.2019.  cena celkom bude 3840,- eur s DPH. Žiadne ďalšie pripomienky k návrhu poslanci nemali. Starosta obce dal za návrh zmluvy hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Rámcovej zmluvy s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany , Jarmočná 3 Hlohovec schválený.

K bodu č. 6 – Zmluva o dielo – Monitoring MŠ Krakovany.

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský. Starosta obce predložil poslancom na schválenie návrh Zmluvy o dielo na zhotovenie energetickej bilancie úspor – priebežné hodnotenie naplňovania merateľných ukazovateľov projektu a následné monitorovacie správy projektu v zmysle aktuálnej príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia. Tieto monitorovacie správy je potrebné robiť počas obdobia udržateľnosti projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ s kódom v ITMS2014+:310041A169. Obdobie udržateľnosti projektu predstavuje obdobie 5 rokov od finančného ukončenia projektu. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 5000,- eur celkom. Zhotoviteľom správ bude spoločnosť Environmentálna energetická agentúra, n.o. Levočská 12, 080 01 Prešov. K predloženému návrhu zmluvy poslanci nemali pripomienky.  Starosta obce dal hlasovať.  Hlasovaním za:6, proti:1(Jurda), zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský), nehlasoval:0, bol návrh zmluvy o dielo na vypracovanie monitorovacích správa na dobu 5 rokov, počas obdobia udržateľnosti projektu „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ schválený.

K bodu č. 7 – Zmena UPO Krakovany č.13/2018

Starosta obce predložil poslancom návrh na opätovné otvorenie ÚP Obce Krakovany z dôvodu rozšírenia cintorína v Strážoch, umiestnenia reklamného billboardu na základe žiadosti pána Jozefa Filu a zapracovanie cyklotrasy  Piešťany – Vrbové.

Rozšírenie cintorína v Strážoch sa uskutoční na parcelách č.  registra C 614/2, 621, 620, 624, k.ú. Strže a parcelách registra  E 625, 626, a 627, k.ú. Stráže. Parcely č. 614/2, 624, 621, 625 a 626 obec vykúpila od vlastníkov a parcely č. 620 a 627 sú v správe Slovenského pozemkového fondu. K rozšíreniu cintorína v Strážoch poslanci nemali žiadne pripomienky, dohodli sa že o každej zmene budú hlasovať jednotlivo. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zapracovanie rozšírenia cintorína v Strážoch do ÚPO Krakovany schválené.

Jozef Filo podal  žiadosť o zapracovanie do ÚPO Krakovany parcelu  registra C p.č. 332/4 – orná pôda o výmere 22 m2, katastrálne územie Stráže, pre umiestnenie reklamného pútača. Poslankyňa Daniela Picová mala k umiestneniu reklamného pútača pripomienku, že v dobe odstraňovania reklamných panelov u nás budú umiestňovať nové. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6 (Jurda, Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban), proti:1 (Piscová), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Filo) bolo zapracovanie parcely č. 332/4, orná pôda, parcela registra C, katastrálne územie Stráže na umiestnenie reklamného pútača schválené.

Ďalším bodom zmeny ÚPO Krakovany je opätovné zapracovanie cyklistického chodníka Piešťany  Vrbové v telese železničnej trate. Na zasadnutie prišiel poslanec Lukáš Radoský. Táto zmena sa bude zapracovávať ž po tretí krát, nakoľko v minulosti aj po predchádzajúcom prísľube kladného stanoviska z ministerstva dopravy vždy prišlo zamietavé stanovisko a chodník musel byť z územného plánu vylúčený. Starosta obce dal hlasovať za zapracovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové do zmeny ÚPO Krakovany. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  bolo zapracovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové do ÚPO Krakovany schválené.  

Starosta obce dal na záver hlasovať za celkové zadanie vypracovania zmeny ÚP obce Krakovany č. 13/2018. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa: Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže, umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže, zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové schválené

Interpelácie poslancov:

Juraj Filo – požiadal o výsadbu nových stromov na futbalovom štadióne v Krakovanoch.

Daniela Piscová  – navrhla výsadbu stromov na novej Južnej ulici smerom na Maracanu, kde  by mohla vzniknúť pekné  zelené stromoradie.

Starosta obce navrhol, aby sa poslanci stretli a dohodli si miesta, kde by bolo potrebné urobiť novú výsadbu a tento návrh sa predloží firme Semperdecor, ktorá navrhne najvhodnejšie dreviny pre jednotlivé lokality.

K bodu č. 8– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 25. mája  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 25/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 26/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení 

Uznesenie č 27/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13.4.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu

Uznesenie č. 28/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných:7  (Filo, Jurda,  Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7   (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rámcová zmluva s RRAH

Uznesenie č.  29/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie Rámcovej zmluvy  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec, Piešťany so sídlom Jarmočná 3, Hlohovec na projektový manažment – poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky objednávateľa žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.6.2018 do 31.1.2019 za cenu 480,- eur s DPH/mesačne. Cena celkom od 1.6.2018 do 31.1.2019 je 3840,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zmluva o dielo Monitoring MŠ

Uznesenie č. 30/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie zmluvy o dielo s Environmentálnou energetickou agentúrou, n.o. Levočská 12, Prešov na zhotovenie energetickej bilancie úspor a  následné vypracovanie monitorovacích správ po dobu 5 rokov, pre projekt Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch s kódom v ITMS2014+: 310041A169. Cena diela je 5000,- eur s DPH.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6  (Filo, Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Jurda)

Zdržal sa hlasovania:1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Zmena ÚPO Krakovany

Uznesenie č. 31/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa:

 • Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže.
 • Umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže
 • Zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 32/3/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  25. mája  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková