OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 13. apríla 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver                                                                                                                    

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018

Uznesenie č. 77/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
 5. Výkup pozemkov
 6. Návrh finančného rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020.
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 78/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milana  Jurdu a  Pavla Klinovského – podan

Uznesenie č 79/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 52/5/2017-72/52017 zo dňa 27. októbra 2017 a 73/6/2017 – 76/6/2017 zo dňa  6. novembra 2017

Uznesenie č.80/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2017 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu. – podané

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena 2. zmena 3. zmena 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné príjmy 829 506 880 108,80 896 786,80 954 432,01 956 176,01 0 956 176,01
Kapitálové príjmy 1 000 328 107 328 107 339 107 339 107 0 339 107
Finančné operácie 78 655 80 273,68 78      655 0 0 0 0
Príjmy spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0 1 295 283,01

 

 

  Rozpočet rok 2017  1. zmena

 

2. zmena 3. zmena

 

4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena
Bežné výdavky 800 161 826 187,48 832 368,80 831 978,91 824 672,71 +27 705,37 852 378,08
Kapitálové výdavky 109 000 462 302 471 180 461 560,30 470 610,30 -27 705,37 442 904,93

 

Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 909 161 1 288 489,48 1 303 548,80 1 293 539,01 1 295 283,01 0

 

1 295 283,01

Uznesenie č.81/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 253/2016 na  oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 614/2 – záhrada o výmere  149 m2, p.č. 624 – záhrada o výmere 669 m2   , p.č. parcela registra „E“  p.č. 625 – záhrada o výmere 140 m2, parcela registra „E“  p.č. 626 – záhrada o výmere 299 m2  v katastrálnom území Stráže, za cenu 2€/m2, čo celkom predstavuje  1252 m2 za cenu 2504 eur.

parcela registra „C“ č. 614/2 – záhrada o výmere 149 m2 a parcela registra „C“ č. p.č. 624 – záhrada o výmere 669 m2 :

Kellerová  Edita r. Miklovičová v podieloch 2/8 a 1/4 spolu ½-ina

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podieloch 1/12 a 2/24 spolu 1/6-ina

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podieloch 2/24 a 1/12 spolu 1/6-ina

Krupová Eva r. Miklovičová v podieloch 2/24 a 1/12 spolu 1/6-ina

parcela registra „C“  p.č. 621 – záhrada o výmere 108 m2 

Kellerová Edita r. Miklovičová v podieloch 7/32 a 7/32 spolu 7/16-in

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

Krupová Eva r. Miklovičová v podieloch 7/96 a 7/96 spolu 7/48-ín

parcela registra „E“  p.č. 625 – záhrada o výmere 140 m2 

Sedláčková  Antónia r. Miklovičová v podiele 40/150-in

Kellerová  Edita r. Miklovičová v podiele 220/450-in

Cyprianová Zuzana r. Mikovičová v podiele 110/1350-in

Miklovič Ladislav r. Miklovič v podiele 110/1350-in

Krupová  Eva r. Miklovičová v podiele 110/1350-in

parcela registra „E“  p.č. 626 – záhrada o výmere 299 m2 

Čelínová Margita r. Belicová v podiele 1/12-ina

Baranová Božena r. Klčová v podiele 7/12-in – trvá

 

Uznesenie č.82/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie parciel vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119: za cenu 2,00 €/m2.

parcela registra „C“ č. 1045/102- orná pôda  o výmere 9 m2

– Hornák Jozef v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/103- orná pôda  o výmere 34 m2 

– Hornáková Júlia r. Klčová v podieloch 14/108+11/18+14/108 spolu 47/54

– Bohunská  Katarína r. Sedláková v podiele 7/108

– Ing. Tonkovič Vojtech v podiele 7/108

parcela registra „C“ č. 1045/105- orná pôda  o výmere 20 m2 

– Viskup Emil, r. Viskup v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Vincent, r. Šimo v podiele 16/32

parcela registra „C“ č. 1045/109- orná pôda  o výmere 10 m2

– Valová Viktória r. Sedláková v podiele ¼

– Zanovit Július, r. Zanovit a Zanovitová Mária r. Brčáková  v podiele 2/4

– Prišticová Anna r. Palkechová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Madunický Ľuboš, r. Madunický a Madunická Blažena r. Zbořilová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Herman Jaroslav, r. Herman v podiele 4/6

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

– Augustínová Marta, r. Reginová v podiele ¼

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jakábová Mária, r. Buchelová  v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Braško Jozef, r. Braško v podiele 1/8

– Poľnohospodárske družstvo Krakovany – Stráže v podiele 1/8 – podané

 

Uznesenie č.83/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie pozemkov:

vytvorených v geometrickom pláne č. 212/2017 na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 1045/8, 1045/102-1045/116, 1045/117, 1045/118, 1045/119:

parcela registra „C“ č. 1045/108- orná pôda  o výmere 15 m2

– Sawu Marie r. Gonová v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/115- orná pôda  o výmere 383 m

      – SR – SPF v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/104- orná pôda  o výmere 18 m2

– Zemanová Štefánia v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/106- orná pôda  o výmere 9 m2

parcela registra „C“ č. 1045/107- orná pôda  o výmere 6 m2

– Šimo Jozef v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Ondrejková Pavlína r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Masaryková Anna r. Šimová v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

– Šimo Severín v podiele 1/16+1/32+1/32 spolu 1/8

parcela registra „C“ č. 1045/110- orná pôda  o výmere 6 m2

– Lacková Matilda r. Macháčová v podiele 1/2

parcela registra „C“ č. 1045/111- orná pôda  o výmere 8 m2

– Hradecký Jozef v podiele 1/6

– Hradecký Michal v podiele 1/6

parcela registra „C“ č. 1045/112- orná pôda  o výmere 4 m2

– Jankechová Jozefína v celosti

parcela registra „C“ č. 1045/113- orná pôda  o výmere 3 m2

– Jankechová Jozefína r. Hermanová v podiele 1/4

– Hermanová Anna r. Štefánková v podiele 2/4

parcela registra „C“ č. 1045/114- orná pôda  o výmere 3 m2

– Vatrtová Mária r. Hrčková v podiele ½

parcela registra „C“ č. 1045/116- orná pôda  o výmere 21 m2

– Straka Jozef v podiele ¾ – trvá

 

Uznesenie č. 84/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dlhodobý prenájom na p.č.297/2 o výmere 70m2, 297/3 o výmere 172 m2, 297/4 o výmere 61m2, 297/5 o výmere 87 m2, 3244 o výmere 206 m2, 324/6 o výmere 41 m2, 324/8 o výmere 162 m2, 324/9 o výmere 6m2 zastavané plochy, katastrálne územie Stráže obci Krakovany, od Trnavského samosprávneho kraja, z dôvodu rekonštrukcie chodníka Školská ulica – podané.

Uznesenie č.85/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2018 vo výške  1 063 349,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2018     Druh rozpočtu Návrh 2018  
Bežný rozpočet 913 349

 

    Bežný rozpočet 869 349  
Kapitálový rozpočet 150 000     Kapitálový rozpočet 194 000  
Finančné operácie 0     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 1 063 349

 

    SPOLU 1 063 349  

 B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2019-2020.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2019

 

Návrh 2020

 

  Bežný rozpočet 936 333 951 481
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 5 000 30 000
SPOLU 941 333 981 481
Druh rozpočtu Návrh 2019 Návrh 2020
Bežný rozpočet 861 333 881 481
Kapitálový rozpočet 80 000 100 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 941 333 981 481

podané

Uznesenie č.86/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj  pozemku podľa geometrického plánu zhotoveného geodetom Romanom Klčom, Hviezdoslavova 30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor, dňa 5.12.2017 pod číslom 831/17, novovzniknutá parcela č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany.

Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zarovnanie stavebnej čiary v danej lokalite. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Krakovany od 1.12.2017- podané

Uznesenie č.87/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu za odpredaj pozemku p.č. 293/14, zastavené plochy o výmere 25 m2,   katastrálne územie Krakovany vo výške 7,00€/m2 čo je  v celkovej sume 175,00 €  pre Michala Sedláka, Južná ulica 420/13, 922 02 Krakovany- podané

Uznesenie č.88/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č.3/2016 – ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok obce Krakovany a jeho organizačných úsekov – podané

Uznesenie č.89/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Krakovany – podané

Uznesenie č.90/7/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 91/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 12/2017
 4. Záver – podané

 

Uznesenie č. 92/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana – podané

Uznesenie č 93/8/2017

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 • Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2017/039088/Ha zo dňa 20.12.2017 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

B/Schvaľuje

 • Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017.
 • Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č.4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“.

C/Odporúča

starostovi obce Krakovany

 • Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 • Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 12/2017“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – podané

Uznesenie č. 1/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zberný dvor Krakovany
 4. Petícia občanov
 5. Rekonštrukcia kabín futbalového štadióna
 6. Žiadosť pána Pialu
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú Ľuboša Sucháňa – podané

Uznesenie č 3/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo na vypracovanie a podanie projektu pre schému „C3 – Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2019“ a Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v ostatných regiónoch  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec- Piešťany, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – podané

Uznesenie č. 4/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvy o dielo na poskytnutie služby externý manažment – implementácia projektu Zberný dvor Krakovany so spoločnosťou Regionálne technické centrum , Paulínska 16, 917 01 Trnava- podané

Uznesenie č. 5/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Petíciu občanov ulíc Ulica k Spúšťu a Nová ulica  na opravu miestnej komunikácie na uvedených uliciach – podané

Uznesenie č.  6/1/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podanie žiadosti o poskytnutí finančného príspevku na rok 2018 z projektu Slovenského futbalového zväzu na Podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry s 25% spoluúčasťou – podané

Uznesenie č. 7/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pána Miroslav Pialu, Nová ulica 429/163, Konská na vybudovanie inžinierskych sietí v lokalite Krakovské záhumenice – podané

Uznesenie č. 8/1/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

nájom chodníka na Školskej ulici  na dobu 6 rokov vo výške nájmu 563,50eur /rok od Správy a údržby ciest TTSK – podané

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 –Konpostovisko – Výkup pozemkov

Na zasadnutie prišla poslankyňa Daniela Piscová. Na základe  požiadavky „Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi“ predložil starosta obce poslancom Návrh na odkúpenie pozemkov.

Na základe rokovaní so spracovateľom žiadosti o poskytnutie NFP, dohody na poslednom stretnutí členskej schôdze Združenia obcí na triedenie a nakladanie s odpadmi a na základe potreby, ktorá vyplynula pri tvorbe projektov: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška“ a „Triedený zber komunálnych odpadov združením obcí Holeška“, sa začala obec Krakovany venovať možnosti odkúpenia pozemkov pod „hnojiskom“ v Krakovanoch, ktoré by bolo využívané ako miesto uskladnenia a prípravy biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Pri tvorbe projektov vyplynula takáto požiadavka od Okresného úradu životného prostredia, kde spevnené plochy majú slúžiť na uskladnenie predmetných materiálov pred ich ďalším spracovaním.

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré súhlasia s odpredajom v cene 8,- €/m2. Stavba je vo vlastníctve Poľnohospodársko-šľachtiteľského družstva Krakovany, kde je navrhnuté uzatvoriť nájomnú zmluvu a následný odkup v prípade úspešnosti podaných projektov.

Výmera pozemkov, ktoré je potrebné odkúpiť je 4048 m2 a to nasledovne :

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , by bola jej výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur.

Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol výkup pozemkov pod hnojisko v Krakovanoch vo výške 2249,- eur za obec Krakovany schválený.

 

K bodu č. 5 – Cintorín Krakovany – výkup pozemkov

Starosta obce informoval poslancov o plánovanom vysporiadaní pozemkov na rozšírenie cintorína v Krakovanoch. V roku 2016 bol vyhotovený geometrický plán na základe ktorého bolo z parcely č. 732/8 odčlenená parcela č. 732/21 o výmere 1498 m2, ktorá by slúžila na rozšírenie cintorína v Krakovanoch. Tento zámer je už aj zapracovaný  v územnom pláne Obce Krakovany. Vlastníkom pozemku sú pán Slavomír Jankech z Banky a pani Mária Hoštáková z Veľkého Orvišťa. Pán Jankech s odkúpením pozemku súhlasí, ale pani Hoštáková nie. Vzhľadom k danej situácii obec Krakovany bude musieť pristúpiť k vyvlastnenie tejto parcely vo verejnom záujme.  Starosta obce dal za vyvlastnenie pozemku od Slavomír Jankecha, bytom Podhorská 3913/141 Banka a Márie Hoštákovej, bytom Veľké Orvište 224, parcela č. 732/21, k.ú. Krakovany  o výmere 1498 m2, pod cintorín Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyvlastnenie p.č. 732/21, k.ú. Krakovany na verejnoprospešné účely – rozšírenie cintorína v Krakovanoch schválené.

 

K bodu č. 6 – Zberný dvor – dofinancovanie projektu 1. etapa

Obec žiadal príspevok na prvú etapu vybudovania Zberného dvoru v Krakovanoch sumu 153000 eur. Enviro fond schválil  dotáciu vo výške 125000 eur s 5% spoluúčasťou obce. V Prvej etape budú zhotovené Oplotenie, spevnené plochy a vrátnica. II. etapa by mala zahŕňať, garáže, prístrešky , parkoviská a na príslušenstvo (kontejnery a podobne). Na dofinancovanie prvej etapy chýba 19 000 eur. Starosta obce dal hlasovať za dofinancovanie I. etapy projektu Zberný dvor Krakovany.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo dofinancovanie prvej etapy projektu Zberný dvor Krakovany vo výške 19 000,- eur z rozpočtu obce schválené.

 

K bodu č. 7 – Nájom obecného bytu

Starosta obce prečítal poslancom  žiadosti o pridelenie nájomného bytu č. 2, ktoré boli na obecný úrad doručené. Na obecný úrad doručených šesť žiadostí:

 1. Lucia Lazarová s partnerom z Piešťany
 2. Arnold Kadlík s partnerkou z Vrbového
 3. Katarína Poláčeková s manželom z Bratislavy
 4. Miloš Bača s manželkou a dcérou z Orešian
 5. Martina Štefanková s dvoma deťmi z Nového Mesta nad Váhom
 6. Lucia Žáková s dvoma deťmi z Častkoviec

Do úvahy prichádzali dve žiadosti, ktoré  je možné posudzovať ako sociálne prípady. Žiadosť pani Martiny Štefankovej z Nového Mesta nad Váhom a žiadosť pani Lucie Žákovej z Častkoviec. Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že obecný byt prenajmú pani Martine Štefankovej s dvoma deťmi, nakoľko je to bývalá občianka obce Krakovany a v obci má najbližšiu rodinu. Dobu nájmu stanovili na tri roky s podmienkou, že nájomcovia sa prihlásia na trvalý pobyt. Starosta obce dal za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prenájom obecného bytu pre pani Martinu Štefankovú, Nové Mesto nad Váhom na dobu troch rokov schválený.  

 

K bodu č. 8 – Plán činnosti HK na prvý polrok 2018, Správa o činnosti HK za rok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov kontrolórka obce predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018. Materiál bol poslancom doručení aj elektronicky.  K predloženému plánu poslanci nemali žiadne pripomienky.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 schválený.

Druhou časťou tohto bodu programu bola Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017. Správa bola poslancom doručená elektronicky. K predloženej správe poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Správu  o kontrolnej činnosti za rok 2017 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Diskotéky

Na zasadnutí OZ  konaného dňa 27. októbra 2017 sa poslanci dohodli, že po najbližších dvoch diskotékach opätovne prehodnotia konanie týchto akcií. Štefanská diskotéka sa nekonala a po Veľkonočnej diskotéke sa opätovne opakovali sťažnosti na neporiadok po dedine, hlavne pri pohostinských zariadeniach a okolo kultúrneho domu. Po dlhšej rozprave  sa poslanci nakoniec dohodli na riešení, že do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva zástupcovia futbalového klubu predložia návrh na doriešenie diskoték o ktorom by potom poslanci mohli hlasovať.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

-Rodina Hornáková sa zúčastnila na zasadnutí OZ a predložila ponuku na odkúpenie rodinného domu postaveného na parcele č. 106, k.ú. Krakovany a pozemkov p.č. 105/1, 105/2, k.ú. Krakovany, vedľa zariadenia opatrovateľských služieb. Nehnuteľnosť by mohla obec v budúcnosti využiť na rozšírenie zariadenia opatrovateľskej služby. V tomto prípade je ešte problém s nevysporiadaným dvorom a stavbou na dvore, ktorá je postavená na obecnom pozemku. Z toho dôvodu rodina Hornáková ponúkla túto nehnuteľnosť obci Krakovany. Rodina Hornáková navrhla cenu za nehnuteľnosť 70 000,- eur. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 0, proti:3 (Klinovský, Jurda, Šurín), zdržal sa hlasovania:5(Filo, Piscová, Sucháň, Štefanka, Urban), nehlasoval:0, bol návrh na odkúpenie nehnuteľnosti p.č. 106, 105/1, 105/2 za cenu 70 000,- eur zamietnutý.

Z toho dôvodu sa poslanci dohodli na vysporiadaní vzniknutej situácie zámenou pozemkov, ktorá už v minulosti bola navrhovaná. Obec Krakovany bude potrebovať pozemok na Novej ulici na vybudovanie prečerpávacej stanice na splaškovú kanalizáciu, ktorá je vo vlastníctve pani Júlie Hornákovej za zastavanú plochu vo dvore rodinného domu s.č.71, ktorého garáž je  časti postavená na obecnom pozemku. Starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas na zámenu a vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou, Dolná ulica 71/21 Krakovany. Hlasovaním: za:7, prosti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Štefanka), bol predbežný súhlas na zámenu pozemkov schválený.  

Starosta obce informoval o liste pána JUDr. Daniela Kostolanského, ktorý je právny zástupca pána Košinára a súčasne prečítal odpoveď, ktorá mu na daný list bola zaslaná. 

Cesta na Ulici k Spúšťu a Novej ulici je katastrofálnom stave, ktorú je potrebné riešiť. V lete sa bude na cestu navážať frézovaný asfalt, ktorý sa bude spájať lepidlom.  Starosta obce navrhol odkúpenie stroja (bagra) od pána Garafu, ktorý ho ponúkol za cenu 2500 eur. Túto ponuku dal starosta poslancom na zváženie. Je potrebné zvážiť aj iné možnosti na prácu s bagrom.

-Ďalej starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na prístavbu. Tu bude potrebné v prípad úspešnosti  znova schváliť spoluúčasť  vo výške 5% z poskytnutej dotácie.  Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola spoluúčasť vo výške 5% z poskytnutej dotácie schválená.

– Výmena zastávok sa budú realizovať v najbližšej dobe. Týka sa to zastávok na stanici.

-Mikroregión nad Holeškou  predložil ponuku na orientačné tabule v obci, v rámci Mikroregiónu by to bolo lacnejšie. Je treba navrhnúť, koľko týchto smeroviek by obec mala záujem a či vôbec obec má záujem. Poslanci o tento informačný systém prejavili záujem.

– Starosta obce požiadal poslancov o schválenie preplatenia dovolenky za rok 2017 vo výške 20 dní. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo schválené preplatenie 20 dní dovolenky za rok 2017.

Interpelácie poslancov

 • Daniela Piscová požiadala starostu o opravu výtlkov na miestnych komunikáciách z dôvodu organizovania Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky ktorý sa bude v obci konať v dňoch 5.-6. mája. Oplotenie na ihrisku sa bude robiť aj za kabínami? Na interpeláciu odpovedal starosta obce.
 • Pavel Klinovský – či sa nebude robiť nejaká dlažba od bránky k vchodu Materskej školy a opraviť oplotenie. Na interpeláciu odpovedal starosta obce.

 

K bodu č. 11– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 13. apríla  2018

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 9/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Kompostovisko – výkup pozemkov
 5. Cintorín Krakovany – výkup pozemkov
 6. Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapy
 7. Nájom obecného bytu
 8. Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správa o činnosti HK za rok 2017
 9. Diskotéky
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7 (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 10/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7(Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 11/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 77/7/2017-90/7/2017 zo dňa 15. 12. 2017, 91/8/2017 – 93/8/2017 zo dňa 20.12.2017 a 1/1/2018 – 8/1/2018 zo dňa 31.1. 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 7  (Filo, Jurda, Klinovský , Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Kompostovisko – výkup pozemkov

Uznesenie č. 12/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod kompostovisko v k..ú. Krakovany od:

Od Malinovej Jarmily (LV c.1245):

– novovytvorený diel 1, novovytvorenej. parc.č. 731/12 o výmere 513 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 2, novovytvorenej  parc.č. 731/10 o výmere 172 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2,

– novovytvorený diel 3, novovytvorenej parc.č. 731/14 o výmere 73 m2, odčlenene z parc.č. 743 o výmere 4190 m2, čiže spolu od Malinovej Jarmily 758 m2,

Od Hornáka Vojtecha (LV c.1163):

– novovytvorený diel 4, novovytvorenej parc.č. 731/3 o výmere 1956 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 5, novovytvorenej parc.č. 731/2 o výmere 488 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 6, novovytvorenej  parc.č. 731/4 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2,

– novovytvorený diel 7, novovytvorenej  parc.č. 731/11 o výmere 83 m2, odčlenene z parc.č. 748 o výmere 4566 m2, čiže spolu od d Hornáka Vojtecha 2610 m2,

Od Straku Vladimíra (LV c.1820):

– novovytvorený diel 8, novovytvorenej  parc.č. 731/13 o výmere 423 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2,

– novovytvorený diel 9, novovytvorenej  parc.č. 731/9 o výmere 357 m2, odčlenene z parc.č. 749/1 o výmere 8499 m2, čiže spolu od Straku Jozefa 680 m2.

Pri cene 8,-€ za m2 a celkovej výmere 4048 m2, by investícia predstavovala sumu 32384,- € – pri premietnutí investície na jednotlivých členov Združenia , je výška na člena stanovená na základe počtu obyvateľov. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 2249,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Cintorín Krakovany – výkup pozemkov

Uznesenie č.  13/2/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyvlastnenie  pozemkov pod cintorín Krakovany p.č.  732/21 k.ú. Krakovany o výmere 1498 m2 od Slavomíra Jankecha, Podhorská 3913/41 Banka a Márie Hoštákovej, Veľké Orvište 224.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Zberný dvor dofinancovanie projektu 1. etapa

Uznesenie č. 14/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie projektu Zberný dvor 1. etapa vo výške 19 tisíc eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Nájom obecného bytu

Uznesenie č. 15/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom obecného bytu č. 2 pre Martinu Štefankovú , bytom Nové Mesto nad Váhom na dobu troch  rokov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8- Plán činnosti HK na prvý polrok 2018 a Správu o činnosti HK za rok 2017

Uznesenie č. 16/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Plán činnosti HK na prvý polrok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 17/2/2018

Obecné zastupiteľstvo

Berie na vedomie

Správu o činnosti HK za rok 2017

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8  (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová,  Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.9 – Diskotéky

Uznesenie č. 18/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Ukladá

Zástupcom  futbalového klubu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ návrh na doriešenie diskoték.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8(Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10- Rôzne

Uznesenie č. 19/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie rodinného domu od rodiny Hornákovej za cenu 70 000 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:0

Proti: 3 (Jurda, Klinovský, Šurín)

Zdržal sa hlasovania:5 (Filo, Piscová, Sucháň, Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie obecného zastupiteľstva č.20/2/2018 nebolo schválené

 

Uznesenie č. 20/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Predbežný súhlas na vysporiadanie pozemkov s rodinou Hornákovou vo dvore rodinného domu č. 71 na Dolnej ulici a  pod prečerpávaciu stanicu kanalizácie   na Novej ulici formou zámeny.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8  (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 (Štefanka)

 

Uznesenie č. 21/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie starostu o liste pána JUDr. Kostolanského, právneho zástupcu rodiny Košinárovej, o podaní žiadosti na druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, o výmene autobusových zastávok na Železničnej ulici, o ponuke Mikroregiónu na orientačné tabule v obci

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Spoluúčasť 5 % na spolufinancovanie druhej etapy požiarnej zbrojnice

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 23/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostu  za rok 2017 – 20 dní

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 24/2/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

 Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  13. apríla 2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková