Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. novembra 2022 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 7/2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny       

Program zasadnutia:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 • Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 4. Príhovor novozvoleného starostu
 5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Poverenie poslancov na vykonávanie sobášnych obradov
 8. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 9. Diskusia
 10. Záver

 

K bodu č. 1 – Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Michala Sedláka.  Potom vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie Ing. Oľgu Galbavú, aby informovala prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala  novozvolenému starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Po tomto úkone  starosta obce PhDr. František Klinovský zložil sľub, ktorý potvrdil svojím  podpisom. Sľub poslanca OZ prečítal  Ing. Michal Sedlák.  Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojím podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo ujalo svojich kompetencií.

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva (Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, Zloženie sľubu novozvolených poslancov)
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslancov na  vykonávanie sobášnych obradov
 9. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 10. Diskusia
 11. Záver

Poslanci tento návrh hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Prečítal návrhy mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

Zloženie mandátovej komisie: Pavel Klinovský – predseda, členovia: Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.       

Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia:  Ing. Oľga Galbavá a Mgr. Zuzana Snohová 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.   

Zloženie volebnej komisie: Mgr. Juraj Filo– predseda, členovia: Ing. Ondrej Sedlák a Ing. Michal Sedlák

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Predseda mandátovej komisie Pavel Klinovský predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský,  Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Ondrej Sedlák,  Jozef Štefanka, Tibor Šurín  zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice.

Poslanci túto správu hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – Príhovor starostu obce

Pokračujúci starosta obce PhDr. František Klinovský  sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru, zhodnotil uplynulé obdobie  a naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

 

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

Prečítal zloženie jednotlivých komisií.

 1. Predseda kultúrnej a školskej komisie – Ing. Michal Sedlák,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce – Oľga Rusnáčeková, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Elena Krestová,  Tomáš Kubran,  Beáta Žitnanská, Peter Seitler.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej a školskej komisie  schválené.

 1. Predseda Športovej komisie – Tibor Šurín,

členovia komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie schválené.

 1. Predseda Komisie verejného poriadku a životného prostredia – Jozef Štefanka,

členovia komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

 1. Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu – Ľuboš Sucháň,

členovia komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo,  Pavel Klinovský

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bolo zloženie  komisie na ochranu verejného záujmu  schválené.

 1. Predseda Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie – Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie z poslancov a obyvateľov obce: Pavel Klinovský,  Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Tibor Šurín.

Za zloženie komisie dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie majetkovo – finančnej a stavebnej komisie  schválené.

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie bol podaný návrh , aby  povereným poslancom bol Pavel Klinovský. 

Hlasovaním za:.7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Klinovský), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Poverenie poslancov, ktorí budú vykonávať sobášne obrady.

Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce PhDr. František Klinovský, Ing. Michal Sedlák, Oľga Rusnáčeková, Mgr. Zuzana Snohová. Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Hlasovaním za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený           

Starosta obce určil poslanca Pavla Klinovského za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

 

K bodu č. 9 Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022

Starosta obce predložil poslancom žiadosť o preplatenie zostatku dovolenky z roku 2022 v počte 10,5 dňa. Hlasovaním za:.8., proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o preplatenie zostatku dovolenky v počte 10,5 dňa schválená.

 

K bodu č. 10 Diskusia

Do diskusie sa prihlásila pani Elena Krestová, ktorá poďakovala poslancom za spoluprácu a popriala poslancom veľa úspechov.

 

K bodu č. 11 Záver

Návrhová komisia   predložila návrh uznesení zo dňa 28. novembra 2022. Potom starosta poďakoval prítomným za pozornosť a ukončil rokovanie. 

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. novembra 2022

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

 1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Oľga Rusnáčeková a Michal Sedlák
 2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Oľgy Galbavej o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

B/ konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce PhDr. František Klinovský zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský,   Oľga Rusnáčeková, Ing. Michal Sedlák, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Jozef Štefanka, Tibor Šurín, zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

Uznesenie č. 2/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Podľa §12 ods. 5 Zákona o obecnom zriadení

Schvaľuje

Program zasadnutia dňa 28.11.2022 nasledovne:

 1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  (Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu, Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, Zloženie sľubu novozvolených poslancov)
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Príhovor novozvoleného starostu
 6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 8. Poverenie poslancov na  vykonávanie sobášnych obradov
 9. Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022
 10. Diskusia
 11. Záver

 

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

Uznesenie č. 3 /7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení

A/ zriaďuje  

mandátovú komisiu v zložení: Pavel Klinovský, Oľga Rusnáčeková a Tibor Šurín.

Vymedzuje úlohy mandátovej komisie

-Overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu

-Zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestného vyhlásenia  zvolených funkcionárov

-Podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

B/zriaďuje

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Ing. Oľga Galbavá, Mgr. Zuzana Snohová

Vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:

-Sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení

C/zriaďuje

volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák,  Ing. Michal Sedlák.

Vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:

-Dohliadať na priebeh volieb podľa Zákona o obecnom zriadení, overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb

 

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 4 /7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

1.berie na vedomie

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, predloženú Správu mandátovej komisie,

 1. Konštatuje

že novozvolený starosta obce a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili zákonom stanovený sľub.

 

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

Uznesenie č. 5/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

 1. Kultúrna a školská komisia
 2. Športová komisia
 3. Komisia verejného poriadku a životného prostredia
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu
 5. Komisia majetková, finančná a stavebná

B/volí

 1. Predsedu kultúrnej a školskej komisie: Ing. Michal Sedlák

členov komisie z poslancov:  Oľga Rusnáčeková, Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Mgr. Eva Seitlerová, Andrea Štefanková, Tomáš Kubran, Elena Krestová, Ing. Peter Seitler

 1. Predsedu Športovej komisie: Tibor Šurín,

Členov komisie z radov poslancov: Mgr. Juraj Filo, Ing. Ondrej Sedlák

 1. Predsedu Komisie verejného poriadku a životného prostredia: Jozefa Štefanku,

členov komisie z poslancov: Pavel Klinovský, Mgr. Lukáš Radoský

 1. Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Ľuboš Sucháň

členov komisie z poslancov:  Mgr. Juraj Filo, Pavel Klinovský

 1. Predsedu Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie: Mgr. Juraj Filo,

členov komisie z poslancov:  Pavel Klinovský,  Ing. Ondrej Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová, Tibor Šurín.

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 6/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

poveruje

poslanca Pavla Klinovského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2,3,5,6, zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

K bodu č.8

Poverenie poslancov, ktorí budú vykonávať sobášne obrady

Uznesenie č. 7/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ schvaľuje

 1. Sobášiacich – PhDr. František Klinovský, Oľga Rusnáčeková Ing. Michal Sedlák, Mgr. Zuzana Snohová
 2. Sobášny deň – sobota.
 3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

B berie na vedomie

 1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Pavel Klinovský

 

K bodu č.9

Preplatenie zostatku dovolenky starostu za rok 2022

Uznesenie č. 8/7/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

žiadosť starostu obce o preplatenie zostatku dovolenky za rok 2022  v počte 10,5 dňa

Hlasovanie

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Sucháň, Štefanka, Šurín, )

Prítomných: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Štefanka, Šurín)

Za: 8 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák Michal, Sedlák Ondrej, Snohová, Štefanka, Šurín)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

V Krakovanoch 28.11.2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková