Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 17. júna  2021  v zasadačke Obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 6. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 9. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 10. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 11. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 12. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 13. Návrhy investičných akcií
 14. Rôzne
 15. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia.

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 6. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 9. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 10. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 11. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 12. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 13. Návrhy investičných akcií
 14. Rôzne
 15. Záver

Za predložený program dal starosta obce  hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.8,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č.19/3/2021 – 41/3/2021 z 8. apríla  2021.

Uznesenie č. 19/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Krakovany
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 3. kolo.
 6. Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
 7. Zmena UP obce Krakovany č. 13/2018
 8. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 9. Žiadosť o odpustenie nájmu za kaderníctvo
 10. Žiadosť o povolenie obloženia schodov dreveným obkladom
 11. Žiadosť o povolenie umiestnenia vodovodnej šachty na obecnom pozemku
 12. Predaj pozemkov
 13. Rôzne
 14. Záver – podané

Uznesenie č. 20/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Oľgu  Rusnáčekovú,  a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č. 21/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2021 – 15/1/2021 z 4. februára 2021 a 16/2/2021 – 18/2/2021 zo dňa 24. marca 2021 – podané

Uznesenie č. 22/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Verejné  hlasovanie voľby kontrolóra – podané

Uznesenie č. 23/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Volí

kontrolóra obce Krakovany   – Ing. Elena Podmaková – podané

Uznesenie č. 24/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.12  p.č 1045/144 orná pôda, 1045/145 ostatná plocha, 1045/158 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 560 m2 pre Ing. Martina Bakajsu  bytom Palín 63  za cenu 87,67 €/m2, celkom 49 100,-  eur – podané

Uznesenie č. 25/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.15  p.č 1045/150 orná pôda, 1045/151 ostatná plocha, 1045/155 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 554 m2 pre Ľubomír Valkoviča  bytom Tehelná 31, Hlohovec   za cenu 68,086 €/m2, celkom 37 720,-  eur – podané

Uznesenie č. 26/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.13  p.č 1045/146 orná pôda, 1045/147 ostatná plocha, 1045/157 ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 560 m2 pre Katarínu Šokovú  bytom Ulica V. Clementisa 21, Trnava   za cenu 71,50 €/m2, celkom 40 040,-  eur – podané

Uznesenie č. 27/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.9  p.č 1045/138 orná pôda, 1045/139 ostatná plocha, 1045/161 ostatná plocha k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Petru Kissimonyiovú   bytom Hlboká 5, Trnava,   za cenu 71,30 €/m2, celkom 40 001,-  eur – podané

Uznesenie č. 28/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.11  p.č 1045/142 orná pôda, 1045/143 ostatná plocha, 1045/159 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Petra Svorada   bytom Kapusnícka 349/71 Nemčice   za cenu 69,87 €/m2, celkom 39 200,-  eur – podané

Uznesenie č. 29/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.14  p.č 1045/148 orná pôda, 1045/149 ostatná plocha, 1045/156ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 561 m2 pre Mgr. Zuzanu Jenčovú  bytom Ul. A. Kubinu 1673/21 Trnava   za cenu 68,627 €/m2, celkom 38 500,-  eur – podané

Uznesenie č. 30/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.10  p.č 1045/140 orná pôda, 1045/141 ostatná plocha, 1045/160 ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 561 m2 pre Veroniku Riškovú   bytom Majerníkova 34/A Bratislava   za cenu 69,518 €/m2, celkom 39 000,-  eur – podané

Uznesenie č. 31/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.19 p.č 1045/173 ostatná plocha, 1045/174 ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o celkovej výmere 569 m2 pre Dušana Legáta  Legátovu bytom Záhradková ulica 625/7, Krakovany a manželku Ivanu  Legátovú, bytom Orviský kút 84, Piešťany,  za cenu 68,149 €/m2, celkom 38 777,-  eur – podané

Uznesenie č. 32/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

5.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 v zmysle ustanovenia §14 odst. 2, písmena a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet 2020 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Návrh na Rozpočet
    po 1 zmene po 2. zmene po 3.zmene po 4.zmene 5.zmenu po 5.zmene
Bežné príjmy 1 138 721,00 1 153 651,47 1 117 498,49 1 143 643,44 1 153 000,24 3092,91 1 156 093,15
Kapitálové príjmy 1 036 519,00 1 126 519,00 1 030 160,39 298 401,39 271 684,00  0,00 271 684,00
Finančné operácie 0,00 28 320,83 141 042,01 141 396,56 186 970,56  0,00 186 970,56
Príjmy spolu 2 175 240,00 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 1 611 654,80 3 092,91 1 614 747,71
               
  Rozpočet 2020 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Návrh na Rozpočet
    po 1 zmene po 2. zmene po 3.zmene po 4.zmene 5.zmenu po 5.zmene
Bežné výdavky 1 138 721,00 1 161 972,30 1 125 819,32 1 152 318,82 1 153 000,24 3092,91 1 156 093,15
Kapitálové výdavky 1 020 259,00 1 130 259,00 1 146 621,57 414 862,57 267 012,57 0,00 267 012,57
Finančné operácie 16 260,00 16 260,00 16 260,00 16 260,00 19 404,52 0,00 19 404,52
Výdavky spolu 2 175 240,00 2 308 491,30 2 288 700,89 1 583 441,39 1 439 417,33 3 092,91 1 442 510,24
 • podané

Uznesenie č. 33/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/berie na vedomie
 1. Správu o obstaraní „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.
 2. Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2021/010352/Há zo dňa 29.3.2021 k návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“
B/schvaľuje

1.Územný plán obce Krakovany – Zmena 13/2018.

2.Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.

3.Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“.

C/odporúča
starostovi obce Krakovany
 1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, na Spoločnom stavebnom úrade v Piešťanoch a na Obecnom úrade v Krakovanoch, a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
 2. Vyhlásiť záväzné časti návrhu „Územného plánu obce Krakovany – Zmena 13/2018“, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – podané

Uznesenie č. 34/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zníženie nájmu na nebytové priestory Piváreň u Notára za obdobie január – marec  o žiadosti obecné zastupiteľstvo rozhodne do 30.6.2021 – podané

Uznesenie č. 35/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  február , marec 2021 – podané

Uznesenie č. 36/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Obloženie schodov pre firmu New Living, s.r.o. na obecnom pozemku p.č. 97, k.ú. Stráže  – podané

Uznesenie č. 37/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 293/1, pred domom Dolná ulica 71/21 Krakovany pre pani Dominiku Blaškovú , bytom Dudvážska 4221/27 Piešťany – podané

Uznesenie č. 38/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie vodovodnej šachty na obecnom pozemku p.č. 123/1, pred domom Strážovská  ulica 287/81 Krakovany pre pána Michala Valu, Strážovská ulica 287/81, Krakovany – podané

Uznesenie č. 39/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie kanalizačnej šachty na obecnom pozemku p.č. 123/1, pred domom Strážovská  ulica 287/81 Krakovany pre pána Michala Valu, Strážovská ulica 287/81, Krakovany – podané

Uznesenie č. 40/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie 4. kola obchodnej verejnej súťaže s dátumom ukončenia 15.6.2021 – podané

Uznesenie č. 41/3/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

 

K bodu č. 4 – Upozornenie prokurátora

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa zúčastnil prokurátor Okresnej prokuratúry Piešťany JUDr. Richard Singer. Upozornenie bolo na základe previerky zachovávania zákonnosti v postupe obce na úseku určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Obec mala predložiť na kontrolu postup na tomto úseku. Na určovanie času predaja v obchode a času prevádzky služieb má mať obec schválené VZN.  Na základe zistených nedostatkov bolo na obec doručené predmetné upozornenie, ktoré je potrebné prerokovať na  zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na základe tohoto upozornenia obecný úrad vypracoval návrh VZN, ktoré bude predložené na schválenie na najbližšom zasadnutí.  Poslanci hlasovaním  za:8,  proti:0, zdržal sa hlasvania:0, nehlasoval:0, upozornenie prokurátora na zachovávanie zákonnosti v postupe obce na úseku určovanie pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb  zobrali na vedomie.

 

K bodu č.5 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo

Predseda Finančnej, majetkovej a stavebnej komisie Mgr. Juraj Filo predniesol poslancom ponuky na kúpu pozemkov, ktoré boli doručené na obecný úrad v stanovenej lehote. Na podateľňu OcÚ boli doručené  3 ponuky . Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Prvá ponuka – Štefan Blážo a manželka Zuzana Blážo,  bytom Jána Francisciho  1683/21, Levoča doručili  ponuku 28.mája 2021. Za pozemok č. 21 ponúkli sumu 42 070,- eur,

Druhá ponuka – Ondrej Meszároš a manželka Katarína Meszárošová,  bytom Vranovská 65, Bratislava,  doručila ponuku 4. júna 2021. Za pozemok č. 21 ponúkli sumu 42 140- eur, za pozemok č. 2,  38 500,- eur.

Tretia ponuka – Tibor Motlo a manželka Miroslava Motlová, bytom Janka Alexyho 1153/4, Slovenský Grob, doručil ponuku 9. júna 2021. Za pozemok č. 20  ponúkli  36 260,- eur .

Po kontrole všetkých požadovaných kritérií  komisia odporučila všetky ponuky prejednať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Prvému  uchádzačovi Štefanovi Blážovi a manželke Zuzane  nebol pridelený žiadny pozemok. Uchádzač mal záujem o pozemok  č. 21, ponúkol  za pozemok  sumu  42 070-, ktorá nebola najvyššia, a preto bol pridelený uchádzačovi, ktorý dal vyššiu sumu. Neúspešný uchádzač bude písomne vyrozumený a bude mu vrátená kaucia vo výške 3000,- eur, ktorú zaplatil na účet obce.

Druhému  uchádzačovi, Ondrejovi Meszárošovi a manželke Kataríne   pridelila komisia pozemok č. 21 o výmere 602 m2 za ktorý ponúkol sumu 42 140,- eur a v návrhu ho dali na prvé miesto. Hlasovaním za:9, proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 21 za cenu 42 140,-  eur schválený pre Ondreja Mészaroša a manželku Katarínu Mészárošovú, bytom Vrakunská 65, Bratislava

Tretiemu uchádzačovi, Tiborovi Motlovi a manželke Miroslave Motlovej   pridelila pozemok č. 20 o výmere 518 m2 za ktorý ponúkol sumu 36 260,- eur bol to jediný pozemok o ktorý uchádzač prejavil záujem. Hlasovaním za:9 proti:0 , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol pozemok č. 20 za cenu 36 260,-  eur schválený pre Tibora Motla a manželku Miroslavu Motlovú, bytom Janka Alexyho 1153/4 Slovenský Grob.

Zo zasadnutia odišiel poslanec Pavel Klinovksý.

 

K bodu č.6 – Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová

Nájomníčka Zuzana Tonkovičová podala na obecný úrad žiadosť o odpustenie časti  nájmu za nebytové priestory kaderníctva za mesiace apríl2021, nakoľko mala  kaderníctvo z dôvodu druhej vlny pandémie do 16. apríla 2021 zatvorené. Poslanci sa dohodli na  odpustením nájomného v plnej výške. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo odpustenie nájmu za nebytové priestory za mesiac  apríl  2021 vo výške 50,- eur  pre Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové schválené. 

 

K bodu č.7 – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Na základe uznesenia č. 34/3/2021 sa poslanci opätovne zaoberali žiadosťou  Mareka Urbana o zníženie nájmu nebytových priestorov Piváreň u Notára za mesiace január až apríl 2021  a tiež odpustením  nedoplatku za nájmu vo výške 781,64 eur za rok 2020. Za každú žiadosť poslanci hlasovali samostatne.   Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť o odpustenie nedoplatku za nájom v roku 2020 vo výške 781,64 eur schválili.

Starosta obce dal hlasovať aj za druhú žiadosť. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci schválili zníženie nájmu za nebytové priestory Piváreň u Notára za mesiac január, február, marec, apríl o 50%.

 

K bodu č.8  –  Žiadosť o oplotenie obecného pozemku

Starosta obce prečítal  žiadosť, ktorú na obecný úrad doručili pani Jarmila Nestešová, Šterusy 169 a Ing. Mária Honzová, Hollého 508/12, Vrbové. Menované žiadajú oplotenie obecného pozemku, ktorý  susedí s ich záhradou. Starosta poslancom vysvetlil ako vznikla táto situácia a prečo pozemok nie je oplotený. Obec nemá žiadnu právnu povinnosť ohrádzať pozemok, a to že rodina Hornáková postavila plot z jednej strany suseda a tvrdí, že obec má postaviť z druhej strany je len nepísané pravidlo zaužívané v obci. Po ukončení prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby ostala záhrada nevyužívaná a kosiť je budú pracovníci obce. Nie sú tam chované žiadne zvieratá a preto nič nebráni nerušenému užívaniu susedného pozemku aj bez vystavania plotu.  Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci žiadosť pani Nestešovej a Honzovej zobrali na vedomie  s tým, že kancelária obecného úradu zašle na žiadosť odpoveď.

 

K bodu č. 9  – Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch

Pani Jarmila Nestešová a Ing. Mária Honzová poslali aj druhú žiadosť, ktorá sa týkala výrubu dvoch stromov – smrekov na cintoríne v Krakovanoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hrobov kde sú pochovaní rodičia a starí rodičia žiadateliek. Cintorín je  miesto, kde by sa mala tvoriť oáza kľudu a pokoja, k čomu patria aj stromy a spev vtáčikov, preto nie je cieľom stromy odstraňovať ale skôr ich vysádzať. V prípade, že strom ohrozuje majetok alebo zdravie osôb pohybujúcich sa v týchto priestoroch je potrebné ich regulovať, prípadne úplne odstrániť. Poslanci hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali žiadosť pani Nestešovej a pani Honzovej na vedomie a odpoveď na žiadosť zašle kancelária obecného úradu.

 

K bodu č. 10  – Rozpočtové opatrenia č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Rozpočtové opatrenie č.1/2021

Schválený rozpočet celkom na rok 2020 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 751 018,-€ celkom na sumu 1 713 795,- €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 30 970,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 731 759 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 11 711,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje o 19 259,- €,
 • kapitálový sa znižuje  o 731 759 €,
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie sa týka finančných prostriedkov z dotácií, preto sa neschvaľuje, ale berie na vedomie. 

Úprava rozpočtu z  obce o čiastku 3 756,- na úpravu miestnych komunikácií z dôvodu vyrovnania rozpočtu –sa schvaľuje OZ.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0 zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci rozpočtové opatrenie č. 1/2021 zobrali na vedomie.

Za úpravu rozpočtu  z  obce o čiastku 3 756,- na úpravu miestnych komunikácií z dôvodu vyrovnania rozpočtu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo zvýšenie na strane výdavkov o 3 756,- € na údržbu miestnych komunikácií schválené

Rozpočtové patrenie č.2/2021

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2021 sa uvedená čiastka upravuje vo výdavkových položkách o 62 563,-€ celkom bez vplyvu na celkové príjmy a výdavky v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č.81/9/2018.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 0,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný znižuje i zvyšuje o sumu 62 563,- €,
 • kapitálový sa znižuje  o 0 €,
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie sa týka presunu finančných prostriedkov určených na odstupné zamestnancov ZOS a časti mzdy za mesiac apríl 2021 z prostriedkov zriaďovateľa, ďalších výdavkov už realizovaných podľa priloženého návrhu a  rozdelenia príspevkov jednotlivo občianskym združeniam v obci v zmysle uznesenia 10/1/2021 zo 4.2.2021 a  preto sa neschvaľuje, ale berie na vedomie. 

K predloženému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 poslanci zobrali na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2021 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových položkách o 20 903,- € a zvyšuje vo výdavkových položkách o 20 903,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 20 903,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 0,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  zvyšuje o sumu 20 903,- €,
 • kapitálový sa znižuje  o 0 €,
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie sa týka dotácií  a  preto sa neschvaľuje, ale berie na vedomie. 

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Rozpočtové opatrenia č. 3/2021 zobrali na vedomie.

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021

Schválený rozpočet celkom na rok 2021 predstavuje čiastku 2 464 813,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2021 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových položkách o 33 129,- € a znižuje vo výdavkových položkách o 33 129,-€.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa znižuje o 63 947,- €,
 • kapitálový sa znižuje o 0 €,
 • finančné operácie sa zvyšuje o 30 818,-€

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný  znižuje o sumu 43 129,- €,
 • kapitálový sa zvyšujú   o 10 000,- €
 • finančné operácie bez zmeny

Predkladané rozpočtové opatrenie rozpočtu obce   sa schvaľuje obecným zastupiteľstvom. 

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 schválené.

 

K bodu č. 11 – Záverečný účet obce za rok 2020 stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu.

Záverečný účet obce za rok 2020 vypracovala Zuzana Sedláková. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predložila Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  Kontrolórka obce odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2020 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2020 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2020 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 12 – VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok  Obecnej knižnice

Starosta obce predložil návrh  VZN č. 2/201 Knižničný a výpožičný  poriadok obecnej knižnice v Krakovanoch. Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.  Návrh VZN č. 2/2021 bol poslancom doručený elektronicky. Poslanci k materiálu nemali pripomienky. Starosta obce dal za VZN č.2021 hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch schválený. 

 

K bodu č. 13 – Návrhy investičných akcií

Starosta obce predložil poslancom požiadavku na schválenie investičných akcií, ktoré bude obec realizovať do konca roka 2021. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Marek Fořt.

Do úvahy pripadá viac akcií na ktoré bude potrebné pripraviť podklady na realizáciu a obstarávanie na zhotoviteľa.

Dokončenie chodníka pri ihrisku zámkovou dlažbou bez podbetónovania, rekonštrukcia miestnej komunikácie na Mlynskej ulici – asfaltový povrch, rekonštrukcia chodníka na Strážovskej ulici v časti od rodinného domu p. Krupovej po staré koryto Holešky pri rodinnom dome p. Rajčáka – predpokladaný povrch dlažba podbetónovaná a posledná akcia úprava povrchu komunikácie Veterná k rodinnému domu p. Zelinku – štrková zhutnená úprava. 

Za predložený návrh investičných akcií dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola vyhlásenie výberového konania na rekonštrukciu uvedených úsekov schválené.

Ďalšia dôležitá akcia bola navrhnutá začatie rekonštrukcie toaliet v kultúrnom dome v súlade s existujúcou projektovou dokumentáciou, aby prístavba mohla byť zahrnutá do projektu rekonštrukcie  KD – Zníženie energetickej náročnosti, ktorá by mala byť vyhlásená v priebehu tohto roka. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vyhlásenie výberového konania na rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome Krakovany schválené.

Na doplnenie detského ihriska poslanci navrhli prikúpiť jeden prvok pre väčšie deti. Celá zostava by mela byť do maximálne do výšky 14 000,- eur. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh na kúpu jedného prvku  na detské ihrisko vo výške max.  14000,- eur schválená.

Poslanec Michal Sedlák predložil návrh na kúpu kosačky na kosenie verejných priestranstiev, ihriska v materskej škole aj futbalového štadiónu. Maximálna cena by mala byť 20000,- eur. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola kúpa kosačky za max. cenu 20000,- eur schválená.

 

K bodu č. 14 – Rôzne

Z dôvodu neprítomnosti kontrolórky obce Ing. Eleny Podmakovej zapisovateľka predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2021. Poslanci k predloženému plánu nemali pripomienky, starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sahlasovania:0, nehlsaoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2021 schválený.

Poslanec a zástupca starostu Pavel Klinovský,  na základe požiadaviek obyvateľov obce,  predložil poslancom návrh zriadenie urnového hája na  obecných cintorínoch. Vzhľadom na obmedzené priestory hlavne na cintoríne v Krakovanoch bude potrebné sa touto problematikou zaoberať a tento návrh zaradiť do návrhu rozpočtu na ďalšie rozpočtovacie obdobie.

Poslanec Ing. Michal Sedlák, predseda kultúrnej komisie informoval poslancov o príprave na Folklórne slávnosti ktoré sa konajú 26.-27.6.2021.

 

Interpelácie poslancov

Ing. Peter Seitler požiadal o zabezpečenie stojanov na vrecká a odpadkových košov na psie výkaly po obci,  upozornil na suché konáre orechov pri čističke, ktoré je potrebné orezať.

Mgr. Juraj Filo predložil požiadavku občanov na jednoduché zastrešenie stojanov na bicykel pri Veternej ulici. Na požiadavku odpovedal starosta obce hneď, že realizácia asi nebude možná, nakoľko by prístrešok nevydržal z dôvodu silných vetrov ktoré v danej lokalite fúkajú.

Ing. Slavomír Ťupek navrhol osloviť členov JDS na zabezpečenie priechodu pre chodcov pri základnej škole pred začiatkom vyučovania, kým nebude zrealizovaný navrhovaný semafor. Upozornil na prasknutý strom na detskom ihrisku, aby sa dal skontrolovať.

 

K bodu č. 15 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť  a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 17. júna  2021

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 42/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Upozornenie prokurátora
 5. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo
 6. Žiadosť o odpustenie časti nájmu kaderníctvo Zuzana Tonkovičová
 7. Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára
 8. Žiadosť o oplotenie obecného pozemku
 9. Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch
 10. Rozpočtové opatrenia č.1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021
 11. Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 12. VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice.
 13. Návrhy investičných akcií
 14. Rôzne
 15. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných:8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 43/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja  Filu a Pavla Klinovského

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 44/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 19/3/2021-41/3/2021 zo dňa 8. apríla  2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4Upozornenie prokurátora

Uznesenie č. 45/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Upozornenie prokurátora k previerke zachovávania zákonnosti v postupe obce na úseku určovania pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb. A ukladá obecnému úradu vypracovať a predložiť na schválenie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce do najbližšieho zasadnutie Obecného zastupiteľstvo.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko 4. kolo

Uznesenie č. 46/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

schvaľuje

Predaj pozemku  č.21  p.č 1045/177 ostatná plocha, 1045/178 ostatná plocha,  k.ú. Krakovany o celkovej výmere 602 m2 pre Ondreja Mészároša a manželku Katarínu bytom Bratislava Vranovská 65  za cenu 70,00 €/m2, celkom 42140,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 47/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predaj pozemku  č.20  p.č 1045/175 ostatná plocha, 1045/176  ostatná plocha, k.ú. Krakovany o celkovej výmere 518 m2 pre Tibora Motla a manželku Miroslavu, bytom Slovenský Grob  za cenu 70,00 €/m2, celkom 36260,-  eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o odpustenie časti nájmu za kaderníctvo Zuzana Tonkovičová

Uznesenie č. 48/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

odpustenie nájmu za nebytové priestory kaderníctvo pre nájomníčku Zuzanu Tonkovičovú, Rekreačná 1805/3, Vrbové za obdobie  apríl  2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o zníženie nájmu Piváreň u Notára

Uznesenie č. 49/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odpustenie nájmu vo výške 781,64 eur za rok 2020 pre Piváreň u Notára

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 50/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zníženie nájmu o 50% na mesiace január, február, marec, apríl 2021.        

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o oplotenie obecného pozemku

Uznesenie č. 51/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť pani Jarmili Nestešovej   bytom Šterusy 169 a Ing. Márie  Honzovej, bytom Hollého 508/12, Vrbové na oplotenie obecného pozemku a ukladá kancelárii obecného úradu zaslať odpoveď na danú žiadosť.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch

Uznesenie č. 52/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť  pani Jarmili Nestešovej   bytom Šterusy 169 a Ing. Márie  Honzovej, bytom Hollého 508/12, Vrbové o výrub stromov na cintoríne v Krakovanoch a ukladá kancelárii obecného úradu zaslať odpoveď na danú žiadosť.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 – Rozpočtové oparenia č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021.

Uznesenie č. 53/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

B/ schvaľuje

zvýšenie na strane výdavkov o 3 756,- € na údržbu miestnych komunikácií.

  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

       
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970 1 132 084

 

       
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000        
Finančné operácie        0 11 711 11 711        
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795

 

       

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

       
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795        
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740        
Finančné operácie 16 260   16 260        
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795        

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 54/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

     
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970 1 132 084 1 132 084      
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000      
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711      
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795      

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

     
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795      
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740      
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260      
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795      

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:  8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene  
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987  
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000  
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711  
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698  

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.

zmena

Rozpočet po 3 zmene  
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698  
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740  
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260  
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698  

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 56/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2021 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b), c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2021 1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

Po 2.

zmene

3.zmena Rozpočet po 3.zmene 4. zmena Rozpočet po 4. zmene
Bežné príjmy 1 163 054 -30 970  1 132 084 1 132 084 +20 903 1 152 987 -63 947 1 089 040
Kapitálové prímy 1 301 759 -731 759 570 000 570 000 0 570 000 0 570 000
Finančné operácie        0 11 711 11 711 11 711 0 11 711 +30 818 42 529
Príjmy spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698 -33 129 1 701 569

 

  Rozpočet rok 2021  1. zmena Rozpočet

po 1. zmene

 

Rozpočet

po 2zmene

3.zmena Rozpočet po 3 zmene 4.zmena  Rozpočet po 4. zmene
Bežné výdavky 1 163 054 -19 259 1  143 795 1 143 795 +20 903 1 164 698 -43 129 1 121 569
Kapitálové výdavky 1 285 499 -731 759 553 740 553 740 0 553 740 10 000 563 740
Finančné operácie 16 260   16 260 16 260 0 16 260 0 16 260
Výdavky spolu 2 464 813 -751 018 1 713 795 1 713 795 +20 903 1 734 698 -33 129 1 701 569

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.  11 Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko kontrolóra

Uznesenie č. 57/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Prebytok rozpočtu v sume 73 304,16 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov, prostriedky školskej jedálne a fondu prevádzky, údržby a opráv v sume -14 404,87 EUR  a zvýšený o opravu rozpočtového hospodárenia za minulé roky 11 366,08 €. Spolu prebytok 84 670,24 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 152 056,01  EUR, použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 236 726,25 € použiť na tvorbu rezervného fondu.

 1. Berie na vedomie

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 12 – VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice

Uznesenie č. 58/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 2/2021 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krakovanoch

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 8  (Filo, Fořt, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 13 – Návrhy investičných akcií

Uznesenie č. 59/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na realizáciu investičných  akcií:

Chodník pri ihrisku – dlažba bez betónu

Mlynská ulica – asfalt

Chodník Rajčák, Krupová – dlažba podbetónovaná

Veterná ulica k Zelinkovi

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 60/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome – hrubá stavba, okná, siete v súlade s existujúcou projektovou dokumentáciou.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 61/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na kúpu jedného prvku na detské ihrisko za cenu max. 14000,- eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 62/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vyhlásenie výberového konania na kúpu kosačky z cenu max. 20 000,- eur

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 14 Rôzne

Uznesenie č. 63/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2021.

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 64/4/2021

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Za: 8  (Filo, Klinovský, Radoský,  Rusnáčeková, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek )

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  17. júna 2021

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková