OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 21. februára 2024 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže Staré Konopisko II. Etapa
 5. Rozpočtové opatrenia 19,20/2023 a 1,2/2024
 6. Čerpanie rezervného fondu
 7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 a Správa kontrolóra za rok 2023
 8. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Caldonazzi
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Krakovany – Gacko
 10. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby určeného kúpnou zmluvou – Bakajsa
 11. Žiadosti o povolenia umiestnenia kanalizačnej šachty na obecnom pozemku Galbavá, Patera
 12. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
 13. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.1/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže Staré Konopisko II. Etapa
 5. Rozpočtové opatrenia 19,20/2023 a 1,2/2024
 6. Čerpanie rezervného fondu
 7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 a Správa kontrolóra za rok 2023
 8. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Caldonazzi
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Krakovany – Gacko
 10. Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby určeného kúpnou zmluvou – Bakajsa
 11. Žiadosti o povolenia umiestnenia kanalizačnej šachty na obecnom pozemku Galbavá, Patera
 12. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2024
 13. Rôzne

Interpelácie poslancov

 1. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Ondreja Sedláka a Ľuboša Sucháňa

Uznesenie č. 2/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Ondreja Sedláka a  Ľuboša Sucháňa.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 130/9/2023-152/9/2023  zo dňa 15. decembra 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák

Uznesenie č. 3/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 130/9/2023-152/9/2023  zo dňa 15. decembra 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže Staré Konopisko II. Etapa

Do obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko II. Etapa sa zapojil len jeden uchádzač, firma  Tixo Group, s.r.o. Bratislava. Otváranie obálok prebehlo 1.2.2024. Komisia zasadla v zložení: predseda Mgr. Juraj Filo, členovia Ing. Oľga Galbavá, Ing. Emília Knošková a Zuzana Sedláková. Ponuka obsahovala všetky potrebné náležitosti. Suma za pozemky bola vo výške 170 085,30 eur, čo je v prepočte 40,7 eur/m2. Najnižšia cena bola stanovená na 40,69 eur/m2. Poslancom bola ponuka zaslaná elektronicky. K ponuke nemali žiadne pripomienky.

Starosta dal hlasovať za predaj pozemkov pre spoločnosť Tixo Group, s.r.o.

Uznesenie č. 4/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch  

Schvaľuje

predaj pozemkov v katastrálnom území Krakovany obec Krakovany, parcela č. 1045/179 -ostatná plocha , komunikácia – 1340 m2, 1045/122 orná pôda – 528 m2, 1045/180 ostatná plocha – 72 m2, 1045/181 ostatná plocha – 96 m2, 1045/182 orná pôda – 235 m2, 1045/183 ostatná plocha – 53 m2, 1045/184 ostatná plocha – 135 m2,  1045/185 orná pôda -76 m2, 1045/186 ostatná plocha -53 m2, 1045/187 ostatná plocha – 135 m2, 1045/188 orná pôda – 108m2, 1045/189 ostatná plocha – 53m2,  1045/190  ostatná plocha – 135m2, 1045/191 orná pôda – 141 m2, 1045/192 ostatná plocha – 53m2, 1045/193 ostatná plocha – 135 m2, 1045/194 orná pôda – 154 m2, 1045/195 ostatná plocha – 54 m2, 1045/196 ostatná plocha – 135 m2, 1045/197 orná pôda – 98 m2, 1045/198 ostatná plocha – 73 m2, 1045/199 ostatná plocha – 96 m2, 1045/200 orná pôda – 221 m2. Výmera celkom 4179 m2, pre spoločnosť TIXO Group, s.r.o., Hradská 2, 821 07  Bratislava na základe Obchodnej verejnej súťaže za cenu 170 085,30 eur, čo je 40,7 eur/m2.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenia č. 19,20/2023 a 1,2/2024

Rozpočtové oparenie 19/2023 predkladala Zuzana Sedláková, ekonómka obce. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 19/2023 sa uvedená čiastka upravuje V príjmovej časti  sa bežný rozpočet zvyšuje  o 22 493,- €,   kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie bez zmeny. Vo výdavkovej časti sa bežný  rozpočet zvyšuje  o 22 493,- €, kapitálový rozpočet  a finančné operácie bezo zmeny

Uznesenie č. 5/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.19/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 16..zmene 17.zmena

dotačná

Rozpočet po 17.zmene 18.zmena Rozpočet po 18. zmene 19.zmena Rozpočet po 19. zmene  
 

Bežné príjmy

               

1 321 687

 

+48 745

 

1 370 432

 

-14 220

 

1 356 212

 

+22 493

 

1 378 705

 
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

 

 

 

388 058

   

388 058

 
Finančné operácie  

571 061

   

     571 061

 

+29

 

        571 090

   

571 090

 
Príjmy spolu 2 280 806 +48 745 2 329 551 -14 191      2 315 360 + 22 493 2 337 853  

    

  Rozpočet po 16.zmene 17 . zmena

 

Rozpočet po 17.zmene 18. zmena Rozpočet po 18.zmene 19.zmena Rozpočet po 19.zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 306 141

 

+48 745

 

1 354 886

 

-23 532

 

1 331 354

 

+22 493

 

1 353 847

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

+8 814

        -8 814 

 

936 190

   

936 190

                  588 370  
Finančné operácie  

     38 475

   

38 475

 

9 341

 

47 816

   

47 816

                  16 260  
Výdavky spolu  

2 280 806

 

+ 48 745

 

2 329 551

 

-14 191

 

     2 315 360

 

+ 22 493

 

2 337 853

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 20/2023 predkladala Zuzana Sedláková, ekonómka obce.  Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 20/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje  o 625,- €,  kapitálový rozpočet a  finančné operácie bezo zmeny.

Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet   zvyšuje  o 625,- €, kapitálový rozpočet  a finančné operácie bezo zmeny.

Uznesenie č. 6/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 19..zmene 20.zmena

dotačná

Rozpočet po 20.zmene          
 

Bežné príjmy

               

1 378 705

 

+625

 

1 379 330

         
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

         
Finančné operácie  

571 090

   

     571 090

         
Príjmy spolu 2 337 853 +625 2 338 478          

    

  Rozpočet po 19.zmene 20 . zmena

 

Rozpočet po 20.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 353 847

 

+625

 

1 354 472

                          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

                          588 370  
Finančné operácie  

       47 816

   

       47 816

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 337 853

 

+625

 

2 338 478

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č.1/2024 predložila Zuzana Sedlákova, ekonómka obce a vysvetlila poslancom jednotlivé zmeny. Schválený rozpočet celkom na rok 2024 predstavuje čiastku 1 277 939,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2024 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet: sa  zvyšuje o 5 847,- €,  kapitálový sa zvyšuje o 170 085,- € a finančné operácie sa zvyšujú o 72 880,- €. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet  zvyšuje o 8 039,- €, kapitálový sa zvyšuje o 250 114,- € a finančné operácie sa znižujú o 9 341,- €.  K rozpočtovému opatreniu č. 1/2024 poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 7/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2024 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

       
1Bežné príjmy  

1 260 939

 

+5 847

 

1 266 786

       
Kapitálové prímy  

0

 

+170 085

 

170 085

       
Finančné operácie  

17 000

 

          72 880

 

89 880

       
Príjmy spolu 1 277 939 248 812 1 526 751        

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 199 002

 

8 039

 

1 207 041

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

 17 000

 

250 114

 

267 114

              588 370  
Finančné operácie  

61 937

 

-9 341

 

52 596

              16 260  
Výdavky spolu  

1 277 939

 

           3 004

 

1 526 751

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2024 predložila Zuzana Sedláková, ekonómka obce.

Schválený rozpočet celkom na rok 2024 predstavuje čiastku 1 277 939,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Po prevej zmene predstavuje čiastku  1 526 751,-  € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 2/2024 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti  sa bežný rozpočet   zvyšuje o 30 176,- €,   kapitálový bez zmeny a finančné operácie sa zvyšujú o 15 036,- €. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet   zvyšuje o 45 212,- €, kapitálový bezo zmeny a finančné operácie bezo zmeny

Toto rozpočtové opatrenie je dotačné, poslanci ho berú na vedomie.

Uznesenie č. 8/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2024 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

2.zmena Rozpočet po 2.zmene    
1Bežné príjmy  

1 260 939

 

+5 847

 

1 266 786

 

30 176

 

1 296 962

   
Kapitálové prímy  

0

 

+170 085

 

170 085

   

170 085

   
Finančné operácie  

17 000

 

          72 880

 

89 880

 

15 036

 

        104 916

   
Príjmy spolu 1 277 939 248 812 1 526 751 45 212 1 571 963    

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene 2.zmena Rozpočet po 2.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 199 002

 

8 039

 

1 207 041

 

45 212

 

1 252 253

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

 17 000

 

250 114

 

267 114

   

267 114

          588 370  
Finančné operácie  

61 937

 

-9 341

 

52 596

   

52 596

          16 260  
Výdavky spolu  

1 277 939

 

           3 004

 

1 526 751

 

45 212

 

1 571 963

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6  Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom na schválenie čerpanie rezervného fondu za rok 2023

 • Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – spoluúčasť 5% 6 305,- €
 • Externý management k projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb  – 5000,- €
 • Vedľajšie realizované náklady kanalizácia – vypracovanie geometrického plánu k vecnému bremenu 654,- €
 • Vedľajšie realizované náklady kanalizácie – odplatné zo zmluvy vecné bremeno 400,- €

Uznesenie č. 9/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fonduZvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – spoluúčasť 5% 6 305,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 10/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fonduExterný management k projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Kultúrnom dome Krakovany –  5000,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fonduVedľajšie realizované náklady kanalizácia – vypracovanie geometrického plánu k vecnému bremenu 654,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 12/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fonduVedľajšie realizované náklady kanalizácie – odplatné zo zmluvy vecné bremeno 400,- €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 a Správa kontrolóra za rok 2023

Kontrolórka obce predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024 a Správu o kontrolnej činnosti za rok 2023.  Poslanci k plán nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Správa o kontrolnej činnosti sa berie na vedomie.

Uznesenie č. 13/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 14/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie  

Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8  Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Caldonazzi

Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

Janka Caldonazzi, Školská ulica 583/2B podala žiadosť o užívanie časti  obecného pozemku, p.č. 268/1, k.ú. Stráže, pred domom č. 583/2B za účelom parkovania vozidiel, ktoré by upravila zámkovou dlažbou v rozsahu podľa priloženého návrhu.  Pri preskúmavaní žiadosti sa zistilo, že pani Caldonazzi už nie je vlastníčkou uvedenej nehnuteľnosti. A predpokladaný záber obecného pozemku by bol možný len v časti pred vjazdom do dvora RD z toho dôvodu, že v tejto časti je znížený obrubník chodníka.  Poslanci žiadosť pani Caldonazzi zobrali na vedomie a odporúčajú aby žiadosť o užívanie obecného pozemku podal súčasný majiteľ nehnuteľnosti, napriek tomu, že pani Caldonazzi má na uvedenej nehnuteľnosti  nahlásený trvalý pobyt.

Uznesenie č. 15/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie  

Žiadosť pani Janky Caldonazzi na užívanie časti obecného pozemku p.č. 268/1, k.ú. Stráže  pred rodinným domom č. 583/2B za účelom vytvorenia parkovacej  plochy pre osobné vozidlá. Vzhľadom k tomu, že pani Caldonazzi už nie je vlastníčkou uvedeného rodinného domu, Obecné zastupiteľstvo odporúča, aby si žiadosť o užívanie obecného pozemku podal vlastník nehnuteľnosti.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O.,Snohová, Sucháň,  Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, , Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň,Štefanka Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Krakovany – Gacko

Ing. Igor Gacko podal na Obec žiadosť o odkúpenie pozemku 229/4, k.ú. Krakovany o výmere 53 m2 pre domom Južná ulica 414/1, Krakovany. Daný pozemok je ohradený živým plotom ako predzáhradka k domu. Poslanci  s predajom pozemku naďalej nesúhlasia. Súhlasia len s výmenou oplotenia daného pozemku, tiež nesúhlasia so stavbou altánku pre motorové vozidlo na uvedenej parcele.  Starosta obce dal hlasovať za odpredaj obecného pozemku.

Uznesenie č. 16/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpredaj pozemku parcela registra C č. 229/4 o výmere 53 m2, zastavaná plocha  a nádvorie , k.ú. Krakovany, obec Krakovany vo vlastníctve obce Krakovany, zapísanej na liste vlastníctva č. 1365 pre Ing. Igora Gacku, bytom Južná ulica 414/1, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 0

Proti: 6 (Sedlák O. Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Zdržal sa hlasovania: 2 (Filo Rusnáčeková)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté.

Poslanci danú žiadosť zobrali na vedomie kde súhlasia s oplotením pozemku, ale nesúhlasia so stavbou altánku na obecnom pozemku.

 

Uznesenie č. 17/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť na odpredaj pozemku parcela registra C č. 229/4 o výmere 53 m2, zastavaná plocha  a nádvorie, k.ú. Krakovany, obec Krakovany vo vlastníctve obce Krakovany, zapísanej na liste vlastníctva č. 1365, kde súhlasia s výmenou oplotenia tejto parcely ale nesúhlasia so stavbou altánku pre motorové vozidlo na uvedenej parcele.   

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby určeného kúpnou zmluvou – Bakajsa

Ing. Martin Bakajsa podal žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby  rodinného domu v lokalite IBV Staré Konopisko.  V zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 5.5.2021 v článku V., bod 5 je lehota na ukončenie stavby 3 roky. Vzhľadom k tomu, že uvedené stavbu do stanoveného termínu nedokončí, žiada o predĺženie do 1.8.2025. Poslanci  k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky a s navrhnutým dátumom súhlasili. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 18/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie termínu  dokončenia stavby rodinného domu  na pozemku p.č. 1045/145, 1045/148, k.ú. Krakovany  pre pána Martina Bakajsu, Palín 63, 072 13 Palín  do 01.08.2025.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Žiadosti o povolenia umiestnenia kanalizačnej šachty na obecnom pozemku Galbavá, Patera

Obec začína prijímať žiadosti na ohlásenie drobných stavieb pre zriadenie kanalizačných pripojení. V niektorých častiach obce je hranica obecného pozemku až po hranicu domu stavebníka. V takýchto prípadoch bude nutné, aby čistiaca kanalizačná šachta bola umiestnená na obecnom pozemku, lebo stavebník nemá inú možnosť. Žiadosti o umiestnenie takejto šachty sa budú predkladať na obecné zastupiteľstvo na schválenie. Do dnešného zasadnutia predložili žiadosť Ing. Oľga Galbavá, Námestie sv. Floriána 164/1, Jaromír Patera, Dolná ulica 143/24,  Terézia Klinovská, Dolná ulica 148/14 a Pavel Klinovský, Dolná ulica 154/2. K jednotlivým žiadostiam poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 19/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 239/1, zastavaná plocha a nádvorie,  k.ú. Krakovany, pred domom č. 164  pre  Ing. Oľgu Galbavú, Námestie Sv. Floriána 164/1, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O., Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O., Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 20/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 239/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,  pred domom č. 143,  pre Jaromíra Pateru, Dolná ulica 143/24, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O., Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O., Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 239/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,  pred domom č. 148, pre Teréziu Klinovskú, Dolná ulica 148/14, Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O.,  Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O.,  Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 239/1, zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Krakovany,  pred domom č. 154, pre  Pavla Klinovského Dolná ulica 154/2, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O.,  Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O.,  Sedlák M., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12  Dotácie z rozpočtu obce na rok 2024

Poslanci sa dohodli že ku každej jednej žiadosti sa budú vyjadrovať samostatne.

Miestna skupina Slovenského červeného kríža Krakovany, žiadala 1500,- eur. Starosta vysvetlil, že členky ČK sa aktívne zapájajú  pri všetkých obecných akciách. Požadovaná výške dotácie je nezmenená 6 rokov. Väčšia časť dotácie sa v podstate vráti do obce, nakoľko je použitá na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome.  Poslanci s predloženou výškou dotácie  súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre MSSČK Krakovany vo výške 1500 eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže  Jozefa Adamca žiada dotáciu vo výške 4000,- eur.  Je to združenie ktoré zastrešujú obce Krakovany, Trebatice a Borovce. Zaoberá sa výchovou mladých futbalistov od útleho veku. CFMJA bližšie predstavil poslanec Tibor Šurín, ktorý trénuje najmladšiu vekovú kategóriu. Celkový rozpočet združenia je okolo 40000,- eur. Všetky tri obce prispievajú na fungovanie združenia. Ostatné financie sú z poplatkov od rodičov a sponzorské dary. V súčasnosti v CFM trénuje približne 130 detí. Poslanci sa dohodli na požadovanej výške 3000,- eur. Starosta obce  dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 18600 eur. Požadovaná dotácia . Poslankyňa Zuzana Shohová sa opýtala čo všetko klub platí z poskytnutej dotácie okrem energií. Odpovedal poslanec Juraj Filo, že z prostriedkov sa platia rozhodcovia, štartovné na súťaže, prestupy, údržba trávnika a rôzne režijné náklady na pracie a čistiace prostriedky.  Poslanci sa nakoniec dohodli na výške dotácie 18600 eur pre FK Krakovany.

Hlasovaním za:6, proti:1 (Snohová), zdržal sa hlasovania:1 (Rusnáčeková), nehlasoval:0 bola dotácie pre FK Krakovany vo výške 18 600,- eur schválená.

Ing. Michal Sedlák začal so žiadosťou pre FS LUSK. Konštatoval že z tejto dotácie pokrývajú náklady pre tri organizácie a to Lusk, Krakovanček a Borovienka celkom je veľký počet aktívnych ľudí ktorí sa podieľajú na činnosti. Výška dotácie je rovnaká už štyri roky – 1500 eur. Starosta dal hlasovať za dotáciu pre FS LUSK vo výške 1500,- eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola výška dotácia 1500,- eur pre FS LUSK schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch požiadala o dotáciu vo výške 1500,- eur. JDS dotáciu používa hlavne na kultúrne podujatia a výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami a na a termálne kúpaliská. Jednota dôchodcov organizuje všetky brigády na cintorínoch v Krakovanoch aj Strážoch, taktiež pomáhali pri upratovaní okolo amfiteátra. Poslanci sa dohodli že výška dotácie pre JDS Krakovany bude rovnaká ako v minulom roku, 1000,- eur. Starosta obce dal hlasovať za dotáciu vo výške 1000 eur. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre JDS Krakovany schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri MŠ požiadali o dotáciu vo výške 3000,- eur.  Dotáciu v podstate použijú na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome. V tomto roku do žiadosti pripísali aj renováciu spoločných priestorov materskej školy, ako výmena interiérových dverí, stolov, stoličiek. Vzhľadom na to, že kúpa zariadenia MŠ je v kompetencii zriaďovateľa, poslanci sa dohodli na výške dotácie 1000,- eur.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre RZ pri MŠ schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri ZŠ predložili žiadosť vo výške 600,- eur. Aj toto združenie používa dotáciu na nájom a refundáciu energií v kultúrnom dome. Naplánované majú dve akcie, Retrodiskotéku a Katarínsky ples. Aj s touto dotáciou poslanci súhlasili bez pripomienok. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie vo výške 600,- eur pre ZR pri ZŠ schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur. Poslanec Michal Sedlák skonštatoval, že výška dotácie zodpovedá činnosti. Dotácia bude tiež podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoavl:0, bola dotácia pre FS Krakovčanka vo výške 300,- eur schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadalo o dotáciu vo výške 2000,- eur. Dotáciu chcú použiť na Medzinárodný festival paličkovanej čipky, na účasť na iných medzinárodných festivaloch. Poslanci sa dohodli na výške dotácie 1500,- eur ako bolo v minulom roku. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre OZ Bábence vo výške 1500,- eur schválená.

Múzeum za Krakovskú bránu požiadalo o dotáciu vo výške 500,- eur. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,

Dotácia pre Súkromné etnografické múzeum bola schválená vo výške 500,- eur.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany dala žiadosť  o dotácia vo výške 2000,- eur. Dotácia bude požitá na vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove farského úradu. Poslanci k žiadosti nemali pripomienky.  Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlaosvnia:0, nhelasoval:0, bola dotácia pre RKC farnosť Krakovany schválená.

Starosta ešte predložil poslednú nefinančnú žiadosť o bezplatný prenájom telocvične pre Záujmové združenie zdravé cvičenie Pilates. Starosta dal hlasovať, za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0

V závere dal starosta obce hlasovať za konečnú sumu dotácií pre organizácie obce Krakovany.

Uznesenie č. 23/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie pre jednotlivé organizácie nasledovne:

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany – 1500,- eur

Centrum futbalovej mládeže JA – 3000,- eur

FK Krakovany – 18600,- eur

Folklórny súbor LUSK – 1500,- eur

Jednota dôchodcov Krakovany – 1000,- eur

Združenie rodičov pri MŠ  – 1000,- eur

Združenie rodičov pri ZŠ – 600,- eur

Folklórna skupina Krakovčanka – 300,- eur

OZ Bábence – 1500,- eur

OZ Za krakovskú bránu – 500,- eur

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany – 2000,- eur

V  celkovej hodnote 31500,- eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M.Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 Rôzne

Interpelácie

Mgr. Zuzana Snohová požadovala dohodnúť dátum na stavanie mája. Akcia bude  30.4.2024 pred obecným úradom.

Ing. Michal Sedlák informoval o vydarenej akcii Pochovávanie basy.

Mgr. Juraj Filo požiadal o úpravu cesty na Školskej ulici k tenisovým kurtom

Jozef Štefanka požiadal o umiestnenie nádob na triedený odpad na cintorín v Krakovanoch aj Strážoch aspoň na skúšku, občania si to žiadajú.

Ing. Ondrej Sedlák umiestniť zrkadlo pri detské ihrisko, upozornil na prepadnutú cestu na Hlavnej ulici po nedôslednom ukončení výkopových prác firmou STAVEKO. Starosta obce hneď odpovedal, že závada bola firme nahlásená, oprava sa uskutoční až keď bude možné asfaltovať. 

Za občanov bol prítomný Ing. Slavomír Ťupek, – informoval, že cyklo stojan na Školskej ulici je zle nastriekaný a nesvieti svetlo. Na chodníku do Trebatíc za firmou Inalfa je diera.

 

Uznesenie č. 24/1/2024

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková,  Sedlák O. Sedlák M. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  21.02.2024

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková