OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 5. februára 2016  v zasadačke OcÚ Krakovany

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom riadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov  Mgr. Juraja Filu  a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Klinovský P.), nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015.

Uznesenie č. 114/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN č. 3/2015 o miestnych daniach na území obce Krakovany
 5. VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
 6. VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadov na území obce Krakovany
 7. Rozpočtové opatrenie 3/2015
 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 – 2018
 9. Rôzne
 10. Záver – podané

Uznesenie č. 115/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Jozefa Štefanku

Uznesenie č. 116/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 96/9/2015-113/9/2015 z riadneho zasadnutia OZ konaného 19. novembra 2015 – podané

Uznesenie č. 117/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 3/2015 o miestnych  daniach na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 118/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 119/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Návrh  VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany

B/Schvaľuje

VZN č. 5/2015 o likvidácii odpadu na území obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 120/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu – podané

 

  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03
  Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59
Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843 290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03

Uznesenie č. 121/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Finančný  rozpočtu obce Krakovany na rok 2016 vo výške 906 468,00 eur v príjmových aj výdavkových položkách – podané

Príjmy          Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2016 Návrh 2016              
Bežný rozpočet 780 468 780 468              
Kapitálový rozpočet 1 000 114 000              
Finančné operácie 125 000 12 000              
SPOLU: 906 468 906 468              
Nerozpoč-tované príjmy 0 0              
SPOLU 906 468 906 468              

 

B/ Berie na vedomie

Finančný rozpočtu obce Krakovany na roky 2017-2018 – podané

Príjmy                         Výdavky

Druh rozpočtu Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2017 Návrh 2018
Bežný rozpočet 777 764 783 639 755 764 721 639
Kapitálový rozpočet 0 0 90 000 50 000
Finančné operácie 80 000 0 12 000 12 000
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
Nerozpočtované príjmy 0 0 0 0
SPOLU 857 764 783 639 857 764 783 639
         

Uznesenie č. 122/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Bezplatný prenájom telocvične pre zdravé cvičenie Pilates a Cvičenie Aerobiku na rok 2016 – podané

Uznesenie č. 123/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Pripomienky p. Ťupeka – podané

Uznesenie č. 124/10/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 125/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 126/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 127/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úhradu za Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu Vladimír VARGA VV Elektronik, 951 53 Klasov 247, vo výške  34 221,49 eur – podané

Uznesenie č. 128/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.  za cenou 980,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 129/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou  Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 130/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH – podané

Uznesenie č. 131/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu pracovať na aktualizáciách projektových dokumentácií z dôvodu budúcich výziev a projektov pre

– centrálnu zónu obce Krakovany, Kultúrny dom Krakovany a požiarnu zbrojnicu – podané

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenie č.4/2015

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015

V súlade s ods. 2 písmenom b), c), d) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám Obecnému

zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci

schváleného rozpočtu, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky zvyšujú. Plánovaný

prebytok rozpočtu vo výške 50 000€ zostáva zachovaný, napriek tomu, že príjem z predaja

pozemkov sa nezrealizoval.

Schválený rozpočet celkom na rok 2015 predstavuje čiastku 881 587,– € v príjmových

a 831 587,- € vo výdavkových položkách. Celkový rozpočet bol schválený ako prebytkový,

pretože sa predpokladalo, že bude zostatok finančných prostriedkov z predaja pozemkov vo

výške 50 000,–€ do roka 2016, ktoré sa použijú na realizáciu kanalizácie.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2015 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových

položkách o 11 703,98€ na sumu celkom 893 290,98 € v príjmových a 843 290,98€ vo

výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2015 sa výška príjmov zvyšuje o 96 530,49 € na sumu

989 821,47€ a vo výdavkoch sa zvyšuje o 96 530,49 € na sumu 939 821,47€.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2015 sa výška príjmov aj výdavkov znižuje o 149 747,44€ na

sumu 840 074,03€ v príjmoch a na 790 074,03€ vo výdavkoch.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2015 sa výška príjmov aj výdavkov zvyšuje o 40 646,69 € na

sumu 880 720,72€ v príjmových a na 830 720,72€ vo výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 40 646,69 €,
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 4 975,20 €,
 • kapitálový zvyšuje o 35 671,49 €-Modernizácia ver. osvetlenia 34 221,49€ schválené 26.12.2015
 • finančné operácie – bez zmien.

 

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

 

 

K bodu č. 5 – Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Účelom VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany  sa koná 1 deň, a to  v stredu  druhý aprílový  týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Čas zápisu na príslušný školský rok podľa § 2 ods. 1 a 2 tohto VZN v hodinovom rozpätí obec Krakovany určuje nasledovne: stredu     od 14:30 hod. do 17:00 hod.

K predloženému návrhu VZN č. 1/2016 poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č1/2016 o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany schválené.

 

K bodu č.6 –  Výberové konanie na nájomný byt

Predseda finančnej komisie poslanec Juraj Filo predstavil ostatným poslancom žiadosti na prenájom bytu, ktoré boli na obecný úrad doručené v stanovenom termíne výberového konania. Na obecný úrad bolo doručených 7 žiadostí. Komisia do užšieho výberu odporučila tri žiadosti: žiadosť pani Hážikovej z Krakovian, pani Demkovej z Trebatíc  a Urbanovej z Bašoviec. Poslanci sa nakoniec dohodli, že o výbere nájomcu budú hlasovať tajne. Na zasadnutie prišiel poslanec Sucháň. Starosta obce dal hlasovať za tajné hlasovanie na výber nájomcu na obecný nájomný byt. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Sucháň) bolo tajné hlasovanie schválené. Zapisovateľka rozdala poslancom lístky na hlasovanie, na ktoré poslanci napísali jedno meno žiadateľa.

Po sčítaní hlasov bol výsledok nasledovný:

Strížová Jana – 1 hlas, Hážiková Lucia – 2 hlasy, Demková Anna – 6 hlasov. Víťazom výberového konania na nájomný byt sa stala pani Anna Demková z Trebatíc.

Všetci uchádzači výberového konania budú o výsledku oboznámení písomne.

 

K bodu č. 7 – Prevádzka kultúrneho domu

Na riešenie problémov v kultúrnom dome sa stretla finančná komisia na dvoch zasadnutiach. Prvé stretnutie vyvolala pani Daniela Piscová predsedníčka kultúrnej komisie na tejto komisii sa riešil prenájom priestorov prístavby v kultúrnom dome, ktoré používa Borovienka a LUSK ako skladové priestory na aparatúru a kroje. Druhé stretnutie zvolal predseda finančnej komisie Mgr. Juraj Filo a prizval aj pána Ing. Michala Sedláka.  Komisia navrhla nájom za užívanie priestorov KD vo výške 100,00 eur mesačne.  Pán Ing. Michal Sedlák s výškou nájmu súhlasil, ale poznamenal, že v tom prípade bude obci účtovať ozvučenie všetkých kultúrnych akcií ktoré sa v obci organizujú vo výške 150,00 eur. Nakoniec sa od nájmu upustilo, ale komisia navrhla urobiť nezávislé merania elektriky na prístavbu zatiaľ pre informatívnu kontrolu. V prípade vysokej spotreby elektrickej energie bude obec požadovať refundáciu.

Pani Daniela Piscová navrhla výmenu kľúčov v kultúrnom dome, za bezpečnostné, aby nebolo možné robiť ďalšie kľúče bez vedomia starostu. Ďalej navrhla starostovi, aby pani Silvie Bartákovej rozšíril pracovnú náplň o vedenie skladového hospodárstva (zapisovať príjem a výdaj nakúpeného hlavne potravinového tovaru)  pri všetkých  akcie organizovaných obcou.  Pani Piscová požiadala aj o prijatie pracovníka na organizovanie folklórnych slávností (manažéra). Poslanci požiadali pani Piscovú, aby do najbližšieho zasadnutia predložila návrh jeho činnosť tohto pracovníka.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015. Tuto informáciu poslanci hlasovaním za:9, ptori:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti zakúpenie hasičského auta pre obecný hasičský zbor Krakovany z obce Bašovce v hodnote 100,00 eur. Auto je pojazdné v pomerne dobrom technickom stave, ale bez výbavy. Poslanci k predloženej informácii nemali žiadne pripomienky. Za kúpu hasičského auta dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola kúpa hasičského auta v hodnote 100,00 eur schválená.

 

– Nájom nebytových priestorov, bolo vyhlásené výberové konanie, kde žiadosti mohli uchádzači posielať na obecný úrad do 31.12.2015. K uvedenému dátumu prišla len žiadosť pána Mareka Urbana, ktorý má v prenájme piváreň U notára. Vzhľadom k tomu že v pivárni nie sú žiadne skladové priestory tento nebytový priestor by používal ako sklad. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky ani ďalšie návrhy. Dohodli sa, že prenájom skladových priestorov bude stanovený do konca nájomnej zmluvy pivárne, čo je 30.9.2020. Za prenájom nebytových priestorov dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Urban) bol prenájom nebytových priestorov schválený pre Mareka Urbana s dobou prenájmu do 30.9.2020 za cenu 80,00 eur/ mesačne.

 

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016. Poslankyňa Daniela Piscová požiadala doplniť plán kontrolnej činnosti o fyzickú kontrolu hoby stretnutí. Ďalší poslanci k plánu kontrolnej činnosti nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 schválený.

 

Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa obce do združenia pod názvom Klaster cestovného ruchu  – západné Slovensko. Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko vznikol v decembri 2008. Zakladateľmi sú Trnavský samosprávny kraj a mesto Galanta. Jeho cieľom je aktivizovať rozvoj cestovného ruchu v regióne, vytvárať podmienky na poli propagácie územia na regionálnej a národnej úrovni, a podporovať aktérov cestovného ruchu ku kooperácii. Na princípe partnerstva zvyšovať rozmanitosť a  kvalitu ponuky cestovného ruchu s dôrazom na komplexnosť služieb turizmu s celoročnou prevádzkou. Mesto Piešťany je členom združenia dlhší čas. Mesto Vrbové a obec Trebatice sa stali členmi združenia nedávno. Zapojenie do tohto združenia môže pomôcť pri realizácii cyklotrasy Piešťany – Vrbové o ktorú sa obce a mestá už niekoľko rokov usilujú.

Členský príspevok je 1000,00 eur. Starosta obce dal hlasovať, aby sa obec Krakovany stala členom združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko. Hlasovaním za:8, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol vstup obce Krakovany do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko schválený.

Do tohto združenia by sa mal zapojiť aj Mikroregión nad Holeškou. Preto je potrebné aby obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo aj tento zámer.  Starosta obce dal hlasovať za zapojenie sa obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko prostredníctvom  Mikroregiónu nad Holeškou. Hlasovaním za:8, proti:1(Sucháň), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval :0, bol zapojenie sa Mikroregiónu nad Hoeškou do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko schválené

 

Interpelácie poslancov

Daniela Piscová – výmena vchodových dverí v Pivárni – obecný úrad by mal urobil prieskum trhu. Tiež by sa mohol urobiť cenový prieskum na zadný vchod do kultúrneho domu. Navrhla osadiť smerovú tabuľu „Krakovany centrum“ pred križovatkou na štátnej ceste 499 –  Piešťany-Vrbové.

Mgr. Juraj Filo – požiadal o doplnenie označenia ulíc Hoštáky, Záhradková ulica a Železničná ulica.

Pavel Klinovský – vyzvať SAD-ku na opravu oplotenia kostolnej záhrady ktoré poškodil vodič autobusu. Požiadať Marius Pedersen o pridanie kontajneru na tetrapak, nakoľko ten čo je k dispozícii nepostačuje,  a tiež doplniť kontajner na kovy.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 5. februára 2016

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 Uznesenie č. 1/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č.4/2015
 5. Všeobecné záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
 6. Výberové konanie na nájomný byt
 7. Prevádzka kultúrneho domu
 8. Rôzne – zakúpenie hasičského auto
 9. Záver

Prítomných:.8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský    Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda,  Klinovský, Piscová, Radoský    Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:7 (Filo, Jurda,  Piscová, Radoský,Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 (Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu znesení č. 114/10/2015 -124/10/2015  z riadneho zasadnutia OZ konaného 14. decembra 2015 a 1125/11/ 2015 -131/11/2015 z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného 26.12.2015.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Rozpočtové opatrenie č.4/2015

Uznesenie č. 4/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. b), c), d) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

PRÍJMY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné príjmy 716 587 +11 703,98 728 290,98 +88 776,49 817 067,47 -515,92 816 551,55 +40 646,69 857 198,24
Kapitálové príjmy   150 000             0 150 000          +1 754 151 754 -150 000 1 754 0 1754
Finančné operácie   15 000             0   15 000        + 6 000   21 000 +768,48 21 768,48 0 21 768,48
Príjmy spolu 881 587 + 11 703,98  893 290,98 +96 530,49  989 821,47 -149 747,44 840 074,03 +40 646,69 880 720,72

 

 

VÝDAVKY Rozpočet rok 2015 Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3. zmena Návrh na 4. zmenu 4. zmena
Bežné výdavky 716 587 +11 703,98 728 290,98 +31 318,05 759 609,03 -4 252,56 763 861,59 +4 975,2 768 836,79

 

Kapitálové výdavky   115 000 0 115 000   +65 212,44 180 212,44 -154 000 26 212,44 +35 671,49 61 883,93
Finančné operácie  0 0 0             0   0 0 0 0

 

0
Výdavky spolu 831 587 +11 703,98 843  290,98 +96 530,49  939 821,47 -149 747,44 790 074,03 +40 646,69 830 720,72

 

B/Schvaľuje

vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z rezervného fondu, z dôvodu prebytku bežného rozpočtu. Nebolo potrebné čerpať prostriedky z rezervného fondu, ktoré bolo schválené OZ  dňa 2.10.2015 uznesením č. 92/8/2015 na kapitálový transfer pre Združenie obcí – Kanalizácia Vrbové. Transfer sa uskutočnil z bežných prostriedkov.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Uznesenie č. 5/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

B/Schvaľuje

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce Krakovany č. 1/2016 určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základnej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Výberové konanie na nájomný byt

Uznesenie č. 6/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Žiadosti uchádzačov o prenájom nájomného bytu

B/Schvaľuje

Tajné hlasovanie na výber nájomcu

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

C/Schvaľuje

poradie nájomcov určené v tajnom hlasovaní:

 1. Anna Demková – 6 hlasov
 2. Lucia Hažiková – 2 hlasy
 3. Jana Strížová – 1 hlas

 

K bodu č. 7

Prevádzka kultúrneho domu

Uznesenie č. 7/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu:

 1. zabezpečiť kontrolné meranie el. energie pre prístavbu kultúrneho domu.
 2. Výmenu kľúčov v kultúrnom dome
 3. Spresniť pracovnú náplň pani Silvie Bartákovej

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8

Rôzne

Uznesenie č. 8/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Zakúpenie hasičského auto v hodnote 100 eur pre OHZ

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 9/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prenájom nebytových priestorov pre p. Mareka Urbana, bytom Dolná ulica 109/72, Krakovany,  za cenu 80 €/mesačne do 30.9.2020.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Urban)

 

Uznesenie č. 10/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie 

Vyhodnotenie hobby stretnutí za rok 2015

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 12/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko  s členským príspevkom 1000,00 eur.

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1(Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 13/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zapojenie obce do združenia Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko cez Mikroregión nad Holeškou s členským príspevkom 1000 €.

Prítomných:9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 1 (Sucháň)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 14/1/2016

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Prítomných: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 9 (Filo, Jurda, Klinovský, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  5. februára 2016

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.