OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. decembra  2015  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Mimoriadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce Mgr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce poslancov oboznámil s programom mimoriadneho zasadnutia,  ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Pavel Klinovský.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Danielu Piscovú a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Piscová, Šurín),  nehlasoval:0, schválili bez pripomienok.

K bodu č. 3 – Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany

Starosta obce predložil poslancom na schválenie preplatenie projektu – Modernizácie verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu  Vladimír VARGA VV Elektronik, ktorá modernizáciu VO v obci vykonala. Požadovaná výška na preplatenie je 34 221,49 eur, ktorá bude obci Krakovany následne zaplatená Ministerstvo hospodárstva na základe  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zaplatenie Modernizácie VO v obci Krakovany spoločnosti Vladimír VARGA VV Elektronik vo výške 34 221,49 eur schválené.

K bodu č. 4 – Verejné osvetlenie – vyhotovenie Svetlotechnického  merania

Starosta obce informoval poslancov, že po modernizácii Vo je potrebné vykonať ešte svetlotechnické merania. Tieto merania sa budú robiť až niekedy v jarných mesiacoch. Starosta urobil prieskum trhu, nakoľko zákazka neprevyšuje tisíc eur. Najnižšiu cenovú ponuku predložila s firma Marialux s cenou 980,00 eur s DPH. Za podpísanie zmluvy s touto firmou dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.

K bodu č. 5  – MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)

Starosta obce informoval poslancov, že začiatkom decembra prebehlo výberové konanie na Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ Aktualizácia je potrebná z   dôvodu, že bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o NFP na zateplenie obecných budov a stará projektová dokumentácia nie je v elektronickej podobe a už nepostačujúca. . Na obecný úrad boli doručené tri cenové ponuky, z ktorých najnižšiu predložila spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, ktorá predložila cenovú ponuku vo výške 4100,00 eur bez DPH, čo je 4920,00 eur s DPH. K projektu mala pripomienku p. Piscová, aby do neho bola zahrnutá aj tretia trieda. Starosta obce informoval poslancov, že komunikoval aj s riaditeľkou materskej školy, v roku 2015 sa v obci narodilo a polovicu menej detí ako v roku 2014, zvýšený počet tried si vyžiada navýšenie personálu, zvýšenie nákladov na prevádzku a taktiež to bude viesť k zvýšeniu školného.

Starosta obce dal hlasovať za Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH. Hlasovaním za: 8, pproti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bola Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“ spoločnosť Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH schválená.

 

K bodu č. 6 – Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“          

Taktiež začiatkom decembra prebehlo výberové konanie na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie. Predložené boli tri cenové ponuky. Najnižšiu cenovú ponuku poslala firma Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovanie:0, nehlasoval:0, bolo vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH schválené.

K bodu č. 7 – Rôzne

Poslanci obecného zastupiteľstva poverili kanceláriu obecného  úradu priebežne pracovať na aktualizácii projektových dokumentácií, z dôvodu budúcich výziev a projektov pre centrálnu zónu obce Krakovany, kultúrny dom a požiarnu zbrojnicu.

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh schválený.

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  MIMOriadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 26. decembra  2015

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 125/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ

B/ Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany
 4. Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie
 5. MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)
 6. Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“
 7. Rôzne
 8. Záver

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za:8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 126/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Danielu Piscovú a Tibora Šurína

Prítomných:8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Klinovský, Sucháň,  Štefanka, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Piscová, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.3

Verejné osvetlenie- úhrada projektu – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Krakovany

Uznesenie č. 127/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úhradu za Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Krakovany pre firmu Vladimír VARGA VV Elektronik, 951 53 Klasov 247, vo výške  34 221,49 eur.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4

Verejné osvetlenie vyhotovenie Svetlotechnickej štúdie

Uznesenie č. 128/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vyhotovenie svetlotechnického merania spoločnosťou Marialux, s.r.o. Veľké Lovce 22.  za cenou 980,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5

MŠ – Aktualizácia projektovej dokumentácie (zateplenie, bleskozvod, statický posudok, energetický audit)

Uznesenie č. 129/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Aktualizáciu projektovej dokumentácie „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou  Architectural & Building Management, s.r.o., Komenského 5, 900 01 Modra, za cenu 4920,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6

Zmluva s firmou Essence Group, s.r.o na vypracovanie žiadosti  o NFP na projekt s názvom „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie.“

Uznesenie č. 130/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zmena dokončenej stavby materskej školy v Krakovanoch – zateplenie“ spoločnosťou Essence Group, s.r.o, Čerešňová 5, Marianka vo výške 2900,00 eur s DPH.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, 8 Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, 8 Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 7

Rôzne

Uznesenie č. 131/11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii obecného úradu pracovať na aktualizáciách projektových dokumentácií z dôvodu budúcich výziev a projektov pre

– centrálnu zónu obce Krakovany, Kultúrny dom Krakovany a požiarnu zbrojnicu.

Prítomných: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 8 (Filo, Jurda, Piscová, Radoský, Sucháň,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  26. decembra 2015

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková

Momentálne žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné údaje sú vyznačené * hviezdičkou.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.