OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany pozýva na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2022 /štvrtok/  o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovne vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ
 5. Rozpočtové opatrenia 13,14,15,16/2022
 6. Čerpania rezervného fondu
 7. Čerpanie úveru
 8. Čerpanie prostriedkov z fondu predaja majetku
 9. Vyradenie majetku
 10. Správa audítora
 11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
 12. Dodatok k Nájomným zmluvám na cintorín Krakovany, Stráže.
 13. Ročný zápis do kroniky za rok 2021
 14. Rôzne
 15. Záver