Print Friendly, PDF & Email

 OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. marca 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

                                                                                                       

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

K predloženému  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Michala Sedláka a Tibora Šurína. Poslanci tento návrh hlasovaním za:7,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019.

Uznesenie č. 1/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver-podané

Uznesenie č. 2/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka  Fořta – podané

Uznesenie č. 3/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 73/9/2018 -83/9/2018 zo dňa 11. decembra 2018 – podané

Uznesenie č. 4/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 293/15, k.ú. Krakovany  o výmere 29 m2, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená z obecnej parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na návrh predsedu finančnej komisie Mgr. Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného – trvá

Uznesenie č. 5/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2019 – podané

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2018 – podané

Uznesenie č. 6/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 28.2.2022 – podané

Uznesenie č.  7/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou STAVMIX s.r.o. M.R.Štefánika 196/19, Vrbové,  na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko- Krakovany“ – podané

Uznesenie č. 8/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve  – Projektový manažment so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec-Piešťany do 31.12.2022 – podané

Uznesenie č. 9/1/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie MŠ vo výšky 40 000 €, na dodržanie merateľných  ukazovateľov NFP 310040A169 „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“ – podané

Uznesenie č. 10/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia – podané

Uznesenie č. 11/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informáciu, že po odovzdaní kultúrneho domu ako staveniska sa v kultúrnom dome v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia – podané

Uznesenie č. 12/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 • Slavomír Ťupek navrhol, aby sa na informačných kanáloch obce zverejnila rekonštrukcia kultúrneho domu a z toho dôvodu sa v kultúrnom dome nebudú organizovať žiadne akcie.
 • Marek Fořt sa pýtal, kedy bola podávaná žiadosť na rekonštrukciu autobusových zastávok na VUC, aby sa mohol na to informovať priamo v Trnave.

Požiadal pána Ťupeka, aby bližšie informoval poslancov o výzve, ktorú poslancom preposielal emailom.

 • Slavomír Ťupek informoval poslancov o výzve, ktorú vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Do výzvy sa môžu zapojiť Občianske združenia alebo fyzické osoby. O prostriedky na projekt nemôže žiadať obec. Je to novinka. Na piešťanský okres bolo vyčlenených 28 000,- eur. Projekt posudzuje komisia, a keď ho komisia schváli predkladateľ si tento projekt musí aj verejne obhájiť. Potom sa za obhájené projekty verejne hlasuje. Každý kto sa do hlasovania zapojí musí hlasovať za tri projekty. Hlasovanie sa robí cez webovú stránku. Chce využiť túto šancu a podať projekt na zakúpenie nového kolotoča na detské ihrisko.

Pri spracovaní vývozného kalendára, zistil, že sú veľké odstupy medzi jednotlivými vývozmi separovaného odpad, hlavne plastov. Reagoval starosta obce, že harmonogram vývozu určuje vývozca Marius Pedersen a obec to nedokáže ovplyvniť – podané

 

K bodu č.4 Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák, Denisa Hornáková

Starosta obce prečítal žiadosť Štefana Hornáka a Denise Hornákovej o dodatočnom povolení umiestnenia žumpy na obecnom pozemku. Už pri kontrole uznesení sa spomenulo stanovisko finančnej komisie, ktoré bolo odoslané rodine Hornákovej na doplnenie predchádzajúcej žiadosti o odkúpenie časti obecného pozemku.  Na základe obhliadky a berúc do úvahy všetky dostupné informácie  Majetková, finančná a stavebná komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Krakovanoch na svojom zasadnutí dňa 22.2.2019 konsenzom požiadala  doplniť žiadosť k odkúpeniu pozemku. Vyzvala manželov Hornákových o doručenie písomných dokumentov, ktoré budú preukazovať dôvod podania žiadosti (písomne potvrdenie banky o ich podmienke poskytnutia úveru vzťahujúcej sa k umiestneniu merača el. energie, prípadne iný dokument preukazujúci dôvod podania žiadosti). V žiadosti o dodatočné povolenie na umiestnenie žumpy, ktorá bola na obecný úrad doručená 19. marca uviedli, že banka požadované potvrdenie nevydáva. Predseda komisie oboznámil aj ostatných poslancov s priebehom  obhliadky. Starosta obce dal hlasovať najskôr za žiadosť o odkúpenie parcely č. 293/15, kú. Krakovany. Hlasovaním za:0, proti:7, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bolo konštatované, že žiadosť o odpredaj časti  obecného pozemku nebola schválená.

Následne starosta požiadal poslancov, aby hlasovali za dodatočné povolenie umiestnenia žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hasovania:0, nehlasoval:0, bolo umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred domom č. 129/52 Dolná ulica  Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5 –Rozpočtové opatrenie č.5/2018

Ing. Slávka Kotulová vypracovala a predložila poslancom v súlade s ods. 2 písmenom a), b) a c) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov.

Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 245 128,39 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 308 477,39 €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 zostáva celková čiastka rozpočtu 1 308 477,39 €  nezmenená v príjmových aj výdavkových položkách.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 45 886,23 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 354 363,62 €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 97 322,09 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 454 685,71 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 3442,36 €
 • kapitálový – zvyšuje o 93 879,73 €,
 • finančné operácie – bez zmeny.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 3 442,36 €
 • kapitálový – zvyšuje o 93 879,73 €,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Poslanci hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 rozpočtové opatrenie č.5/2018 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 –Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2018 vypracovala Ing. Slávka Kotulová. Poslanci informačnú správu hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 7  Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 a použitie rezervného fondu

Ing. Slávka Kotulová vypracovala a predložila v súlade s ods. 2 písmenom a) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2019.

Schválený rozpočet celkom na rok 2019 predstavuje čiastku 2 195 439,– € v príjmových aj výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019 sa uvedená čiastka zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 213 346,73€ celkom na sumu 2 408 785,73 €.

V príjmovej časti rozpočet:

 • bežný sa zvyšuje o 43 508,92€,
 • kapitálový sa zvyšuje o 38 000€,
 • finančné operácie sa zvyšujú o 131 837,81€.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný zvyšuje o 13 647,73€,
 • kapitálový zvyšuje o 199 699€,
 • finančné operácie– bez zmeny.

Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 1/2019 hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie č.1/2019 schválené.

Starosta obce predložil poslancom na schválenie  použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO  vo výške 20 770,– €

spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky, starosta dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo použitie rezervného fondu podľa predloženého návrhu schválené.

 

K bodu č. 8 Žiadosť o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nizkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“.

Podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“ sa na obecnom zastupiteľstve preberalo na januárovom zasadnutí. Nízkouhlíkovú stratégiu vtedy predstavil Ing. Alexander Tokarčík, ktorý bol na zasadnutí prítomný. Uznesením č.10/1/2019 Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch schválilo Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia. Na predchádzajúcom zasadnutí ešte nebola známa výška celkových výdavkov a maximálna výška výdavkov na spolufinancovania,  bolo potrebné sa k tejto problematike vrátiť. Celková výška výdavkov na projekt predstavuje hodnotu 15 500,00 eur, čo je aj celková výška oprávnených výdavkov na projekt. Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov 5% je 775,00 eur. Kód výzvy v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená je OPKZP-PO4-SC441-2018-39.

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0 nehlasoval:0, bola výška spolufinancovania projektu Lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany vo výške 5%, čo je 775,00 eur z celkových oprávnených výdavkov na projekt schválená.

 

K bodu č. 9 – Žiadosť o prepis energií na obec Krakovany

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť Futbalového klubu Krakovany o prepis odberných miest a meradiel spotreby zemného plynu, elektriny a vody na obec Krakovany. Túto žiadosť FKK odôvodnil výrazným výpadkom finančných príjmov z organizovania diskoték, ktoré ročne klubu prinášali do rozpočtu cca 4000,- eur. Požiadavku podrobnejšie vysvetlil  poslanec Juraj Filo s tým, že ak by sa energie previedli  na obec,  futbalový klub by už nemusel v budúcnosti organizovať diskotéky. Bol by tým vykrytý výpadok financií. Na zasadnutie prišiel poslanec Lukáš Radoský. Poslanci sa k predloženému návrhu postupne vyjadrovali Ing. Michal Sedlák vyslovil súhlas s prepisom, Ing. Slavomír Ťupek súhlasil s upozornením aby nedošlo k plytvaniu energií. Ing. Peter Seitler mal pripomienku na zlý stav povrchu umelého trávnika. Poslanec Filo vysvetlil, že napriek prečesávaniu je stav trávnika taký aký je, nakoľko je už po životnosti. V prípade že bude vyhlásená nejaká výzva na obnovu umelého trávnika, určite sa zapoja, aby sa ihrisko dalo do poriadku. Ďalšie pripomienky zo strany poslancov už neboli. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol prepis energií futbalového štadióna na obec Krakovany schválený.  

 

K bodu č. 10 – Rôzne

Mandátna zmluva

Starosta obce predložil poslancom návrh zmluvy na vykonanie stavebného dozoru na stavbe „IBV Staré Konopisko – Krakovany“. Bližšie informácie o pokračovaní prác na projekte IBV Staré Konopisko podal poslanec Lukáš Radoský. Tiež vysvetlil poslancom potrebu stavebného dozoru. Poslanci k návrhu zmluvy nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbe “IBV Staré Konopisko“ s Petrom Bobekom, Dolné Dubové 76,  schválený.

 

Predbežný súhlas na zámenu pozemkov

PedDr. Vladimír Mihálik podal žiadosť o udelenie predbežného súhlasu na  zámenu pozemkov za účelom zarovnania hranice pozemku p.č. 167, parcela registra C, k.. Stráže, ktorej je spoluvlastníkom s manželkou Mgr. Helenou Mihálikovou. Podľa priloženého návrhu by sa zamieňalo 2+3,5 m2 vo vlastníctve PaedDr. Vladimíra Mihálika a manželky Mgr. Heleny Mihálikovej za 4 m2 ktoré vlastní Obec Krakovany.  Predbežný súhlas žiada, aby si mohol dať vyhotoviť geometrický plán.  K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov schválený.

 

Interpelácie

Mgr. Juraj Filo – navrhol vyzvať majiteľa budovy starého kina na údržbu budovy, nakoľko je v havarijnom stave a ohrozuje okoloidúcich občanov.

Ing. Slavomír Ťupek – upozornil na nefunkčný merač rýchlosti pri ZŠ, bude potrebné vymeniť batériu.

Kedy bude dokončený zberný dvor. Odpovedal starosta obce, že obec dostala dotáciu na druhú etapu, zberný dvor bude uvedený do prevádzky po ukončení druhej etapy výstavby. Na Školskej ulici je poprepádaný nový chodník.

Kedy sa začne s rekonštrukciou kultúrneho domu – odpovedal starosta, že prebieha kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Ing. Peter Seitler – požiadal o opravu cesty na ulici Hoštáky, hlasne pri napojení uličky od kultúrneho domu.

Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal v akom štádiu riešenia  je cyklochodník Piešťany – Vrbové.  Odpovedal starosta, že je to na dobrej ceste. V súčasnosti železnice vyzvali obce a samosprávne kraje, či majú záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na dlhodobo nevyužívaných železničných tratiach. Po tomto prieskume , ak nebude záujem o prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy, bude možné využívať železničnú trať aj na iné účely.  

Ing. Michal Sedlá informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá zasadala 27. marca 2019.  Stavanie mája  bude 1. mája, máj postavia hasiči hudobný produkciu zabezpečí  Borovienka, Oslava  Deň matiek po dohode   s Marekom Urbanom  bude na terase Pivárne u Notára 19. mája o 15,00 hod.  Nakoniec bol dohodnutý aj piatkový program na Župný festival. Predkapela 19,00 Madratz Vrbové, 20,30 Itcho Pčelár, 22,00-24,00 Slniečko. Navrhované vstupné na piatkový program 6€, v predpredaji 4€, vstupné na sobotu a nedeľu jednodňové vstupné 4€, Dvojdňové 6€ a trojdňové vstupné 10 €.

Hlasovaním za:8, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci interpelácie zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 11 Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. marca  2019

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 13/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku – Štefan Hornák
 5. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 6. Čerpanie rozpočtu za rok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie 1/2019 a použitie rezervného fondu
 8. Žiadosti o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“
 9. Žiadosť o prepis energií na obec
 10. Rôzne
 11. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 14/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Mihal Sedlák, Tibor Šurín

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 15/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 1/1/2019-12/1/2019 zo dňa 31. januára 2019

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 Žiadosť o osadenie žumpy na obecnom pozemku

Uznesenie č. 16/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Odkúpenie novovytvorenej  p.č. 293/15 podľa geometrického plánu č. 357/18, ktorý overila Ing. Eva Gonová na Katastrálnom úrade Piešťany dňa 11.6.2018.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 0

Proti: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

S konštatovaním, že obecné zastupiteľstvo odkúpenie pozemku p.č. 293/15 pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú neschválilo.

 

Uznesenie č. 17/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1 pred  rodinným domom č. 129/52, Dolná ulica Krakovany pre Štefana Hornáka a Denisu Hornákovú, Dolná ulica 406/4, Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler, Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Uznesenie č. 18/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540 0 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50 -150 000 178 765,50                                                   
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89 +150 000 169 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné príjmy 913 349 +45 711,23 1 006 251,23 +3 442,36 1 009 693,59    
Kapitálové príjmy 150 000 +175 178 940,50 +93 879,73 272 820,23    
Finančné operácie 0 0 169 171,89 0 169 171,89    
Príjmy spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena Návrh na 3. zmenu 3.zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89 0 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50 0 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39 0 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 4. zmenu 4. zmena Návrh na 5. zmenu 5. zmena    
Bežné výdavky 869 349 +48 787,23 973 609,12 +3 442,36 977 051,48    
Kapitálové výdavky 194 000 -2 901 380 754,50 +93 879,73 474 634,23    
Finančné operácie 0 0 0 0 0    
Výdavky spolu 1 063 349 +45 886,23 1 354 363,62 +97 322,09 1 451 685,71    

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Čerpanie rozpočtu za rok 2018 

Uznesenie č. 19/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu za rok 2018

Príjmy

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 913 349,00 1 009 693,59 1 004 996,28 4 697,31 100
Kapitálový rozpočet 150 000,00 272 820,23    273 177,23 -357,00 100
Finančné operácie 0,00 169 171,89 126 931,91 42 239,98 75
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 405 105,42 46 580,29 97

Výdaje

Názov schválený upravený čerpanie rozdiel Plnenie%
Bežný rozpočet 869 349,00 977 051,48 957 099,83 19 951,65 98
Kapitálový rozpočet 194 000,00 474 634,23    312 975,14 161 659,09 66
Spolu 1 063 349,00 1 451 685,71 1 270 074,97 181 610,74 87

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Uznesenie č.  20/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2019 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 1 034 798 +43 508,92 1 078 306,92
Kapitálové príjmy 1 101 759 +38 000 1 139 759
Finančné operácie           58 882 +131 837,81 190 719,81
Príjmy spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

 

  Rozpočet rok 2019  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 1 000 380 +13 647,73 1 014 027,73
Kapitálové výdavky 1 195 059 +199 699 1 394 758
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 2 195 439 +213 346,73 2 408 785,73

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 21/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

použitie rezervného fondu vo výške 27 431,08 € na obstaranie dlhodobého majetku:

 • dofinancovanie stavby – Zberný dvor TKO vo výške 20 770,– €
 • spoluúčasť na Rekonštrukcii kotolne ZŠ vo výške 6 661,08€

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 8 Žiadosť o NFP pre projekt s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Uznesenie č. 22/2/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie s  Názov projektu: „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v obci Krakovany“

Výška celkových výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 15 500,00 Eur

Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov – 5%: 775,00 Eur

Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

za: 7 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 9 Žiadosť o prepis energií na Obec Krakovany

Uznesenie č. 23/2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Prepis energií na futbalovom štadióne Krakovany  na obec Krakovany.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 10 Rôzne

Návrh zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbe IBV Staré Konopisko.

Uznesenie č. 24/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Uzatvorenie zmluvy na vykonávanie stavebného dozoru na stavbu IBV Staré Konopisko  – Krakovany s Petrom Bobekom – dozorná a realizačná činnosť, Dolné Dubové 76.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský,Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Žiadosť  PaedDr. Vladimíra Mihálika o predbežný súhlas na zámenu pozemkov na Veternej ulici

Uznesenie č. 25/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Predbežný súhlas pre PaedDr. Vladimíra Mihálika a Mgr. Helenu Mihálikovú na zámenu pozemkov na Veternej ulici , konečný súhlas bude schvaľovaný po predložení geometrického plánu.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 26/2/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský, Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Za: 8 (Filo, Fořt, Klinovský,  Radoský,Sedlák,  Seitler,  Šurín, Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. marca   2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková