Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 7. apríla 2022  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko
 5. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 6. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
 7. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
 8. Rekonštrukcia KD Krakovany „Zníženie energetickej náročnosti“- podanie novej žiadosti
 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.
 10. Úver na kanalizáciu
 11. Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu
 12. Prestavba sociálnych zariadení KD použitie rezervného fondu
 13. Vývoz fekálií
 14. Správa o činnosti kontrolóra obce
 15. Rôzne
 16. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Na základe pozmeňovacieho návrhu poslanca Juraja Filu  starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko
 5. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 6. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
 7. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
 8. Rekonštrukcia KD Krakovany „Zníženie energetickej náročnosti“- podanie novej žiadosti
 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.
 10. Úver na kanalizáciu
 11. Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu
 12. Prestavba sociálnych zariadení KD použitie rezervného fondu
 13. Vývoz fekálií
 14. Správa o činnosti kontrolóra obce
 15. Vyhlásenie obstarávania na miestnu komunikáciu o ostávajúce IS – IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

Za predloženú zmenu programu dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského.

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.1/1/2022 – 16/1/2022 z 3. februára 2022 

Uznesenie č. 1/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh Zmluvy o dielo – Výstavba cesty Veterná ulica
 5. Návrh Zmluvy – Zámena Bedlovič obec Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenie č. 14/2021, 1/2022
 7. Prevod majetku – plynovod Staré Konopisko
 8. Navýšenie stavebný prác – chodníky a cesty Zempres, s.r.o.
 9. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 10. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt Demková
 11. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2022
 13. Predaj pozemkov IBV Staré Konopisko
 14. Rôzne
 15. Záver – podané

Uznesenie č. 2/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu  Rusnáčekovú a Ing.  Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 3/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.112/10/2021 – 126/10/2021 z 16. decembra  2021- podané

Uznesenie č. 4/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh Zmluvy o dielo na zákazku „Výstavba cesty v Krakovanoch ulica Veterná“ so zhotoviteľom GIT, s.r.o. Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové – podané

Uznesenie č. 5/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov medzi Obcou Krakovany a Ing. Cyrilom Bedlovičom, bytom Strážovská ulica 296/99, Krakovany zastúpený Ing. Miladou Bedlovičovou,  na základe Geometrického plánu zhotoveného geodetickou kanceláriou Romana Klču, Hviezdoslavova 894/30, Vrbové, ktorý overila Ing. Eva Gonová dňa 12.1.2022 pod číslom G1-976/2021, Okresný úrad Piešťany, katastrálny odbor. Zamieňa sa p.č. 237/2 k.ú. Krakovany   o výmere 14m2, vo vlastníctve Cyrila Bedloviča za p.č. 231/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany, a pozemok p.č. 98/1, k.ú Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2  vo vlastníctve Cyrila Bedloviča, za pozemok p.č. 234/6 , k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3, k.ú. Krakovany o výmere 7m2 vo vlastníctve Obce Krakovany. Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je vysporiadanie pozemkov v užívaní Obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 6/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.14/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 12.

Zmene

13. zmena Rozpočet

Po 13.zmene

14.zmena Rozpočet po 14.zmene    
Bežné príjmy 1 089 492 +9 755 1 099 247 +3 517 1 102 764    
Kapitálové prímy 570 000 0 570 000 2 850 572 850    
Finančné operácie 38 009         0 38 009 0           38 009    
Príjmy spolu 1 697 501 + 9 755 1 707 256 +6 367 1 713 623    

 

  Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 13.zmene 14. zmena Rozpočet po 14.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 105 463 9 755 1 115 218 +3 517 1 118 735           1 101 824    
Kapitálové výdavky 575 478

 

0 575 478 2 850 578 328           588 370  
Finančné operácie 16 560 0 16 560 0 16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 697 501          9 755 1 707 256 +6 367 1 713 623           1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 7/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

po 1.zmene

 
1Bežné príjmy 1 033 917 12 802 1 046 719  
Kapitálové prímy 132 800   132 800  
Finančné operácie 211 246        3 252 214 498  
Príjmy spolu 1 377 963 16 054 1 394 017  

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene      
Bežné výdavky 1 017 357 12 802 1 030 159      
Kapitálové výdavky 344 046 3 252 347 298      
Finančné operácie 16 560   16 560      
Výdavky spolu 1 377 963        16 054 1 394 017      
 • podané

Uznesenie č. 8/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. berie na vedomie

Zámer prenajatia plynárenského zariadenia – STL distribučný plynovod DN 90 v dĺžke 324,23 m a STL distribučný plynovod D 63 v dĺžke 57,10 m vo vlastníctve obce Krakovany, ktoré je vybudované v obci Krakovany na IBV – Staré konopisko, k. ú. Krakovany, parc. KN reg. „C“ č. 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 1045/120 spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“).

 1. schvaľuje

v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom majetku obce – plynárenské zariadenie – STL distribučný plynovod DN 90 v dĺžke 324,23 m a STL distribučný plynovod D 63 v dĺžke 57,10 m, ktoré je vybudované v obci Krakovany na IBV Staré konopisko v k. ú. Krakovany, parc. KN reg. „C“ č. 1019, 1045/28, 1045/8, 1045/115, 1045/120 spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa sa v tomto prípade považuje skutočnosť, že uvedené plynárenské zariadenie je pripojené k STL plynovodu vo vlastníctve spol. SPP – distribúcia, a. s. so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava a obec Krakovany za účelom plynofikácie danej lokality uzatvorila dňa 14. 03. 2018 s SPP – distribúciou, a.s. Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete v znení dodatku č. 1 zo dňa 10. 03. 2020.

 1. Schvaľuje

Návrh Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia definovaného v písm. B) tohto uznesenia, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy o podmienkach rozšírenia  distribučnej siete uzatvorenej medzi SPP – distribúcia, a.s. a obcou Krakovany zo dňa 14.03.2018

 1. Ukladá

Obecnému úradu, aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s prenájmom zhora uvedeného majetku obce Krakovany – podané

Uznesenie č. 9/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Navýšenie vysúťaženej sumy na zákazku „Stavebné práce chodníkov a ciest v obci Krakovany“ pre zhotoviteľa  Zempres, s.r.o. Piešťany z dôvodu prác naviac o sumu 1966,15 eur – podané

Uznesenie č. 10/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za  mesiac december 2021 o 50%  zo sumy nájomného čo je 730 eur na 365 eur – podané 

Uznesenie č. 11/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, bytom Námestie sv. Mikuláša 406/4, Krakovany do 28.2.2025 – podané

Uznesenie č. 12/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dotácie je pre jednotlivé organizácie a združenia na rok 2022 nasledovne:

Miestna skupina SČK Krakovany – 1420,- eur, Obecný stolnotenisový klub Krakovany – 1140,- eur

Poľovnícke združenie Králik – 660,- eur, Centrum futbalovej mládeže  JA –2840,- eur, Futbalový klub Krakovany  – 15120,- eur. Folklórny súbor LUSK – 1420,- eur , JDS Krakovany – 950,- eur, Združenie rodičov MŠ –430,- eur, Združenie rodičov ZŠ – 430,- eur, Folklórna skupina Krakovčanka – 290,- eur, Klub paličkovanej čipky Bábence – 1420,- eur, Múzeum Za Krakovskú bránu – 1420,- eur, RKC farnosť Krakovany – 1890,- eur, DHZ Krakovany – 570,-  eur – podané

Uznesenie č. 13/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2022 – podané

Uznesenie č. 14/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Vyhlasuje

 1. kolo verejnej obchodnej súťaže s termínom ukončenia do 31.3.2022 do 12:00 hod. s rovnakými podmienkami ako v predchádzajúcich kolách – podané

Uznesenie č. 15/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2021  v počte 19 dní – podané

Uznesenie č. 16/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o pripravenom rozpočet a  programe na Folklórne slávnosti.

– Ing. Peter Seitler navrhol, aby sa cez leto prijali na brigádu študenti na natieranie zábradlí a lávok v obci. 

– Ing. Slavomír Ťupek upozornil na poškodenú dopravnú značku na križovatke Veterná ulica – Strážovská ulica.

– Pavel Klinovský  emailom poslal pripomienku na potrebu zriadenia miesta na ukladanie urien na cintoríne v Krakovanoch aj Strážoch.

– Marek Fořt dal do pozornosti budovu bývalého Zariadenia opatrovateľskej služby ako sa s ňou naloží aby zbytočne nechátrala – podané

Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie

 

K bodu č. 4 – Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ bolo doručených  14  ponúk .

Prvá ponuka – Ing. Jozef Pikna, bytom M.A. Beňovského 355/31, Vrbové  a Lenka Janotová,  bytom Komenského 4, Piešťany doručili  ponuku 23. 2.2022 . Za pozemok č. 2 ponúkli sumu 37 949,60,- eur, za pozemok č. 16 ponúkli 50 210,50,- eur a za pozemok č.1 ponúkli 49 320,- eur

Druhá ponuka – Michaela Rabatínová, bytom Dubovany 308 doručila ponuku 2. 3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkla 40 001,- eur.

Tretia ponuka – Andrea Borščová, bytom Dubovany č. 307 doručila ponuku 3.3.2022. Za pozemok č. 17 ponúkla 50 000,- eur.

Štvrtá ponuka – Milan Moravanský, bytom Južná ulica 434/41, Krakovany doručil ponuku 9.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkol 36 250,- eur.

Piata ponuka – DRESTA, s.r.o. Piešťanská cesta 412/48, Vrbové doručila  ponuku 9.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkla 37 000,- eur, za pozemok č. 17 ponúkla 42 00,- eur a za pozemok č. 1 ponúkla 48 980,- eur.

Šiesta ponuka – Adrián lány, Hollého 2003/20, Piešťany a Kristína Bachnová, Dr. Št. Osuského 523/8, Brezová pod Bradlom doručili ponuku 18.3.2022. Za pozemok č. 16 ponúkli 54 055,63 eur, za pozemok č. 1 ponúkli 51 079,20  eur  a za pozemok č. 17 ponúkli 43 413,02 eur. 

Siedma ponuka – Ondrej Meszároš a manželka Katarína Meszárošová,  bytom Hradská 2, Bratislava,  doručili ponuku 23.3.2022. Za pozemok č. 1 ponúkli sumu 52 561,-  eur, za pozemok č. 17,  45 260,- eur.

Ôsma ponuka – TIXO GROUP, s.r.o. sídlo Hradská 2, Bratislava doručila ponuku 23.3.2022. Za pozemok č. 17 ponúkla sumu 45 261,- eur.

Deviata ponuka – Ľudovít Zervan a manželka Katarína Zervanova, bytom Leknová 20393, Bratislava doručili ponuku 23.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkli 38 910,- eur.

Desiata ponuka – ponuka bola vzatá späť 31.3.2022

Jedenásta ponuka – Ing. Marián Jankech, bytom Pečeňady 182 doručil ponuku 24.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkol 41 699,- eur, za pozemok č. 16 ponúkol 49 949,- eur a za pozemok č. 1 ponúkol 49 496,- eur.

Dvanásta ponuka – Ing. Helena Borščová, bytom Vodárenská ulica 4604/80, Piešťany doručila ponuku 28.3.2022. Za pozemok č. 2 ponúkla 43 001,- eur.

Trinásta ponuka – Boris Žák, bytom Severná ulica 430/38, Trebatice a Daniela Majerníková, bytom E.F.Scherera 38, Piešťany, doručili ponuku 29. 3.2022. Za pozemok č. 16 ponúkli 52 300,- eur, za pozemok č. 17 ponúkli 45 200,- eur, za pozemok č. 2 ponúkli 40 000,- eur.

Štrnásta ponuka – Juraj Slezák, bytom Športová 7 Slovenský Grob doručil ponuku 30.3.2022. Za pozemok č.  16 ponúkol 55 101,- eur.

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila najvyššie ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Pozemok č. 1 o výmere 720 m2 pozostávajúci z parcela reg. “C“ č. 1045/99, výmera 305 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/123, výmera 250 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/169, výmera 165 m2 ,  komisia pridelila uchádzačovi – Ondrej Meszároš a manželka Katarína Mészárošová. Za pozemok ponúkli 52 561,- eur, čo bola najvyššia ponuka.

Hlasovaním za:7, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 1 za cenu 52 561,-   eur schválený pre Ondreja Mészaroša a manželku Katarínu Mészárošovú, bytom Hradská 2, Bratislava.

Pozemok č. 2 o celkovej výmere 533 m2 pozostávajúci z parcela reg. “C“ č. 1045/124, výmera 182 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/125, výmera 250 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/168, výmera 101 m2 ,   komisia pridelila uchádzačovi – Ing. Helena Borščová, Vodárenská 80, Piešťany. Za pozemok ponúkla 43 001,- eur, čo bola najvyššia ponuka.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasovala:0 bol pozemok č. 2 za cenu 43 001,- eur schválený pre Ing. Helenu Borščovú, Vodárenská 80 Piešťany.

Pozemok č. 16 o celkovej výmere 733 m2 pozostávajúci z parcela reg. “C“ č. 1045/152, výmera 322 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/153, výmera 250 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/154, výmera 161 m2 , komisia pridelila uchádzačovi – Juraj Slezák, bytom Športová 7, Slovenský Grob. Za pozemok ponúkol 55 101,- eur, čo bola najvyššia ponuka.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 16 za cenu 55 101,- eur schválený pre Juraja Slezáka, Športová 7, Slovenský Grob.

Pozemok č. 17 o celkovej výmere 620m2 pozostávajúci z  parcela reg. “C“ č. 1045/121, výmera 370 m2 , parcela reg. “C“ č. 1045/170, výmera 250 m2, komisia pridelila uchádzačovi – Andrea Borščová, bytom Dubovany 307. Za pozemok ponúkla 50 000,- eur, čo bola najvyššia ponuka.

Hlasovaním za. 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 17 za cenu 50 000,- eur schválený pre Andreu Borščovú, bytom Bubovany 307.

Neúspešným uchádzačom bola informácia o výsledkoch OVS zaslaná emailo a bude im vrátená kaucia vo výške 3000,- eur. 

K bodu č.5 –VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Týmto VZN sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa za pobyt v materskej škole  a výška príspevku  v Školskom klube detí zostáva nezmenená. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni je stanovená podľa finančného pásma, ktoré určuje náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásma stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.   V tomto prípade sa mení výška príspevku z 2. pásma na 3. pásmo.

K VZN č.1/2022 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č.1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany schválené.

K bodu č.6 – VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len NB) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu. K predloženému návrhu VZN poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 2 o nakladaní s nájomnými bytmi schválené.

K bodu č.7 – Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb.

Starosta obce predložil poslancom Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Zmluva sa uzatvára v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na zákon č. 448/2008 Z.z. sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Predmetom zmluvy je zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b)  zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pre občanov s trvalým pobytom v obci Krakovany a poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Poskytovateľom tejto služby je nezisková organizácia OPATRÍME VÁS, n.p. so sídlom Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza. Dôvodom tohto kroku bolo zvýšenie potrieb opatrovania pre občanov a nedostatok kvalifikovaných opatrovateliek v obci. Obec poskytne Poskytovateľovi finančný príspevok pri odkázanosti podľa § 75 ods. 2 zákona o sociálnych službách pre občanov Obec, ktorým poskytovanie sociálnej služby objednalo. Zmluva sa uzatvára na domu určitú do 30.11.2023. Za predložený návrh zmluvy dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby schválená.

 

K bodu č.8  –  Rekonštrukcia KD Krakovany  „Zníženie energetickej náročnosti „ – podanie novej žiadosti

Starosta obce informoval poslancov, že sa nepristúpi k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  s kódom NFP310040BQN. Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ vzťahujúcej sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré mali alebo moli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Na základe toho je potrebné prijať uznesenie so súhlasom na podanie novej žiadosti na Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. V súvislosti s tým musí opätovne prebehnúť nové výberové konanie na všetkých hlavných aktivít projektu. Poslanci s opätovným podaním žiadosti súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Krakovany“ s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 schválené.

 

K bodu č. 9  – Rozpočtové opatrenie č. 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.

Jednotlivé Rozpočtové opatrenia predložila a vysvetlila jednotlivé položky ekonómka Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2022 predstavuje čiastku 1 377 963,- € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 14 744,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 13 237,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje o 1 507,- €
 • kapitálový sa zvyšuje o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 zobrali na vedomie.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o ,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 0,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje a znižuje o 32 696,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 zobrali na vedomie. 

Rozpočtovým opatrením č. 4/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 3 349 ,- €, 
 • kapitálový bez zmeny,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 0,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa znižuje o 3 349,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 zobrali na vedomie.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2022 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 4 646 ,- €, 
 • kapitálový sa zvyšuje o 67 963,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 0,- €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 4 646,-  €
 • kapitálový sa zvyšuje o 67 963,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 schválili.

 

K bodu č. 10  – Úver na kanalizáciu

Ekonómka obce Zuzana Sedláková urobila prieskum trhu na poskytnutie úveru ktorý bude obec potrebovať na dofinancovanie kanalizácie a ďalších investičných akcií. Poslanci v ďalšom kroku musia určiť výšku úveru aby sa mohli rozposlať výzvy na zaslanie ponúk. Z vykonaného prieskumu boli vybrané tri banky Prima banka Slovensko, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s.  a Československá obchodná banka, a.s. ich ponuky prerokovala aj finančná komisia stanovisko zaslala aj kontrolórka obce. Po dlhšej diskusii sa poslanci zhodli na výške úveru 320 000,- eur. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce schválený. Čerpanie úveru bude  podliehať schváleniu OZ.

K bodu č. 11 – Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu

Ekonómka Zuzana Sedláková predložila poslancom na schválenie požiadavku na úhradu vedľajších nákladov na kanalizáciu z rezervného fondu. Čerpanie rezervného fondu vo výške 64000,- eur na splátku 5% spoluúčasti a vedľajšie realizované náklady projektu Kanalizácia Vrbové – Krakovany v zmysle žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov z 24.11.2021. Prvá splátka bola  realizovaná v 2021. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu na realizovanie vedľajších nákladov na kanalizáciu schválené. 

V súvislosti s kanalizáciou starosta informoval poslancov o tom, že dňa 24.09.2021 bolo vykonané stretnutie spoločníkov Združenia obcí Kanalizácia Vrbové-Krakovany.  Pani  predsedkyňa združenia  informovala  prítomných, že na základe požiadavky projektového manažéra Slovenskej agentúry životného prostredia je potrebné schváliť Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia členov združenia, v rámci ktorého bude odsúhlasené nasledovné znenie blankozmenky na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi NFP v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP   k projektu – diela dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Vrbové – Krakovany :

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/51 zo dňa 29.03.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)  a  čl. 13 „Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku“  prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k  Zmluve o poskytnutí NFP zabezpečenie pohľadávky (prípadnej budúcej) vo forme vlastnej blankozmenky a  vystavenie vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO : 421 81 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, ul. Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO : 006 26 031 pre projekt s názvom :  „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“, kód projektu v ITMS 2014+310011A065.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 12 – Prestavba sociálnych zariadení KD, použitie rezervného fondu.

Ekonómka obce Zuzana Sedláková predložila poslancom návrh na čerpanie rezervného fondu. Z rezervného fondu by sa mala financovať výstavba sociálnych zariadení v kultúrnom dome Krakovany vo výške cca 94 021,-  (93083 + 937,20 búranie +mzdy zamestnancov).

Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo čerpanie rezervného fondu na výstavbu sociálnych zariadení vo výške 94 021,- eur schválené.

Druhá položka z rezervného  fondu bude na rekonštrukcia MK Veterná ulica k Zelenkovi vo výške 21 815,89 eur. V rozpočte obce bolo schválených 20 000,- eur.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlsoval:0 bolo   čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu cesty v Krakovanoch ulica Veterná pri Zelinkovi  v navýšenej hodnote 21 815,89 € schválené.

K bodu č. 13 – Vývoz fekálií

Starosta obce predložil poslancom kalkulácia vývozu fekálií ktorú vypracovala Zuzana Sedláková.

Dôvodom navýšenia ceny za vývoz fekálií bola úprava ceny vývozu do ČOV TAVOS-om. Od. 1. apríla nadobudla účinnosť Zmluva č.27-89150/2022/ČOV Krakovany/Obec Krakovany o vývoze odpadových vôd zo žúmp do čistiarne odpadových vôd. V tejto zmluve bola zvýšená cena vývozu za 1m3 z pôvodnej 1,38 eur na 2,76 eur. Z toho dôvodu bola navrhnutá cena za vývoz 1 fekálu o objeme 8m3 na 40,00 eur od 15.4.2022. S predloženým návrhom poslanci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal s hlaosvania:0, nehlasoval:0, bola cena za vývoz fekálií za 8m3 s účinnosťou od 15.4.2022  schválená.

 

K bodu č. 14 – Správa o činnosti kontrolóra obce

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom Správu o kontrolnej činnosti za rok  2021. Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 Správu kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2021 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 15 – Vyhlásenie obstarávania na miestnu  komunikáciu a ostávajúce IS – IBV Staré Konopisko

Poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, aby sa vyhlásilo verejné obstarávanie na miestne komunikácie a ostávajúce siete na IBV Staré Konopisko, aby sa zistila predbežná suma ktorú budeme na dokončenie tejto akcie potrebovať. S predloženým návrhom poslanci súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo zadanie obstarávania  na miestne komunikácie a ostávajúce siete na IBV Staré konopisko schválené.

 

K bodu č. 16 – Rôzne

Starosta obce informoval poslancov  o doručení žiadosti o súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech investora stavby – Západoslovenskú distribučnú, a.s.  Vecné bremeno požadujú pre potreby uloženia VN a NN vedenia. Navrhované umiestnenie VN a NN vedenie je na pozemkoch k.ú. Krakovany KNC 293/4, 293/1, 241/1, 234/1, 234/2, 200/5, 1033/1, 1045/35, KNC 231, KNE 1032, KNE 1022/1 a k.ú. Stráže KNC 780/8, 780/7, 724/13, 724/8, 724/12, 784/5, 722/2, KNC 780/5, KNE 784/1.

Interpelácie poslancov

– Predseda Kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval poslancov, že stavanie mája sa bude konať v piatok  29. apríla 2022 o 17,30 hod. pred Obecným úradom. Hudobný doprovod zabezpečí ĽH Borovienka.

– poslanec Ing. Peter Seitler ako pokračuje semafor pri škole.

– poslanec Ing. Slavomír Ťupek upozornil na nebezpečné parkovanie vozidiel na chodníku na Veternej ulici napísať do obecných novín. Garáž pri požiarnej zbrojnice, je tam zle urobený odvod dažďovej vody, je potrebné to opraviť aby sa neznehodnocovala budova.

 

K bodu č. 17 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 7. apríla 2022

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 17/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu programu zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyhodnotenie OVS 5. kolo IBV Staré Konopisko
 5. VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavku škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 6. VZN o nakladaní s nájomnými bytmi
 7. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb
 8. Rekonštrukcia KD Krakovany „Zníženie energetickej náročnosti“- podanie novej žiadosti
 9. Rozpočtové opatrenie 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022.
 10. Úver na kanalizáciu
 11. Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu
 12. Prestavba sociálnych zariadení KD použitie rezervného fondu
 13. Vývoz fekálií
 14. Správa o činnosti kontrolóra obce
 15. Vyhlásenie obstarávania na miestnu komunikáciu o ostávajúce IS – IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 18/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 19/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

kontrolu uznesení č.1/1/2022 – 16/1/2022 z 3. februára 2022.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Vyhodnotenie VOS 5. kolo IBV Staré Konopisko

Uznesenie č. 20/202022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č. 1 , parcela reg. “C“ č1045/99, druh pozemku: orná pôda, o výmere 305 m2 pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/123, druh pozemku: ostatá plocha, o výmere 250 m2 pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/169, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 165 m2 , k. ú. Krakovany o celkovej výmere 720 m2 pre Ondreja Mészároša a manželku Katarínu bytom Bratislava Hradská 2,   za cenu 73,002 €/m2, celkom 52 561,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/202022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.2   parcela reg. “C“ č. 1045/124, druh pozemku: orná pôda, o výmere 182 m2  , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/125, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/168, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 101 m2, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 533 m2 pre Ing. Helenu Borščovú bytom Piešťany, Vodárenská 4604/80  za cenu 80,6772 €/m2, celkom 43001,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 22/202022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č. 16 , parcela reg. “C“ č. 1045/152, druh pozemku: orná pôda, o výmere 322 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/153 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2 , pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/154, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 161 m2, k. ú. Krakovany o celkovej výmere 733 m2 pre Juraja Slezáka bytom Slovenský Grob, Športová 7,   za cenu 75,1718 €/m2, celkom 55 101,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 23/202022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.17   parcela reg. “C“ č. 1045/121 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 370 m2, pozemok, parcela reg. “C“ č. 1045/170, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 250 m2, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 620 m2 pre Andreu Borščovú bytom Dubovany 307  za cenu 80,6452 €/m2, celkom 50 000,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Uznesenie č. 24/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

Uznesenie č. 25/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2022 o nakladaní s nájomnými bytmi

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:. 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb

Uznesenie č. 26/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Rekonštrukcia KD Krakovany“ Zníženie energetickej náročnosti „ podanie novej žiadosti

Uznesenie č. 27/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Opätovné podanie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok na „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Krakovany“ s kódom výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:

 

K bodu č. 9 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022

Uznesenie č. 28/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

1. zmena Rozpočet

Po 1.zmene

2.zmena Rozpočet po 2. zmene    
Bežné príjmy 1 033 917 12 802 1 046 719 -14 744 1 031 975    
Kapitálové prímy 132 800   132 800   132 800    
Finančné operácie 211 246             3 252 214 498 13 237        227 735    
Príjmy spolu 1 377 963 16 054 1 394 017             -1 507 1 392 510    

 

  Rozpočet 1.zmena Rozpočet po 1.zmene 2 zmena Rozpočet po 2.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 12 802 1 030 159             -1 507 1 028 652           1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 3 252 347 298   347 298           588 370  
Finančné operácie 16 560   16 560   16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 377 963        16 054 1 394 017             -1 507 1 392 510           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 29/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 2. zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3, zmene        
Bežné príjmy 1 033 917 1 031 975   1 031 975        
Kapitálové prímy 132 800 132 800   132 800        
Finančné operácie 211 246        227 735   227 735        
Príjmy spolu 1 377 963 1 392 510 0 1 392 510        

 

  Rozpočet Rozpočet po 2.zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3. zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 028 652 +32 696,-

         -32 696,-

1 028 652               1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298   347 298               588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560   16 560               16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 392 510                 0 1 392 510               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 30/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 2. zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3, zmene 4. zmena rozpočtu dotačná Rozpočet po 4. zmene rozpočtu    
Bežné príjmy 1 033 917 1 031 975   1 031 975 3 349 1 035 324    
Kapitálové prímy 132 800 132 800   132 800 0 132 800    
Finančné operácie 211 246        227 735   227 735 0 227 735    
Príjmy spolu 1 377 963 1 392 510 0 1 392 510                3 349 1 395 859    

 

  Rozpočet Rozpočet po 2.zmene Tretia zmena rozpočtu Rozpočet po 3. zmene 4. zmena rozpočtu Rozpočet po 5. zmene rozpočtu           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 028 652 +32 696,-

         -32 696,-

1 028 652            3 349 1 032 001           1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298   347 298 0 347 298           588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560   16 560 0 16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 392 510                 0 1 392 510            3 349 1 395 859           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 31/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2022 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

 

Rozpočet po 4. zmene rozpočtu 5.zmena rozpočtu Rozpočet po 5. zmene      
Bežné príjmy 1 033 917 1 035 324 4 646 1 039 970      
Kapitálové prímy 132 800 132 800 67 963 200 763      
Finančné operácie 211 246 227 735                  0         227 735      
Príjmy spolu 1 377 963 1 395 859 72 609 1 468 468      

 

  Rozpočet Rozpočet po 5. zmene rozpočtu 5.zmena rozpočtu Rozpočet po 5.zmene             Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 017 357 1 032 001 4 646      1 036 647             1 101 824    
Kapitálové výdavky 344 046 347 298 67 963 415 261             588 370  
Finančné operácie 16 560 16 560 0 16 560             16 260  
Výdavky spolu 1 377 963 1 395 859            72 609      1 468 468             1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10  Úver na kanalizáciu  

Uznesenie č. 32/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

úver vo výške 320 000,- eur na investičné akcie obce. Čerpanie úveru na jednotlivé investičné akcie  bude podliehať schváleniu OZ.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11  – Vedľajšie realizované náklady na kanalizáciu

Uznesenie č. 33/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Čerpanie rezervného fondu vo výške 64000,- eur na splátku 5% spoluúčasti a vedľajšie realizované náklady projektu Kanalizácia Vrbové – Krakovany v zmysle žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov z 24.11.2021. Prvá splátka realizovaná v 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 34/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie   –

Na základe Uznesenia č. 2/2021 zo dňa 24.09.2021 Zhromaždenia Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany  a  v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/51 zo dňa 29.03.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“)  a  čl. 13 „Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku“  prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP zabezpečenie pohľadávky (prípadnej budúcej) vo forme vlastnej blankozmenky a  vystavenie vlastnej blankozmenky pre Poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 421 81 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, ul. Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 006 26 031 pre projekt s názvom:  „Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany“, kód projektu v ITMS 2014+310011A065.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 35/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie   –

Na základe Uznesenia č. 3/2021 zo dňa 24.09.2021 Zhromaždenie členov Združenia obcí Kanalizácia Vrbové – Krakovany  poveruje predsedkyňu Dott. Mgr. Emu Maggiovú k podpisu Zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke  a k podpisu vlastnej blankozmenky na zabezpečenie prípadne budúcej pohľadávky voči poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Prestavba sociálnych zariadení KD a použitie rezervného fondu

Uznesenie č. 36/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na výstavbu WC KD cca 94 021,-  (93083 + 937,20 búranie +mzdy zamestnancov)

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 37/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie rezervného fondu na výstavbu cesty v Krakovanoch ulica Veterná pri Zelinkovi  v navýšenej hodnote 21 815,89 €   (bolo schválených 20 000,-)

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  13  Vývoz fekálií

Uznesenie č. 38/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje/

Na základe 100% navýšenia cien vývozu fekálií TAVOSu cenu za vývoz fekálií 8m3 na 40,00 eur od 15.4.2022.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:1 (Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  14  Správa o činnosti kontrolóra

Uznesenie č. 39/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra obce za rok 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 – Verejné obstarávanie na cesty  a IS IBV Staré Konopisko vetva A

Uznesenie č. 40/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie VO na miestne komunikácie  a ostávajúce  IS IBV Staré Konopisko vetva A

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16 Rôzne

Uznesenie č. 41/2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  7. apríla  2022

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková                             ……………………………………..