Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 16. septembra  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Oprava fasády na budove Piváreň u Notára
 5. Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice
 6. Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 7. Rozpočtové opatrenia 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
 8. Rozpočtový harmonogram
 9. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)
 10. Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)
 11. Vyradenie majetku obce
 12. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 13. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok
 14. Rôzne
 15. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  zmeny programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice
 5. Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 6. Rozpočtové opatrenia 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
 7. Rozpočtový harmonogram
 8. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)
 9. Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)
 10. Vyradenie majetku obce
 11. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 12. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok
 13. Úprava dotácií
 14. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta
 15. Podanie žiadosti na dovybavenie kultúrneho domu
 16. Rôzne
 17. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.42/4/2021 – 64/4/2021 z 17. júna  2021.

Uznesenie č. 42/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 Otvorenie zasadnutia

 1. Voľba overovateľov zápisnice
 2. Kontrola uznesení
 3. Upozornenie prokurátora
 4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 5. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 6. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 7. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 8. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 9. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 10. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 11. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 12. Návrhy investičných akcií
 13. Rôzne
 14. Záver – podané

Uznesenie č. 43/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja  Filu a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 44/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 19/3/2021-41/3/2021 zo dňa 8. apríla  2021 – podané

Uznesenie č. 45/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Upozornenie prokurátora k previerke zachovávania zákonnosti v postupe obce na úseku určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. A ukladá obecnému úradu vypracovať a predložiť na schválenie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce do najbližšieho zasadnutie Obecného zastupiteľstvo – podané

Uznesenie č. 46/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje

Predaj pozemku  č.21  p.č 1045/177 ostatná plocha, 1045/178 ostatná plocha,  k.ú. Krakovany o celkovej výmere 602 m2 pre Ondreja Mészároša a manželku Katarínu bytom Bratislava Vranovská 65  za cenu 70,00 €/m2, celkom 42140,-  eur – podané

Uznesenie č. 47/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.20  p.č 1045/175 ostatná plocha, 1045/176  ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 518 m2 pre Tibora Motla a manželku Miroslavu, bytom Slovenský Grob  za cenu 70,00 €/m2, celkom 36260,-  eur – podané

Uznesenie č. 48/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  apríl  2021 – podané

Uznesenie č. 49/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpustenie nájmu vo výške 781,64 eur za rok 2020 pre Piváreň u Notára – podané

Uznesenie č. 50/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu o 50% na mesiace január, február, marec, apríl 2021 – podané

Uznesenie č. 51/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pani Jarmili Nestešovej   bytom Šterusy 169 a Ing. Márie  Honzovej, bytom Hollého 508/12, Vrbové na oplotenie obecného pozemku a ukladá kancelárii obecného úradu zaslať odpoveď na danú žiadosť – podané

Uznesenie č. 52/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pani Jarmili Nestešovej   bytom Šterusy 169 a Ing. Márie  Honzovej, bytom Hollého 508/12, Vrbové o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch a ukladá kancelárii obecného úradu zaslať odpoveď na danú žiadosť – podané

Uznesenie č. 53/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

B/ schvaľuje

zvýšenie na strane výdavkov o 3 756,- € na údržbu miestnych komunikácií.

  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

       
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970 1 132 084

 

       
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000        
Finančné operácie        0 11 711 11 711        
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795

 

       

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

       
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795        
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740        
Finančné operácie 16 260   16 260        
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795        

-podané

Uznesenie č. 54/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

     
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970 1 132 084 1 132 084      
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000      
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711      
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795      

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

     
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795      
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740      
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260      
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795  

 

 

 

 

   
 • podané

Uznesenie č. 55/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene  
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987  
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000  
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711  
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698  

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene  
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698  
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740  
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260  
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698  
 • podané

Uznesenie č. 56/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene 4. zmena Rozpočet po 4. zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987 -63 947 1 089 040
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711 +30 818 42 529
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698 -33 129 1 701 569

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.zmena Rozpočet po 3 zmene 4.zmena  Rozpočet po 4. zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698 -43 129 1 121 569
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740 10 000 563 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698 -33 129 1 701 569

podané

Uznesenie č. 57/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Prebytok rozpočtu v sume 73 304,16 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov, prostriedky školskej jedálne a fondu prevádzky, údržby a opráv v sume -14 404,87 EUR  a zvýšený o opravu rozpočtového hospodárenia za minulé roky 11 366,08 €. Spolu prebytok 84 670,24 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 152 056,01  EUR, použiť na tvorbu rezervného fondu.

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 236 726,25 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. Berie na vedomie

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020 – podané

Uznesenie č. 58/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch – podané

Uznesenie č. 59/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na realizáciu investičných  akcií:

Chodník pri ihrisku – dlažba bez betónu

Mlynská ulica – asfalt

Chodník Rajčák, Krupová – dlažba podbetónovaná

Veterná ulica k Zelinkovi – podané

Uznesenie č. 60/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome – hrubá stavba, okná, siete v súlade s existujúcou projektovou dokumentáciou – podané

Uznesenie č. 61/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na kúpu jedného prvku na detské ihrisko za cenu max. 14000,- eur- podané

Uznesenie č. 62/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na kúpu kosačky z cenu max. 20 000,- eur – podané

Uznesenie č. 63/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2021 – podané

Uznesenie č. 64/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Hlasovaním Za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

Na zasadnutie prišli poslanci Marek FoŘt a Mgr. Lukáš Radoský.

 

K bodu č. 4 – Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice

Starosta obce prečítal sťažnosť občanov Dolnej ulice, ktorá bola na obecný úrad doručená 2. augusta 2021 po prívalových letných dažďoch. Odvodňovací kanál nestíha odvádzať dažďovú vodu z dôvodu svojvoľných úprav premostení pri ktorých došlo k zníženie prietoku. Poslanci sa zhodli, že je potrebné vyzvať občanov, u ktorých sú tieto úpravy realizované na ich odstránenie v lehote do 30 dní od doručenia výzvy v opačnom prípade závadu odstráni obec. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, ptori:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, sťažnosť občanov Dolnej ulice zobrali na vedomie a ukladajú kancelárii obecného úradu vyzvať   občanov u ktorých bola zistená závada odstrániť prekážku do jedného mesiaca od doručenia výzvy v opačnom prípade závadu odstráni obec.

 

 K bodu č.5 – Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany.  K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany schválený.

 

K bodu č.6 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 vypracovala Zuzana Sedlákováv súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2021 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách o  0,- € a vo výdavkových položkách zvyšuje o 6 920,-€ aj znižuje o 6 920,- €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 0,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje o sumu 6 920,- € a znižuje o 6 920,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových položkách o 1 335,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 1 335,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 1 335,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje o 1 335,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových položkách

o 784,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 784,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 784,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje o 784,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 0,- €
 • finančné operácie bez zmeny

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 1. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021 v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypracovala Zuzana Sedláková.

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje príjmových položkách

o 409,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 409,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 23 004,- €,
 • kapitálový sa zvyšuje o 563 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 22 850,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  znižuje 24 221,- €
 • kapitálový sa zvyšujú   o 24 630,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Jednotlivé položky vysvetlila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  K predloženému návrhu  poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 8/2021 schválené.

 

K bodu č.7 – Rozpočtový harmonogram

Rozpočtový harmonogram vypracovala a predložila obecnému zastupiteľstvu ako informáciu o termínoch k tvorbe rozpočtu na rok 2022 účtovníčka obce Zuzana Sedláková. Na základe tohto harmonogramu sú stanovené termíny dokedy môžu poslanci predkladať svoje požiadavky na investičné akcie pre  roku 2022. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Rozpočtový harmonogram – rozpočet na rok 2022 zobrali na vedomie.

 

K bodu č.8  –  Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)

Starosta obce predložil poslancom Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva. Obe pohľadávky sa týkali Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré ukončilo prevádzku 30.4.2021.

Prvá pohľadávka z roku 2009 – výroba altánku pre ZOS zaplatená záloha vo výške 900,- eur dodávateľovi Milanovi Bednárovi. Súdny exekútor JUDr. Ing. Ivan Šteiner PhD. vydal exekučný príkaz EX 1290/2011. V roku 2020 prišlo upovedomenie o zastavení starej exekúcie a bola zaplatená náhrada trov starej exekúcie 42,- eur. Exekučné konanie bolo ukončené a doručené.

Druhá pohľadávka TOP Partner Slovakia, s.r.o. vo výške 961,52 eur za plachty a posteľnú bielizeň – súd zamietol návrh na vykonanie exekúcie v celom rozsahu 30.6.2020. Firma podľa registra účtovných závierok nepodala daňové priznanie a preto je nepravdepodobné žeby vrátila zálohu na objednaný tovar.  Na základe odporučenia audítorky bol  vypracovaný tento návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva. Pôvodný návrh poslancov bol vyradiť len pohľadávku z roku 2009, ale nakoniec sa dohodli na vyradený oboch pohľadávok v celkovej sume 1861,52 eur.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Fořt a Šurín), nehlasoval:0 bolo vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva vo výške 1861,52 eur schválené.

 

K bodu č. 9  – Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)

V súlade so zákonom o účtovníctve bol predložený návrh na   schválenie evidenčnej ceny za pozemky. Prílohou č.1 zákona č. 582/2004 v znení zákona č. 465/2008 Zb. bola stanovené hodnota ornej pôdy pre katastrálne územie obce Krakovany za m2 0,8378 eur.  Audítorka Ing. Jarmila Bokorová  navrhla  aktualizovať stav pozemkov podľa listov vlastníctva, parciel a jednotlivých výmer v evidencii Obce Krakovany za k.ú. Krakovany aj Stráže k 1.12.2021 a použiť cenu 0,8378 € za m2 na ornú pôdu, zastavané plochy, záhrady, vodné plochy aj ostatné plochy. Starosta dal za návrh hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: bola evidenčná cena pozemkov vo výške 0,8378€/m2 schválená.

 

K bodu č. 10  – Vyradenie majetku obce

Jednotlivé strediská predložili návrhy na vyradenie majetku.

Požiarna zbrojnica  – 172,00 eur

Materská škola  – 837,53 eur

Základná škola – 241,94 eur

Školská jedáleň – 436,05 eur

Obecný úrad – 14 454,99 eur

Kultúrne stredisko –  4 403,49 eur

Knižničný fond – 1175,59 eur

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 21 721,59 eur.  K návrhom na vyradenie predložila kontrolórka stanovisko v ktorom konštatuje, že návrhy obsahujú predmety bežného používania a opotrebenia, nefunkčné prístroje a zariadenia. Na obecnom úrade bol vyradený osobný automobil z dôvodu nerentabilnej opravy a PC prvky. K 30.4.2021 došlo k prerušeniu prevádzky ZOS, niektorý vybraný inventár bol preradený na kultúrne stredisko, ZŠ, požiarnu zbrojnicu a obecný úrad. Celková hodnota preradeného majetku činí 19 609,45 eur.

K predloženým návrhom poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo vyradenie majetku v hodnote 21 721,59 eur schválené.

 

K bodu č. 11 – Dodatok k zmluve o dielo IBV Staré Konopisko

Starosta obce predložil poslancom Výkaz výmer – rekapitulácia stavby  IBV Staré Konopisko. Zmluva o dielo bola uzavretá na celkovú výšku nákladov 194 834,23 eur. Práce naviac boli vykonané pri realizácii plynu  v celkovej cene 9709,24 eur, ktoré boli spôsobené chybou PD – zlá trasa plynovodu a chybou vo výkaze výmer. Tiež práce naviac pri realizácií vodovodu v celkovej cene 11442,68eur, ktoré boli spôsobené chybou v PD – zlá DN hlavného potrubia a chyba vo výkaze výmer pri obsypovom a zásypovom materiáli. Celková  suma za dielo bola navýšená o 21151,92 eur. Poslanci sa dohodli že schválenie dodatku Zmluvy o dielo z dôvodu navýšenia celkovej sumy presunú na najbližšie  zasadnutie obecného zastupiteľstva a zároveň požiadali o odborné vysvetlenie, či uvedená suma je skutočne opodstatnená. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci Rekapituláciu stavby – IBV Staré Konopisko zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 12 – Plán Kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 predložila kontrolórka Ing. Elena Podmaková.  K predloženému plánu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal a hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2021 schválený.

 

K bodu č. 13 – Úprava dotácií

Úpravu dotácií navrhla účtovníčka obce Zuzana Sedláková. V prehľadnej tabuľke informovala o vyčerpaní a zostatku  finančných prostriedkov, ktoré boli schválené jednotlivým subjektom na základe zmluvy o dotáciách. Na základe výšky nevyčerpaných prostriedkov navrhla z dotácie FKK vyčleniť čiastku 1930,- eur a presunúť na mzdovú položku na trénera CFMJA. S touto úpravou nesúhlasil poslanec Mgr. Juraj Filo a navrhol túto sumu vyčleniť z dotácie CFMJA. Vzhľadom k tomu, že CFMJA má nevyčerpanú dotáciu vo výške 1500,- eur, zostatok nákladov na mzdové výdavky   je možné dorovnať z dotácie FKK. Z nevyčerpanej dotácie by navrhoval dokončiť zateplenie a fasádu na prístavbe.  Úpravu dotácií poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci zobrali na vedomie.  

 

K bodu č. 14 – Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta na obecnom pozemku

Mgr. Andrea Čorná, Dolná ulica 136/38, Krakovany predložila žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta na obecnom pozemku pred domom na adrese Dolná ulica 136/38, Krakovany. Parkovacie miesto bude upravené zámkovou dlažbou. S uvedenou úpravou poslanci súhlasili za podmienky, že nebudú narušené odtokové pomery odvodňovacieho kanála. Úprava bude vykonaná na náklady žiadateľky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola žiadosť na zriadenie parkovacieho miesta na obecnom pozemku pred domom č. 136/38 na Dolnej ulici schválená.

 

K bodu č. 15- Podanie žiadosti o dotáciu na dovybavenie kultúrneho domu

Ing. Michal Sedlák, predseda kultúrnej komisie informoval poslancov, že je možnosť podať na Ministerstvo kultúry žiadosť o finančný príspevok na dovybavenie kultúrneho domu, do čoho by bolo možné zahrnúť rekonštrukciu toaliet v KD a zároveň aj doriešiť akustiku a osvetlenie  v sále. Výška dotácie je do 50 do 200 tisíc eur.  Starosta obce však upozornil na skutočnosť, že treba zistiť, či je možné žiadať aj príspevok z Ministerstva kultúry a zároveň z eurofondov. Dôležité je aby rekonštrukcia záchodov bola zakreslená v projekte, ktorý je súčasťou zateplenia KD. Poslanci hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, informáciu predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka o možnosti získania finančného príspevku z Ministerstva kultúry na dovybavenie kultúrneho domu zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 16- Rôzne

Na zasadnutí sa zúčastnila aj pani Urblíkuvá, ktorej starosta udelil slovo. Pani Urblíková býva na Južnej ulici 601/68 prišla sa spýtať, čo sa plánuje na ich ulici, či bude obec nejako upravovať verejné priestranstvo pred domami, alebo aký je zámer v tejto časti obce. Poslanci navrhli, aby si obyvatelia nakreslili predbežný nákres, ako si to predstavujú. Na ulicu sa pôjde pozrieť aj komisia a zvolia najvhodnejšie riešenie, ktoré by bolo možné zahrnúť do najbližšieho rozpočtu. Starosta obce poďakoval pani Urblíkovej za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Starosta informoval poslancov o vzniknutom probléme, ktorý sa objavil na Ulici k Spúšťu v ceste sú stále súkromné pozemky. Na obecný úrad prišiel pán Varinec, ktorý je investorom stavby troch rodinných domov. On zistil pri zameraní stavby, že jeho pozemok zasahuje až do miestnej komunikácie. Navrhol starostovi odpredať pozemky ktorú sú v MK za 40,- eur/m2, prípadne za výmenu za stavebný pozemok na Konopisku. Starosta mu vysvetlil, že o tom rozhoduje obecné zastupiteľstvo, ale v žiadnom prípade nemôže obec odkupovať na verejnoprospešnú stavbu za ním navrhnutú cenu. Ak vlastník  nebude súhlasiť s cenou zo znaleckého posudku, obec začne proces vyvlastňovania nakoľko ide o verejnoprospešnú stavbu.

 

Interpelácie poslancov

 • poslanec Mgr. Juraj Filo požiadal o osadenie zrkadla pri výjazde od hasičskej zbrojnice pri dome 166/5, projekt na verejnú zeleň,  oplotenie cintorína v Krakovanoch, defibrilátor pre obce a mestá – zaradiť do rozpočtu v budúcom roku.
 • poslanec Ing. Slavomír Ťupek požiadal na obecnú stránku doplniť informácie ku kanalizácii. Kontajnery na kuchynský odpad či nie je možné nejaké väčšie kontajnery. Či sa pustíme do rozšírenia škôlky, teraz sú výzvy. Ako sa dorieši druhá etapa Staré Konopisko.
 • Poslanec Marek Fořt – zorganizovať nejaké kultúrne podujatie ako Slniečko, alebo podobne

 

K bodu č. 17 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 16. septembra  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 65/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 Otvorenie zasadnutia

 1. Voľba overovateľov zápisnice
 2. Kontrola uznesení
 3. Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice
 4. Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany
 5. Rozpočtové opatrenia 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021
 6. Rozpočtový harmonogram
 7. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)
 8. Stanovenie ceny pozemkov – (evidenčnej)
 9. Vyradenie majetku obce
 10. Dodatok k Zmluve o dielo IBV Staré Konopisko
 11. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok
 12. Úprava dotácií
 13. Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta
 14. Podanie žiadosti na dovybavenie kultúrneho domu
 15. Rôzne
 16. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

 Uznesenie č. 66/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Oľgu Rusnáčekovú a Ing. Slavomíra Ťupeka

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:7  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 67/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č.42/4/2021 – 64/4/2021 z 17. júna  2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Sťažnosť obyvateľov Dolnej ulice

Uznesenie č. 68/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

Sťažnosť občanov Dolnej ulice na úpravu odtoku dažďovej vody.

B/Ukladá

Kancelárii obecného úradu vyzvať   občanov u ktorých bola zistená závada odstrániť prekážku do jedného mesiaca od doručenia výzvy v opačnom prípade závadu odstráni obec.

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Návrh VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Uznesenie č. 69/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje

VZN č. 3/2021 určenie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Rozpočtov opatrenie č. 5/2021, 6/2021, 7/2021 a 8/2021

Uznesenie č. 70/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 1 701 560 1 701 560

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočetpo 5. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 71/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.6/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 72/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.7/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočetpo 5. zmene 6. zemna Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

  7. zmena Rozpočet po 7. zmene
Bežné príjmy 784 1 091 159
Kapitálové prímy 0 570 000
Finančné operácie 0 42 529
Príjmy spolu 784 1 703 688

 

  7.zmena  Rozpočet po 7. zmene
Bežné výdavky 784      1 123 688
Kapitálové výdavky 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260
Výdavky spolu 784 1 703 688

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 73/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.8/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698

 

  4. zmena Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5.zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné príjmy -63 947 1 089 040                 0 1 089 040 1 335 1 090 375
Kapitálové prímy   570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie +30 818 42 529 0 42 529 0 42 529
Príjmy spolu -33 129 1 701 569 0 1 701 569 1 335 1 702 904

 

  4.zmena  Rozpočet po 4. zmene 5. zmena Rozpočet po 5. zmene 6. zmena Rozpočet po 6. zmene
Bežné výdavky -43 129 1121 569 +6 920

 -6 920

1  121 569 1 335  1 122 904
Kapitálové výdavky 10 000 563 740 0 563 740 0 563 740
Finančné operácie 0 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu -33 129 1 701 569   1 701 569 1 335 1 702 904

 

  7. zmena Rozpočet po 7. zmene 8. zmena Rozpočet po 8.zmene
Bežné príjmy 784 1 091 159       -23 004 1 068 155
Kapitálové prímy 0 570 000 563 570 563
Finančné operácie 0 42 529 22 850 65 379
Príjmy spolu 784 1 703 688 409 1 704 097

 

  7.zmena  Rozpočet po 7. zmene 8. zmena Rozpočet po 8. zmene
Bežné výdavky 784      1 123 688         -24 221 1 099 467
Kapitálové výdavky 0 563 740 24 630 588 370
Finančné operácie 0 16 260   16 260
Výdavky spolu 784 1 703 688 409 1 704 097

 

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtový harmonogram

 

Uznesenie č. 74/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Rozpočtový harmonogram na prípravu rozpočtu na rok 2022

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva (ZOS)

Uznesenie č. 75/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie pohľadávok z účtovníctva

Milan Bednár z roku 2009 vo výške 900,- eur a pohľadávku spoločnosti TOP Partner Slovakia, s.r.o. z roku 2019 vo výške 961,52 eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 2 (Fořt, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Stanovenie ceny pozemkov

Uznesenie č. 76/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Cenu pre evidenciu pozemkov:

Orná pôda , zastavané plochy a nádvoria, záhrady, vodné plochy aj ostatné plochy podľa prílohy č. 1 zákona 582/2004 Zb. v znení zákona 465/2008 Zb. — 0,8378 za m2

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10  – vyradenie majetku obce

Uznesenie č. 77/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 21 721,59 eur

Pre jednotlivý strediská:

Požiarna zbrojnica  – 172,00 eur

Materská škola  – 837,53 eur

Základná škola – 241,94 eur

Školská jedáleň – 436,05 eur

Obecný úrad – 14 454,99 eur

Kultúrne stredisko –  4 403,49 eur

Knižničný fond – 1175,59 eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 11 – Dodatok k Zmluve o dielo na IBV Staré Konopisko

Uznesenie č. 78/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Navýšenie finančných prostriedkov na dobudovanie sietí na IBV Staré Konopisko a uvedený bod presúvajú  sa na najbližšie  zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde požadujú vysvetlenie jednotlivých navýšených položiek

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  12  Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2021

Uznesenie č. 79/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Úprava dotácií

Uznesenie č. 80/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Úpravu nevyčerpaných dotácií za rok 2021

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 – Žiadosť o zriadenie parkovacieho miesta na obecnom pozemku

Uznesenie č. 81/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Úpravu obecného priestranstva na Dolnej ulica pred rodinným domom č. 136/38  na parkovacie miesto zámkovou dlažbou na náklady žiadateľ  s podmienkou, že nebude obmedzený prietok dažďovej vody v odvodňovacom kanáli.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 15 Rôzne

Uznesenie č. 82/5/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Informáciu predsedu kultúrnej komisie Ing. Michala Sedláka o možnosti získania finančného príspevku z Ministerstva kultúry na dovybavenie kultúrneho domu.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

Uznesenie č. 83/5/2021

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  16. septembra 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková