Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 8. novembra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zásyp kanalizačného výkopu
 4. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zásyp kanalizačného výkopu
 4. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera. Poslanci tento návrh hlasovaním za:8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Zásyp kanalizačného výkopu

Starosta obce opätovne predložil poslancom problematiku zásypu výkopovej ryhy obecnej kanalizácie.

Poslanec Marek Fořt navrhol, aby sa k problematike v stručnosti vyjadril každý poslanec.

Rozpravu začal poslanec Ing. Michal Sedlák, ktorý na základe poznatkov zo stretnutia z Vrbového a na základe posúdenia Zmluvy o dielo JUDr. Horánskeho súhlasí zo štrkovým  zásypom variant 2.

Poslanec Marek Fořt vyjadril svoj postoj, že rozumie tomu ako vyšší záujem vybudovanie obecnej kanalizácie, ale nesúhlasí s tým aby sa zaplatil požadovaný zásyp, nakoľko je jasné, že niekto urobil chybu a ten by mal za to niesť aj následky.

Poslanec Mgr. Lukáš Radoský tiež vyjadril svoj názor a považuje konanie úradníkov vo Vrbovom za nekompetentných, ale v konečnom dôsledku nemáme inú možnosť, len to s nimi dotiahnuť do konca nakoľko sa nemôžeme sami rozhodovať.

Mgr. Juraj Filo – nie je iného východiska, ale budeme to musieť schváliť

Ing. Slavomír Ťupek – tiež súhlasí nakoľko nie iné východisko a navrhuje zásyp v celej obci, aby sa nekúskovalo a aj tak by to bolo neskôr potrebné urobiť.

Pavel Klinovský súhlasí s tým, aby bol vykonaný  zásyp variant č. 2.

Oľga Rusnáčeková tiež súhlasí s variantom č. 2 radšej to urobiť teraz, aby sme sa k tomu nemuseli vracať v budúcnosti.

Ing. Peter Seitler – na jednej strane je to potrebné urobiť, na druhej strane sa obec zadĺži tak, že najbližšie roky nebude mať prostriedky na iné investičné akcie.

Po rozprave dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním Za:7, proti:1 (Fořt), zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci schválili zásyp kanalizačného výkopu štrkom ktorý nebol vo výkaze výmer.

 

K bodu č.4 –  Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 8. novembra  2021

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 103/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Zásyp kanalizačného výkopu
 4. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:  8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 104/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Zásyp kanalizačného výkopu  

Uznesenie č. 105/7/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Objednávku prác štrkom a materiálov potrebných na vykonanie zásypu a obsypu výkopovej ryhy realizovanej miestnej kanalizácie v rozsahu, ktorý nebol zazmluvnený a vysúťažený so zhotoviteľom uzatvorenej zmluvy o dielo.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo,  Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 1 (Fořt)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  8. novembra  2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková