Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. októbra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.65/5/2021 – 83/5/2021 z 16. septembra  2021.

Uznesenie č. 65/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice
 5. Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenia 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
 7. Rozpočtový harmonogram
 8. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)
 9. Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)
 10. Vyradenie majetku obce
 11. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok
 13. Úprava dotácií
 14. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta
 15. Podanie žiadosti na dovybavenie kultúrneho domu
 16. Rôzne
 17. Záver-podané

Uznesenie č. 66/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka – podené

Uznesenie č. 67/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č.42/4/2021 – 64/4/2021 z 17. júna  2021 – podané

Uznesenie č. 68/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov Dolnej ulice na úpravu odtoku dažďovej vody.

B/Ukladá

Kancelárii obecného úradu vyzvať   občanov u ktorých bola zistená závada odstrániť prekážku do jedného mesiaca od doručenia výzvy v opačnom prípade závadu odstráni obec – podané

Uznesenie č. 69/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje

VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany- podané

Uznesenie č. 70/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 1 701 560 1 701 560

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočetpo 5. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569
 • podané

Uznesenie č. 71/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904
 • podané

Uznesenie č. 72/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698
  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698
                 

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

  7. zmena Rozpočet po 7. zmene
Bežné príjmy 784 1 091 159
Kapitálové prímy 0 570 000
Finančné operácie 0 42 529
Príjmy spolu 784 1 703 688

 

  7.zmena  Rozpočet po 7. zmene
Bežné výdavky 784      1 123 688
Kapitálové výdavky 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260
Výdavky spolu 784 1 703 688

-podané

Uznesenie č. 73/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

  7. zmena Rozpočet po 7. zmene 8. zmena Rozpočet po 8.zmene
Bežné príjmy 784 1 091 159       -23 004 1 068 155
Kapitálové prímy 0 570 000 563 570 563
Finančné operácie 0 42 529 22 850 65 379
Príjmy spolu 784 1 703 688 409 1 704 097

 

  7.zmena  Rozpočet po 7. zmene 8. zmena Rozpočet po 8. zmene
Bežné výdavky 784      1 123 688         -24 221 1 099 467
Kapitálové výdavky 0 563 740 24 630 588 370
Finančné operácie 0 16 260   16 260
Výdavky spolu 784 1 703 688 409 1 704 097

-podané

Uznesenie č. 74/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Rozpočtový harmonogram na prípravu rozpočtu na rok 2022 – podané

Uznesenie č. 75/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie pohľadávok z účtovníctva

Milan Bednár z roku 2009 vo výške 900,- eur a pohľadávku spoločnosti TOP Partner Slovakia, s.r.o. z roku 2019 vo výške 961,52 eur – podané

Uznesenie č. 76/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu pre evidenciu pozemkov:

Orná pôda , zastavané plochy a nádvoria, záhrady, vodné plochy aj ostatné plochy podľa prílohy č. 1 zákona 582/2004 Zb. v znení zákona 465/2008 Zb. — 0,8378 za m2 – podané

Uznesenie č. 77/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 21 721,59 eur

Pre jednotlivý strediská:

Požiarna zbrojnica  – 172,00 eur

Materská škola  – 837,53 eur

Základná škola – 241,94 eur

Školská jedáleň – 436,05 eur

Obecný úrad – 14 454,99 eur

Kultúrne stredisko –  4 403,49 eur

Knižničný fond – 1175,59 eur – podané

Uznesenie č. 78/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Navýšenie finančných prostriedkov na dobudovanie sietí na IBV Staré Konopisko a uvedený bod presúvajú  sa na najbližšie  zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde požadujú vysvetlenie jednotlivých navýšených položiek  – podané

Uznesenie č. 79/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 – podané

Uznesenie č. 80/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Úpravu nevyčerpaných dotácií za rok 2021 – podané

Uznesenie č. 81/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úpravu obecného priestranstva na Dolnej ulica pred rodinným domom č. 136/38  na parkovacie miesto zámkovou dlažbou na náklady žiadateľ  s podmienkou, že nebude obmedzený prietok dažďovej vody v odvodňovacom kanáli – podané

Uznesenie č. 82/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka o možnosti získania finančného príspevku z Ministerstva kultúry na dovybavenie kultúrneho domu – podané

Uznesenie č. 83/5/2021

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • poslanec Mgr. Juraj Filo požiadal o osadenie zrkadla pri výjazde od hasičskej zbrojnice pri dome 166/5, projekt na verejnú zeleň,  oplotenie cintorína v Krakovanoch, defibrilátor pre obce a mestá – zaradiť do rozpočtu v budúcom roku.
 • poslanec Ing. Slavomír Ťupek požiadal na obecnú stránku doplniť informácie ku kanalizácii. Kontajnery na kuchynský odpad či nie je možné nejaké väčšie kontajnery. Či sa pustíme do rozšírenia škôlky, teraz sú výzvy. Ako sa dorieši druhá etapa Staré Konopisko.
 • Poslanec Marek Fořt – zorganizovať nejaké kultúrne podujatie ako Slniečko, alebo podobne – podané

Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4 – Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom  na prerokovanie Upozornenie prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany. Po kontrole VZN č.3/2021 prokurátor skonštatoval, že boli zistené nedostatky v článku 2 odsek 6 a odsek 7, v článku 3 odsek 1. a navrhol uvedené ustanovenia zrušiť v celom rozsahu tak, aby boli v súlade so zákonom a obsahom dotknutého nariadenia. Starosta obce navrhol uvedené VZN zrušiť v plnom rozsahu a najbližšie zasadnutie predložiť na schválenie prepracované VZN. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním Za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci zobrali na vedomie upozornenie prokurátora, schválili zrušenie VZN č. 3/2021 a uložili kancelárií obecného úradu predložiť na najbližšie zasadnutie OZ upravené VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

 

K bodu č.5 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2020/2021 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2020/2021 schválená.  

 

K bodu č.6 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany za školský rok 2020/2021 nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:1 (Sedlák), bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2020/2021 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č.7 – Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť pána Cyrila Bedloviča zastúpeného Miladou Bedlovičovou  o zámenu pozemkov. 1. zámena –  časť parcely č. 237 k.ú. Krakovany, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie a je vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  za časť parcely č. 231, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany.  Druhá zámena je parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmera 39m2 a parcela č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2, ktoré sú vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  o výmere spolu 79 m2 za časť parcely č. 234/1, k.ú. Krakovany ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany. Parcely č. 98/1 a 99/1 , k.ú. Stráže vo vlastníctve Cyrla Bedloviča sú dlhodobo využívané ako prechod k mostu ponad  potok Holeška a ako plocha pre zberné nádoby na separovaný odpad. Dôvod zámeny prišla na zasadnutie obecného zastupiteľstva vysvetliť pani Milada Bedlovičová. Pozemok č. 234/1, k.ú. Krakovany vo vlastníctve Obce Krakovany je parcela na ktorej je zriadené detské ihrisko. Starosta obce vyzval poslancov aby sa k predloženej  žiadosti vyjadrili jednotlivo. Poslanec Ťupek nesúhlasil s odčlenením parcely z detského ihriska, poslanec Filo s odčlenením súhlasil, poslanec Klinovský s odčlenením súhlasil, poslanec Seitler s odčlenením súhlasil, poslanec Sedlák s odčlenením súhlasil, poslanec Fořt s odčlenením nesúhlasil a poslankyňa Rusnáčková s odčlenením súhlasila. Po dohode poslanci navrhli žiadateľovi, aby si dal vypracovať geometrický plán na odčlenenie navrhovaných pozemkov s tým, že pri geometrickom zameraní sa zúčastnia aj členovia stavebnej a finančnej komisie. Hlasovaním za:5, proti:2 (Fořt, Ťupek,), zdržal sa hlasovani:0, nehlasoval:0, zobrali poslanci žiadosť na vedomie.

 

K bodu č.8  –  Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021.

Rozpočtové opatrenie č.9/2021 – Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 09/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje príjmových položkách

o 2 357,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 2 357,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 2 357,- €,
 • kapitálový sa zvyšuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje 2 357,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie sa týka dotácií.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 9/2021 zobrali na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 –Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2021 sa uvedená čiastka v príjmových položkách nemení a zvyšuje a znižuje  vo výdavkových položkách o 26 899,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 0,- €,
 • kapitálový sa zvyšuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje aj znižuje o 26 899,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 10/2021 zobrali na vedomie.

 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 – Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. Rozpočtovým opatrením č. 11/2021 sa uvedená čiastka upravuje nasledovne:

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 9 651,- €, 
 • kapitálový sa znižuje o 27 933,- €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  znižuje o 5 690,- €
 • kapitálový sa znižuje   o 12 892,- €
 • finančné operácie sa zvyšujú o 300,- €

Jednotlivé položky rozpočtového opatrenia vysvetlila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 11/2021 schválené.

 

K bodu č. 9  – Vyradenie majetku ZOS

Účtovníčka obce Zuzana Sedláková predložila dodatočné vyradenie majetku zo Zariadenia opatrovateľskej služby. ZOS po ukončení činnosti predmetný inventár nepoužíva, občanom bol umožnený odpredaj vyradeného drobného majetku. Celková suma majetku určeného na vyradenie predstavuje hodnotu 4 894,86 € v obstarávacej cene. Starosta obce dal za vyradenie majetku ZOS. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo  vyradenie majetku ZOS  v hodnote 4894,86 eur schválené. 

 

K bodu č. 10  – Žiadosť o podporu vydania publikácie

Starosta obce predložil na prerokovanie Žiadosť Balneologického múzea Imricha Wintera, Beethovenova 5, Piešťany o podporu vydania publikácie Archeologický výskum gotického Kostola sv. Gálav Krakovanoch (Strážoch). Kniha predstaví čitateľom výsledky výskumu samotnej stavby – gotického kostola. Výška požadovaného príspevku je 400,- eur. Ako protihodnotu múzeum ponúka uverejnenie propagácie obce Krakovany v uvedenej publikácii a určitý počet výtlačkov pre reprezentačné účely. 

Poslanci s predloženou žiadosťou súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za. 7, pooti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol príspevok pre Balneologické múzeum Imricha Wintera Piešťany na podporu publikácie Archeologický výskum gotického kostola sv. Gála vo výške 400,- eur schválený.

 

K bodu č. 11 – Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany

Obec Krakovany vybudovala obecný vodovod a kanalizáciu na IBV Staré Konopisko. 1. etapa. Stavba bola skolaudovaná.  Taktiež bola podaná žiadosť na podpísanie zmluvy o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie spoločnosťou TAVOS. K tejto zmluve je potrebný aj súhlas obecného zastupiteľstva. Poslanec Marek Fořt navrhol, aby si Obec Krakovany najala právnika, ktorý by všetky navrhované zmluvy dopredu posúdil a poslancom vysvetlil podstatu zmluvy. Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli na odovzdaní vybudovaného vodovodu a kanalizácie  IBV Staré Konopisko 1. etapa Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Piešťany. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0,  zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odovzdanie vybudovaného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko spoločnosti TAVOS, a.s. Piešťany schválené.

 

K bodu č. 12 – Použitie rezervného fondu na investičné akcie na rok 2021

Účtovníčka obce Zuzana Sedláková vypracovala na schválenie dva materiáli, ktoré predrokovala finančná komisia. Prvý materiál sa týka Návrhu čerpania zdroja KZ 43 – z predaja majetku a druhý materiál ja Návrh použitia rezervného fondu podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy .

Použitie rezervného fondu podľa  § 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške  236 726,25 € nasledovne:

Zrealizované bežné výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Oprava MK 4 759,08 €
 • Všeobecný materiál KS    462,00 €

Zrealizované kapitálové výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Prevádzkové stroje KD                         2 070,00 €      

Kapitálové výdavky- plán:

 • Kúpu prvku na detské ihrisko 15 188,- € realizácia rok 2021
 • Kúpa kosačky            7 662,- € realizácia rok 2022
 • Prevádzkové stroje do kuchyne KD            5 000,- € realizácia rok 2021
 • Rekonštrukcia WC KD, osvetlenie a ozvuč. spoluúčasť 10 000,- € realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce – spoluúčasť                                          50 000,- € realizácia 2022,3
 • Chodník Veterná k Zelinkovi 20 000,- € realizácia 2022
 • Kanalizácia – rezerva                                          121 585,17 € realizácia rok 2022-23

Z vlastných prostriedkov KZ 41:

 • Miestne komunikácie a chodníky          30 000,00 €  realizácia 2022
 • oprava plota na cintoríne v Krakovanoch    15 000,00 € realizácia 2022

Podstatu materiálu vysvetlila poslancom kontrolórka Ing. Elena Podmaková.

Po rozprave materiálu a drobných úpravách sa poslanci dohodli. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0 bolo použitie rezervného fondu podľa §15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 236 726,25 eur schválené.

Čerpania   zdroja KZ 43 – z predaja majetku nasledovne:

Zrealizované kapit. výdavky z predaja majetku za 1-9/2021

 • siete IBV Staré Konopisko 1.etapa 280 000,- realizácia rok 2021    194 397,42 €
 • Nákup dopr. strojov – čelný nakladač k traktor TZ 5 040,00 €
 • prípravná a projekt. Dokumentácia zateplenie ZŠ                       3 720,00 €
 • prípravná a projekt. dokument. soc. priestory ZŠ, kanalizácia 1 105,00 €
 • rekonštr. a modernizácia kuchyňa KD 11 991,58 €
 • nákup osobného automobilu                             14 900,00 €
 • Projektová dokumentácia KD zníž. energ. efektívnosti KD 15 600,00 € realizácia 2021                                                                                                 

Spolu                                                                                                                 246 754,00 €

plánované kapitálové výdavky:

 • Interiérové vybavenie OcU   3 240,00 € realizácia 2022
 • Prípravné a proj. dokumentácia –  FK cestná doprava          8 895,00 € realizácia 2021
 • Rekonštrukcia a modernizácia KD             30 408,42 € realizácia rok 2021
 • Nákup pozemkov chodník Školská zo žel.  5 000,00 € realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce                                       112 000,00 € realizácia rok 2021

 

 • výstavba cesty Mlynská ulica   9 400,00 € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodníka FKK (pôvodný plán bol 5 500,-) 14 672,00 € realizácia rok 2021
 • Výstavba splašková kanalizácia FKK             14 030,00 € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodník medzi lávkami 7 645,00 €  realizácia rok 2021  

–      Práce naviac siete IBV Staré Konopisko 1.etapa                    5 000,00  € realizácia rok 2021

–     navýšenie kanalizácia obce zásyp                                           20 395,58 €

Spolu:                                                                                    477 440,00 €

Neminuté prostriedky prechádzajú v nasledujúcom roku do rezervného fondu.

Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo čerpanie zdroja KZ 43 z predaja majetku.

 

K bodu č. 13 – Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora

Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany  za rok 2021 s výrokom audítora, ktorá bola poslancom zaslaná elektronicky. Audítorka v závere konštatovala:

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatovala, že Obec Krakovany konala  v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

 

K bodu č. 14 – Zásyp kanalizačného výkopu

Starosta obce predložil poslancom problém, ktorý vznikol zo začiatkom výkopových prác na kanalizácii v obci.  Zistilo sa, že v rozpočte, ktorý bol predmetom súťaže VO nebol zahrnutý zásyp štrkom, ale len vykopanou zeminou. S navýšením rozpočtu jednoznačne nesúhlasil poslanec Marek Fořt. Požadoval preverenie zmluvy o dielo, preverenie výkazu výmer a tiež zhotovenie vlastnej sondy, či je zásyp štrkom skutočne potrebný, keď  v rozpočte na základe ktorého sa súťažil zhotoviteľ diela nebol zahrnutý. Trvá na tom, aby zmluva bola preverená právnikom, ktorý by posúdil, kto  za vzniknuté problémy zodpovedá. Zistiť akú má táto osoba hmotnú zodpovednosť prípadne trestnoprávnu zodpovednosť. Bez týchto informácií zastupiteľstvo podľa poslanca Fořta nemôže urobiť žiadne relevantné rozhodnutie. K tomuto názoru sa priklonil aj poslanec Mgr. Juraj Filo. Starosta obce navrhol, aby sa aj poslanci zúčastnili rokovania Združenia vo Vrbovom, na ktorom sa tento problém tiež rozoberal. Poslanci navrhli, aby si obec Krakovany najala právneho zástupcu na posúdenie celého problému. Poslanec Marek Fořt navrhol nasledovné kroky:1. dať vyhotoviť sondu, 2. najať si právnika, 3. ísť na jednanie so zhotoviteľom. Konanie musí byť rýchle, po posúdení obecné zastupiteľstvo bude o problematike opätovne rokovať.

 

K bodu č. 15- Dodatok k zmluve o dielo IBV Staré Konopisko

Poslanci sa v danom bode vrátili k riešeniu doplatku za vykonané dielo na inžinierskych sieťach IBV Staré Konopisko, ktoré sa prerokovávalo na minulom zasadnutí. Celková  suma za dielo bola zhotoviteľom vyčíslená 21151,92 eur. Starosta dal tento rozpočet preveriť a skontrolovať oprávnenosť nákladov v rozpočte. Po kontrole stavebným odborníkom boli zistené niektoré náklady ako neoprávnené. Upravená cena bola teraz vyčíslená na hodnotu 6 075,- €. S touto sumou poslanci už súhlasili. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko navýšenie ceny o 6 075,- eur schválený.

 

K bodu č. 16 – Rôzne

Informácie starostu – pán Antal sa sťažoval na padajúci plot v dôsledku výkopových prác na Konopisku. Starosta navrhol spevniť kraj palisádami, prípadne by stačilo aj nejaké dočasné riešenie, nakoľko sa problém vyrieši po skončení prác a úprave terénu. Poslanci odsúhlasili, aby starosta urobil prieskum možností, ako vyriešiť tento problém.

Ďalší problém je cesta na Veternej ulici, ktorá nechtiac vypadla z obstarávania. Cesta je uznesením schválená, ale musí sa dať vysúťažiť.

Mikuláš sa hromadné podujatie nebude robiť.

Silvestrovská oslava sa rozhodne podľa pandemickej situácie.

Bola podaná žiadosť na rekonštrukciu strechy ZŠ ako havarijná situácia.

 

Starosta obce predložil na schválenie návrh inventarizačných komisií. 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Ing. Peter Seitler

     Zuzana Sedláková

                  Vladimír Zeman

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

                   Ruslan Hrabovyi

                  Beáta Žitňanská

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Slavomír Ťupek

                 Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2021

Dokladová inventúra 1.1.-28.1.2021

Inventarizácia 1.12.2021-28.1.2022

 

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0 zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 boli inventarizačné komisie a termíny inventarizácie schválené.

 

Interpelácie poslancov

Mgr. Juraj Filo – Defibrilátor v obci – skúsiť cez SČK Územný spolok Trnava pani Gbelcová. K cintorínom  pridať kontejnery na sklo.

Ing. Michal Sedlák informoval o projekte na KD z Ministerstva kultúry SR.

 

K bodu č. 17 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch

prijaté dňa 28. októbra  2021

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 84/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany
 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany
 6. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany
 7. Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič
 8. Rozpočtové opatrenia 9/2021, 10/2021, 11/2021
 9. Vyradenie majetku ZOS
 10. Žiadosť o podporu vydania publikácie
 11. Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany
 12. Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021
 13. Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora
 14. Zásyp kanalizačného výkopu.
 15. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 16. Rôzne
 17. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:  7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 85/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:  7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 86/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č.65/5/2021 – 83/5/2021 z 16. septembra 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 Upozornenie prokurátora – Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2021  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služby na území obce Krakovany

Uznesenie č. 87/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch 

A/ berie na vedomie

Upozornenie prokurátora na všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

B/Ruší

Uznesenie č. 69/5/2021, ktorým bolo schválené VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.

C/Ukladá

Kancelárii obecného úradu VZN prepracovať v súlade s pripomienkami prokurátora a predložiť na najbližšie zasadnutie OZ na schválenie.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany

Uznesenie č. 88/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 MŠ Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany

Uznesenie č. 89/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2020/2021 ZŠ Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:6 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 (Sedlák)

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o zámenu pozemkov Bedlovič

Uznesenie č. 90/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pána  Ing. Cyrila Bedloviča, Strážovská ulica 296/99, Krakovany v zastúpení Milady Bedlovičovej na zámenu pozemkov. 1. zámena –  časť parcely č. 237 k.ú. Krakovany, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie a je vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  za časť parcely č. 231, k.ú. Krakovany, ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany.  Druhá zámena je parcela č. 98/1, k.ú. Stráže o výmera 39m2 a parcela č. 99/1, k.ú. Stráže o výmere 40m2, ktoré sú vo vlastníctve Cyrila Bedloviča  o výmere spolu 79 m2 za časť parcely č. 234/1, k.ú. Krakovany ktorá je vo vlastníctve Obce Krakovany. Geometrický plán dá vyhotoviť žiadateľ a predložiť na schválenie na OZ.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,)

Proti: 2 (Fořt, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenie č. 9/2021, 10/2021, 11/2021

Uznesenie č. 91/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.09/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene
Bežné príjmy 1 068 155 2 357 1 070 512
Kapitálové prímy 570 563 0 570 563
Finančné operácie 65 379          0 63 379
Príjmy spolu 1 704 097 2 357 1 706 454

 

  Rozpočet po 8. zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene
Bežné výdavky 1 099 467 2 357 1 101 824
Kapitálové výdavky 588 370 0 588 370
Finančné operácie 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 1 704 097 2 357 1 706 454

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 92/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.10/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet po 8.zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene 10.zmena Rozpočet

Po 10.zmene

 
Bežné príjmy 1 068 155 2 357 1 070 512   1 070 512  
Kapitálové prímy 570 563 0 570 563   570 563  
Finančné operácie 65 379          0 65 379   65 379  
Príjmy spolu 1 704 097 2 357 1 706 454   1 706 454  

 

  Rozpočet po 8. zmene 9. zmena Rozpočet po 9. zmene 10.zmena Rozpočet po 10.zmene       Rozpočet po 9. zmene    
Bežné výdavky 1 099 467 2 357 1 101 824 +26 899

-26 899

1 101 824       1 101 824    
Kapitálové výdavky 588 370 0 588 370   588 370       588 370  
Finančné operácie 16 260 0 16 260   16 260       16 260  
Výdavky spolu 1 704 097 2 357 1 706 454   1 706 454       1 706 454  

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 93/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet

Po 10.

Zmene

11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

Bežné príjmy 1 070 512 +9 651 1 080 163
Kapitálové prímy 570 563 -563 570 000
Finančné operácie 65 379         -27 370 38 009
Príjmy spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172

 

  Rozpočet po 10.zmene 11. zmena Rozpočet

Po 11.zmene

Bežné výdavky 1 101 824 -5 690 1 096 134
Kapitálové výdavky 588 370

 

-12 892 575 478
Finančné operácie 16 260 +300 16 560
Výdavky spolu 1 706 454 -18 282 1 688 172

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – vyradenie majetku ZOS

Uznesenie č. 94/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku ZOS v obstarávacej cene 4894,86 eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.10 – Žiadosť o podporu vydania publikácie

Uznesenie č. 95/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Príspevok na podporu publikácie Archeologický výskum gotického kostola sv. Gála v Krakovanoch vo výške 400,- eur.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11  –Odsúhlasenie prevádzkovania vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s Piešťany

Uznesenie č. 96/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prevádzkovanie vybudovaného obecného vodovodu a kanalizácie IBV Staré Konopisko 1. etapa spoločnosťou TAVOS, a.s. Piešťany.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – Použitie rezervného fondu na Investičné akcie na rok 2021

Uznesenie č. 97/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu podľa  § 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške  236 726,25 € nasledovne:

Zrealizované bežné výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Oprava MK            4 759,08 €
 • Všeobecný materiál KS               462,- €

 

Zrealizované kapitálové výdavky z rezervného fondu za 1-9/2021

 • Prevádzkové stroje KD 2 070,- €        

 

Kapitálové výdavky- plán:

 • Kúpu prvku na detské ihrisko    15 188,- € realizácia rok 2021
 • Kúpa kosačky           7 662,- € realizácia rok 2022
 • Prevádzkové stroje do kuchyne KD           5 000,- € realizácia rok 2021
 • Rekonštrukcia WC KD, osvetlenie a ozvuč.spoluúčasť 10 000,- € realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce – spoluúčasť                                          50 000,- € realizácia 2022,3
 • Chodník Veterná k Zelinkovi                          20 000,- € realizácia 2022
 • Kanalizácia – rezerva                                     121 585,17 € realizácia rok 2022-23

 

Z vlastných prostriedkov KZ 41:

 • Miestne komunikácie a chodníky          30 000,- realizácia 2022
 • oprava plota na cintoríne v Krakovanoch 15 000,- realizácia 2022

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 98/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpania   zdroja KZ 43 – z predaja majetku nasledovne:

Zrealizované kapit.výdavky z predaja majetku za 1-9/2021

 • siete IBV Staré Konopisko 1.etapa 280 000,- realizácia rok 2021    194 397,42 €
 • Nákup dopr.strojov – čelný nakladač k traktor TZ                                 5 040,00 €
 • prípravná a projekt. Dokumentácia zateplenie ZŠ                 3 720,00 €
 • prípravná a projekt.dokument. soc.priestory ZŠ,kanlizacia  1 105,00 €
 • rekonštr. a modernizácia kuchyňa KD 11 991,58 €
 • nákup osobného automobilu                              14 900,00 €
 • Projektová dokumentácia KD zníž.energ.efektívnosti KD 15 600,00 € realizácia 2021       

 Spolu                                                                                                                 246 754,00 €

 

plánované kapitálové výdavky:

 • Interiérové vybavenie OcU 3 240,- € realizácia 2022
 • Prípravné a proj.dokumentácia –  FK cestná doprava         8 895,–  € realizácia 2021
 • Rekonštrukcia a modernizácia KD            30 408,42 € realizácia rok 2021
 • Nákup pozemkov chodník Školská zo žel.   5 000,- realizácia rok 2022
 • Kanalizácia obce                                        112 000,- € realizácia rok 2021

 

 • výstavba cesty Mlynská ulica   9 400,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodníka FKK (pôvodný plán bol 5 500,-) 14 672,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba splašková kanalizácia FKK             14 030,- € realizácia rok 2021
 • Výstavba chodník medzi lávkami 7 645,- €  realizácia rok 2021  

–      Práce naviac siete IBV Staré Konopisko 1.etapa                    5 000,-  € realizácia rok 2021

–     navýšenie kanalizácia obce zásyp                                          20 395,58 €

Spolu:                                                                                   477 440,00 €

Neminuté prostriedky prechádzajú v nasledujúcom roku do rezervného fondu.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  13  Výročná správa za rok 2020 s výrokom audítora

Uznesenie č. 99/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Výročnú správu za rok 2020 s výrokom audítora

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Zásyp kanalizačného výkopu –  nehlasovalo sa

 

K bodu č. 15 – Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko

Uznesenie č. 100/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko navýšenie ceny o 6075,- eur za vykonania dodatočných  prác.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 16 Rôzne

Uznesenie č. 101/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková       Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Čiastkové inventarizačné komisie(totožné s inventúrnymi komisiami):

 1. Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský

Členovia:  Ing. Peter Seitler

     Zuzana Sedláková

                  Vladimír Zeman        

 1. Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák           

Členovia:  Mgr. Juraj Filo

                   Ruslan Hrabovyi

                  Beáta Žitňanská

 1. Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt

Členovia:  riaditeľky zariadení:

     Andrea Štefanková – materská škola

                  Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub

                  Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ

                  Oľga Galbavá  – zariadenie opatrovateľskej služby

                 Slavomír Ťupek

                 Tibor Šurín                 

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková

Členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková

Vykonanie inventarizácie:

Fyzická inventúra 15.12.-31.12.2021

Dokladová inventúra 1.1.-28.1.2022

Inventarizácia 1.12.2021-28.1.2022

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 102/6/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. októbra 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková