Print Friendly, PDF & Email

                Zámenná zmluva

O zámene nehnuteľností uzatvorená podľa § 611 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov medzi zmluvnými stranami :

zamieňajúci č. 1 :   názov :        Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany

IČO   :       34015876

sídlo  :       922 02 Krakovany 184

v zastúpení :  Mgr. Anton Zoň, správca farnosti

a

  zamieňajúci č. 2 :   názov :       Obec Krakovany

IČO   :       00312681

DIČ   :       2020530908

sídlo :         922 02 Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 406/4

v zastúpení :  PaedDr. Vladimír Mihálik – starosta obce

 

za nasledovných zmluvných podmienok

                                            I.

                                    Predmet zmluvy

Predmetom zámeny podľa tejto zámennej zmluvy ( ďalej len ,,zmluvy”) je :

1)   Zamieňajúci č. 1 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pozemok registra C KN parc. č. 732/13 – Orná pôda o výmere 54393 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Piešťanoch, Správa katastra Piešťany, na LV č. 1523, pre okres Piešťany, obec Krakovany, katastrálne územie Krakovany.

Geometrickým plánom č. 357/2014 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové ( IČO : 34664378 ) na oddelenie pozemku parc. č. 732/19 bola vytvorená nová parcela registra C KN :

– parc. č. 732/19 – Orná pôda o výmere 20000 m2

– parc. č. 732/13 – Orná pôda o výmere 34393 m2  registra CKN zostáva vo výlučnom vlastníctve zamieňajúceho č. 1.

Predmetom tejto zámennej zmluvy je novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 732/19 – orná pôda o výmere 20000 m2, nachádzajúci sa v obci Krakovany , katastrálnom území Krakovany, okres Piešťany  / ,,ďalej len nehnuteľnosť č. 1″ /.

2)  Zamieňajúci č. 2 je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pozemok registra E KN parc. č. 1176 – orná pôda o výmere 126396 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnteľností Katastrálneho úradu v Piešťanoch, Správa katastra Piešťany, na LV č. 1365, pre okres Piešťany, obec Krakovany, katastrálne územie Krakovany.

Geometrickým plánom č. 360/2014 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou Roman Klčo, Hviezdoslavova 894/30, 922 03 Vrbové ( IČO : 34664378 ) na oddelenie pozemku parc. č. 1160/1, 1160/2, 1160/3 bola vytvorená nová parcela registra C KN :

– parc. č. 1160/1 – Orná pôda o výmere 358442 m2 registra C KN zostáva naďalej vo vlastníctve doterajších vlastníkov.

– parc. č. 1160/2 – Orná pôda o výmere  20000 m2

– parc. č. 1160/3 – Orná pôda o výmere 114308 m2 registra CKN zostáva naďalej vo vlastníctve doterajších vlastníkov.

Predmetom tejto zámennej zmluvy je novovytvorený pozemok registra C KN parc. č. 1160/2 – orná pôda o výmere 20000 m2, nachádzajúci sa v obci Krakovany, katastrálnom území Krakovany, okres Piešťany / ,,ďalej len nehnuteľnosť č. 2″ /.

                                               II.

                                      Prevod vlastníctva

1)   Touto zmluvou prevádza zamieňajúci č. 1  vyššie uvedenú nehnuteľnosť opísanú v článku I. ods. 1) tejto zmluvy v celosti zo svojho výlučného vlastníctva na zamieňajúceho č. 2

Zamieňajúci č. 2 nadobúda vyššie uvedený predmet zmluvy opísaný v článku I. ods. 1) tejto zmluvy v celosti do svojho výlučného vlastníctva v celosti 1/1 od zamieňajúceho č. 1.

2)  Touto zmluvou prevádza zamieňajúci č. 2 vyššie uvedenú nehnuteľnosť opísanú v článku I. ods. 2) tejto zmluvy v celosti zo svojho výlučného vlastníctva na zamieňajúceho č. 1.

Zamieňajúci č. 1 nadobúda vyššie uvedený predmet zmluvy opísaný v článku I. ods. 2) tejto  zmluvy v celosti do svojho výlučného vlastníctva v celosti 1/1 od zamieňajúceho č. 2

3)  Ak sa neuskutoční plánovaná investičná výstavba na predmetných pozemkoch v lehote do troch rokov od uskutočnenia tejto zámeny, obec Krakovany sa zaväzuje vrátiť obdobnou zámennnou zmluvou dotknuté pozemky späť RKC Farnosť Krakovany.

                                               III.

                                   Nadobudnutie vlastníctva

1)  Vlastníctva k predmetu zmluvy opísaného v článku I. ods. 1 a ods. 2 tejto zmluvy nadobudnú  účastníci tejto zmluvy dňom právoplatného vkladu vlastníckeho práva do príslušného katastra

nehnuteĺností.

                                               VI.

                                              Cena

1)  Účastníci tejto zmluvy si navzájom nič nedoplácajú a nemajú voči sebe žiadne záväzky.

                                                V.

                                             Poplatky

1)  Zmluvné strany vyhlasujú, že poplatok za návrh na vklad zámennej zmluvy do KN, hradí zameňajúci č. 1 a zamieňajúci č. 2.

                                                VI.

                                     Všeobecné ustanovenia

1)  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že im sú známe stavy zamieňaných nehnuteľností opísaných v článku I. tejto zmluvy z osobnej obhliadky na mieste samom a zhodné  vyhlasujú, že nezistili pri obhliadke žiadne viditeľné vady.

2)  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že v deň podpisu tejto zmluvy na zamieňaných pozemkoch neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená a iné ťarchy okrem ťiarch uvedených na liste vlastníctva č. 1523 a liste vlastníctva č. 1365, alebo iné užívacie právo.

3)  Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že neuzavreli s inou osobou, okrem tejto zmluvy inú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu a ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by  akýmkoľvek spôsobom obmedzovala vlastnícke právo účastníkov tejto zmluvy k pozemkom, ktoré sú predmetom zámennej zmluvy.

4)  K tomuto zmluvnému prevodu dalo predchádzajúci súhlas Obecné zastupiteľstvo v  Krakovanoch uznesením č. ………………….  zo dňa ……………………….

                                                VII.

                                      Záverečné ustanovenia

1)   Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, že sa oboznámili s obsahom zmluvy a zmluve porozumeli, že jej text je jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle , že zmluvu  neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok, čo na znak  súhlasu s jej obsahom vyjadrujú vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.

2)   Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená.

3)   Táto zmluva bola vyhotovená v (4) rovnopisoch, pričom každý z nich má platnosť originálu. Na Správu katastra Piešťany, budú podané dva (2)  rovnopisy zmluvy. Pre zamieňajúceho č. 1 jeden (1) rovnopis zmluvy a zamieňajúceho č. 2 jeden (1) rovnopis zmluvy.

4)   Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v tomto prípade nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.

5)   Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej forme a podpísané všetkými zmluvnými stranami.

6)  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

V Krakovanoch, dňa ………………………

 

za zamieňajúceho č. 1                                                   za zamieňajúceho č. 2

………………………………                                                  ……………………………..

Mgr. Anton Zoň                                                     PaedDr. Vladimír Mihálik

správca farnosti                                                            starosta obce

 

Prílohy (súbory .pdf):

Geometrický plán – cirkev           Geometrický plán – obec

List vlastníctva č.1365                 List vlastníctva č. 1523

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.