OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. októbra 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, hostia Mgr. Eva Seitlerová a Andrea Štefanková

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany
 6. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko II. etapa
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15/2023
 8. Návrhy uznesení na Čerpanie rezervného fondu, čerpanie úveru, schvaľovanie rozpočtu
 9. Havarijná výmena kotla v obecnom byte
 10. Doplnenie zmeny Územného plánu – rozšírenie IBV Staré Konopisko
 11. Návrh na Vecné bremeno IBV Staré Konopisko – uloženie dažďovej kanalizácie
 12. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Beseda
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2022
 14. Vyradenie majetku – KS
 15. Rôzne
 • Interpelácie poslancov

16.Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, riaditeľku Základnej školy Krakovany Evu Seitlerovú, riaditeľku Materskej školy Krakovany Andreu Štefankovú a  predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.106/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany
 6. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko II. etapa
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15/2023
 8. Návrhy uznesení na Čerpanie rezervného fondu, čerpanie úveru, schvaľovanie rozpočtu
 9. Havarijná výmena kotla v obecnom byte
 10. Doplnenie zmeny Územného plánu – rozšírenie IBV Staré Konopisko
 11. Návrh na Vecné bremeno IBV Staré Konopisko – uloženie dažďovej kanalizácie
 12. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Beseda
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2022
 14. Vyradenie majetku – KS
 15. Rôzne

Interpelácie poslancov

 1. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za:6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Uznesenie č. 107/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 85/6/2023-105/6/2023 zo dňa 19. septembra 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 108/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 85/6/2023-105/6/2023 zo dňa 19. septembra 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2022/2023 nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 109/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2022/2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2022/2023 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa bola vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať

Uznesenie č. 110/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany za školský rok 2022/2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Obchodná verejná súťaž IBV Staré Konopisko II. etapa – druhé kolo

Poslancom bol doručený materiál k druhému kolu obchodnej verejnej súťaži IBV Staré Konopisko. Do materiálu boli zapracované požiadavky, ktoré boli zistené v 1. kole a dohodli sa na vypustení vety, „Účastníkom ponúknutá cena môže byť nižšia ako cena určená znaleckým posudkom, avšak vyhlasovateľ súťaže nemusí prijať takýto návrh, je však oprávnený ho prijať.“ Termín končenia stanovili na 11.12.2023 15:00 hod. Za vyhlásenie OVS IBV Staré Konopisko 2. kolo dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 111/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie OVS IB Staré Konopisko II. etapa – 2. kolo v termíne do 11.12.2023 do 15,00 hod. podľa dohodnutých podmienok.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Rozpočtové opatrenie 13. 14, 15/2023

Rozpočtové opatrenie č. 13/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 13/2023 sa uvedená čiastka upravuje v príjmovej časti sa zvyšuje bežný rozpočet o 5 270,- €,  kapitálový rozpočet a finančné operácie bez zmeny. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet  zvyšuje o 5 270,-  €, kapitálový rozpočet a finančné operácie bezo zmeny.  Rozpočtové opatrenie č. 13 poslanci berú na vedomie.

Uznesenie č. 112/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena

dotačná

Rozpočet po 13. zmene  
 

Bežné príjmy

 

1 264 908

 

12 527

 

1 277 435

 

16 043

 

1 293 478

 

5 270

 

1 298 748

 
Kapitálové prímy  

239 516

 

148 542

 

388 058

 

 

 

388 058

 

0

 

388 058

 
Finančné operácie  

558 614

 

0

 

     558 614

 

12 447

 

        571 061

 

0

 

571 061

 
Príjmy spolu 2 063 038 161 069 2 224 107 28 490     2 252 597 5 270 2 257 867  

    

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 239 362

 

12 527

 

1 251 889

 

26 043

 

1 277 932

 

5 270

 

1 283 202

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

785 201

 

148 542

 

933 743

 

2 447

 

936 190

 

0

 

936 190

                  588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

   

38 475

 

0

 

38 475

                  16 260  
Výdavky spolu  

2 063 038

 

161 069

 

2 224 107

 

28 490

 

     2 252 597

 

5 270

 

2 257 867

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 14/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. 

Rozpočtovým opatrením č. 14/2023 sa uvedená čiastka upravuje: v príjmovej časti bežného rozpočtu zvyšuje a znižuje o 7 654,- €,  kapitálový rozpočet a finančné operácie bezo zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet upravuje: bežný  sa zvyšuje a znižuje o 7 654,-  €,kapitálový rozpočet a finančné operácie bezo zmeny. Rozpočtové opatrenie č. 14/2023 poslanci berú na vedomie.

Uznesenie č. 113/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 13..zmene 14.zmena

starostova

Rozpočet po 14.zmene          
 

Bežné príjmy

 

1 298 748

-7 654

+7 654

 

1 298 748

         
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

         
Finančné operácie  

571 061

   

571 061

         
Príjmy spolu 2 257 867 + – 7 654 2 257 867          

    

  Rozpočet po 13.zmene 14 . zmena

 

Rozpočet po 14.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 283 202

-7 654

+ 7 654

 

1 283 202

                          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

                          588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 257 867

 

+ – 7654

 

2 257 867

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č.15/2023 vypracovala a predložila Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č. 15/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: v príjmovej časti sa bežný rozpočet  zvyšuje  o 2 014,- €,  kapitálový rozpočet zvyšuje a znižuje o 3 558,- € a finančné operácie bezo zmeny.

Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje  o 2 014,-  €, kapitálový rozpočet zvyšuje a znižuje o 3 558,- € a finančné operácie bezo zmeny Za  rozpočtové opatrenie č. 15/2023 dal starosta hlasovať.

Uznesenie č. 114/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.15/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 13..zmene 14.zmena

starostova

Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene      
 

Bežné príjmy

 

1 298 748

-7 654

+7 654

 

1 298 748

 

2 014

 

  1 300 762

     
Kapitálové prímy  

388 058

   

388 058

      + 3 558

-3 558

 

388 058

     
Finančné operácie  

571 061

   

571 061

 

0

 

       571 061

     
Príjmy spolu 2 257 867 + – 7 654 2 257 867 2 014     2 259 881      

    

  Rozpočet po 13.zmene 14 . zmena

 

Rozpočet po 14.zmene 15 .zmena Rozpočet po 15.zmene            

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 283 202

-7 654

+ 7 654

 

1 283 202

 

2 014

 

1 285 216

                      1 101 824    
Kapitálové výdavky  

936 190

   

936 190

+ 3558

-3558

 

936 190

                      588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

 

0

 

38 475

                      16 260  
Výdavky spolu  

2 257 867

 

+ – 7654

 

2 257 867

 

2 014

 

     2 259 881

                      1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Čerpanie rezervného  fondu, čerpanie úveru, schvaľovanie rozpočtu

Ekonómka Zuzana Sedláková si dala schváliť niekoľko uznesení, ktoré sa týkajú čerpania rezervného fondu a čerpania úveru.

Uznesenie č. 115/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu vo výške 113,82 eur na dolomit – zásyp na Mlynskej ulici, faktúra č. DF2023/1/1/322.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 116/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru na zaplatenie fa CS, s.r.o. vo výške 135 993,60 eur za vybudovanie miestnej komunikácie na Ulici Staré Konopisko, prvá etapa. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Za: 6 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na zasadnutie prišla Zuzana Snohová

 

Uznesenie č. 117/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

v zmysle §4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2024, 2025, 2026  ( platí pre všetky rozpočty zostavené od dátumu schválenia obecným zastupiteľstvom)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O.  Snohová, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Havarijná výmena kotla v obecnom byte č. 2

V obecnom byte č.2  sa pokazil kotol na vykurovanie. Bol prizvaný servisný technik a usúdil, že kotol je potrebné vymeniť.

Uznesenie č. 118/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

črpanie rezervného fondu na havarijnú výmenu kotla v obecnom byt č. 2 vo výške 2333,- eur, zostávajúca sume  1225,0 eur bude uhradená z fondu opráv.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10  Doplnenie zmeny územného plánu obce Krakovany

RNDr. Denisa Králiková a Ing. Andrea Lindovská podali žiadosť o zahrnutie časti pozemku p.č.KN-E 1117 – orná pôda (Záujmové územie)  do územného plánu obce Krakovany.  Časť pozemku majú záujem využívať ako plochu na bývanie  v rodinných domoch. Keďže Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch svojim uznesením č. 43/3/2023 z 19. apríla 2023 schválilo vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN, čím bol začatý proces obstarávania ZaD, žiadateľky žiadajú Obec Krakovany, ako orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 v spojení s § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku o zaradenie Záujmového územia do aktuálne obstarávaných zmien a doplnkov Územného plánu obce Krakovany. Táto žiadosť prišla na obec na základe požiadavky obce  Krakovany na pani Lindovskú a Králikovú o schválenie vecného bremena na pozemok KN-E p.č. 1117, z dôvodu uloženia dažďovej kanalizácie pre IBV Staré Konopisko.  Podmienka obecného zastupiteľstva je, že majiteľky pozemku  si dajú zhotoviť geometrický plán na odčlenenie parcely, ktorej sa bude týkať zmena ÚP. Starosta obce dal za predloženú žiadosť hlasovať.

Uznesenie č. 119/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Doplnenie zmeny územného plánu o rozšírenie lokality IBV Staré Konopisko – časť parcely  registra E č. 1117,  k.ú. Krakovany, orná pôda,  siahajúcej po Očkovský kanál, na základe žiadosti  RNDr. Denisy  Králikovej bytom Lermontovova 7, Bratislava a Ing. Andrey Lindovskej, bytom Na barine 7,  Bratislava.  Po vytvorení GP, ktorý dajú vyhotoviť žiadateľky, bude parcela konkretizovaná.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7  (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za: 7  (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Návrh na zriadenie vecného bremena IBV Staré Konopisko na uloženie dažďovej kanalizácie

Na ulici Staré Konopisko bola vybudovaná dažďová kanalizácia, ktorá ústi do Očkovského kanála., vzhľadom k tomu, že koniec dažďovej kanalizácie je vedení po súkromnom pozemku, je potrebné uzatvoriť zmluvu o vecnom bremene s vlastníkmi pozemku. Vlastníčky pozemku sú už spomínaná RNDr. Denisa Králiková, bytom Lermontovova 7, Bratislava  a Ing. Andrea Lindovská, bytom Na Barine 7, Bratislava, ktoré v predchádzajúcom bode žiadali o zaradenie tohto pozemku do zmien ÚP . 

Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 120/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zriadenie vecného bremena na parcelu registra E  č. 1117 , k.ú. Krakovany,  za účelom uloženia dažďovej kanalizácie na ulici Staré Konopisko. 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Žiadosť o užívanie obecného pozemku- Ivan Beseda, Južná ulica 595/56, Krakovany

Pán Beseda podal žiadosť na užívanie časti obecného pozemku p.č. 1045/28, pred  rodinným domom č. 595/56 na Južnej ulici za účelom vybudovania spevneného prístupu k rodinnému domu. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 121/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Užívanie verejného priestranstva časť parcely č. 1045/28, k.ú. Krakovany pred domom č. 595/56 na Južnej ulici, pre pána Ivana Besedu za účelom úpravy terénu a osadenia prístupového chodníka k domu č. 595/56.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 Ročný zápis do kroniky

Ročný zápis do obecnej kroniky predložila Ing. Emília Knošková. Zápis sa na zasadnutí nečítal, bol poslancom odoslaný elektronicky. K predloženému zápisu poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 122/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do obecnej kroniky za rok 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 Vyradenie majetku v KS

Doplňujúci návrh na vyradenie majetku KS predložila vedúca kultúrneho strediska. K návrhu zaslala vyjadrenie  kontrolórka Ing. Elena Podmaková.  Hodnota vyradeného majetku je 1 050,85 eur. Starosta obce dal za vyradenie majetku v KD hlasovať.

Uznesenie č. 123/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku v kultúrnom stredisku v hodnote 1 050,85 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 15 Rôzne

Interpelácie poslancov

 • Ondrej Sedlák navrhol obnovu inventáru kultúrnom dome, stoly, stoličky prípadne prepravné vozíky aby bola jednoduchšia manipulácia s týmto zariadením.  Starosta obce informoval poslancov, že 100 ks stoličiek je už zakúpených a môžu sa dokúpiť ďalšie z tej istej firmy.
 • Starosta obce ďalej informoval poslancov, že stretnutie s dôchodcami sa bude konať 12.11. o 15:00 hod. v kultúrnom dome a Mikuláš pre deti sa prekladá z 6.12. na 4.12.

Uznesenie č. 124/7/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Za:  7 (Filo, Klinovský,  Sedlák M., Sedlák O., Snohová  Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

V Krakovanoch  26. októbra 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková