Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. decembra 2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 5. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 6. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 7. VZN o určení spádovej materskej školy
 8. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany
 9. Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor
 10. Ročný zápis do kroniky za rok 2020
 11. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021
 12. Vyradenie inventúrnych prebytkov na účte 031
 13. Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024
 14. Rôzne
 15. Záver

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov
 5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 7. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 8. VZN o určení spádovej materskej školy
 9. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany
 10. Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor
 11. Ročný zápis do kroniky za rok 2020
 12. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021
 13. Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024
 14. Rôzne
 15. Záver

Za predložený návrh na zmenu program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.84/6/2021 – 102/6/2021 z 28. októbra  2021, 103/7/2021 – 105/7/2021 z 8. novembra 2021, 106/8/2021-108/8/2021  z 23. novembra 2021 a 109/9/2021 -111/9/2021 z 29. novembra 2021.

Uznesenie č. 84/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver-podané

Uznesenie č. 85/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 86/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č.65/5/2021 – 83/5/2021 z 16. septembra 2021- podané

Uznesenie č. 87/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

Upozornenie prokurátora na všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

B/Ruší

Uznesenie č. 69/5/2021, ktorým bolo schválené VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

C/Ukladá

Kancelárii obecného úradu VZN prepracovať v súlade s pripomienkami prokurátora a predložiť na najbližšie zasadnutie OZ na schválenie – podané

Uznesenie č. 88/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany – podané

Uznesenie č. 89/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany – podané

Uznesenie č. 90/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pána  Ing. Cyrila Bedloviča, Strážovská ulica 296/99, Krakovany v zastúpení Milady Bedlovičovej na zámenu pozemkov. 1. zámena –  časť parcely č. 237 k.ú. Krakovany, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie a je vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  za časť parcely č. 231, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany.  Druhá zámena je parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmera 39m2 a parcela č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2, ktoré sú vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  o výmere spolu 79 m2 za časť parcely č. 234/1, k.ú. Krakovany ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany. Geometrický plán dá vyhotoviť žiadateľ a predložiť na schválenie na OZ – podané

Uznesenie č. 91/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.09/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene
Bežné príjmy 1 068 155 2 357 1 070 512
Kapitálové prímy 570 563 0 570 563
Finančné operácie 65 379          0 63 379
Príjmy spolu 1 704 097 2 357 1 706 454

 

  Rozpočet po 8. zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene
Bežné výdavky 1 099 467 2 357 1 101 824
Kapitálové výdavky 588 370 0 588 370
Finančné operácie 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 1 704 097 2 357 1 706 454
 • Podané

Uznesenie č. 92/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene 10.zmena Rozpočet

Po 10.zmene

 
Bežné príjmy 1 068 155 2 357 1 070 512   1 070 512  
Kapitálové prímy 570 563 0 570 563   570 563  
Finančné operácie 65 379          0 65 379   65 379  
Príjmy spolu 1 704 097 2 357 1 706 454   1 706 454  

 

  Rozpočet po 8. zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene       Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 467 2 357 1 101 824 +26 899

-26 899

1 101 824       1 101 824    
Kapitálové výdavky 588 370 0 588 370   588 370       588 370  
Finančné operácie 16 260 0 16 260   16 260       16 260  
Výdavky spolu 1 704 097 2 357 1 706 454   1 706 454 –          podané     1 706 454  
 • podané

Uznesenie č. 93/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 10.

Zmene

11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

Bežné príjmy 1 070 512 +9 651 1 080 163
Kapitálové prímy 570 563 -563 570 000
Finančné operácie 65 379         -27 370 38 009
Príjmy spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172

 

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

Bežné výdavky 1 101 824 -5 690 1 096 134
Kapitálové výdavky 588 370

 

-12 892 575 478
Finančné operácie 16 260 +300 16 560
Výdavky spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172
 • podané

Uznesenie č. 94/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku ZOS v obstarávacej cene 4894,86 eur – podané

Uznesenie č. 95/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Príspevok na podporu publikácie Archeologický výskum gotického kostola sv. Gála v Krakovanoch vo výške 400,- eur – podané

Uznesenie č. 96/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkovanie vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s. Piešťany – podané

Uznesenie č. 97/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu podľa  § 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške  236 726,25 € nasledovne:

Zrealizované bežné výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Oprava MK            4 759,08 €
 • Všeobecný materiál KS               462,- €

Zrealizované kapitálové výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Prevádzkové stroje KD 2 070,- €        

Kapitálové výdavky- plán:

 • Kúpu prvku na detské ihrisko 15 188,- € realizácia rok 2021
 • Kúpa kosačky           7 662,- € realizácia rok 2022
 • Prevádzkové stroje do kuchyne KD           5 000,- € realizácia rok 2021
 • Rekonštrukcia WC KD, osvetlenie a ozvuč.spoluúčasť 10 000,- € realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce – spoluúčasť                                          50 000,- € realizácia 2022,3
 • Chodník Veterná k Zelinkovi 20 000,- € realizácia 2022
 • Kanalizácia – rezerva                                     121 585,17 € realizácia rok 2022-23

Z vlastných prostriedkov KZ 41:

 • Miestne komunikácie a chodníky          30 000,- realizácia 2022
 • oprava plota na cintoríne v Krakovanoch 15 000,- realizácia 2022 – podané

Uznesenie č. 98/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpania   zdroja KZ 43 – z predaja majetku nasledovne:

Zrealizované kapit.výdavky z predaja majetku za 1-9/2021

 • siete IBV Staré Konopisko 1.etapa 280 000,- realizácia rok 2021    194 397,42 €
 • Nákup dopr.strojov – čelný nakladač k traktor TZ 5 040,00 €
 • prípravná a projekt. Dokumentácia zateplenie ZŠ 3 720,00 €
 • prípravná a projekt.dokument. soc.priestory ZŠ,kanlizacia 1 105,00 €
 • rekonštr. a modernizácia kuchyňa KD 11 991,58 €
 • nákup osobného automobilu                              14 900,00 €
 • Projektová dokumentácia KD zníž.energ.efektívnosti KD 15 600,00 € realizácia 2021       

 Spolu                                                                                                                 246 754,00 €

plánované kapitálové výdavky:

 • Interiérové vybavenie OcU                         3 240,- € realizácia 2022
 • Prípravné a proj.dokumentácia –  FK cestná doprava         8 895,-  € realizácia 2021
 • Rekonštrukcia a modernizácia KD            30 408,42 € realizácia rok 2021
 • Nákup pozemkov chodník Školská zo žel.   5 000,- realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce 112 000,- € realizácia rok 2021
 • výstavba cesty Mlynská ulica   9 400,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodníka FKK (pôvodný plán bol 5 500,-) 14 672,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba splašková kanalizácia FKK             14 030,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodník medzi lávkami 7 645,- €  realizácia rok 2021  

–      Práce naviac siete IBV Staré Konopisko 1.etapa                    5 000,-  € realizácia rok 2021

–     navýšenie kanalizácia obce zásyp                                          20 395,58 €

Spolu:                                                                                   477 440,00 €

Neminuté prostriedky prechádzajú v nasledujúcom roku do rezervného fondu – podané

Uznesenie č. 99/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2020 s výrokom audítora – podané

Uznesenie č. 100/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko navýšenie ceny o 6075,- eur za vykonania dodatočných  prác – podané

Uznesenie č. 101/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Ing. Peter Seitler

     Zuzana Sedláková

                  Vladimír Zeman               

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

                   Ruslan Hrabovyi

                  Beáta Žitňanská

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Slavomír Ťupek

                 Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2021

Dokladová inventúra 1.1.-28.1.2022

Inventarizácia 1.12.2021-28.1.2022 – podané

Uznesenie č. 102/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Uznesenie č. 103/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zásyp kanalizačného výkopu
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 104/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 105/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Objednávku prác štrkom a materiálov potrebných na vykonanie zásypu a obsypu výkopovej ryhy realizovanej miestnej kanalizácie v rozsahu, ktorý nebol zazmluvnený a vysúťažený so zhotoviteľom uzatvorenej zmluvy o dielo – podané

Uznesenie č. 106/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19.
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 107/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr Juraja Filu a Oľgu Rusnáčekovú – podané

Uznesenie č. 108/8/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Spolufinancovanie projektu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19  kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 vo výške 5% celkových oprávnených nákladov projektu – podané

Uznesenie č. 109/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zmluva o dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“.
 4. Záver – podané

Uznesenie č. 110/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 111/9/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmluvu o dielo pre zhotoviteľa STAVOMAL, s.r.o. Z. Kodálya 779/9, Galanta,  na zhotovenia diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany“ za cenu 578 458,79 eur – podané

Hlasovaním Za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov.

Ing. Cyril Bedlovič v zastúpení Ing. Miladou Bedlovičovou predložil na obecné zastupiteľsto Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov. Na základe uznesenia OZ č. 90/6/2021 si žiadateľ dal  vypracovať geometrický plán kde boli vytvorené nové parcely, ktoré budú predmetom zámeny. Novovytvorená parcela č. 237/2 sa odčlenila z parcely 237, k.ú. Krakovany vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča o výmere 14 m2, novovytvorená parcela č. 231/2 sa odčlenila z parcely č. 231, k.ú. Krakovany vo vlastníctve Obce Krakovany o výmere 14 m2, nová parcela č. 234/6 odčlenená z parcely č. 234/1, k.ú. Krakovany vo vlastníctve obce vo výmere 63 m2 a novovytvorená parcela č. 231/3 odčlenená z parcely č. 231 vo vlastníctve obce Krakovany o výmere 7m2.

Predmetom zámeny by mala byť parcela č. 237/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za parcelu č. 231/2 k.ú. Krakovany o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.  Ďalšia zámena by mala byť parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40 m2  obe vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za pozemky, p.č. 234/6, k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3 k.ú. Krakovany o výmere 7m2 obe vo vlastníctve Obce Krakovany.    

 

K bodu č.5 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany obsahuje len kozmetické úpravy. Pri množstevnom zbere boli vypustené nádoby a objemy nádob. Samotná sadzba sa nemenila.  K predloženému návrhu mal pripomienku poslanec Fořt že vzhľadom k tomu, že obci vznikajú nové povinnosti týkajúce sa odpadového hospodárstva, ktoré budú mať za následok zvýšenie finančných výdavkov, poplatok za vývoz by sa mal zvýšiť a nie znižovať frekvenciu vývozu. Podľa jeho názoru je toto rozhodnutie nesprávne a v konečnom dôsledku ho nepodporí. Starosta obce dal hlasovať za návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Fořt), nehlasoval:0, bolo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č.6 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany zahŕňa aj zníženú frekvenciu  vývozu komunálneho odpadu a pribudol tam vývoz biologicky rozložiteľného odpadu.  So znížením frekvencie nesúhlasil ani poslanec Filo. Celú podstatu úprav VZN a prečo sa nemohol zvýšiť poplatok za komunálny odpad už v tomto roku vysvetlila Ing. Oľga Galbavá. Poslanec Fořt predložil pozmeňujúci návrh VZN z trojtýždňovej frekvencie vývozu na dvojtýždňovú frekvenciu vývozu. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:3(Filo, Fořt, Seitler), proti: 5( Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Šurín, Ťupek). Starosta obce skonštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.  Starosta obce dal hlasovať za pôvodný návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany  Hlasovaním za:5 (Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Šurín, Ťupek), proti: 2(Filo, Fořt), zdržal sa hlasovania: 1(Seitler), nehlasoval:0, bolo  VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany schválené.

K bodu č.7 – VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Starosta obce predložil na prerokovanie Návrh VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.  Uznesenia obecného zastupiteľstva  č. 87/6/2021 poslanci zrušili uznesenie č. 69/5/2021, ktorým bolo schválené VZN č.3/2021 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce. Bolo to na základe upozornenie prokurátora, ktorý  si VZN č. 3/2021 v\žiadal na kontrolu. Po akceptovaní pripomienok prokurátora bolo VZN prepracované a opätovne predložené poslancom na schválenie. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Klinovský) bolo VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany schválené.

K bodu č.8  –  VZN o určení spádovej materskej školy

Starosta obce predložil na schválenie návrh VZN o určení spádovej materskej školy. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1(Klinovský), bolo VZN o určení spádovej materskej školy schválené.

K bodu č. 9  – VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany

Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany predložila účtovníčka obce Zuzana Sedláková. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Krakovany, ktorých zriaďovateľom je obec Krakovany a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Toto VZN ďalej určuje podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 10  – Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor

Zmenu prevádzkového poriadku Zberného dvora Krakovany predkladala Ing. Oľga Galbavá.  V návrhu bol upravený čas prevádzky zberného dvora a to rozdelenie na zimnú prevádzku a letnú prevádzku. Ostatné ustanovenia prevádzkového poriadku boli bez zmeny. Za návrh prevádzkového poriadku dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prevádzkový poriadok Zberného dvora schválený.

 

K bodu č. 11 – Ročný zápis do kroniky za rok 2020

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2020 predkladala Ing. Emília Knošková. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol ročný zápis do kroniky obce za rok 2020 schválený.

 

K bodu č. 12 – Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021

Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  12/2021 bola predložená v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 12/2021 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 9 329,- €, 
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 9 329,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie  je dotačné  –  obecné zastupiteľstvo berie na vedomie.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci rozpočtové opatrenie č. 12/2021 zobrali na vedomie.

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.  13/2021 bola predložená v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 13/2021 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 9 755,- €, 
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  sa zvyšuje o 9 755,- €
 • kapitálový bez zmeny
 • finančné operácie bez zmeny

Za predložený návrh rozpočtového opatrenia č. 13/2021 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 13/2021 schválené.

 

K bodu č. 13 – Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024

Celkový rozpočet obce Krakovany na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový. Prebytok bežného rozpočtu bol použitý na finančné operácie – splácanie dlhodobého bankového úveru, ktorý bol prijatý a čerpaný v roku 2019.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý použitím prostriedkov rezervného fondu.

Príjmy z predaja pozemkov – Konopisko sú naplánované v návrhu rozpočtu na rok 2022 – kapitálové príjmy v celkovej výške 132 800,- €. Čerpanie je navrhnuté na výstavbu cesty v časti Konopisko.

V kapitálových výdavkoch je naplánované použitie rezervného fondu na dobudovanie kanalizácie v obci. Nakoľko sa jedná o významnú položku v rozpočte aj nasledujúcich rokov je potrebné zvážiť schválenie prijatia dlhodobého úveru na dobudovanie kanalizácie.

Celkový rozpočet na rok 2023 aj 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový a vyrovnávajú ho finančné operácie – splátky úveru z roka 2019 a v roku 2024 splátka návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií poskytnutá v októbri 2020.

Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 – 2024 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období.

V súvislosti s novelou Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je návrh rozpočtu zostavený bez programovej  štruktúry.

 

SÚHRNNÉ TABUĽKY PRÍJMOV A VÝDAVKOV

PRÍJMY                    

Druh rozpočtu Plnenie

2019

 

Plnenie

2020

Schválený 2021 Predpokladaná skutočnosť 2021 Návrh

2022

Návrh 2023

 

 

Návrh 2024

 

Bežný rozpočet 1 122 811,32 1 126 842,55 1 163 054 1 087 036 1 033 917 1 087 167 1 150 667
Kapitálový rozpočet 150 000 286 684 1 301 759 570 000 132 800    
Finančné operácie 229 009,44 207 170,96 0 38 009 211 246    
SPOLU 1 501 820,76 1 620 697,51 2 464 813 1 695 045 1 377 963 1 087 167 1 150 667

VÝDAVKY

Druh rozpočtu Čerpanie

2019

Čerpanie 2020 Schválený 2021 Predpokladaná skutočnosť 2021 Návrh

2022

Návrh 2023 Návrh 2024

 

Bežný rozpočet  1 024 239,72 1 071 038,81 1 163 054 1 103 007 1 017 357 1 070 607 1 127 214
Kapitálový rozpočet 405 423,14 254 778,71 1 285 499 575 478 344 046 0 0
Finančné operácie 0 19 704,52 16 260 16 560 16 560 16 560 23 453
SPOLU

 

1 429 662,86 1 345 522,04 2 464 813 1 695 045 1 377 963 1 087 167 1 150 667

Starosta obce dal za návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočet na rok 2022 schválili a na roky 2023,2024 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Interpelácie poslancov

Ing. Slavomír Ťupek sa informoval, či boli policajti na kontrole miesta na umiestnenie semaforu pri Základnej škole. Odpovedal starosta obce, že kontrola bola  robená a v najbližšej dobe by malo prísť stanovisko k umiestneniu tohoto zariadenia.

Oľga Rusnáčeková sa pýtala, odkedy môžu chodiť fekále po Južnej ulici. Odpovedal starosta, že je to len dočasné počas výkopových prác na Dolnej ulici.

 

K bodu č. 15 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 16. decembra  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 112/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov
 5. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY
 6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany
 7. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 8. VZN o určení spádovej materskej školy
 9. VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany
 10. Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor
 11. Ročný zápis do kroniky za rok 2020
 12. Rozpočtové opatrenie č. 12/2021, 13/2021
 13. Návrh rozpočtu obce Krakovany na rok 2022-2024
 14. Rôzne
 15. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:.6.. (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:  6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 113/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 114/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č.84/6/2021 – 102/6/2021 z 28. októbra  2021, 103/7/2021 – 105/7/2021 z 8. novembra 2021, 106/8/2021-108/8/2021  z 23. novembra 2021 a 109/9/2021 -111/9/2021 z 29. novembra 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: ..6. (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Žiadosť o schválenie geometrického plánu na zámenu pozemkov

Uznesenie č. 115/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Návrh geometrického plánu na zámenu pozemkov a predbežný súhlas na zámenu pozemkov parcela č. 237/2 k.ú. Krakovany  o výmere 14 m2 vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za parcelu č. 231/2 k.ú. Krakovany o výmere 14 m2 vo vlastníctve Obce Krakovany.  Ďalšia zámena by mala byť parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmere 39 m2 a p.č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40 m2  obe vo vlastníctve Ing. Cyrila Bedloviča za pozemky, p.č. 234/6, k.ú. Krakovany o výmere 63 m2 a p.č. 231/3 k.ú. Krakovany o výmere 7m2 obe vo vlastníctve Obce Krakovany.   

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo,  Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín,)

Proti: 2 (Fořt, Ťupek) 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY

Uznesenie č. 116/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce KRAKOVANY

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 1 (Fořt)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Uznesenie č. 117/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:.5 (Klinovský, Radiský, Rusnáčeková, Šurín, Ťupek)

Proti: 2 (Filo, Fořt)

Zdržal sa hlasovania: 1 (Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Uznesenie č. 118/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Fořt, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Klinovský)

 

K bodu č. 8 – VZN o určení spádovej materskej školy

Uznesenie č. 119/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení spádovej materskej školy

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Fořt, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Klinovský)

 

K bodu č. 9 – VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany

Uznesenie č. 120/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu a školskej jedálne na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)   

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10 – Zmena prevádzkového poriadku Zberný dvor

Uznesenie č. 121/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu prevádzkového poriadku Zberný dvor

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8  (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)   

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11  – Ročný zápis do kroniky za rok 2020

Uznesenie č. 122/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Ročný zápis do kroniky obce za rok 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 a 13/2021

Uznesenie č. 123/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.12/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 10.

Zmene

11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

12. zmena Rozpočet po 12.zmene    
Bežné príjmy 1 070 512 +9 651 1 080 163 +9 329 1 089 492    
Kapitálové prímy 570 563 -563 570 000 0 570 000    
Finančné operácie 65 379         -27 370 38 009 0 38 009    
Príjmy spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172 +9 329 1 697 501    

 

  Rozpočet po 10.zmene 11.zmena Rozpočet po 11.zmene 12.zmena Rozpočet po 12.zmene           Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 101 824 -5 690 1 096 134 +9 329 1 105 463           1 101 824    
Kapitálové výdavky 588 370

 

-12 892 575 478 0

 

575 478           588 370  
Finančné operácie 16 260 +300 16 560 0

 

16 560           16 260  
Výdavky spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172 + 9 329 1 697 501           1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 124/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.13/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 12.

Zmene

13. zmena Rozpočet

Po 13.zmene

       
Bežné príjmy 1 089 492 +9 755 1 099 247        
Kapitálové prímy 570 000 0 570 000        
Finančné operácie 38 009         0 38 009        
Príjmy spolu 1 697 501 + 9 755 1 707 256        

 

  Rozpočet po 12.zmene 13.zmena Rozpočet po 11.zmene               Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 105 463 9 755 1 115 218               1 101 824    
Kapitálové výdavky 575 478

 

0 575 478               588 370  
Finančné operácie 16 560 0 16 560               16 260  
Výdavky spolu 1 697 501          9 755 1 707 256               1 706 454  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8(Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)88

Za:8  (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  13  Návrh rozpočtu obce na rok 2022-2024

Uznesenie č. 125/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2022 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2022 vo výške 1377963,- eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                        Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2022     Druh rozpočtu Návrh 2022  
Bežný rozpočet 1 033 917     Bežný rozpočet 1 017 357  
Kapitálový rozpočet 132 800     Kapitálový rozpočet                        344 046  
Finančné operácie 211 246     Finančný rozpočet 16 560  
SPOLU 1 377 963     SPOLU 1 377 963  

 

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2023-2024.

PRÍJMY                                                                  VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2023

 

Návrh 2024

 

  Bežný rozpočet 1 087 167 1 150 667
Kapitálový rozpočet    
Finančné operácie    
SPOLU 1 087 167 1 150 667
Druh rozpočtu Návrh 2023 Návrh 2024
Bežný rozpočet 1 070 607 1 127 214
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 16 560 23 453
        SPOLU 1 087 167 1 150 667

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:8  (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Uznesenie č. 126/10/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za:8  (Filo,  Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. decembra  2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková