OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 9. októbra 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie investičného úveru
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

                                                                                                        

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hostí riaditeľku MŠ Krakovany Andreu Štefankovú a riaditeľku ZŠ Krakovany Mgr. Evu Seitlerovú. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie investičného úveru
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Petra Seitlera.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 49/5/2019-58/5/2019 zo dňa 27. augusta 2019.

Uznesenie č. 49/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 50/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského – podané

Uznesenie č. 51/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 36/4/2019- 48/4/2019 zo dňa 26. júna 2019 – podané

Uznesenie č. 52/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce k 31.6.2019 – podané

Uznesenie č. 53/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23
Kapitálové prí. 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759
Finančné oper.           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 580,85
Kapitálové výd. 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17
Finančné oper. 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02
 • podané

Uznesenie č. 54/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 30 623,98 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • navýšenie rozpočtu na stavbu SAD zastávka + osvetlenie priechodu vo výške 10 000 €,
 • financovanie stavby – Zberný dvor II.etapa (spoluúčasť) vo výške 6 842,12 €,
 • prípravná projektová dokumentácia Konopisko vo výške 8 580 €,
 • časť nákladov na klimatizáciu OCU vo výške 3 351,86 €,
 • prípravná projektová dokumentácia požiarna zbrojnica III. Etapa vo výške 1 850 € – podané

Uznesenie č. 55/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie dlhodobého bankového úveru vo výške 80 000€ na obstaranie dlhodobého majetku.

Bankový úver bude použitý na:

 • dofinancovanie zníženia energetickej náročnosti v MŠ -výmena kotlov a energet. merania vo výške 38 000€,
 • dofinancovanie stavby Zberného dvora – prístupová miestna komunikácia a vybetónovanie spevnených plôch v areáli vo výške 42 000€ – podané

Uznesenie č.  56/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019. Zámena slúži  na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 612 registra C KN vo vlastníctve obce Krakovany a pozemkom p.č. 167 registra C KN vo vlastníctve manželov Mihálikových.  Rodina Miháliková zamieňa časť 1 a 3 o výmere 2m2 a 3m2 (spolu 5m2), ktoré sa odčleňujú z p.č. 167 a pričleňujú k p.č. 612 vo vlastníctve obce Krakovany. Z parcely č. 612 sa odčleňuje časť 2 o výmere 3m2 a pričleňuje s k p.č. 167 vo vlastníctve rodiny Mihálikovej. 

Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je súvislé zarovnania hranice pozemkov – podané

Uznesenie č.  57/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Žiadosť o zámenu pozemkov manželov Machajových, na žiadosť manželov Machajových sa prerokovanie presúva na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva – podané

Uznesenie č. 58/5/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Ing. Peter Seitler  – kedy sa bude kompostovať odpad pri čističke. Odpovedal starosta obce, že odpad sa práve začal odvážať.

Ing. Elena Podmaková navrhla vymeniť autobusovú zastávku pri ihrisku v smere na Vrbové za zastávku, ktorá sa odstránila na Hlavnej ulici.

Ing. Slavomír Ťupek požiadal o oslovenie majiteľov firmy Minerál – aquaservis, s.r.o.  na neustále rušenie nočného kľudu  štekotom psov v ohrade firmy – podané

 

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Schválenie investičného úveru

V piatok 4. októbra sa konalo zasadnutie Majetkovej finančnej a stavebnej komisie na ktorej sa prehodnotili doručené ponuky  na poskytnutie investičného úveru. Obecný úrad poslal výzvy na predloženie ponuky štyrom bankám pôsobiacim na trhu, boli to: Tatra banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Prima banka Slovensko a.s.,  a OTP Banka, a.s. Na výzvu reagovali tri banky. OTP banka a.s. sa nezapojila. Závery komisie predniesol predseda komisie Mgr. Juraj Filo.  Po otvorení a preskúmaní  jednotlivých ponúk komisia vyhodnotila a odporučila ako najvýhodnejšiu ponuku ktorú predložila Prima banka Slovensko.

Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo schválené prijatie investičného úveru na základe predloženej ponuky od Prima banky Slovensko, a.s.

 

K bodu č. 5 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2018/2019 bola poslancom zaslaná elektronicky s pozvánkou. V stručnosti  poslancov so správou oboznámiť riaditeľka materskej školy Andrea Štefanková, ktorá správu vypracovala. Správa je vypracovaná v zmysle:

 – Zákona NR SR č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5

– Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

– Metodického usmernenia MŠ SR č. 10 / 2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9 / 2005 Z. z.

– Koncepcie materskej školy

– Školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov

– Informácií o činnosti poradných orgánoch MŠ

– Vyhodnotenia projektov, podujatí

– Plán spolupráce a aktivít

Poslanci k predloženej správe nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Krakovany, Hrádze 480/9, v školskom roku 2018/2019 schválená.  

  

K bodu č. 6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ Krakovany nebola už na zasadnutí čítaná, poslancom OZ bola doručená s pozvánkou na zasadnutie v elektronickej podobe.  V stručnosti poslancov zo správou oboznámila riaditeľka ZŠ Krakovany Mgr. Eva Seitlerová. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská ulica 318/3, Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2018/2019 schválená bez pripomienok.

 

K bodu č. 7  – Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj

Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov manželov Machajových bola na rokovaní OZ predložená ešte v augustu. Uznesením č. 57/5/2019 žiadosť poslanci zobrali na vedomie a presunuli ju najbližšie rokovanie OZ. 4. októbra bola žiadosť prerokovaná aj na zasadnutí Majetkovej finančnej a stavebnej komisie na ktorej sa zúčastnili aj manželia Machajoví. Záver komisie predložil predseda komisie Mgr. Juraj Filo. Komisia neodporúča zámenu ani odpredaj pozemkov na základe žiadosti manželov Machajových. Starosta obce dal hlasovať za neschválenie zámeny pozemkov na základe žiadosti manželov Machjových. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo neuskutočnenie zámeny pozemkov schválené.

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko

Starosta obce prečítal žiadosť pána Igora Gacku a manželky Nikoly  Gackovej na odkúpenie pozemku p.č. 229/4 o výmere 53 m2, katastrálne územie Krakovany na Južnej ulici pred rodinným domom 414/1, za účelom zhotovenia nového oplotenia.

Aj táto žiadosť bola prerokovaná na  Majetkovej finančnej a stavebnej komisii. Zo záverov komisie vyplynulo, komisia neodporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť odpredaj pozemku p.č. 229/4 o výmere 53m2, k.ú. Krakovany, manželom Gackovým, nakoľko to nepodlieha osobitnému zreteľu. V prípade výstavby nového oplotenia bude potrebné aby pán Gacko podal žiadosť o ohlásenie drobnej stavby a požiadal o súhlas obce s umiestnením oplotenia.  Poslanci s návrhom komisie súhlasili. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci žiadosť  manželov Gackových neschválili. 

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce

Návrh na vyradenie majetku predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková. Na jednotlivých strediskách sa vyraďuje majetok v obstarávacích cenách.

Obecný úrad – 4832,00 eur, Kultúrne stredisko – 932,17 eur, Základná škola –7333,77  eur, Materská škola – 681,92 eur, Školská jedáleň –  1088,61 eur, Zariadenie opatrovateľskej služby – 1274,11 eur,  Požiarna zbrojnica – 442,53 eur.

Návrhy obsahujú okrem predmetov bežného používania aj inventár zastaralý, hlavne elektrospotrebiče. ZOS využíva práčky na pranie viac ako len na bežnej úrovni, opotrebenie je odôvodnené. ZŠ vymenila počítačové stanice pre žiakov v PC učebni.

Hodnota majetku určeného na vyradenie predstavuje v čase jeho obstarania cenu 16585,11 eur.

K predloženému návrhu na vyradenie majetku obce poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo vyradenie majetku obce v obstarávacej cene 16585,11 eur schválené.

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Výkup pozemkov pod pomník Svätej rodiny

Obec reštauruje národné kultúrne pamiatky – stĺpy so sochami svätých. V minulosti dala zreštaurovať sochu Panny Márie Immaculáty, stĺp so súsoším Najsvätejšej trojice v kostolnej záhrade v Krakovanoch a teraz prebieha reštaurovanie súsošia Svätej trojice na Železničnej ulici. Všetky sochy boli reštaurované za pomoci dotácie z Ministerstva kultúry SR. Aj v tomto roku bude výzva na dotáciu. Aby obec mohla podať žiadosť o dotáciu je potrebné aby si  obec vysporiadala vlastnícke vzťahy na pozemkoch pod pamätníkom Svätej rodiny, ktorý sa nachádza  na pri bytovke v Krakovanoch. Pomník je vo vlastníctve obce Krakovany, ale pozemky na ktorých je umiestnený sú vo vlastníctve  pani Denisy Králikovej, Andrey Lindovskej a pána Jarolíma Vaculu. Obec dala vyhotoviť geometrický plán na oddelenie a určenie vlastníckych práv k pozemkom parcela č. 720/16, 720/17, k.ú. Krakovany. Geometrický plán vyhotovila geodetická kancelária Romana Klču. Overený bol na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor Ing. Evou Gonovou 4.12.2017 pod číslom 827/17. Na základe GP  bola vlastníkom zaslaná výzva na vyjadrenie sa k odpredaju. Spoluvlastníčky novovytvorenej parcely 720/17 pani Andrea Lindovská a Denisa Králiková zaslali na obecný úrad vyjadrenie, že odpredajú svoj vlastnícky podiel za 1 euro. Týka sa to parcely č. 720/17 ostatné plochy o výmere 6m2 v podiele ½ a ½ . Pán Jarolím  Vacula poslal vyjadrenie v ktorom sa rozhodol odpredať svoju parcelu číslo 720/16 ostatné plochy o výmere 5m2 za sumu 1,00 euro/m2.  Starosta obce navrhol, aby cena za výkup pozemkov bola jednotná a to 1,00 euro/m2 pre všetkých účastníkov. Za cenu výkup pozemkov dal starosta hlasovať Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola cena za výkup pozemkov pod pomník Svätej rodiny 1,00 eur/m2 schválená.

 

Dodatok k zmluve o dielo

Starosta obce predložil poslancom dodatok  č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.5.2019. 8. októbra bola z Environmentálneho fondu vykonaná kontrola na zbernom dvore. Po ukončení realizácie stavby bude potrebné každý rok po dobu 5 rokov  predkladať monitorovacie správy z projektu. Z toho dôvodu je potrebné uzavrieť dodatok k zmluve aby regionálne technologické centrum zabezpečovalo aj zhotovenie týchto monitorovacích správ. Poslanci k predloženému dodatku č.1 nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol dodatok č. 1 k Zmluve o dielo  zo dňa 13. 5. 2019 schválený.

Kontrolórka obce predložila poslancom vyhodnotenie župného festivalu kultúry za rok 2019.

Župný festival  zhodnotil aj predseda Kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák.

Vyhodnotenie Župného festivalu v roku 2019 poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo  navrhol zverejniť termín na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce do 10.11.2019.

 

K bodu č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 9. októbra  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 59/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie investičného úveru
 5. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ
 6. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
 7. Žiadosť o majetkoprávne usporiadanie pozemkov – Machaj
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko
 9. Návrh na vyradenie majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za:6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 60/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mgr. Juraja Filu  Ing. Petra Seitlera.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 61/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 49/5/2019- 58/5/2019 zo dňa 27. augusta  2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Schválenie investičného úveru

Uznesenie č. 62/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Berie na vedomie

 1. Súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu investičného úveru vo výške 80 000,- eur, za účelom realizácie investičných zámerov obce Krakovany.
 2. Návrh Majetkovej finančnej a stavebnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Krakovanoch na prijatie investičného splátkového úveru od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 80 000,- eur s variabilnou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a., dobou splatnosti 5 rokov, začiatkom splácania november 2019.Účelom prijatia úveru bude financovanie investičných zámerov obce Krakovany.

B/schvaľuje

 1. Podľa príslušných ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení prijatie investičného splátkového úveru vo výške 80 000,- eur na realizáciu investičných zámerov Obce Krakovany poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, so splatnosťou 5 rokov, variabilnou úrokovou sadzbou 0,50 % p.a. a začiatkom splácania v novembri 2019
 2. Zabezpečenie vyššie uvedeného úveru smerovaním podielových daní a finančného toku Obce Krakovany cez svoj bežný účet vedený u veriteľa.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ

Uznesenie č. 63/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2018/2019.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ

Uznesenie č.  64/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy za školský rok 2018/2019.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o majetkoprávne usporiadania pozemkov – Machaj

Uznesenie č.  65/6/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

neschvaľuje

Žiadosť o zámenu pozemkov manželov Machajových na základe záveru Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6   (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6   (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 – Žiadosť o odkúpenie pozemku – Gacko

Uznesenie č. 66/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť o odpredaj pozemku pre manželov Gackových na základe záveru Majetkovej, finančnej a stavebnej komisie. V prípade záujmu stavby oplotenia je potrebné požiadať o povolenie drobnej stavby.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 9 – Návrh na vyradenie majetku obce 

Uznesenie č. 67/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Vyradenie majetku pre jednotlivé strediská:

Obecný úrad – 4832,00 eur,

Kultúrne stredisko – 932,17 eur,

Základná škola –7333,77  eur,

Materská škola – 681,92 eur,

Školská jedáleň –  1088,61 eur,

Zariadenie opatrovateľskej služby – 1274,11 eur, 

Požiarna zbrojnica – 442,53 eur.

Celková hodnota vyradeného majetku v obstarávacej hodnote je 16 585,11 eur

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Uznesenie č. 68/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Výkup pozemkov pod pomníkom Svätej rodiny, pozemok parcela č. 720/16 – ostatná plocha, k.ú. Krakovany  o výmere 5m2 v celosti od Jarolíma Vaculu Veterná ulica 455/57, Krakovany  a pozemok parcela č. 720/17 – ostatná plocha, k.ú. Krakovany o výmere 6m2 v podiele ½ a ½ od Ing.  Andrei Lindovskej Na barine 7, 841 03 Bratislava a  Denisy Králikovej Lermontovova 7, 811 05 Bratislava,  za cenu 1,00 euro/m2. Celková cena za výkup pozemkov bude 11 eur.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 69/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Dodatok č.1  k zmluve o dielo zo dňa 13.5.2019 na vypracovanie monitorovacej správy pre Zberný dvor Krakovany za 1. etapu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 70/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vyhodnotenie župného festivalu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 71/6/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Sedlák,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  9. októbra  2019