OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. februára 2023 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 20, 21/2022 a 1,2/2023
 5. Čerpanie úveru
 6. VZN č.1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakova
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva
 8. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
 9. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023
 10. Rôzne – Interpelácie poslancov
 11. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil zmenu  programu zasadnutia.

Uznesenie č.5/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia 20, 21/2022 a 1,2/2023
 5. Čerpanie úveru
 6. VZN č.1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakova
 7. Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva
 8. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
 9. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023
 10. Výkup pozemkov pod MK Ulica k Spúšťu od Petra Urbana
 11. Rôzne – Interpelácie poslancov
 12. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Ing. Ondreja Sedláka

Uznesenie č. 6/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Ing. Ondreja Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení  číslo 98/9/2022 – 121/9/2022 zo dňa 16.12.2022  a 1/1/2023 – 4/1/2023 zo dňa 25. 1. 2023

Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

Uznesenie č. 7/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Kontrolu uznesení číslo 98/9/2022 – 121/9/2022 zo dňa 16.12.2022  a 1/1/2023 – 4/1/2023 zo dňa 25. 1. 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Rozpočtové opatrenia č. 20, 21/2022 a 1,2/2023

Rozpočtové opatrenie č. 20/2022 vypracovala Zuzana Sedláková

Opatrením sa bežné výdavky sa zvyšujú a znižujú o 2 022,- € a kapitálové výdavky sa zvyšujú a znižujú o 1 964,- €. Po 20 zmene rozpočtu bol rozpočet upravený v príjmovej a výdavkovej časti na 1 880 549 eur.

Uznesenie č. 8/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 18. zmene

RO č. 19 Rozpočet po 19.zmene

 

RO č. 20 Rozpočet po 20 zmene    
Bežné príjmy 1 123 173 -330 1 122 843   1 122 843    
Kapitálové prímy  

200 763

 

 

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

651  078

 

      -94 135

 

        556 943

   

556 943

   
Príjmy spolu 1 975 014       -94 465 1 880 549 0         1 880 549    

 

  Rozpočet po 18.zmene RO č. 19

zmeny

Rozpočet po 19.zmene RO č.20 Rozpočet po 20.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 119 850            -330  1 119 520 + 2 022

-2 022

 

        1 119 520

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

838 604

 

      -94 135

 

744 469

+1 964

-1 964

 

744 469

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 975 014 -94 465 1 880 549 0        1 880 549           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 21/2022 vypracovala Zuzana Sedláková, opatrením boli zvýšené bežné príjmy aj výdavky o 1 717,- € . Boli to dotačné prostriedky zo štítneho rozpočtu.

Celkový rozpočet bol upravený v príjmových aj výdavkových položkách na 1 882 266 eur.

Uznesenie č. 9/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 20. zmena

RO 21/2022

dotačné

Rozpočet

po 21. zmene

       
Bežné príjmy 1 122 843 +1 717 1 124 560        
Kapitálové prímy  

200 763

 

 

 

200 763

       
Finančné operácie  

     556 943

   

       556 943

       
Príjmy spolu 1 880 549       + 1 717 1 882 266        

 

  Rozpočet po 20. zmene RO

21/2022

dotačné

Rozpočet po 21. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
 

Bežné výdavky

 

1 119 520

 

    +1 717

 

    1 121 237

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

744 469

   

     744 469

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

      16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 880 549 +1 717 1 882 266               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2023 predstavuje čiastku 2 325 969,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 1/2023 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet bežný sa  znižuje o 10 325,- €,  a finančné operácie sa zvyšujú o 13 329,- €. Vo výdavkovej časti sa rozpočet bežný  sa zvyšuje o 3 004,- €. Upravený rozpočet je teraz v príjmovej aj výdavkovej časti 2 328 973 eur.

 

Uznesenie č. 10/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

       
1Bežné príjmy  

1 165 456

 

-10 325

 

1 155 131

       
Kapitálové prímy  

807 640

 

0

 

807 640

       
Finančné operácie  

352 873

 

          13 329

 

366 202

       
Príjmy spolu 2 325 969 3 004 2 328 973        

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 126 581

 

3 004

 

1 129 585

              1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 160 913

 

0

 

1 160 913

              588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

              16 260  
Výdavky spolu  

2 325 969

 

           3 004

 

2 328 973

              1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 8  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 vypracovala Zuzana Sedláková. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišla Mgr. Zuzana Snohová.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023 sa rozpočet upravuje nasledovne: V príjmovej časti rozpočet

bežný sa  zvyšuje o 15 875,- €,  kapitálový bez zmeny, finančné operácie sa zvyšujú o 1 700,- €.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet bežný  sa zvyšuje o 15 875,-  € kapitálový sa zvyšuje o 1 700,- €

finančné operácie bez zmeny.

 

Uznesenie č. 11/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2023 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

2 zmena Rozpočet po 2.zmene    
1Bežné príjmy  

1 165 456

 

-10 325

 

1 155 131

 

15 875

 

1 171 006

   
Kapitálové prímy  

807 640

 

0

 

807 640

 

0

 

807 640

   
Finančné operácie  

352 873

 

          13 329

 

366 202

 

1 700

 

       367 902

   
Príjmy spolu 2 325 969 3 004 2 328 973 15 875 2 346 548    

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene 2 zmena Rozpočet po 2.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky  

1 126 581

 

3 004

 

1 129 585

 

15 875

 

1 145 460

          1 101 824    
Kapitálové výdavky  

1 160 913

 

0

 

1 160 913

 

1 700

 

1 162 613

          588 370  
Finančné operácie  

38 475

 

0

 

38 475

 

0

 

38 475

          16 260  
Výdavky spolu  

2 325 969

 

           3 004

 

2 328 973

 

15 875

 

2 346 548

          1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Čerpanie úveru

Ekonómka obce Zuzana Sedláková požiadala o schválenie čerpania úveru na preplatenie faktúry firmy Ing. Marián Sahúl STAVEKO, vo výške 20 642,29 eur na prácu s kamenivom.

Uznesenie č. 12/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie úveru na preplatenie faktúry firme Ing. Marián Sahúl STAVEKO, vo výške 20 642,29 eur za prácu s kamenivom pre vyspravenie komunikácií v obci Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – VZN č. 1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakovany

Návrh VZN č.1/2023 vypracovala a predložila Ing. Emília Knošková. Pre navrhnutú ulicu bola zameraná geografická os ulice. Po schválení názvu vo VZN bude možné ulicu zapísať do registra adries a obyvatelia v skolaudovaných domoch budú môcť požiadať o pridelenie súpisného a orientačného čísla. Následne ich bude môcť prihlásiť na trvalý pobyt.

Uznesenie č. 13/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2023 o určení názvu ulice na území obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9(Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o predĺženie nájmu kaderníctva

Zuzana Tonkovičová nájomníčka nebytových priestorov – kaderníctva požiadala o predĺženie nájmu na ďalších päť rokov. Nájomná zmluva končí 31.3.2023. výška nájmu je 50 eur mesačne. Vyúčtovanie plynu sa robí raz ročne a  stočné sa vyúčtováva štvrťročne.  Poslanci sa zhodli na za predĺžení nájomnej zmluvy na ďalších päť rokov za nezmenenú výšku nájomného. 

Uznesenie č. 14/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na nebytové priestory kaderníctva na dobu od 1.4.2023-31.03.2028. za cenu 50,00 eur/mesačne.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

Poslanci sa dohodli že ku každej jednej žiadosti sa budú vyjadrovať samostatne.

Ing. Michal Sedlák začal so žiadosťou pre FS LUSK. Konštatoval že z tejto dotácie pokrývajú náklady pre tri organizácie a to Lusk, Krakovanček a Borovienka celkom je veľký počet aktívnych ľudí ktorí sa podieľajú na činnosti. Výška dotácie je rovnaká už tri roky – 1500 eur. Nesúhlasí s tým  ako bolo zníženie dotácie percentuálne každému žiadateľovi. Starosta dal hlasovať za dotáciu pre FS LUSK vo výške 1500,- eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola výška dotácia 1500,- eur pre FS LUSK schválená.

Ďalšia žiadosť bola Miestna skupina Slovenského červeného kríža Krakovany, ktorá žiadala 1500,- eur. Starosta vysvetlil, že členky ČK sa aktívne zapájajú  pri všetkých obecných akciách. Požadovaná výške dotácie je nezmenená 5 rokov. Väčšia časť dotácie sa v podstate vráti do obce, nakoľko je použitá na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome.  Poslanci s predloženou výškou dotácie  súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre MSSČK Krakovany vo výške 1500 eur schválená.

Obecný stolnotenisový klub Krakovany sa zrušil, preto o dotáciu z rozpočtu obce nežiadajú.

Poľovnícke združenie Králik požiadali o dotáciu vo výške 300,- eur. V minulých rokoch žiadali 700,- eur. Žiadaná dotácia bude použitá na opravu a údržbu poľovníckej chaty, ktorú využívajú aj iné organizácie obce. Poslanci s požadovanou výškou dotácie súhlasili . Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácie pre PZ Králik vo výške 300,- eur schválená.

Centrum futbalovej mládeže  Jozefa Adamca žiada dotáciu vo výške 3000,- eur.  Je to združenie ktoré zastrešujú obce Krakovany, Trebatice a Borovce. Zaoberá sa výchovou mladých futbalistov od útleho veku. CFMJA bližšie predstavil poslanec Tibor Šurín, ktorý trénuje najmladšiu vekovú kategóriu. Celkový rozpočet združenia je okolo 40000,- eur. Všetky tri obce prispievajú rovnakým príspevkom 3000,- eur, ostatné financie sú z poplatkov od rodičov a sponzorské dary. V súčasnosti v CFM trénuje približne 130 detí. Poslanci sa dohodli na požadovanej výške 3000,- eur. Starosta obce  dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca vo výške 3000,- eur schválená.

Futbalový klub Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 18000 eur. Navýšenie oproti predchádzajúcim rokom odôvodnila poslanec Juraj Filo s tým, že sa navýšili ceny za energie, ktoré platia z poskytnutej dotácie. Ani toto navýšenie nepokryje energie, ktoré bude musieť FK uhradiť. Poslanec Juraj Filo navrhol, aby sa voda, elektrika a plyn prepísali na obec a v tom prípade ponížia aj žiadosť o dotáciu. Poslankyňa Zuzana Shohová sa opýtala čo všetko klub platí z poskytnutej dotácie okrem energií. Odpovedal poslanec Juraj Filo, že z prostriedkov sa platia rozhodcovia, štartovné na súťaže, prestupy, údržba trávnika a rôzne režijné náklady na pracie a čistiace prostriedky.  Poslanec Michal Sedlák bol za presun energií na obec aby bolo možné schváliť zníženú dotáciu. Poslanec Šurín zasa navrhol schváliť dotáciu v požadovanej výške a po zúčtovaní energií dotácie vrátia. Po dlhej debate sa poslanci nakoniec dohodli na výške dotácie 16300 eur pre FK Krakovany.

Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre FK Krakovany vo výške 16 300,- eur schválená.

Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch požiadala o dotáciu vo výške 1000,- eur. JDS dotáciu používa hlavne na kultúrne podujatia a výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami a na a termálne kúpaliská. Jednotu dôchodcov pochválil aj poslanec Michal Sedlák že organizujú všetky brigády na cintorínoch v Krakovanoch aj Strážoch, taktiež pomáhali pri upratovaní okolo amfiteátra.  Starosta obce dal hlasovať za dotáciu vo výške 1000 eur. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre JDS Krakovany schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri MŠ požiadali o dotáciu vo výške 1000,- eur.  Dotáciu v podstate použijú na nájom a refundácie energií v kultúrnom dome. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie pre RZ pri MŠ schválená vo výške 1000,- eur.

Združenie rodičov pri ZŠ predložili žiadosť vo výške 600,- eur. Aj toto združenie používa dotáciu na nájom a refundáciu energií v kultúrnom dome. Naplánované majú dve akcie, Retrodiskotéku a Katarínsky ples. Aj s touto dotáciou poslanci súhlasili bez pripomienok. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola dotácie vo výške 600,- eur pre ZR pri ZŠ schválená.

Folklórna skupina Krakovčanka požiadala o dotáciu vo výške 300,- eur. Poslanec Michal Sedlák skonštatoval, že výška dotácie zodpovedá činnosti. Dotácia bude tiež podmienená jedným vystúpením na obecnej akcii. V tomto prípade to bude na slávnostiach.  A tiež budú robiť aj pochovávanie basy na záver fašiangov.  Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoavl:0, bola dotácia pre FS Krakovčanka vo výške 300,- eur schválená.

Klub paličkovanej čipky Bábence požiadalo o dotáciu vo výške 2000,- eur. Dotáciu chcú použiť na Medzinárodný festival paličkovanej čipky, na účasť na iných medzinárodných festivaloch a na Oslavu zápisu čipky do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Poslanec Štefanka navrhol výšku dotácie 1500,- eur ako bolo v minulom roku. Starosta dal hlasovať za návrh poslanca Štefanku 1500,- eur. Hlasovaním za:6, proti:3 (Filo, Rusnáčeková, Snohová), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola dotácia pre OZ Bábence vo výške 1500,- eur schválená.

Múzeum za Krakovskú bránu požiadalo o dotáciu vo výške 1500,- eur. V žiadosti uvádzajú príspevok na vydanie knihy o tradičnom odeve z Krakovian.  Tento účel mali v žiadosti aj v minulom roku. Poslanec Filo navrhol aby predložili viac informácií o pripravovanej publikácii, napr. v akom rozsahu bude kniha vydaná,  či obec nejaké výtlačky dostane, koľko bude hotová publikácia stáť. Poslankyňa Snohová povedala, že podobnú knihu už pracovala a vydala aj ona, a veľmi dobre je tradičný odev spracovaný aj v monografii Pečať našich predkov, ktorú obec vydala pri príležitosti 900r. prvej písomnej zmienky o obci. Starosta vyzval poslancov aby dali návrh za ktorý sa bude hlasovať. Poslanec Štefanka navrhol výšku dotácie 500,- eur. Hlasovanie za:3, proti:0, zdral sa hlasovania:6, nehlasoval:0, návrh nebol schválený. Ďalší návrh predložila poslankyňa Snohová. Starosta dal hlasovať za:3, proti:0, zdržal sa hlasovania:6, nehlasoval:0, ani tento návrh nebol schválený. Poslanec Sucháň navrhol sumu 1000,- eur. Starosta dal hlasovať. Za:7, proti:1(Štefanka), zdržal sa hlasovania:1(Filo), nehlasoval:0,

Dotácia pre Súkromné etnografické múzeum bola schválená vo výške 1000,- eur.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany dala žiadosť  o dotácia vo výške 2000,- eur. Dotácia bude požitá na opravu obvodového múru pri Strážovskom kostole a osadenie mreže na vchodových dverách v kostole Krakovany. Poslanci sa dohodli na výške požadovanej dotácie 2000,- eur. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlaosvnia:0, nhelasoval:0, bola dotácia pre RKC farnosť Krakovany schválená.

Starosta ešte predložil poslednú nefinančnú žiadosť o bezplatný prenájom telocvične pre Záujmové združenie zdravé cvičenie Pilates. Starosta dal hlasovať, za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:1(Štefanka).

V závere dal starosta obce hlasovať za konečnú sumu dotácií pre organizácie obce Krakovany.

 

Uznesenie č. 15/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Poskytnutie dotácií pre organizácie v obci Krakovany na rok 2023 v celkovej výške 30.000 ,- eur

MSSČK Krakovany – 1500,- eur, PZ KRALIK – 300,- eur, Centrum futbalovej mládeže JA – 3000,- eur, FK Krakovany – 16300,- eur, FS LUSK – 1500,- eur, JDS Krakovany – 1000,- eur, Združenie rodičov MŠ – 1000,- eur, Združenie rodičov ZŠ – 600,- eur, FS Krakovčanka – 300,- eur, OZ Bábence – 1500,- eur, Múzeum Za krakovskú bránu – 1000,- eur, RKC farnosť Krakovany – 2000,- eur,

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 16/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis plynu, elektriky a vody  z FK Krakovany  na Obec Krakovany v najbližšom možnom termíne

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na prvý polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023 predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnila z dôvodu služobnej cesty. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky.

Uznesenie č. 17/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2023

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu od pána Petra Urbana.

Starosta obce predložil Návrh kúpnej zmluvy s pánom Perom Urbanom. Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obci Krakovany, katastrálne územie Krakovany, Okresným úradom Piešťany, katastrálnym odborom evidované na katastrálnej mape ako parcela registra E, zapísané na LV č. 1827 ako  p. č. 1005/2  o výmere  5 m2  s druhom pozemku záhrada   vo výlučnom vlastníctve pána  Petra Urbana  v celosti. Kúpna cena  dohodnutá s pánom Urbanom je  vo výške  10,- EUR za m2, v celkovej výške 50 EUR (slovom päťsto eur). Parcela sa odkupuje z dôvodu naplánovanej kanalizácie cez túto parcelu.

Uznesenie č. 18/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Nákup pozemkov parcela registra E číslo 1005/2 – záhrada  o výmere 5 m2 v k.ú. Krakovany,  zapísaná na LV č. 1827  od Petra Urbana, Ulica k Spúšťu 97/13, 922 02 Krakovany, za cenu  10 €/m2 čo je celkom 50,-  eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 Rôzne

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel pán Marián Valo ktorý má na Ulici Staré Konopisko skolaudovaný rodinný dom a požiadal o informáciu ako bude pokračovať čo sa týka verejného osvetlenia, dažďovej kanalizácie a cesty. Informoval starosta, že obec mala v rezervnom fonde odložené peniaze na dažďovú kanalizáciu a úver na cestu, v podstate sa teraz muselo siahnuť na rezervný fond, aby obec mohla pokryť náklady na energie. Obec má záujem aby sa to urobilo čo najskôr.

Interpelácie poslancov

Informoval poslanec Michal Sedlák že sa podala žiadosť na Fond na podporu umenia na Folklórne slávnosti a tiež sa bude dávať žiadosť na Trnavský samosprávny kraj tiež na Folklórne slávnosti.

V prípade že sa bude rekonštruovať kultúrny dom, slávnosti sa budú konať na ihrisku.

Piatok bude vystupovať Borovienka a Slniečko, vstupné bude samotné na piatkový koncert 10 eur.  Voľné vstupenky budú iba na sobotu a nedeľu.

Folklórna skupina Krakovčanka bude robiť pochovávanie basy v kultúrnom dome. Pani Piscová mala požiadavku na poskytnutie nájmu KD zadarmo. Poslanci súhlasili s bezplatným nájmom ale energie dali na zváženie starostovi.

Poslankyňa Zuzana Snohová dala do pozornosti  28. apríla v piatok Stavanie mája

 

Uznesenie č. 19/2/2023

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Prítomných: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Za: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O. Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

V Krakovanoch  15. februára 2023

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková