Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 23. mája  2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:.6.., proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Pavel Klinovský a Ing. Peter Seitler. Poslanci tento návrh hlasovaním za:.4,  proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Klinovský, Seitler), nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 13/2/2019-26/2/2019 zo dňa 28. marca 2019.

Uznesenie č. 13/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver – podané

Uznesenie č. 14/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Mihal Sedlák, Tibor Šurín- podané

Uznesenie č. 15/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019 – podané

Uznesenie č. 16/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie novovytvorenej  p.č. 293/15 podľa geometrického plánu č. 357/18, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Katastrálnom úrade Piešťany dňa 11.6.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

S konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku p.č. 293/15 pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú neschválilo – podané

Uznesenie č. 17/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred  rodinným domom č. 129/52, Dolná ulica Krakovany pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú, Dolná ulica 406/4, Krakovany-podané

Uznesenie č. 18/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23 +3 442,36 1 009 693,59    
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50 +93 879,73 272 820,23    
Finančné operácie 0 0 169 171,89 0 169 171,89    
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12 +3 442,36 977 051,48    
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50 +93 879,73 474 634,23    
Finančné operácie 0 0 0 0 0    
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

-podané

Uznesenie č. 19/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Príjmy

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 913 349,00 1 009 693,59 1 004 996,28 4 697,31 100
Kapitálový rozpočet 150 000,00 272 820,23    273 177,23 -357,00 100
Finančné operácie 0,00 169 171,89 126 931,91 42 239,98 75
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 405 105,42 46 580,29 97

 

Výdaje

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 869 349,00 977 051,48 957 099,83 19 951,65 98
Kapitálový rozpočet 194 000,00 474 634,23    312 975,14 161 659,09 66
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 270 074,97 181 610,74 87

-podané

Uznesenie č.  20/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92
Kapitálové príjmy 1 101 759 +38 000 1 139 759
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2         408 785,73

-Podané

Uznesenie č. 21/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO vo výške 20 770,– €
 • spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€ – podané

Uznesenie č. 22/2/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie s  Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5%: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39- podané

Uznesenie č. 23/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis energií na futbalovom štadióne Krakovany  na obec Krakovany – trvá

Uznesenie č. 24/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbu IBV Staré Konopisko  – Krakovany s Petrom Bobekom – dozorná a realizačná činnosť, Dolné Dubové 76 – podané

Uznesenie č. 25/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov na Veternej ulici , konečný súhlas bude schvaľovaný po predložení geometrického plánu – podané

Uznesenie č. 26/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Mgr. Juraj Filo – navrhol vyzvať majiteľa budovy starého kina na údržbu budovy, nakoľko je v havarijnom stave a ohrozuje okoloidúcich občanov.

Ing. Slavomír Ťupek – upozornil na nefunkčný merač rýchlosti pri ZŠ, bude potrebné vymeniť batériu.

Kedy bude dokončený zberný dvor. Odpovedal starosta obce, že obec dostala dotáciu na druhú etapu, zberný dvor bude uvedený do prevádzky po ukončení druhej etapy výstavby. Na Školskej ulici je poprepádaný nový chodník.

Kedy sa začne s rekonštrukciou kultúrneho domu – odpovedal starosta, že prebieha kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Ing. Peter Seitler – požiadal o opravu cesty na ulici Hoštáky, hlasne pri napojení uličky od kultúrneho domu.

Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal v akom štádiu riešenia  je cyklochodník Piešťany – Vrbové.  Odpovedal starosta, že je to na dobrej ceste. V súčasnosti železnice vyzvali obce a samosprávne kraje, či majú záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na dlhodobo nevyužívaných železničných tratiach. Po tomto prieskume , ak nebude záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy, bude možné využívať železničnú trať aj na iné účely. 

Ing. Michal Sedlá informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá zasadala 27. marca 2019.  Stavanie mája  bude 1. mája, máj postavia hasiči hudobný produkciu zabezpečí  Borovienka, Oslava  Deň matiek po dohode   s Marekom Urbanom  bude na terase Pivárne u Notára 19. mája o 15,00 hod.  Nakoniec bol dohodnutý aj piatkový program na Župný festival. Predkapela 19,00 Madratz Vrbové, 20,30 Itcho Pčelár, 22,00-24,00 Slniečko. Navrhované vstupné na piatkový program 6€, v predpredaji 4€, vstupné na sobotu a nedeľu jednodňové vstupné 4€, Dvojdňové 6€ a trojdňové vstupné 10 € – podané

Poslanci kontorlu uznesení hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 Vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018. k predloženému vyúčtovaniu poslanci nemali žiadne pripomienky. Požiadali kontrolórku, aby v stručnosti zhodnotila aj ostatné akcie konané v KD.

Vyúčtovanie Hobby stretnutí poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 –Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu – Lucia Žáková

Nájomníčka obecného bytu č. 2 na obecnom úrade podala písomnú žiadosť o výpoveď z nájmu podľa zmluvných podmienok k 1.5.2019 s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá uplynie  31.7.2019. 

Starosta obce navrhol, aby sa uvoľnený byt  poskytol na bývanie pracovníkom, ktorých zabezpečí pracovná agentúra. V letných mesiacoch nie je možné zabezpečiť údržbu obce len dvoma pracovníkmi a dodávateľsky je finančne nákladné.   Na túto možnosť sa už informoval aj na úrade práce.  S predloženým návrhom poslanci súhlasili. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie žiadosť o ukončenie nájmu Lucie Žákovej.

 

K bodu č. 6 – Žiadosť o dobudovanie komunikácia Veterná ulica

Starosta obce prečítal žiadosť obyvateľov a užívateľov cestnej komunikácie v lokalite B1 Krakovany – Stráže, Veterná ulica.

S touto žiadosťou bola oboznámená aj Majetková, finančná a stavebná komisia. Po preverení územného plánu bolo zistené, že uvádzaná komunikácia je v UP obce Krakovany zapísané v návrhu, nie ako existujúca. Na katastri je jedna časť vedená ako pozemok na ktorom je inžinierska stavba a ďalšie časti sú vedené  ako ostatné plochy. V skutočnosti je to chodník, ktorý spájal obce Trebatice a Krakovany o šírke zhruba 3,5 m z oboch strán sú tie parcely ktoré sú  vedené ako ostatné plochy. Obec ani nemôže uvedenú komunikáciu upravovať, pokiaľ sa nezmení klasifikácia parciel.  Majitelia pozemkov pred začatím výstavby vedeli, že idú stavať mimo zastavaného územia a na základe ich žiadosti bolo územie zahrnuté do zmien územného plánu, aby sa im vyšlo v ústrety a mohli začať s výstavbou rodinných domov. V súčasnej dobe nie sú na  úpravu tejto časti chodníka vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Na  realizáciu je v prvom rade potrená projektová dokumentácia a následná realizácia, ktorá v  blízkej  budúcnosti  nie je v pláne. Urobí sa len najnutnejšia údržba chodníka spevnením a zasypaním sutinou. Poslanci hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici na vedomie.

 

K bodu č. 7  Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany

Spoločnosť NEW LIVING, s.r.o. so sídlom Trebatice, Severná ulica 431/40 požiadali o zaradenie pozemku p.č. 97, o výmere 296 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Stráže do najbližších zmien a doplnkov územného plánu ako plochu pre výstavbu rodinných domov. Na tejto parcele v súčasnosti stojí budova bývalej predajne potravín. Vlastníkom  budovy bolo SD COOP Jednota Trnava. Bernard Svetlík budovu odkúpil, ale vzápätí ju predal  realitnej spoločnosti NEW LIVING, ktorá budovu kúpila za účelom prestavby na rodinný dom. Obec Krakovany nesúhlasí s prestavbou predajne na rodinný dom, nakoľko budova bola vybudovaná v akcii Z obcou.   Celú situáciu prišiel poslancom vysvetliť majiteľ realitnej spoločnosti pán Lukáš Macháč. Vzhľadom na závažnosť problému sa  poslanci dohodli, že rozhodnutie k podanej žiadosti odložia na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorú sa bude konať 26.6.2019. Hlasovaním za:6, proti , zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali žiadosť spoločnosti NEW LIVING, s.r.o. na vedomie.

 

K bodu č. 8 Rôzne

– Starosta obce sa poďakoval poslancovi Marekovi Fořtovi za podporu žiadosti, ktoré obec

podávala na Trnavský samosprávny kraj . Všetky tri žiadosti boli schválené. DHZ Krakovany dostalo 800,- eur, na akciu Otvorenie neba na Vinohradoch obec dostala 600,- eur a JDS dostala 500,- eur.

– Starosta obce informoval poslancov o možnosti podať žiadosť na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 3. etapa – zateplenie budovy. Ako povinná príloha k podaniu žiadosti je aj doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov. Túto spoluúčasť je potrebné schváliť. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola spoluúčasť vo výške 5%  z celkových nákladov  projektu zateplenie hasičskej zbrojnice schválená.

Starosta obce požiadal zástupcov FK Krakovany o zabezpečenie separovania odpadu na futbalovom ihrisku. Od výšky vyseparovaného odpadu bude teraz závisieť cena za uskladnenie odpadu na skládke. V tomto roku bola určená výška separovaného odpadu na 40% z celkového množstva odpadu. Obec získala len 31% a toho dôvodu sa zvýšila cena za uskladnenie komunálneho odpadu na skládku o jedno euro. V budúcom roku sa predpokladá výška separovaného odpadu až 50%. 

 

Interpelácie

Marek Fořt –  na Novej ulici pred Mariánom Klinovským sa na ceste vytvorila diera, či sa nachádza na obci ešte frézovaný asfalt, opravili by si to aj svojpomocne. V akom štádiu je projekt Staré Konopisko – odpovedal starosta, že je ukončené územné konanie aj vyvlastňovanie pozemkov. Sú dve možnosti na zváženie, buď sa to celé predá developerskej firme, ktorá to všetko vybuduje a obec budem mať hotové peniaze, alebo sa pôjde po častiach. Ozvali sa dvaja záujemci Royaldom a nejaká firma z východu. Je potrebné aby zasadla komisia a dohodla ako  sa bude pokračovať. Ak sa bude pozývať niekto na Otvorenie neba na Vinohradach, treba pozvať pána župana Jozefa Viskupiča a pani Drábikovu.

Peter Seitler – riaditeľka školy upozornila pri zbere odpadkov okolo železnice za firmou pána Holbíka vzniká skládka koreňov, suchých konárov, stromčekov.  Obyvatelia Školskej ulice by chceli upraviť verejné priestranstvo a vysadiť lúčne kvety v priestore od domu pána Filusa  až po Veternú ulicu.  Nebolo by to náročné na údržbu. Kosenie by bolo možno 2x ročne. 

Slavomír Ťupek – v ako štádiu je pasport dopravného značenia, či boli zapracované aj pripomienky. Odpovedal starosta, že projekt je schválení na dopravnom inšpektoráte na schvaľovaní. Pri futbalovom ihrisku je značka daj prednosť v jazde, ktorá bola odstránená zrejme pri oprave oplotenia a do dnešného dňa nebola osadená, stále je na trávniku pri autobusovej zastávke.  Pri kultúrnom dome, ako sa vychádza zo Sadovej ulice na Hrádze je potrebné orezať kríky, ktoré bránia vo výhľade pri výjazde na cestu.

Pavel Klinovský – Lukáš Daňek sa sťažoval, že v nočných hodinách chodia na čističku nákladné autá a vyvážajú fekálie.

Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci interpelácie zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 9 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 23. mája  2019

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 27/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Vyúčtovanie Hobby stretnutí 2018
 5. Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu
 6. Žiadosť o dobudovanie komunikácie
 7. Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 28/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Petra Seitlera

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 4 (Filo, Fořt,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Klinovský, Seitler)

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 29/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 13/2/2019-26/2/2019 zo dňa 28. marca 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č.4 Vyúčtovanie Hobby stretnutí za rok 2018

Uznesenie č. 30/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Vyúčtovanie dotácie Hobby stretnutí za rok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Žiadosť o výpoveď z obecného nájomného bytu – Lucia Žáková

Uznesenie č. 31/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o ukončenie nájmu obecného bytu č. 2 Lucie Žákovej

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,   Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici

Uznesenie č. 32/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o dobudovanie komunikácie na Veternej ulici s konštatovaním, že urobí sa len najnutnejšia údržba chodníka spevnením a zasypaním sutinou.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov UP obce Krakovany

Uznesenie č.  33/3/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Žiadosť o zaradenie pozemkov do zmien a doplnkov územného plánu obce Krakovany.

Obecné zastupiteľstvo sa opätovne bude touto žiadosťou zaoberať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva v júni.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Rôzne

Uznesenie č. 34/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informácie starostu

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,   Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 35/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Podanie žiadosti na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 3. etapa – zateplenie budovy a  spolufinancovania vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 36/3/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  23. mája 2019

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková