OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenia 17,18,19/2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 7. Zloženie inventarizačných komisií
 8. Návrh VZN č. 3/2022 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 9. Návrh VZN č.4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 10. Návrh VZN č.5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch
 11. Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych  daniach na území obce Krakovany
 12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 13. Návrh VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 14. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021
 15. Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu
 16. Návrh Zmluvy s Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany
 17. Ponuka na kúpu pozemkov
 18. Rôzne – Interpelácie poslancov
 19. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, a predložil na schválenie    programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenia 17,18,19/2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 7. Zloženie inventarizačných komisií
 8. Návrh VZN č. 3/2022 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 9. Návrh VZN č.4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 10. Návrh VZN č.5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch
 11. Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych  daniach na území obce Krakovany
 12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 13. Návrh VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 14. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021
 15. Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu
 16. Návrh Zmluvy s Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany
 17. Ponuka na kúpu pozemkov
 18. Rôzne – Interpelácie poslancov
 19. Záver

Za predložený  program zasadnutia dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Zloženie sľubu  poslanca

Starosta obce vyzval Ľuboša Sucháňa, aby prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a tento potvrdil svojím podpisom. Na základe toho mu starosta obce odovzdal osvedčenie. Člen mandátovej komisie predniesol správu, v ktorej konštatoval, že Ľuboš Sucháň splnil zákonom stanovené náležitosti a stal sa riadnym poslancom Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci sľub Ľuboša Sucháňa zobrali na vedomie.

K bodu č. 3 – Voľba overovateľov zápisnice.

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

K bodu č. 4 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 76/6/2022-97/6/2022 zo dňa 20. októbra 2022

Uznesenie č. 76/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Pozemok detské ihrisko – zistenia zo štátneho archívu
 6. Informácie o optickom internete
 7. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 8. Čerpania rezervného fondu
 9. Čerpanie úveru
 10. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 11. Vyradenie majetku
 12. Správa audítora
 13. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 14. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 15. Rôzne
 16. Záver – podané

Uznesenie č. 77/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú, Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 78/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č. 58/4/2021- 71/4/2022 zo dňa 13. júla  2022 a 72/5/2022 – 75/5/2022 zo dňa 15. augusta 2022 – podané

Uznesenie č. 79/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2021/2022 – podané

Uznesenie č. 80/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2021/2022 – podané

Uznesenie č. 81/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Ukladá

Kancelárii Obecného úradu postúpiť záležitosť zo zámenou pozemkov na posúdenie okresnému prokurátorovi – podané

Uznesenie č. 82/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informácie spoločnosti LOMBARD o možnostiach zriadenia optického internetu v obci – podané

Uznesenie č. 83/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostu obce 13/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene    
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171   1 084 171    
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012           1 966 012    

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848 + 10 823

-10 823

       1 080 848           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012           1 966 012           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 84/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 14/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

       
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295        

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295               1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 85/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením – dotačné 15/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene

 

   
Bežné príjmy 1 084 171 7 283 1 091 454 +11 488 1 102 942    
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie  

681078

 

 

 

        681 078

   

681 078

   
Príjmy spolu 1 966 012 7 283 1 973 295 +11 488         1 984 783    

 

  Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočt po 14.zmene 15. zmena Rozpočet po 15. zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848       7 283     1 088 131 +11 488        1 099 619           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

              0

 

     868 604

   

868 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 966 012 7 283   1 973 295  + 11 488         1 984 783           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 86/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene        
Bežné príjmy 1 102 942 3 981 1 106 923        
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

       
Finančné operácie     

     681 078

 

      -30 000

 

      651 078

       
Príjmy spolu 1 984 783 -26 019 1 958 764        

 

  Rozpočet

Po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 619          3 981     1 103 600               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

     -30 000

 

     838 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 984 783 -26 019   1 958 764               1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 87/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu v hodnote 2 320,37 €, ktoré boli použité na zaplatenie prekládok vodovodných potrubí firme TAVOS do 30.9.2022 z rezervy na kanalizáciu. – podané

Uznesenie č. 88/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu na nákup dolomitu v hodnote 8 012,80 € podľa priloženého zoznamu faktúr od PD Dolný Lopašov – podané

Uznesenie č. 89/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie úveru na zaplatenie faktúry za práce s kamenivom od firmy STAVEKO v celkovej hodnote 78 303,40 €  (faktúra je priložená) – podané

Uznesenie č. 90/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu záväzkov zo zmluvy z Ing. Marián Sahul STAVEKO –  realizovanie prác s kamenivom – podané

Uznesenie č. 91/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie fin. prostriedkov z predaja pozemkov na úhradu dolomitu za mesiac október až december 2022 (cca 10 500,- €) podľa faktúr z PD Dolný Lopašov – podané

Uznesenie č. 92/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie finančných prostriedkov z fondu predaja pozemkov na úhradu záchranného archeologického prieskumu IBV vetva B  4 614,- €   ( DF2022/1/179) – podané

Uznesenie č. 93/6/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku v obstarávacej cene 11438,33 €

Stredisko Suma majetku určeného na vyradenie

v Eur (obst.cena)

Obecný úrad 3358,43 €
Kultúrne stredisko 1093,60 €
Materská škola 2308,37 €
Základná škola 174,37 €
Jedáleň MŠ+ZŠ 692,47 €
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) 3811,09 €
SPOLU 11438,33 €
 • podané

Uznesenie č. 94/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2021 s výrokom audítora – podané

Uznesenie č. 95/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2022 – podané

Uznesenie č. 96/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k nájomným zmluvám na cintorín Krakovany a Stráže vo výške 1 €/rok – podané

Uznesenie č. 97/6/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek – či by bolo možné aby aj občania obce mali možnosť zobrať si kompost. Odpovedal starosta, že občania si môžu kompost nabrať priamo na kompostovisku.

 • Do kedy sa bude vyvážať zelený odpad, lebo vo vývoznom kalendári je posledný termín 20. október. Odpovedal starosta, že po dohode starostov na zasadnutí Združenia obci Holeška pre nakladanie s komunálnym odpadom sa bude zelený odpad vyvážať do konca novembra, čiže ešte budú dva vývozy.
 • Ako sa bude udržiavať kvetinový záhon na Školskej ulici, odpovedal starosta, že záhon sa bude už riadne kosiť.
 • Upozornil na chýbajúce osvetlenie v spojovacej uličke medzi Hrádzami a Hoštákmi.
 • V prípade rozširovania kamerového systému v obci požiadal o osadenie kamery aj na detskom ihrisku, nakoľko tam dochádza k poškodzovaniu hracích prvkov.

Mgr. Juraj Filo – upozornil na poškodenú informačnú tabuľu na cintoríne v Krakovanoch

 • Upozornil a nevhodné parkovanie na Veternej a Strážovskej ulici
 • Požiadal o osadenie zrkadla pri detskom ihrisku.

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že bol podaný projekt z Fondu na podporu umenia a dofinancovanie Folklórnych slávností. Rozpočet na slávnosti v roku 2023 bol vyčíslený na 28 000,- eur.  Ďalej informoval poslancov, že v DFS Krakovanček pôsobí aktuálne 45-50 detí.

Marek Fořt,  nakoľko to bolo posledné pracovné zasadnutie,  poďakoval poslancom a starostovi obce za spoluprácu.

Mgr. Lukáš Radoský tiež poďakoval za dlhoročnú spoluprácu všetkým poslancom a starostovi – podané

Hlasovaním Za:7, Proti:0, Zdržal sa:0, Nehlasoval:0, poslanci kontrolu  uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č. 17,18,19/2022

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom  jednotlivé rozpočtové opatrenia.

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 17/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 8 804,- €
 • Kapitálové príjmy bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  zvyšujú o 8 804,- €
 • kapitálové výdavky bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné  v mesiaci október – obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, rozpočtové oparenie č. 17/2022 poslanci zobrali na vedomie.

Rozpočtovým opatrením č. 18/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa zvyšujú o 7 446,- €
 • Kapitálové príjmy bezo zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa zvyšujú  o 7 446,- €
 • kapitálové výdavky bezo zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie dotačné za mesiac november  obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, rozpočtové oparenie č. 18/2022 poslanci zobrali na vedomie.

Rozpočtovým opatrením č. 19/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • Bežné príjmy sa znižujú o 330,- €
 • Kapitálové príjmy bezo zmeny
 • finančné operácie sa znižujú o 94 135,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežné výdavky sa  znižujú o 330,- €
 • kapitálové výdavky sa znižujú o 94 135,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Položky vysvetlila Zuzana Sedláková ekonómka obce. Sú to vyčistené položky, ktoré sa v tomto roku nebudú realizovať aby ich bolo možné použiť v tomto roku.

K predloženému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať Hlasovaním za:7 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 19/2022 schválené.

Ekonómka obce ešte predložila poslancom návrhy uznesení na čerpanie rezervného fondu v roku 2023 na bežné výdavky za elektrickú energiu z dôvodu nárastu cien. V novembri sa uskutočnilo výberové konania na dodávateľa EE. Vzhľadom na to, že vysúťažená cena bola príliš vysoká, predstavitelia ZMOS rozhodli, že výberové konanie zrušia a každý si zazmluvní svojich starých dodávateľov. MAGNA nám môže opätovne dodávať EE ale s tým, že ceny budú spotové (čiže nedokážu garantovať pevnú cenu, cena sa bude prepočítavať nejakým priemerom mesačne navýšená o ich maržu.)

Starosta obce dal hlasovať za čerpanie rezervného fondu v roku 2023 na bežné výdavky. Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo čerpanie rezervného fondu v roku 2023 na bežné výdavky za elektrickú energiu schválené.

Ďalšia položka boli kapitálové výdavky na montáž a dodávku radiátorov v sociálnych zariadeniach kultúrneho domu vo výške 1530 eur z predaja majetku (KZ43). Rekonštrukcia sociálnych zariadení prebehla v polovici roku 2022 ale bez vykurovania, nakoľko sa čakalo na veľkú rekonštrukciu KD. Vzhľadom k tomu že začala zima a hrozí poškodenie nových zariadení, bolo potrebné kúrenie zapojiť aby sa dalo temperovať. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlaosval:0 bolo použitie kapitálových výdavkov na montáž a dodávku radiátorov do sociálnych zariadení v KD vo výške 1530 eur z predaja majetku (KZ43) schválená.

Ďalšou položkou bol mimoriadny členský príspevok pre Združenie Holešna na nakladanie s odpadmi ktorý bude slúžiť na nákup pozemkov pre rozšírenie kompostoviska. Valné zhromaždenie Združenia obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi schválilo mimoriadny členský príspevok vo výške 1,0042646 eur na 1 obyvateľa. Pre obec Krakovany to predstavuje sumu 1470,295 eur. Za mimoriadny členský príspevok dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol mimoriadny členský príspevok pre združenie obci Holeška na nakladanie a triedenie odpadu vo výške 1470,295 eur schválený.

 

K bodu č. 6 – Návrh rozpočtu na rok 2023, 20,24, 2025

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom návrh rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025.  Rozpočet bol zasielaný poslancom aj elektronicky a rozoberaný aj na finančnej komisii. Podrobnejšie vysvetlila niektoré dôležité položky.

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila stanovisko k rozpočtu obce s konštatovaním, že odporúča obecnému zastupiteľstvu Návrh rozpočtu na rok 2023 schváliť. Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce na rok 2023 je navrhovaný ako vyrovnaný, predpokladá sa pokračovať v investičných akciách – dobudovanie kanalizácie, rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu, vybudovanie miestnej komunikácie v obytnej štvrti Konopiská. 

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

Navrhovaný finančný rozpočet obce na rok 2023:

                                                         Príjmy                                Výdavky                                      

bežný rozpočet                           1 165 456,00  Eur                1 126 581,00 Eur

kapitálový rozpočet                       807 640,00 Eur                1 160 913,00 Eur

finančné operácie                         352 873,00 Eur                       38 475,00 Eur     

SPOLU                                     2 325 969,00 Eur                  2 325 969,00 Eur

 

SÚHRNNÉ TABUĽKY PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY                   

Druh rozpočtu Plnenie

2020

 

Plnenie

2021

Schvále-

ný 2022

Predpokladaná skutočnosť 2022 Návrh

2023

Návrh 2024

 

 

Návrh 2025

 

Bežný rozpočet 1 126 842,55

 

1 088 024,41 1 033 917 1 116 453 1 165 456 1 164 269 1 162 725
Kapitálový rozpočet 286 684

 

480 290 132 800 200 763 807 640 600 600
Finančné operácie 207 170,96 104 997,94 211 246 555 443 352 873    
SPOLU 1 620 697,51 1 673 312,35 1 377 963 1 872 659 2 325 969 1 164 869 1 163 325

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Čerpanie

2020

Čerpanie 2021 Schvále-

ný 2022

Predpokladaná skutočnosť 2022 Návrh

2023

Návrh 2024 Návrh 2025

 

Bežný rozpočet 1 071 038,81 1 045 529,76 1 017 357 1 113 130 1 126 581 1 096 039 1 103 836
Kapitálový rozpočet 254 778,71 391 441,61 344 046 742 969 1 160 913 0 0
Finančné operácie 19 704,52 122 135,03 16 560 16 560 38 475 68 830 59 489
SPOLU

 

1 345 522,04 1 559 106,40 1 377 963 1 872 659 2 325 969 1 164 869 1 163 325

Starosta obce dal za návrh rozpočtu hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol rozpočet na rok 2023 schválený a rozpočet na rok 2024,2025 zobrali poslanci na vedomie.

 

K bodu č. 7. Zloženie inventarizačných komisií

Ekonómka obec Zuzana Sedláková predložila poslancom na schválenie zloženie inventarizačných komisií pre jednotlivé strediská.

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

     Zuzana Sedláková

                  Vladimír Zeman

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Jozef Štefanka

                  Beáta Žitňanská

     Ing. Oľga Galbavá

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                  Mgr. Zuzana Snohová

                  Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2022

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2023

Inventarizácia 1.12.2022-31.1.2023

Za zloženie komisií dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, porti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo zloženie inventarizačných komisií schválené.

 

K bodu č. 8 – Návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Návrh VZN č.3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany predkladala Ing. Emília Knošková. V pôvodnom návrhu bol mesačný príspevok v MŠ vo výške 15 eur, ale na základe návrhu finančnej komisie bol tento príspevok upravený na 20 eur mesačne. V školskej jedálni sa upravovala výška stravného  podľa nových finančných pásiem vydaných ministerstvo školstva s platnosťou od 1.1.2023.

Školský klub výšku mesačného príspevku nemení.

Za predložený návrh VZN č. 3/2022 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.3/2022 o  výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 9 – Návrh VZN č. 4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk

Prevádzkový poriadok pohrebísk predkladala Ing. Oľga Galbavá.
Prevádzkový poriadok pohrebiska sa vzťahuje na pohrebiská v obci Krakovany nachádzajúce sa na parc.č.  613, 629/3  k.ú. Stráže, parc. č 738/1 k.ú. Krakovany. Súčasťou pohrebísk je i Dom smútku , ktorý sa nachádza na parc. č. 738/2 v k.ú. Krakovany

Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:

 1. a) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku v obci Krakovany
 2. b) povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
 3. c) užívanie hrobového miesta a povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,
 4. d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta,
 5. e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,
 6. f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie,
 7. g) dĺžku tlecej doby podľa § 22 ods. 2 zákona o pohrebníctve.
 8. h) spôsob nakladania s odpadmi,
 9. f) cenník služieb.

V prevádzkovom poriadku bol upravený cenník. Návrh VZN č.4/2022 prerokovala aj finančná komisia.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk schválený.           

 

K bodu č. 10 – Návrh VZN č. 5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany

Návrh VZN č.5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany predkladala Ing. Oľga Galbavá.

Toto VZN upravuje a vymedzuje úhrady za služby poskytované obcou Krakovany a vykonávané Obecným úradom Krakovany.

V cenníku sa upravovali hlavne ceny za vysielanie v obecnom rozhlase a v káblovej televízii,

vyhľadávanie informácií v registroch obce, kopírovacie služby a preprava traktorom a vývoz fekálií. Prenájom nehnuteľnosti obce ktoré sa vzťahuje hlavne na kultúrny dom sa nemenili z dôvodu rekonštrukcie. Návrh VZN prerokovala finančná komisia.  Starosta obce dal za návrh VZN č. 5/2022 hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.5/2022  o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany schválené.

 

K bodu č. 11 – Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Krakovany

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce vypracovala a predložila  Ing. Oľga Galbavá.

VZN bolo prerokované na finančnej komisii  a poslanci niektoré navrhované položky upravili. Daň  za  psa bola upravená na 10 eur ročne, daň za nevýherné aj predajné automaty bola upravená na návrh poslancov na 50 eur ročne, daň za ubytovanie z pôvodného návrhu 0,5 eur upravená na 1 euro za noc v ubytovacom zariadení. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva zostala nezmenená 0,286 za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

Poslanec Juraj Filo kritizoval rozdielnu sadzbu dane za pozemky v obci a v priemyselných zónach obce Krakovany. Rozdielna sadzba sa zaviedla v rokoch keď sa určili priemyselné zóny a firmy začali s výstavbou aby obec mala vyššie príjmy od firiem, ktoré v tom čase neboli ochotné poskytovať obce sponzorské dary. Od tej doby to nikto nemenil. Poslanec Filo navrhol aby sa zrušili zóny a zaviedla sa rozdielna daň z pozemkov pre právnické a fyzické osoby. Túto možnosť preverovala Ing. Galbavá a zistila že zákon túto alternatívu neumožňuje, nakoniec sa dohodli na sadzbách dane za pozemky tak, ako boli navrhnuté.  Daň zo stavieb pre rodinné domy, rekreačné zariadenia a garáže zostala podľa pôvodného návrhu. Poslanci sa dohadovali na zvýšení dane za priemyselné stavby. V pôvodnom návrhu bola sadzba 1,6 eura za každý aj začatý m2. Boli dva rozdielne návrhy 1,5 eur a 1,6 eur. Starosta dal hlasovať za prvý návrh 1,5 eura za: 4( Sucháň, Sedlák, Rusnáčeková, Filo). Druhý návrh 1,6 eura za: 2(Šurín, Snohová).  Odsúhlasila sa sadzba dane za priemyselné stavby 1,5 eur/m2.

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za každé podzemné a nadzemné podlažie. V návrhu VZN bola sadzba za podlažie 0,04 eura. Starosta navrhol tento koeficient navýšiť.  Poslanci navrhli 0,1 eur za každé nadzemné aj podzemné podlažie. Starosta dal hlasovať za: 5(Filo, Sedlák O., Snohová, Rusnáčeková, Šurín). Starosta navrhol zníženie dane z bytov o 30% za stavby na bývanie a byty v bytovom dome, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ak slúžia na ich trvalé bývanie.  Ide o daňovníkov ktorí k 1.1.2023 dovŕšili 70 rokov.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Krakovany schválené.

K bodu č. 12 – Návrh VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obec Krakovany

VZN č.7/2022 predložila Ing. Oľga Galbavá. Poplatok za komunálny odpad bol navrhnutý na 39 eur. Poslankyňa Zuzana Snohová navrhla tento poplatok ešte zvýšiť na 42 eur za osobu a rok, aby sa čo najviac vyrovnali náklady na nakladanie s odpadmi. Starosta na porovnanie prečítal výšku poplatkov v okolitých obciach. U nás ostáva zatiaľ trojtýždňový interval, ale je predpoklad že v priebehu roku prejdeme na štvortýždňový interval. Poslanec Štefanka poukázal na obec Ostrov, že majú dvojtýždňový interval a platia 27 eur, či by aj obec Krakovany nemohla občanom zadotovať časť platby za KO. Sedlák Ondrej prepočítal, že pri výške poplatku za KO 44 eur by obec mala pokryť náklady na odpady. Poslanec Šurín navrhol pôvodnú dohodnutú výšku poplatku 39 eur. Poslanec Štefanka navrhol 35 eur, s poznámkou, že keď obec má doplácať 10 tisíc eur pri poplatku 39 eur, tak nájde aj 20 tisíc pri poplatku 35 eur. Každý poslanec si povedal svoju predstavu o výške poplatku. Rusnáčeková – 37, Štefanka – 35, Sedlák – 39, Šurín – 39, Sucháň – 39, Filo – 37, Snohová – 39.

Po nekonečnom dohadovaní sa poslanci konečne dohodli na 39 eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Rusnáčeková), nehlasoval:0, bolo VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 13 – Návrh VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Návrh VZN č. 8/2022 vypracovala a predložila Ing. Oľga Galbavá. V tomto VZN sa rieši spôsob vývozu, nádoby a nakladanie s odpadmi. Tu prišiel avizovaný trojzber do plastových vriec s nulovou donáškou pre občana. To znamená že plasty, kovy a tetrapaky sa budú zberať do jedného plastového vreca. Vo VZN bolo niekoľko kozmetických úprav ako zmena veľkosti nádoby na kuchynský bio odpad zo 120 l nádoby sa zmenila na 240l nádoby a tiež nádoby na zber šatstva ktoré boli na stojiskách sa presunuli na zberný dvor.  Bola tiež zmenená životnosť nádoby na zmesový komunálny odpad na 10 rokov. Na návrh starostu obce bol zapracovaný odsek , že náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom priamej kúpy zbernej nádoby v obstarávacej cene.

Starosta obce dal za VZN č. 8/2022 hlasovať Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:2(Filo, Rusnáčeková), nehlasoval:0, bolo VZN č.8/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi a území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 14 – Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021

Ročný zápis do kroniky obce predkladala Ing. Emília Knošková. Poslancom bol posielaný elektroniky. Všetci poslanci s ním boli oboznámení. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol ročný zápis do kroniky obce za rok 2021 schválený.

 

K bodu č. 15 – Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu

Starosta obce vysvetlil poslancom situáciu na Ulici k Spúšťu ktorá nastala keď pán Vavrinec si dal zamerať pozemky na ktorých išiel stavať tri rodinné domy. Zameraním zistil že parcela, ktorú kúpil zasahuje takmer  2/3 do miestnej komunikácie.  Vtedy prišiel s ponukou za 40 eur/m2. Teraz prišiel s ponukou 1500 eur za 119m2.  Problém je v tom, že obec musí tento pozemok odkúpiť, lebo práve tadiaľ je naprojektovaná kanalizácia.  Podmienka na kanalizácii je buď na vlastnom pozemku alebo s vecným bremenom na pozemku štátu alebo SPF. Poslanec Ondrej Sedlák sa pýtal či nie je možné vyvlastnenie, keď sa jedná o verejný záujem ale starosta odpovedal, že to je dlhodobý proces a do kolaudácie kanalizácie by sa to nestihlo. V konečnom dôsledku poslanci súhlasili v kúpou pozemku za ponúknutú cenu 1500 eur za 119 m2, čo je v prepočte 12,605 eur/m2 od spoločnosti SteelWay, s.r.o. so sídlo Veľké Orvište 84. Obec dá zároveň vypracovať geometrický plán a návrh na vklad.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odkúpenie časti pozemku pod miestnou komunikáciou na Ulici k Spúšťu od spoločnosti SteelWay za 1500 eur za 119m2 schválené.

 

K bodu č. 16 – Zmluva s RRATHP

Starosta obce oznámil poslancom, že dňa 31.12.2022 končí Rámcová zmluva na projektový manažment s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany. Agentúra pre obec poskytuje poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracováva žiadosti o NFP, spracováva monitorovacie správy k projektom po realizácii. Obec platí agentúre mesačný paušál 480,- eur. Kontrolórka  Ing. Podmaková sa spýtala, či už nejaké projekty boli úspešné. Odpovedal starosta obce, že úspešný projekt bol  Zberný dvor, Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Kanalizácia a vodovod na IBV Staré Konopisko. Teraz sú rozpracované projekty Vybavenie zberného dvora, Zníženie energetickej náročnosti KD a vybavenie KD, kde už bola aj podpísaná zmluva s Ministerstvo kultúry. Poslanci navrhli   predĺžiť zmluvu na dva roky za rovnaký paušálny poplatok 480,- eur mesačne. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo uzatvoria Rámcovej zmluvy s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, Trnava schválené.

 

K bodu č. 17 – Ponuka na kúpu pozemkov

Starosta obce prečítal  poslancom ponuku, ktorá bola doručená na obecný úrad ešte v novembri. Ponuku predložil Ing. Bohuslav Štecl z Olomouca, ktorý zastupuje spoluvlastníčku pozemkov Oľgu Hubičkovú,  v k.ú Krakovany a k.ú. Stráže. Ponúkajú na predaj ornú pôdu v spoluvlastníckom podiele za cenu 2,00 eura/m2.  Pozemky skontrolovali poslanci Juraj Filo a Ondrej Sedlák a oboznámili ostatných poslancov že sa nachádzajú v extraviláne obce a všetko je orná pôda. Z toho dôvodu je cena 2 eura za m2 vysoká. Poslanci skonštatovali že obec nemá záujem o tieto pozemky. Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 ponuku pani Hubičkovej zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 18 – Rôzne

Ing. Emília Knošková predložila poslancom požiadavku riaditeľky Materskej a Základnej školy na doplnenie Rady rodičov z dôvodu ukončenia poslaneckého mandátu pána Mareka Fořta a Ing. Slavomíra Ťupeka.

Do rady rodičov pri Základnej škole sa prihlásila Mgr. Zuzana Snohová a do Rady rodičov pri Materskej škole sa prihlásil Ing. Ondrej Sedlák. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo doplnenie poslancov do Rady školy pri MŠ – Ing. Ondrejom Sedlákom a do Rady školy pri ZŠ – Mgr. Zuzanou Snohovou  schválené.

 

Interpelácie poslancov

Oľga Rusnáčeková  sa spýtala, či sa nebude aspoň  zasypať cestu  pri škôlke nakoľko tam všade stojí voda.

 

K bodu č. 19 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť poprial Šťastné a veselé Vianoce v kruhu najbližších  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 16. decembra  2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 98/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rozpočtové opatrenia 17,18,19/2022
 6. Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025
 7. Zloženie inventarizačných komisií
 8. Návrh VZN č. 3/2022 2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  na území obce  Krakovany
 9. Návrh VZN č.4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 10. Návrh VZN č.5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom  Krakovanoch
 11. Návrh VZN č. 6/2022 o miestnych  daniach  na   území   obce Krakovany
 12. Návrh VZN č. 7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 13. Návrh VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 14. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021
 15. Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu
 16. Návrh Zmluvy s Regionálna rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec – Piešťany
 17. Ponuka na kúpu pozemkov
 18. Rôzne – Interpelácie poslancov
 19. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7  (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

 

K bodu č. 2 – Zloženie sľubu poslanca

Uznesenie č. 99/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca Ľuboša Sucháňa

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sucháň)

 

K bodu č. 3 Voľba overovateľov

Uznesenie č. 100/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov  zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora  Šurína.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 101/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č. 76/6/2022-97/6/2022 zo dňa 20. októbra 2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenia č. 17/2022, 18/2022, 19/2022

Uznesenie č. 102/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene 17. zmena Rozpočet po 17. zmene    
Bežné príjmy 1 102 942 3 981 1 106 923 8 804 1 115 727    
Kapitálové prímy  

200 763

 

0

 

200 763

   

200 763

   
Finančné operácie     

     681 078

 

      -30 000

 

      651 078

   

651 078

   
Príjmy spolu 1 984 783 -26 019 1 958 764 8 804         1 967 568    

 

  Rozpočet

Po 15.zmene

16.zmena Rozpočet po 16.zmene 17.zmena Rozpočet po 17. zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 619          3 981     1 103 600 8 804         1 112 404           1 101 824    
Kapitálové výdavky  

868 604

 

     -30 000

 

     838 604

   

838 604

          588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

       16 560

   

16 560

          16 260  
Výdavky spolu 1 984 783 -26 019   1 958 764          8 804         1 967 568           1 706 454  

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 103/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 17. zmene

RO č. 18 Rozpočet po 18.zmene

 

       
Bežné príjmy 1 115 727 7 446 1 123 173        
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

     651 078

   

       651 078

       
Príjmy spolu 1 967 568         7 446 1 975 014              

 

  Rozpočet po 17.zmene RO č. 18

zmeny

Rozpočet po 18.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 112 404         7 446     1 119 850               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

838 604

   

838 604

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 967 568 7 446 1  975 014               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 104/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 18. zmene

RO č. 19 Rozpočet po 19.zmene

 

       
Bežné príjmy 1 123 173 -330 1 122 843        
Kapitálové prímy  

200 763

 

 

 

200 763

       
Finančné operácie  

651  078

 

      -94 135

 

        556 943

       
Príjmy spolu 1 975 014       -94 465 1 880 549              

 

  Rozpočet po 18.zmene RO č. 19

zmeny

Rozpočet po 19.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 119 850            -330  1 119 520               1 101 824    
Kapitálové výdavky  

838 604

 

      -94 135

 

744 469

              588 370  
Finančné operácie  

16 560

 

0

 

16 560

              16 260  
Výdavky spolu 1 975 014 -94 465 1 880 549               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 105/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu obce v roku 2023  na bežné výdavky za elektrickú energiu  z dôvodu nárastu cien elektrickej energie

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 106/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

kapitálové výdavky na montáž a dodávku radiátorov do WC KD      1 530,- z predaja majetku (KZ43)

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 107/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Mimoriadny členský príspevok pre Združenie Holeška na nakladanie s odpadmi ktorý bude  na kúpu pozemku vo výške 1470,-

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6– Návrh rozpočtu na rok 2023,2024,2025 

Uznesenie č.108//9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2023 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2023 vo výške 2 325 969,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

                                                           Príjmy                               Výdavky                                 

bežný rozpočet                           1 165 456,00  Eur               1 126 581,00 Eur

kapitálový rozpočet                       807 640,00 Eur               1 160 913,00 Eur

finančné operácie                           352 873,00 Eur                    38 475,00 Eur      

SPOLU                                     2 325 969,00 Eur                2 325 969,00 Eur

B/ berie na vedomie

Rozpočet obce na rok 2024,2025

PRÍJMY                                                   VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2024

 

 

Návrh 2025

 

  Bežný rozpočet 1 164 269 1 162 725
Kapitálový rozpočet 600 600
Finančné operácie    
SPOLU 1 164 869 1 163 325
Druh rozpočtu Návrh 2024 Návrh 2025

 

Bežný rozpočet 1 096 039 1 103 836
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 68 830 59 489
SPOLU

 

1 164 869 1 163 325

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7– Zloženie inventarizačných komisií

Uznesenie č. 109/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

     Zuzana Sedláková

                 Vladimír Zeman

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Jozef Štefanka

                  Beáta Žitňanská

     Ing. Oľga Galbavá

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Ing. Ondrej Sedlák

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                  Mgr. Zuzana Snohová

                  Tibor Šurín                       

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2022

Dokladová inventúra 1.1.-31.1.2023

Inventarizácia 1.12.2022-31.1.2023

Celkový počet poslancov:9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8- Návrh VZN č. 3/2022

Uznesenie č. 110/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl  a školských zariadení  na území obce  Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 VZN č. 4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Uznesenie č. 111/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 4/2022 Prevádzkový poriadok pohrebiska

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – VZN č. 5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany.

Uznesenie č. 112/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 5/2022 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O., Sucháň, Snohová, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O., Sucháň, Snohová, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Uznesenie č. 113/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 6/2022 o miestnych daniach na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák M. Sedlák O., Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín)

Prítomných: 7 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O., Sucháň, Snohová, Štefanka, Šurín)

Za: 7 (Filo, Rusnáčeková, Sedlák O., Sucháň, Snohová, Štefanka, Šurín)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – VZN č. 7/2022 – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné  odpady na území  obce Krakovany.

Uznesenie č.114/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 7/2022 – o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné  odpady na území  obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 6 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1(Rusnáčeková)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Uznesenie č. 115/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 8/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 5 ( Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 2(Rusnáčeková ,Filo)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Ročný zápis do kroniky z rok 2021

Uznesenie č. 116/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2021.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15- Výkup pozemkov pod MK na Ulici k Spúšťu

Uznesenie č. 117/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

Nákup pozemkov od spoločnosti SteelWay, s.r.o. Veľké Orvište 84,  celkom 1500 eur/119m2, čo je 12,605 €/m2

B/Schvaľuje

vypracuje geometrický plán  a návrh na vklad na náklady  obce Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16 – Návrh zmluvy s  Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany

Uznesenie č. 118/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie  Zmluvy s  Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava-Hlohovec-Piešťany, Ulica Pekárska 7489/40A, Trnava na 2 roky do 31.12.2024

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 17 – Nákup pozemku

Uznesenie č.119/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Ponuku na odpredaj pozemkov – orná pôda v k.ú. Krakovany a Stráže od Ing. Bohuslava Štencla, Olomouc, ktorý zastupuje Oľgu Hubičkovú.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 18 – Rôzne

Uznesenie č. 120/9/2022

Obecné zastupiteľstvo  v Krakovanoch

Schvaľuje

Doplnenie rady školy pri ZŠ poslanec Mgr. Snohová Zunana

Doplnenie rady školy  pri MŠ poslanec Ing. Ondrej Sedlák

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za:7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 121/9/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo,  Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák M., Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Prítomných: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Za: 7 (Filo,  Rusnáčeková, Sedlák O., Shohová, Sucháň, Štefanka,  Šurín,)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková