Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 27. augusta 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

č. 05/2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                   

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Rôzne
 8. Záver                                                                                                         

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mareka Fořta a Pavla Klinovského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 36/4/2019-48/4/2019 zo dňa 26. júna 2019.

Uznesenie č. 36/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 5. Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Predajňa potravín Stráže
 8. Rôzne
 9. Záver-podané

Uznesenie č. 37/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka-podané

Uznesenie č. 47/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 27/3/2019-35/3/2019 zo dňa 23. mája 2019 – podané

Uznesenie č. 38/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany-podané

Uznesenie č. 39/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prebytok rozpočtu v sume 8 098,54 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený (znížený) o účelovo určené nevyčerpané prostriedky (hlavne dotácie) podľa osobitných predpisov v sume

-104 406,47 EUR €, čím vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -96 307,93 €, ktorý bol v roku 2018 vysporiadaný z prostriedkov rezervného fondu cez finančné operácie.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 30 623,98 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 30 623,98 EUR.

berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 – podané

Uznesenie č. 40/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2018
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe – podané

Uznesenie č. 41/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019 – podané

Uznesenie č.  42/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť o zmenu UP obce Krakovany na p.č. 97 k.ú. Stráže predajňa potravín na základe odporúčania Majetkovej a finančnej   komisie z dôvodu, že ďalšia zmena UP obce Krakovany už nie je možná, nakoľko sa územný plán menil viac krát v priebehu krátkeho obdobia – podané

 

Uznesenie č. 43/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 2019 – podané

Uznesenie č. 44/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zriadenie Výdajne odberných oprávnení č. 11 pre Obec Krakovany – podané

Uznesenie č. 45/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť o zmenu UP na p.č. 89/5 k.ú. Krakovany na účel zmeny nebytovej budovy na rodinný dom – podané

Uznesenie č. 46/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas na rekonštrukciu MK na Školskej ulici k tenisovému kurtu a Mlynskej ulice a poveruje kanceláriu OcÚ zistiť čo najvýhodnejšie podmienky získania materiálu – podané

Uznesenie č. 48/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Michal Sedlák informoval o prípravách na Župný festival
 • Slavomír Ťupek informoval o dobrom ohlase na detský festival. Kosenie, či by nebolo dobré dať kosenie aj niekomu cudziemu. Starosta odpovedal, že riešilo sa to týmto systémom v minulom roku a bolo to veľmi drahé.
 • Peter Seitler sa pýtal, či by nebolo výhodnejšie zbierať plasty do kontajnerov, namiesto vrecového zberu. Na ulici Hoštáky opraviť cestu, ktorá je vo veľmi zlom stave. Odpovedal starosta, že dostal opäť ponuku na frézovaný asfalt z diaľnice, a dalo by sa to urobiť podobným systémom ako na Ulici k Spúšťu. Tiež by sa upravila Školská ulica smerom k tenisovým kurtom a Mlynská ulica – podané 

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Účtovníčka obce Ing. Slávka Kotulová  pripravila poslancom podrobné čerpanie rozpočtu k 30.6.2019, ktorým podala informáciu o skutočnom čerpaní finančných prostriedkov za prvý polrok 2019. Materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. Túto informáciu hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 zobrali na vedomie

 

K bodu č. 5 – Rozpočtové opatrenie č.2/2019

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 vypracovala Ing. Slávka Kotulová v súlade s ods. 2 písmenom a), b), c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

Rozpočtovým opatrením 2/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 302 315,29 € celkom na sumu 2 711 101,02 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 49 691,31€,
 • kapitálový sa zvyšuje o 142 000€,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 110 623,98€.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 48 561,12€,
 • kapitálový zvyšuje o 253 754,17€,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Starosta obce dal hlasovať za návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019. Hlasovaním za: 6, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2019 schválené.

V súvislosti s návrhom rozpočtového opatrenia č. 2/2019 starosta predložil aj návrh na použitie rezervného fondu  vo výške 30 623,98 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • navýšenie rozpočtu na stavbu SAD zastávka + osvetlenie priechodu vo výške 10 000 €,
 • financovanie stavby – Zberný dvor II.etapa (spoluúčasť) vo výške 6 842,12 €,
 • prípravná projektová dokumentácia Konopisko vo výške 8 580 €,
 • časť nákladov na klimatizáciu OCU vo výške 3 351,86 €,
 • prípravná projektová dokumentácia požiarna zbrojnica III. Etapa vo výške 1 850 €.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval bolo použitie rezervného fondu vo výške 30623,98 eur na obstaranie dlhodobého majetku schválené.

Starosta obce ďalej v dôsledku navýšenia výdavkov predložil poslancom návrh na čerpanie dlhodobého bankového úveru vo výške 80 000,- eur na obstaranie dlhodobého majetku. Bankový úver bude použitý na:

 • dofinancovanie zníženia energetickej náročnosti v MŠ -výmena kotlov a energet. merania vo výške 38 000€,
 • dofinancovanie stavby Zberného dvora – prístupová miestna komunikácia a vybetónovanie spevnených plôch v areáli vo výške 42 000€.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci schválili čerpanie dlhodobého bankového úveru na obstaranie dlhodobého majetku vo výške 80 000,- eur.

  

K bodu č. 6 – Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.

Starosta obce predložil poslancom žiadosť PaedDr. Vladimír Mihálika a Mgr. Heleny Mihálikovej na zámenu pozemkov, vytvorených podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019.  Zámena slúži  na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 612 registra C KN vo vlastníctve obce Krakovany a pozemkom p.č. 167 registra C KN vo vlastníctve manželov Mihálikových.  Rodina Miháliková zamieňa časť 1 a 3 o výmere 2m2 a 3m2 (spolu 5m2), ktoré sa odčleňujú z p.č. 167 a pričleňujú k p.č. 612 vo vlastníctve obce Krakovany. Z parcely č. 612 sa odčleňuje časť 2 o výmere 3m2 a pričleňuje s k p.č. 167 vo vlastníctve rodiny Mihálikovej. 

Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je súvislé zarovnania hranice pozemkov.   Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  poslanci zámenu pozemkov schválili.

 

K bodu č. 7  – Rôzne

Starosta obce prečítal žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie – zámenu pozemkov, ktorú podali manželia Pavol Machaj a Ing. Zuzana Machajová, bytom Južná ulica 423/19, Krakovany. Po kúpe pozemku p.č.1014/67  a jeho následnom zameraní zistili, že v zadnej časti pozemku je zakopaný elektrický kábel. V snahe usporiadania pozemku navrhli obci zámenu pozemkov. Na základe tejto žiadosti informoval starosta obce, že bol na okresnom úrade, odbor katastra a následne zistil, že zostávajúci pozemok za p.č. 1014/67 je na obec Krakovany zapísaný omylom a mal by patriť pánovi Ervínovi Sedlákovi   ako aj pozemok, ktorý manželia Machajoví odkúpili. Na základe zisteného starosta spísal zápisnicu o oprave chyby v katastrálnom operáte. Manželia Machajoví požiadali starostu obce, aby sa ich žiadosť prerokovávala až na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, nakoľko sa na to dnešné nemohli dostaviť. Poslanci požiadavku akceptovali. Predloženú žiadosť hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie, s tým, že   k žiadosti sa vrátia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva

Starosta obce informoval poslancov o ďalšom postupe akcie Staré Konopisko. Navrhol aby sa stretla Majetková, finančná a stavebná komisia na ktorej by boli pozvaní aj potenciálni zhotovitelia inžinierskych sieti a predložili svoje návrhy.

 

Interpelácie

Ing. Peter Seitler  – kedy sa bude kompostovať odpad pri čističke. Odpovedal starosta obce, že odpad sa práve začal odvážať.

Ing. Elena Podmaková navrhla vymeniť autobusovú zastávku pri ihrisku v smere na Vrbové za zastávku, ktorá sa odstránila na Hlavnej ulici.

Ing. Slavomír Ťupek požiadal o oslovenie majiteľov firmy Minerál – aquaservis, s.r.o.  na neustále rušenie nočného kľudu  štekotom psov v ohrade firmy.

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 27. augusta  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 49/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019
 5. Rozpočtové opatrenie č.2/2019
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5  (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Ťupek)

Za: 5  (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 50/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Mareka Fořta a Pavla Klinovského.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5  (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 51/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 36/4/2019- 48/4/2019 zo dňa 26. júna 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Čerpanie rozpočtu k 31.6.2019

Uznesenie č. 52/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu obce k 31.6.2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.5 – Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Uznesenie č. 53/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92 +49 691,31 1 127 998,23
Kapitálové prí. 1 101 759 +38 000 1 139 759 +142 000 1 281 759
Finančné oper.           58 882 +131 837,81 190 719,81 +110 623,98 301 343,79
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2.Zmena

 

Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73 +48 561,12 1 062 580,85
Kapitálové výd. 1 195 059 +199 699 1 394 758 +253 754,17 1 648 512,17
Finančné oper. 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73 302 315,29 2 711 101,02

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 54/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 30 623,98 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • navýšenie rozpočtu na stavbu SAD zastávka + osvetlenie priechodu vo výške 10 000 €,
 • financovanie stavby – Zberný dvor II.etapa (spoluúčasť) vo výške 6 842,12 €,
 • prípravná projektová dokumentácia Konopisko vo výške 8 580 €,
 • časť nákladov na klimatizáciu OcÚ vo výške 3 351,86 €,
 • prípravná projektová dokumentácia požiarna zbrojnica III. Etapa vo výške 1 850 €.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 55/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

čerpanie dlhodobého bankového úveru vo výške 80 000€ na obstaranie dlhodobého majetku.

Bankový úver bude použitý na:

 • dofinancovanie zníženia energetickej náročnosti v MŠ -výmena kotlov a energet. merania vo výške 38 000€,
 • dofinancovanie stavby Zberného dvora – prístupová miestna komunikácia a vybetónovanie spevnených plôch v areáli vo výške 42 000€.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková

Uznesenie č.  56/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019. Zámena slúži  na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 612 registra C KN vo vlastníctve obce Krakovany a pozemkom p.č. 167 registra C KN vo vlastníctve manželov Mihálikových.  Rodina Miháliková zamieňa časť 1 a 3 o výmere 2m2 a 3m2 (spolu 5m2), ktoré sa odčleňujú z p.č. 167 a pričleňujú k p.č. 612 vo vlastníctve obce Krakovany. Z parcely č. 612 sa odčleňuje časť 2 o výmere 3m2 a pričleňuje s k p.č. 167 vo vlastníctve rodiny Mihálikovej. 

Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je súvislé zarovnania hranice pozemkov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

Uznesenie č.  57/5/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Žiadosť o zámenu pozemkov manželov Machajových, na žiadosť manželov Machajových sa prerokovanie presúva na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 58/5/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Seitler, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

V Krakovanoch  27. augusta  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková