OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 9. augusta 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 8,9/2023
 5. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa – vyhodnotenie
 6. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 7. Prevod nehnuteľnosti Bedlovičová
 8. Rôzne – Interpelácie poslancov
 9. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu programu  zasadnutia.

Uznesenie č.67/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 8,9,10/2023
 5. Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa – vyhodnotenie
 6. Zmluva – Práca s kamenivom Dodatok č. 2
 7. Prevod nehnuteľnosti Bedlovičová
 8. Rôzne – Interpelácie poslancov
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčeková a Tibora Šurína.

Uznesenie č. 68/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú  a Tibora Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 47/4/2023 – 66/4/2023 zo dňa 14. júna 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 69/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 47/4/2023 – 66/4/2023 zo dňa 14. júna 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 8,9,10/2023

Rozpočtové opatrenie č. 8/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 8/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 10936,- eur,. Vo výdavkovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 10936,- eur a . Rozpočet zostáva vyrovnaný.

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 8/2023 zobrali na vedomie.

Uznesenie č. 70/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 6.zmene 7. zmena Rozpočet po 7. zmene 8.zmena Rozpočet po 8.zmene  
 

Bežné príjmy

 

1 231 347

 

+ 4 047

 

1 235 394

 

10 936

 

1 246 330

 
Kapitálové prímy  

139 787

 

 

 

139 787

 

0

 

139 787

 
Finančné operácie  

    360 153

 

30 296

 

        390 449

 

0

 

390 449

 
Príjmy spolu 1 731 287 +34 343     1 765 630 10 936 1 776 566  

 

  Rozpočet po 6.zmene 7.zmena Rozpočet po 7.zmene 8. zmena Rozpočet po 8.zmene        

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 205 801

 

+4 047

 

1 209 848

 

10 936

 

1 220 784

                  1 101 824    
Kapitálové výdavky  

487 011

 

+ 30 296

 

517 307

 

0

 

517 307

                  588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

                  16 260  
Výdavky spolu  

1 731 287

 

+34 343

 

    1 765 630

 

10 936

 

1 776 566

                  1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.9/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 3775,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 3775 eur. Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Uznesenie č. 71/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.9/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9.zmena        
 

Bežné príjmy

 

1 246 330

 

3 775

 

1 250 105

       
Kapitálové prímy  

139 787

 

0

 

139 787

       
Finančné operácie  

390 449

 

               0

 

390 449

       
Príjmy spolu 1 776 566 3 775 1 780 341        

    

  Rozpočet po 8.zmene 9.zmena Rozpočet po 9.zmene              

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 220 784

 

3 775

 

1 224 559

                        1 101 824    
Kapitálové výdavky  

517 307

 

0

 

517 307

                        588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

                        16 260  
Výdavky spolu  

1 776 566

 

3 775

 

1 780 341

                        1 706 454  

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 10/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Rozpočtovým opatrením č.10/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne. V príjmovej časti sa bežný rozpočet zvyšuje o 14 803,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 99 729,- eur a finančné operácie sa zvyšujú o 168 165,- eur. Vo výdavkovej časti sa  bežný rozpočet zvyšuje o 14 803,- eur, kapitálový rozpočet sa zvyšuje o 267 894,- eur a finančné operácie bez zmeny. Po desiatej zmene sa rozpočet zvyšuje v príjmovej aj výdavkovej časti na 2 063 038 eur. Predkladané rozpočtové opatrenie obecné zastupiteľstvo schvaľuje.

 

Uznesenie č. 72/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9.zmena 10. zmena Rozpočet po 10.zmene    
 

Bežné príjmy

 

1 246 330

 

3 775

 

1 250 105

 

14 803

 

1 264 908

   
Kapitálové prímy  

139 787

 

0

 

139 787

 

99 729

 

239 516

   
Finančné operácie  

390 449

 

               0

 

390 449

 

        168 165

 

558 614

   
Príjmy spolu 1 776 566 3 775 1 780 341         282 697 2 063 038    

    

  Rozpočet po 8.zmene 9.zmena Rozpočet po 9.zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene          

 

          Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 220 784

 

3 775

 

1 224 559

 

14 803

 

1 239 362

                    1 101 824    
Kapitálové výdavky  

517 307

   

517 307

 

267 894

 

785 201

                    588 370  
Finančné operácie  

38 475

   

38 475

 

 

 

38 475

                    16 260  
Výdavky spolu  

1 776 566

   

1 780 341

 

        282 697

 

2 063 038

                    1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Čerpanie úveru a  rezervného fondu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania rezervného fondu na jednotlivé položky a čerpanie úveru.

Uznesenie č. 73/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru – platbu DF2023/1/1/258  CS s.r.o.fa 10230465 suma 74 700,85 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných:8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Na zasadnutie prišiel poslanec Pavel Klinovský.

 

Uznesenie č. 74/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na práce s kamenivom  v zmysle zmluvy s Ing. Sahulom 40 127,81 € DF2023/1/1/208 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1(Klinovský)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na dolomit 967,70 za 6/2023 DF2023/1/1/204 a 230.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 76/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na prípravnú a projektovú dokumentáciu MŠ rozšírenie kapacity v hodnote do 15 000,- €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 77/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na prípravnú a projektovú dokumentáciu ZŠ zateplenie a rekonštrukcia ZŠ 9 000,- €.                          

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 78/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na vedľajšie realizované náklady cesta Konopisko  vetva A 25 000,- €.                         

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 79/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na vedľajšie realizované náklady KS projekt zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome Krakovany  6 000,- €.                  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 80/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. A) Ruší

Uznesenie č. 42/3/2023 z 19.4.2023, kde bol schválený mimoriadny členský príspevok do MAS vo výške 1500,- eur.

 1. B) Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok do MAS vo výške 2163,- eur.                 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Obchodná verejná súťaž Staré Konopisko 2. etapa

Uznesením OZ č. 60/4/2023 bola vyhlásená OVS na predaj pozemkov Staré Konopisko 2. etapa. Do súťaže sa v stanovenom termíne prihlásila len jeden uchádzač, spoločnosť Tixo Group, s.r.o. Bratislava.  Obálky otvorila komisia poverená starostom obce v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ing. Oľga Galbavá, Ing. Emília Knošková a Zuzana Sedláková. Ponuka spĺňala všetky predpísané náležitosti, ale nebola splnená základná požiadavka minimálna cena 49,34 eur za m2.

Uznesenie č. 81/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemkov Staré Konopisko 2. etapa pre spoločnosť Tixo Group, Hradská 2, Bratislava za cenu 119 729,- eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 0

Proti: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

 

K bodu č. 6 – Zmluva práca s kamenivom Dodatok č. 2

Poslanci požiadali o vysvetlenie niektorých položiek rozpočtu, ktoré zahŕňa dodatok č. 2

Bod č. 6 sa odložil na najbližšie zasadnutie  OZ.

 

K bodu č. 7 – Prevod nehnuteľnosti – Bedlovičová

Starosta informoval poslancov o stretnutí s advokátom Mgr. Júliusom Meszárošom ohľadne prevodu nehnuteľnosti s pani Bedlovičovou. Je potrebné aby poslanci zaujali konečné stanovisko ako sa bude pokračovať. Jedna z možností je napísať pani Bedlovičovej výzvu na vrátenie zámeny pozemkov do pôvodného stavu. Výzvu napíše advokát na základe poverenia pána starostu.  Ing. Michal Sedlák dal návrh na hlasovanie za vrátenie zámeny do pôvodného stavu.

Uznesenie č. 82/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

vrátenie zámeny pozemkov do pôvodného stavu z dôvodu verejného záujmu zachovania detského ihriska v celosti.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 4 (Klinovský, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Proti: 1 (Filo) 

Zdržal sa hlasovania: 4 (Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Z dôvodu že za uznesenie nehlasovala nadpolovičná väčšina poslancov, uznesenie nebolo prijaté. Druhá možnosť bola zrušenie pôvodného uznesenia z roku 1996 a zámena pozemkov by sa stala platná.

 

Uznesenie č. 83/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zrušenie uznesenia z roku 1996

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 1 (Filo)

Proti: 3  (Klinovský, Sucháň, Štefanka)

Zdržal sa hlasovania: 5 (Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Snohová, Šurín)

Nehlasoval: 0

Uznesenie nebolo prijaté

Poslanci sa nakoniec dohodli aby starosta obce poveril advokáta Mgr. Júliusa Meszároša na zastupovanie Obce v danej veci.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

Interpelácie poslancov

 • Sedlák O. informoval o akustických paneloch v KD, navrhol rozšírenie parkovisko pri MŠ
 • Rusnáčková sa pýtala či robí sa oplotenie cintorína Krakovany
 • Sedlák M. vyhodnotil folklórne slávnosti a poďakoval poslankyni Zuzane Snohovej za zvládnutú organizáciu.

Uznesenie č. 84/5/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  9. augusta 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková