OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

                                                                                                                                  V Krakovanoch dňa 12.09.2023

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a m  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 19. septembra 2023  /utorok/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.          

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 10,11/2023
 5. Výročná správa a Správa audítora za rok 2022
 6. Vyradenie majetku
 7. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 8. Finančný príspevok na opatrovateľskú službu
 9. Čerpanie rezervného fondu
 10. Úprava miestnych komunikácií Ulica k Spúšťu, Nová ulica, Ulica Staré Konopisko
 11. Plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2023
 12. Rôzne – Interpelácie poslancov
 13. Záver

PhDr. František Klinovský, starosta obce