Print Friendly, PDF & Email

OBEC  KRAKOVANY Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02   Krakovany

P O Z V Á N K A

V súlade s § 13,odsek 4,písmeno a/ zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krakovany, ktoré sa uskutoční

dňa 18. novembra  2020 /v stredu/  o 17.30 hod. v Kultúrnom dome.

Program rokovania:

            Obsah materiálu:                                                                           

 

  1. Otvorenie zasadnutia,
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov Staré Konopisko
  5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
  6. Návrh na vyradenie majetku doplnenie
  7. Termíny vykonania inventarizácie majetku obce k 31.12.2020
  8. Rôzne
  9. Záver

 PhDr. František Klinovský, starosta obce

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a prizvaných, aby sa zasadnutia riadne a včas zúčastnili.

V Krakovanoch dňa 11. novembra  2020