Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 29. novembra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.
 4. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.
 4. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6 proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie zmluvu o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“. Zmluva bola poslancom doručená aj elektronicky pred zasadnutím, takže sa mohli s ňou oboznámiť vopred.  Firma STAVOMAL, s.r.o. bola vysúťažená vo verejnom obstarávaním.  Za predložený návrh zmluvy dal starosta hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“ za cenu 578 458,79 eur,  schválená.

 

K bodu č.4 –  Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

  

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 29. novembra  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 109/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za:  6 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 110/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský,   Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany.

Uznesenie č. 111/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo pre zhotoviteľa STAVOMAL, s.r.o. Z. Kodálya 779/9, Galanta,  na zhotovenia diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“ za cenu 578 458,79 eur. 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Klinovský,  Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský,  Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  29. novembra  2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková