Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

 Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného

dňa 23. októbra  2014  v zasadačke OcÚ Krakovany

č.8/2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy
 5. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 6. Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 7. Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329
 8. Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 9. Vyradenie majetku
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Martin Gono a zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy
 5. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 6. Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 7. Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329
 8. Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 9. Vyradenie majetku
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení 53/7/2014 – 62/7/2014 z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28. augusta 2014.

Uznesenia, z ktorých vyplynula úloha,  boli splnené. Z interpelácie Ing. Milana Jurdu zostala nesplnená úloha odstránenie záberu verejného priestranstva za domom pána Priesola. Predseda poriadkovej komisie bol u pána Priesola niekoľkokrát, ale nikto neotvoril. Navrhol, aby obecný úrad poslal písomnú výzvu na odstránenie tohto záberu.

 

K bodu  č.4. – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy  Krakovany

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub  za školský rok 2013/2014 vypracovala a predkladala  riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

– Základné  identifikačné údaje o škole

– údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

– údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014

– výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

– počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

– predmetové olympiády

– projekty, do ktorých sa škola zapojila

– koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2013/2014 a jeho vyhodnotenie

– voľnočasové aktivity školy

– spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

– aktivity a prezentácia školy na verejnosti

– vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

– vnútroškolskú kontrolu

– podklady k organizácii školského roka 2014/2015

– Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy za rok 2013

Správa bola prerokovaná   Radou školy 28.8.2014, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.   Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Za správu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2013/2014 schválená.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice.

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2013/2014 vypracovala bývalá riaditeľka MŠ Krakovany Jozefína Klčová. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva ju predložil starosta obce.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

– identifikačné údaje o materskej škole

– údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

– štatistické údaje

– prehľad o dochádzke detí do MŠ

– rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

– údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

– údaje o aktivitách školy, jednorázové aktivity,

– charakteristika priestorov školy

– analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

– analýza vnútroškolskej kontroly

– závery z analýzy za školský rok 2013/2014

– závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

– obsahové zameranie pedagogických porád

– spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

– analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí,  OcU, so ZŠ, s obecnou knižnicou, s MsSČK, s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch dňa 10.10. 2014. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Za správu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2013/2014 schválená. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice.

 

K bodu č. 5 – Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014

Starosta obce prečítal  poslancom stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky k Návrhu Územného plánu obce Krakovany „Zmeny a doplnky č. 10/2014“ v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona. Stanovisko obsahuje:

 • obsah návrhu ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územný plán obce Krakovany“ je v súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa – t.j. Záväznou časťou ÚPN VÚC Trnavského kraja,
 • obsah návrhu ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územného plánu obce Krakovany“ a spôsob jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 • návrh ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územného plánu obce Krakovany“ je v súlade so zadaním ÚPN obce Krakovany,
 • návrh ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územného plánu obce Krakovany“ je v súlade s rozsahom ÚPN ustanovenom v §17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • záväzná časť ÚPD „Zmeny a doplnky č. 10/2014 Územného plánu obce Krakovany“, navrhovaná na vyhlásenie všeobecným záväzným právnym predpisom je v súlade s §13stavebného zákona.

Vzhľadom na vyššie uvedené stanovisko Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania odporučil Obecnému zastupiteľstvu obce Krakovany predložený „Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 10/2014“ schváliť.

Starosta obce dal za predložený návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 10/2014“ hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 1 (Jurda), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh ÚPD „Územný plán obce Krakovany – zmeny a doplnky č. 10/2014“ schválený.

 

K bodu č. 6 – Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č.2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014.  K predloženému návrhu VZN č. 2/2014 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania:1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany  – Zmeny a doplnky č. 10/2014 schválené.

 

K bodu č. 7 –  Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329

Na minulom zasadnutí OZ, ktoré sa konalo 23. augusta, dali poslanci predbežný súhlas na odpredaj parciel  číslo 293/9 – výmera 5m2,  293/10 – výmera 23 m2,  293/11- výmera 10 m2, k.ú. Krakovany. Starosta obce poslancov požiadal, aby navrhli cenu, za ktorú sa budú uvedené parcely p. Svetlíkovi predávať.  Predseda finančnej komisie a zástupca starostu poslanec Peter Kikta navrhol 35 eur/m2. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním Za: 3 (Kikta, Sedlák, Štefanka,) proti: 2 (Jurda, Florek), zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Žitnanský), nehlasoval:0, predložený návrh nebol schválený. Ďalšie návrhy dali poslanec Ing. Marián Florek 30 eur/m2 a Ing. Milan Jurda navrhol 20 eur/m2. Starosta obce dal hlasovať najskôr za návrh poslanca Floreka. Hlasovaním za: 4 (Florek, Kikta, Sedlák, Žitnanaský), proti: 1 (Jurda), zdržal sa hlasovania: 2(Filo, Štefanka), nehlasoval:0. Nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bol návrh pána Floreka na odpredaj parciel č.   293/9  výmera 5m2,  293/10 výmera 23 m2,  293/11 výmera 10 m2, k.ú. Krakovany, po 30 eur/m2 schválený. Za návrh poslanca Ing. Milan Jurdu sa už nehlasovalo.

Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

Starosta obce predložil Návrh VZN č. 3/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Zásady vypracovala Ing. Slávka Kotulová a poslancov s materiálom oboznámila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  K materiálu mal pripomienku Ing. Milan Jurda, ktorý sa pýtal, či by tam nemala byť uvedená výška hodnoty, do akej môže starosta nakladať s majetkom bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Na otázku odpovedala kontrolórka obce, že takáto suma by mala byť predmetom inej právnej normy.  Ďalšie pripomienky k predloženému návrhu poslanci nemali. Starosta obce dal za Návrh VZN č. 3/2014  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 3/2014  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce schválené.

 

K bodu č. 9 – vyradenie majetku

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom návrh na vyradenie majetku obce. Jednotlivé návrhy po strediskách bol poslancom doručený spolu s pozvánkou. Kontrolórka vypracovala vyjadrenie k návrhom. Za jednotlivé strediská boli predložené návrhy na vyradenie nasledovne:

 • obecný úrad                                       2 887,65 eur
 • kultúrne stredisko                                   33,69 eur
 • základná škola                                        67,31 eur
 • materská škola                                   3 155,04 eur
 • školská jedáleň                                      331,33 eur
 • zariadenie opatrovateľskej služby     1 070,17 eur

Celková hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje  7 545,19 eur v obstarávacej cene.  V materskej škole prebehla v auguste výmena okien, kobercov, maľovanie tried a kompletná výmena nábytku v obidvoch triedach. Výsledkom toho je vyradenie starého nábytku, kobercov, garníž, čo sa odzrkadlilo na sume vyradeného inventáru. Zariadenie opatrovateľskej služby vyraďovalo dve pračky v dôsledku opotrebenia a nepotrebný inventár. Obecný úrad vyradil nefunkčnú kosačku a zastaralý geografický systém.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh na vyradenie hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyradenie majetku v celkovej hodnote 7 545,19 eur schválený.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

– Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol opätovne prerokovať žiadosť pána Michala Pavloviča na odkúpenie predzáhradky pred svojím domom na ulici Hoštáky. Táto žiadosť bola na minulom zasadnutí predložená, ale OZ k nej nezaujalo konečné stanovisko.  Starosta obce upozornil poslancov, že v Krakovanoch je väčšina predzáhradiek  umiestnených na obecnom pozemku a súhlas s ich odkupovaním môže vyvolať lavínu žiadostí, preto je potrebné zaujať jednotné stanovisko.

Poslanec Juraj Filo zastáva názor, že každá žiadosť by sa mala posudzovať samostatne, prípad od prípadu.  Poslanec Peter Kikta navrhol, aby tento problém riešilo nové obecné zastupiteľstvo.  Poslanec Lukáš Radoský navrhol schváliť predbežný súhlas na odpredaj predzáhradky pred domom pána Pavloviča. Žiadateľ si musí dať vyhotoviť geometrický plán. Hranica pozemku bude určená od rohu domu pani Oravcovej po oplotenie Chateau Krakovany, aby nevzniklo nedorozumenie pri zhotovovaní geometrického plánu.  Starosta obce dal za tento predbežný súhlas hlasovať.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kikta), nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na odpredaj pozemku predzáhradky pred domom č. 206 na ul. Hoštáky , časť parcely č. 43/1 schválený.  Hranica pozemku  bude spojnica od rohu domu pani Oravcovej po roh oplotenia Chateau Krakovany.  Kupujúci si dá vyhotoviť GP na vlastné náklady. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods. 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Poslanci ďalej navrhovali predajnú cenu. Zhodli sa na tom, že cena by nemala byť ani trhová ani symbolická,  mal by to byť kompromis.  Poslanec Lukáš Radoský navrhol 15,00 eur/m2.  Poslanec Michal Sedlák predložil všeobecný návrh. V budúcnosti uvažovať o 50% trhovej ceny.  S týmto návrhom súhlasili všetci poslanci, okrem Petra Kiktu.

– Starosta obce oznámil poslancom termín konania inventúr majetku obce Krakovany. Fyzické inventúry budú vykonané v termíne od 1.11.2014- 15.12.2014. Zmena v inventúrnych komisiách je v na stredisku v kultúrnom dome, kde pani Silvia Bartáková nahradila pani Máriu Strakovú a v materskej škole pani Andrea Štefanková nahradila pani Jozefínu Klčovú v materskej škole.  Za zmeny v komisiách dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1 (Sedlák), boli zmeny v inventarizačných komisiách schválené.

– Starosta obce informoval poslancov, že termín predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2015 je do 14. novembra 2014 v podateľni obecného úradu.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Jozef  Štefanka.

 

Interpelácie

 

– Ing. Milan Jurda sa pýtal, či je vytýčená miestna komunikácia za železničnou stanicou a pokiaľ je obecný pozemok, aby nevnikali nedorozumenia, ak na ceste (MK) zastane nejaké auto. Odpovedal starosta, že miestna komunikácia je riadne vytýčená a obecná cesta je od chodníka po pozemok pána Freivalda.

 

– Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal, prečo nefunguje osvetlenie kostola mimo priečelia. Odpovedal starosta obce, že lampy nefungujú, pretože sú poškodené zatečením.

 

– Ladislav Žitnanský požiadal, aby obec Krakovany, žiadala správcu toku o vyčistenie koryta Holešky po povodni. Navrhol starostovi obce, aby v budúcnosti zosúladil akciu Mesiac úcty k starším s futbalovým stretnutím, aby sa neopakovala situácia, ako v tomto roku, že na posední bola menšia účasť z toho dôvodu, že veľa dôchodcov bolo na futbalovom zápase. Ďalej informoval poslancov o návšteve družobnej obce Popielow v Poľsku, ktorá sa konala 5.-7.9. pri príležitosti dožinkových slávností.

 

Mgr. Juraj Filo sa pýtal, či priehrada vo Vrbovom slúži na regulovanie a zachytávanie vody pri povodni, alebo na chovanie rýb pre rybárov.

 

– Ing. Marián Florek, upozornil na zanesené koryto Holešky pri bažantnici, ktoré bolo spôsobené orezávaním stromov elektrikármi.

 

– Ing. Michal Sedlák navrhol zorganizovať predstavenie kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.  Poslanec Lukáš Radoský  doporučil nechať to na vlastnú iniciatívu kandidátov a skôr im bezplatne poskytnúť prenájom priestorov na konanie predvolebnej kampane, či už pre politické strany, alebo nezávislým kandidátom.  S týmto návrhom poslanci súhlasili.  Poslanci Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch doporučujú kandidátom na starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a politickým stranám,  ktorí majú záujem o usporiadanie predvolebného mítingu, aby využili bezplatný prenájom kultúrneho domu po dohode s obecným úradom. Kancelária obecného úradu toto stretnutie môže spropagovať v miestnom rozhlase a na káblovej televízii.

– Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o úspechu folklórnej skupiny LUSK a ĽH Borovienka. Postúpili do celoslovenského kola súťaže malých choreografií.

 

K bodu č. 11 – Návrh uznesení

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   z riadneho OZ  konaného dňa 23. októbra 2014

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 23. októbra  2014

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 63/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

 

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej školy a základnej školy
 5. Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 6. Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014
 7. Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329
 8. Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 9. Vyradenie majetku
 10. Rôzne
 11. Návrh uznesenia
 12. Záver

 

Prítomných:7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 64/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka

 

Prítomných:  7(Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

 

Uznesenie č. 65/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení  53/7/2014-62/7/2014 z riadneho zasadnutia konaného dňa 28. augusta 2014

 

Prítomných: 7. (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský).

Za: .7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti materskej  školy a základnej školy

 

Uznesenie č. 66/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti  Základnej školy Krakovany

 

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti  Základnej školy Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 67/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie,

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti  a Materskej školy Krakovany

 

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti  Materskej školy Krakovany

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Územný plán obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014

 

Uznesenie č. 68/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2014/0227323-Há zo dňa 3.10. 2014 k Návrhu Zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany.

B/Schvaľuje

1.      Návrh zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany.

 

 1. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany.

 

C/ ukladá

Kancelárii OcÚ

Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Návrhu zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

 

Prítomných: 7(Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský).

Za: 6 (Filo, Florek,   Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:1 Jurda

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krakovany – Zmeny a doplnky č. 10/2014

 

Uznesenie č. 69/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 2/2014

 

B/Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 2/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany.

 

C/Ukladá

Kancelárii OcÚ vyhlásiť záväzné časti Zmien a doplnkov č.10/2014 Územného plánu obce Krakovany, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6 (Filo, Florek,   Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:1 Jurda

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7

Odpredaj pozemkov pánovi Bernardovi Svetlíkovi, Ostrov 329

Uznesenie č. 70/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Žiadosť pána Bernarda Svetlíka, Ostrov č. 329, o odkúpenie pozemku p.č.293/9 – výmera 5m2,  293/10 – výmera 23 m2,  293/11- výmera 10 m2, k.ú. Krakovany.

 

B/Schvaľuje

Odpredaj parciel číslo 293/9  – výmera 5m2,  293/10 – výmera 23 m2,  293/11 – výmera 10 m2, k.ú. Krakovany,  za cenu 30 €/m2 v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Kupujúci pripraví návrh  zmluvy a uhradí návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti.

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 4. ( Florek,   Kikta,  Sedlák,   Žitnanský)

Proti:1 (Jurda)

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Štefanka)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

 

Uznesenie č. 71/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

 

B/Schvaľuje

VZN č.3/2014 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

 

Prítomných:7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9

Vyradenie majetku

 

Uznesenie č. 72/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

Návrh na vyradenie majetku  obce

 

B/Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 7545,19 Eur.

Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje:

 • obecný úrad                                       2 887,65 eur
 • kultúrne stredisko                                   33,69 eur
 • základná škola                                        67,31 eur
 • materská škola                                   3 155,04 eur
 • školská jedáleň                                      331,33 eur
 • zariadenie opatrovateľskej služby     1 070,17 eur

Celková hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje  7 545,19 eur v obstarávacej cene.

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský).

Za: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10

Rôzne

 

Uznesenie č. 73/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

kancelárii obecného úradu napísať výzvu p. Priesolovi na odstránenie skládky na verejnom priestranstve s termínom do dvoch týždňov.

 

Prítomných: 7(Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský).

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 74/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

schvaľuje

Predbežný súhlas na odpredaj pozemku predzáhradky pred domom č. 206 na ul. Hoštáky , časť parcely č. 43/1.  Hranica pozemku  bude spojnica od rohu domu pani Oravcovej po roh oplotenia Chateau Krakovany.  Kupujúci si dá vyhotoviť GP na vlastné náklady. Postupovať sa bude v zmysle  zákona č. 138/1991 podľa §9a) ods 8, písm. b) pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

 

Prítomných: 8(Filo, Florek,  Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: .7 (Filo, Florek,  Jurda, Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:1 Kikta

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

schvaľuje

zmenu členov komisie KD pani Silvia Bartáková nahradí pani Máriu  Strakovú a p. Andrea Štefanková nahradí pani  Jozefínu Klčovú v materskej škole .

Fyzické inventúry budú vykonané od 1.11. – 14.12. 204

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 Sedlák

 

Uznesenie č. 76/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

termín podávania žiadosti na dotácie  do 14.11.2014

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 8 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Štefanka, Žitnanský)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Žitnanský).

Za: 7 (Filo, Florek,  Jurda, Kikta,  Radoský,  Sedlák,  Žitnanský).

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  23. októbra  2014

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.