Print Friendly, PDF & Email

 OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 26. júna  2019  v zasadačke OcÚ Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 5. Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Predajňa potravín Stráže
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 5. Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Predajňa potravín Stráže
 8. Rôzne
 9. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka. Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 27/3/2019-35/3/2019 zo dňa 23. mája 2019.

Uznesenie č. 27/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver-podané

Uznesenie č. 28/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera – podané

Uznesenie č. 29/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 13/2/2019-26/2/2019 zo dňa 28. marca 2019  – podané

Uznesenie č. 30/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie dotácie Hobby stretnutí za rok 2018 – podané

Uznesenie č. 31/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o ukončenie nájmu obecného bytu č. 2 Lucie Žákovej – podané

Uznesenie č. 32/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici s konštatovaním, že urobí sa len najnutnejšia údržba chodníka spevnením a zasypaním sutinou. – podané

Uznesenie č.  33/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Krakovany.

Obecné zastupiteľstvo sa opätovne bude touto žiadosťou zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v júni. – podané

Uznesenie č. 34/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu – podané

Uznesenie č. 35/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Podanie žiadosti na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 3. etapa – zateplenie budovy a  spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov – podané

Uznesenie č. 36/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov – podané

Poslanci kontrolu uznesení hlasovaním za: 5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Starosta obce predložil návrh VZN č. 1/2019 . Týmto VZN sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. V návrhu VZN bola na výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  10,- eur a výška príspevku v školskom klube 5,- eur. výška príspevkov bola navýšená o 1,- euro. Starosta obce urobil krátky prieskum výšky príspevkov v okolitých obciach a vzhľadom k tomu že v našich zariadeniach nebola výška príspevku menená od roku 2012 navrhol  príspevok za pobyt v materskej škole na 12,- eur a v školskom klube pri základnej škole na 7,- eur. Poslanci s návrhom  starostu na výšku príspevkov v materskej a základnej škole  súhlasili.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni je stanovená podľa finančného pásma, ktoré určuje náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásma stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Žiadne ďalšie pripomienky a návrhy k VZN č.1/2019 poslanci nepredložili. Starosta obce dal za pozmenený návrh VZN č.1/2019 hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo  VZN č.1/2019 schválené.

 

K bodu č. 5 – Záverečný účet a  výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2018. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2018. Zapisovateľka prečítala Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018 v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2018 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2018 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2018 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2018 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018 poslanci zobrali na vedomie.

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2018 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.

Starosta obce predložil poslancom žiadosť PaedDr. Vladimír Mihálika a Mgr. Heleny Mihálikovej na zámenu pozemkov, vytvorených podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019.  Zámena slúži  na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 612 registra C KN vo vlastníctve obce Krakovany a pozemkom p.č. 167 registra C KN vo vlastníctve manželov Mihálikových.  Rodina Miháliková zamieňa časť 1 a 3 o výmere 2m2 a 3m2 (spolu 5m2), ktoré sa odčleňujú z p.č. 167 a pričleňujú k p.č. 612 vo vlastníctve obce Krakovany. Z parcely č. 612 sa odčleňuje časť 2 o výmere 3m2 a pričleňuje s k p.č. 167 vo vlastníctve rodiny Mihálikovej. 

Postupovať sa bude podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prevod vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa. Zdôvodnenie osobitého zreteľa je súvislé zarovnania hranice pozemkov.  Vzhľadom k tomu, že na schválenie prevodu majetku z dôvodu osobitého zreteľa je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, poslanci  hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0,  túto žiadosť zobrali na vedomie a vrátia sa k nej na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.   

 

K bodu č. 7  – Predajňa potravín Stráže.

Na zasadnutie  OZ  23.5.2019 bola predložená žiadosť  spoločnosti NEW LIVING o zaradenie pozemku registra C  p.č. 97 k.ú. Stráže  do zmien a doplnkov územného plánu obce Krakovany. Spoločnosť plánuje z bývalú predajňu potravín COOP Jednota, ktorej sa stali vlastníkmi,  prerobiť na rodinný dom. Na tomto zasadnutí sa poslanci dohodli, že zvolajú zasadnutie Majetkovej, stavebnej a finančnej  komisie a určia ďalší postup na najbližšom zasadnutí. Spoločnosť s prestavbou začala ešte pred vydaním stanoviska stavebného úradu.   Zo záverov komisie vyplynulo, že nesúhlasia so zmenou  zaradenia objektu na prestavbu rodinného domu zmenou územného plánu obce Krakovany, nakoľko zhotoviteľ UP už nemôže ďalšiu zmenu urobiť z dôvodu viacnásobnej zmeny UP obce Krakovany. V druhom bode komisia riešila možnosť odkúpenia objektu pre obecné účely. Spoločnosť ponúkla tento objekt za cenu, za ktorú ju ona odkúpila od pána Svetlíka. Aj tu komisia vyslovila záporné stanovisko z dôvodu, že budova bola postavená občanmi obce v akcii „Z“ za bývalého režimu a nešťastnou náhodou sa dostala do vlastníctva spoločnosti COOP Jednota SD a už len z princípu s odkúpením nesúhlasí. Na druhej strane obec teraz nemá na odkúpenie finančné prostriedky.   Po dlhej rozprave dal starosta obce hlasovať za neschválenie žiadosti na zmenu UP pre parcelu registra C p.č. 97 , k.ú. Stráže na základe záverov zo Majetkovej, stavebnej a finančnej  komisie. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa:0, nehlasoval:0, bolo návrh starostu prijatý.

 

K bodu č. 8 – Rôzne

-Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. Tento plán kontrolórka  predkladá v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V znení neskorších predpisov. K preloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 2. polrok 2019 schválený.

-Zapisovateľka Ing. Emília Knošková predložila poslancom požiadavku na schválenie Výdajne odberných oprávnení. Rozhodnutím č. 38-10/04 Krajský úrad v Trnave zriadil pre obec Krakovany „Výdajňu odberných oprávnení – číslo 11“ v súlade s § 17  ods.) zákona NR SR č. 414/2002 Z.z.  Na základe  tohto rozhodnutia je potrebné aby výdajňu schválilo aj obecné zastupiteľstvo. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola Výdajňa odberných oprávnení č. 11 pre obec Krakovany schválená.

-Zapisovateľka prečítala Žiadosť o zmenu UP obce Krakovany podal pán Bernard Svetlík.  V ktorej žiada o zmenu zaradenia časti stavby z nebytových priestorov na bytové priestory. Tu poslanci navrhli postupovať ako v predchádzajúcom prípade predloženú zmenu UP neschváliť.  Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: obecné zastupiteľstvo  Žiadosť o zmenu UP na p.č. 89/5 k.ú. Krakovany na účel zmeny nebytovej budovy na rodinný dom neschválilo.

-Mgr. Juraj Filo – dofinancovanie FKK požiadal o zrušenie uznesenia, kde sa schválilo  prepis energií na obec Krakovany a schváliť mimoriadne navýšenie dotácie. Starosta obce navrhol, aby sa stretli s účtovníčkou a spoločne našli vyhovujúce riešenie. 

 

Interpelácie

 • Michal Sedlák informoval o prípravách na Župný festival
 • Slavomír Ťupek informoval o dobrom ohlase na detský festival. Kosenie, či by nebolo dobré dať kosenie aj niekomu cudziemu. Starosta odpovedal, že riešilo sa to týmto systémom v minulom roku a bolo to veľmi drahé.
 • Peter Seitler sa pýtal, či by nebolo výhodnejšie zbierať plasty do kontajnerov, namiesto vrecového zberu. Na ulici Hoštáky opraviť cestu, ktorá je vo veľmi zlom stave. Odpovedal starosta, že dostal opäť ponuku na frézovaný asfalt z diaľnice, a dalo by sa to urobiť podobným systémom ako na Ulici k Spúšťu. Tiež by sa upravila Školská ulica smerom k tenisovým kurtom a Mlynská ulica.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.  

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 26. júna  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 36/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
 5. Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu.
 6. Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková.
 7. Predajňa potravín Stráže
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 37/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing. Slavomíra Ťupeka

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 47/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 27/3/2019-35/3/2019 zo dňa 23. mája 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 – Návrh VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Uznesenie č. 38/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Záverečný účet a výročná správa Obce Krakovany za rok 2018, stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu

Uznesenie č. 39/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prebytok rozpočtu v sume 8 098,54 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený (znížený) o účelovo určené nevyčerpané prostriedky (hlavne dotácie) podľa osobitných predpisov v sume

-104 406,47 EUR €, čím vznikol schodok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške -96 307,93 €, ktorý bol v roku 2018 vysporiadaný z prostriedkov rezervného fondu cez finančné operácie.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 30 623,98 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 30 623,98 EUR.

berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Za: 5 (Filo, Klinovský, Seitler,  Sedlák, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 40/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2018
 1. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o zámenu pozemkov – PaedDr. Vladimír Mihálik a Mgr. Helena Miháliková

Uznesenie č. 41/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zámenu pozemkov podľa geometrického plánu č. 176/2019, ktorý vyhotovila geodetická kancelária  Romana Klču Vrbové,  Ing. Veronika Vaňová 29.5.2019 a overila Ing. Eva Gonová na Okresnom úrade Piešťany, katastrálny odbor dňa 6.6.2019 pod číslom 395/2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Klinovský, Sedlák,  Seitler,  Ťupek)

za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Predajňa potravín Stráže

Uznesenie č.  42/4/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Neschvaľuje

Žiadosť o zmenu UP obce Krakovany na p.č. 97 k.ú. Stráže predajňa potravín na základe odporúčania Majetkovej a finančnej   komisie z dôvodu, že ďalšia zmena UP obce Krakovany už nie je možná, nakoľko sa územný plán menil viac krát v priebehu krátkeho obdobia.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Rôzne

Uznesenie č. 43/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 44/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zriadenie Výdajne odberných oprávnení č. 11 pre Obec Krakovany

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 45/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť o zmenu UP na p.č. 89/5 k.ú. Krakovany na účel zmeny nebytovej budovy na rodinný dom

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 46/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas na rekonštrukciu MK na Školskej ulici k tenisovému kurtu a Mlynskej ulice a poveruje kanceláriu OcÚ zistiť čo najvýhodnejšie podmienky získania materiálu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 5 (Filo,  Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 48/4/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných:5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 5 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  26. júna  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková