OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2023  /štvrtok/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ Krakovany
 6. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko II. etapa
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14/2023
 8. Návrhy uznesení na Čerpanie rezervného fondu, čerpanie úveru, schvaľovanie rozpočtu
 9. Havarijná výmena kotla v obecnom byte
 10. Doplnenie zmeny Územného plánu – rozšírenie IBV Staré Konopisko
 11. Návrh na Vecné bremeno IBV Staré Konopisko – uloženie dažďovej kanalizácie
 12. Žiadosť o užívanie obecného pozemku – Beseda
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2022
 14. Rôzne
 • Interpelácie poslancov
 1. Záver