OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 15. augusta  2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a  predložil návrh  programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

Za predložený návrh programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Vyhodnotenie ponúk investičného úveru

K jednotlivým ponukám podala vysvetlenie kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Úver sa čerpá do jedného roka (12 mesiacov od podpisu zmluvy), všeobecné podmienky sú rovnaké z každej banky. Fixný úrok ponúkla iba  ČSOB. Porovnávalo sa 5, 7 a 10 rokov pri istine 320 000 eur. Pri ČSOB bude  4300 eur mesačne, podmienka je založenie bežného účtu.  Sporiteľňa vyšla najhoršie. Prima banka je najjednoduchšia pre nás čo sa týka administratívy,  ale neponúkajú fixný úrok.  

K jednotlivým ponukám sa vyjadrovali poslanci

Sedlák navrhuje  ČSOB na 7 rokov s fixným úrokom

Juraj Filo navrhol tiež ČSOB 7, alebo 10 rokov s fixným úrokom

Tibor Šurín ČSOB s fixným úrokom na 5 rokov

Slavomír Ťupek tiež ČSOB 7 rokov fixný úrok

Pavel Klinovský ČSOB 7 rokov fixný úrok

Oľga Rusnáčeková tiež bola za ČSOB a 7 rokov fixný úrok.

Starosta obce dal hlasovať za ponuku ktorú predložila ČSOB vo výške  320 000,- eur na dobu  splácania 7 rokov s fixným úrokom. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola ponuka na čerpanie  investičného  úveru od ČSOB schválená

V súvislosti zo schválením úveru bolo predložené Rozpočtové opatrenie č. 12/2022 v ktorom je úver zahrnutý.

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný bezo zmeny
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 320 000,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje a zvyšuje o 726,- €
 • kapitálový zvyšuje o 320 000,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Za predložené rozpočtové opatrenie dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo rozpočtové opatrenie č. 12/2022 schválené.

 

K bodu č. 4 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ. 

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 15. augusta  2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 72/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Vyhodnotenie ponúk investičného úveru
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 73/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Oľgu Rusnáčekovú

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Vyhodnotenie ponúk investičného úveru

Uznesenie č. 74/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ponuku investičného úveru  Československej obchodnej banky, a.s. Štefánikova 25, 917 01 Trnava s dobou splácania sedem rokov s fixným úrokom.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 75/5/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 12/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12.zmene        
Bežné príjmy 1 084 171   1 084 171        
Kapitálové prímy  

200 763

   

200 763

       
Finančné operácie  

361 078

 

     320 000

 

       681 078

       
Príjmy spolu 1 646 012 320 000  1 966 012        

 

  Rozpočet

Po 11.zmene

12.zmena Rozpočet po 12 zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 080 848   +     726

–          726

1 080 848             1 101 824    
Kapitálové výdavky  

548 604

 

320 000

 

868 604

            588 370  
Finančné operácie  

16 560

   

16 560

            16 260  
Výdavky spolu 1 646 012   1 966 012             1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  15. augusta  2022

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková