OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 19. septembra 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 11,12/2023
 5. Výročná správa a Správa audítora za rok 2022
 6. Vyradenie majetku
 7. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 8. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu
 9. Čerpanie rezervného fondu
 10. Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu, Nová ulica, Ulica Staré Konopisko
 11. Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov
 12. Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023
 13. Rôzne – Interpelácie poslancov
 14. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil program  zasadnutia.

Uznesenie č.85/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 11,12/2023
 5. Výročná správa a Správa audítora za rok 2022
 6. Vyradenie majetku
 7. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 8. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu
 9. Čerpanie rezervného fondu
 10. Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu, Nová ulica, Ulica Staré Konopisko
 11. Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov
 12. Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023
 13. Rôzne – Interpelácie poslancov
 14. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.

Uznesenie č. 86/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 67/5/2023-84/5/2023 zo dňa 9. augusta 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 87/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 67/5/2023-84/5/2023 zo dňa 9. augusta 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 11,12/2023

Rozpočtové opatrenie č. 11/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 11/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 12527,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 148 542,- €, finančné operácie bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 12 527,- eur kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 148 542,- €, finančné operácie bezo zmeny.  Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 11/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 88/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene          
 

Bežné príjmy

 

1 264 908

 

12 527

 

1 277 435

         
Kapitálové prímy  

239 516

 

148 542

 

388 058

         
Finančné operácie  

558 614

 

0

 

     558 614

         
Príjmy spolu 2 063 038 161 069 2 224 107          

    

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene                

 

          Rozpočet po 9. zmene  
Bežné výdavky  

1 239 362

 

12 527

 

1 251 889

                          1 101 824  
Kapitálové výdavky  

785 201

 

148 542

 

933 743

                          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

                          16 260  
Výdavky spolu  

2 063 038

 

161 069

 

2 224 107

                          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 12/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.12/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný sa zvyšuje o 16 043,- €, 

kapitálový rozpočet bezo zmeny, finančné operácie sa zvyšujú o 12 447,-

Vo výdavkovej časti sa  bežný  sa zvyšuje o 26 043,-  € kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 2 447,- €

finančné operácie bezo zmeny. Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

Uznesenie č. 89/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene      
 

Bežné príjmy

 

1 264 908

 

12 527

 

1 277 435

 

16 043

 

1 293 478

     
Kapitálové prímy  

239 516

 

148 542

 

388 058

 

 

 

388 058

     
Finančné operácie  

558 614

 

0

 

     558 614

 

12 447

 

        571 061

     
Príjmy spolu 2 063 038 161 069 2 224 107 28 490     2 252 597      

    

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene            

 

          Rozpočet po 9. zmene  
Bežné výdavky  

1 239 362

 

12 527

 

1 251 889

 

26 043

 

1 277 932

                      1 101 824  
Kapitálové výdavky  

785 201

 

148 542

 

933 743

 

2 447

 

936 190

                      588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

   

38 475

                      16 260  
Výdavky spolu  

2 063 038

 

161 069

 

2 224 107

 

28 490

 

     2 252 597

                      1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Výročná správa a Správa audítora za rok 2022

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany  za rok 2022 a Správu  audítora, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Audítorka v závere konštatovala:

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Krakovany konala  v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Uznesenie č. 90/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Audit účtovnej závierky za rok 2022 a Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2022.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 Vyradenie majetku

Návrhy na vyradenie majetku predložili jednotlivé strediská:

 • Obecný úrad – 10 531,93 €
 • Kultúrne stredisko – nepredložilo návrh na vyradenie
 • Materská škola – 4 459,55 €
 • Základná škola – 1 319,78 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 1 206,46 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 198,- €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 17 715,72 €

Vyjadrenie k vyradeniu majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková kde skonštatovala, že vyradený inventár je trvale poškodený a nefunkčný, bude znehodnotený a odovzdaný do zberných surovín. Poslanci k návrhu na vyradenie nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 91/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce

 • Obecný úrad – 10 531,93 €
 • Kultúrne stredisko – nepredložilo návrh na vyradenie
 • Materská škola – 4 459,55 €
 • Základná škola – 1 319,78 €
 • Jedáleň pri MŠ a ZŠ – 1 206,46 €
 • Zariadenie opatrovateľskej služby – 198,- €

Celková hodnota majetku určená na vyradenie – 17 715,72 €

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 Zmluva –Práce s kamenivom Dodatok č.2

Na minulom zasadnutí OZ sa nehlasovalo o dodatku č. 2 k Zmluve na prácu s kamenivom, ktorá je uzatvorená s firmou STAVEKO. Predmetom dodatku č. 2 je navýšenie sumy o 100000,- eur

Starosta obce opätovne predložil poslancom na schválenie Dodatok č.2 k Zmluve na prácu s kamenivom.

Starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 92/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

A/ Podpísanie dodatku č.2 k Zmluve o dielo pre firmu Ing. Marián Sahul STAVEKO na prácu s kamenivom 

B/ čerpanie rezervného fondu na platbu za práce uvedené v dodatku č.2 k Zmluve o dielo pre firmu Ing. Marián Sahul STAVEKO vo výške 100 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Finančný príspevok na opatrovateľskú službu

Na základe zmluvu s organizáciou Opatríme Vás, bol schválený príspevok vo výške 2,52/hod. opatrovania pre opatrovateľky, ktoré opatrujú v našej obci

Príspevok je pre:

 1. Jana Fraštiová,
 2. Eleonóra Havrlentová
 3. Beáta Bugárová.

Tento príspevok od začiatku roka do júla roku 2023 predstavoval výšku 6 845,58 eur

Na základe upozornenia audítorky je potrebné aby obecné zastupiteľstvo tento príspevok schválili pre každého opatrovaného samostatne.

Uznesenie č. 93/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Janu Fraštiovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 94/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Eleonóru Havrlentovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval

 

Uznesenie č. 95/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Finančný príspevok na opatrovateľskú službu pre pani Beátu Bugárovú vo výške 2,52 eur/hod opatrovania

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Čerpanie rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky a ďalšie mimoriadne platby a príspevky.

Uznesenie č. 96/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu na postrek pod asfaltový povrch na kanalizačný výkop vo výške 8 000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 97/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch 

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu – navýšenie o 320,- eur ktoré budú použité na navýšenie kapacity fotovoltaických panelov v MŠ Krakovany , pôvodná suma bola schválená vo výške 9000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 98/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 • Vymáhanie pohľadávky 315,- eur za nedodaný stojan a mylnú platbu firme Office gasto s.r.o.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval

 

Uznesenie č. 99/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok do Združenia Zelená cesta  vo výške 5000,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu a Nová ulica, Ulica Staré Konopisko

Na zasadnutie prišla Zuzana Snohová

Cesta sa bude riešiť budúci rok komplexne. Dodatočné riešenie bude dosypanie priebežne podľa potreby. Suma 16 184,60 sa prenesie do budúceho roku.

Cesta IBV Staré Konopisko bola schválená Uznesenie č. 78/5/2023, 25 000 eur na minulom zasadnutí OZ, ale rozpočet ktorý poslala firma CS je  až 38 000 eur na ktorý už tento rok nezostali v RF prostriedky. Tieto sa budú platiť až v budúcom roku.

 

K bodu č. 11 Projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany – navýšenie nákladov

Firma G-tec predložila cenovú ponuku na montáž stropu akustických panelov, ktoré je potrebné namontovať z dôvodu dokončenia projektu. Výška prác bola vyčíslená na 12 126,98 eur.

Uznesenie č. 100/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu na práce naviac, v kultúrnom dome na investičnej akcii Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v KD Krakovany vo výške 12 126,98 eur firme G-Tec Professional, s.r.o.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2 polrok 2023

Kontrolórka obce predložila na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

Poslanci nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č. 101/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Rôzne

 • Inventarizačné komisie

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila zloženie Inventarizačných komisií a termíny inventúr.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr.Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

      Vladimír Zeman

      Zuzana Sedláková                

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Jozef Štefanka

                   Beáta Žitňanská

                  Ing. Oľga Galbavá          

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Zuzana Dominová – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Ing. Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Mgr. Zuzana Snohová

                 Tibor Šurín                          

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2023

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2024

Inventarizácia 15.12.2023-31.1.2024

 

Uznesenie č. 102/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Inventarizačné komisie a termíny inventúr na rok 2023

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr.Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský,Členovia:  Mgr. Juraj Filo,  Vladimír Zeman,    Zuzana Sedláková                

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák, Členovia:  Jozef Štefanka, Beáta Žitňanská,  Ing. Oľga Galbavá

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák, Členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Zuzana Dominová – školské jedálne v MŠ a ZŠ,  Ing. Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby,  Mgr. Zuzana Snohová,  Tibor Šurín

                             

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2023

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2024

Inventarizácia 15.12.2023-31.1.2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Harmonogram rozpočtu na rok 2024

Uznesenie č. 103/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Harmonogram zostavenia rozpočtu na rok 2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8(Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

Interpelácie poslancov

 • Jozef Štefanka – či je potrebné aby sa ešte stále vypínalo verejné osvetlenie v nočných hodinách, aká bola úspora spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení. Tiež sa pýtal, či sa neuvažuje s výmenou osvetlenia kostola za úspornejšie.
 • Juraj Filo – Upraviť chodníku do Trebatíc, čo by stála oprava
 • Ondrej Sedlák – firma ponúkala projekt puntrackovej dráhy. Je skvelá pre väčšinu kolesových športov – bicykle, kolobežky, skejtbordy, kolieskové korčule. Otázka je či má obec vhodné miesto na takúto dráhu. Je potrebné zistiť či je možné projekt vybudovať aj na prenajatom pozemku a či bude ochota pána Moravčíka pozemok za Dofou prenajať obci za účelom vybudovania tohto projektu.

Uznesenie č. 105/6/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  19. septembra 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková