Print Friendly, PDF & Email

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 31. januára 2019  v zasadačke OcÚ Krakovany

 Prítomní: podľa prezenčnej listiny                                 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Požitie rezervného fondu na investičné akcie
 6. Rozpočtové opatrenie č.5/2018
 7. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 8. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 9. Rôzne
 10. Záver                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh zmeny  programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver

K predloženej zmene  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bola zmena  programu zasadnutia obecného zastupiteľstva schválená.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Mareka Fořta. Poslanci tento návrh hlasovaním za:6,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3  – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 73/9/2018-83/9/2018 zo dňa 11. decembra  2018.

Uznesenie č. 73/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Zloženie sľubu poslanca
 3. Voľba overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021
 6. Voľba inventarizačných komisií
 7. Rôzne
 8. Záver – podané

Uznesenie č 74/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Slavomíra Ťupeka – podané

Uznesenie č. 75/92018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Pavla Klinovského a Ing. Michala Sedláka – podané.

Uznesenie č. 76/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 63/7/2018 -72/7/2018 zo dňa 25. októbra 2018 – podané

Uznesenie č. 77/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Schvaľuje

V zmysle §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programového rozpočtu v rozpočte obce pre rozpočtový rok 2019 a nasledujúce roky.

Finančný rozpočet bez programovej štruktúry Obce Krakovany na rok 2019 vo výške 2 195 439,– eur  v príjmových aj výdavkových položkách.

Príjmy                                                                                                  Výdavky

Druh rozpočtu Návrh  2019     Druh rozpočtu Návrh 2019  
Bežný rozpočet 1 034 798,-     Bežný rozpočet 1 000 380,-  
Kapitálový rozpočet 1 101 759,-     Kapitálový rozpočet 1 195 059,-  
Finančné operácie 58 882,-     Finančný rozpočet 0  
SPOLU 2 195 439,-     SPOLU 2 195 439,-  

B/Berie na vedomie

Finančný rozpočtu bez programovej štruktúry  Obce Krakovany na roky 2020-2021.

PRÍJMY                                                           VÝDAVKY

Druh rozpočtu Návrh 2020

 

Návrh 2021

 

  Bežný rozpočet 1 047 642 1 057 642
Kapitálový rozpočet 0 0
Finančné operácie 27 129 46 782
SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

Druh rozpočtu Návrh 2020 Návrh 2021
Bežný rozpočet 1 024 771 1 054 424
Kapitálový rozpočet 50 000 50 000
Finančné operácie 0 0
        SPOLU 1 074 771 1 104 424

 

 podané

 

   Uznesenie č. 78/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Inventarizačné komisie:

 

Ústredná inventarizačná komisia

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský, Oľga Rusnáčeková    

Čiastkové inventarizačné komisie (totožné s inventúrnymi komisiami):

Komisia pre obecný úrad (objekty: správa obecného úradu, požiarna zbrojnica, kaviareň, kaderníctvo, dom smútku, futbalový klub)

Predseda: Pavel Klinovský  členovia: Ing. Slávka Kotulová, Vladimír Zeman,. Ing. Peter Seitler

Komisia pre sklad CO

Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: PhDr. František Klinovský, Vladimír Zeman, 

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu

Predseda: Ing. Michal Sedlák  členovia: Mgr. Juraj Filo, Silvia Bartáková, Ing. Galbavá – knihovníčka  

Komisia pre školské zariadenia a zariadenie opatrovateľskej služby

Predseda: Marek Fořt, členovia:  riaditeľky zariadení: Andrea Štefanková – materská škola, Mgr. Eva Seitlerová – základná škola a školský klub, Jana Daňková – školské jedálne v MŠ a ZŠ, Mgr. Jana Lajchová – zariadenie opatrovateľskej služby, Slavomír Ťupek, Tibor Šurín

Vyraďovacia komisia (totožná s likvidačnou):

Predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Mgr. Lukáš Radoský,  Oľga Rusnáčeková

Inventarizácia bude prebiehať v čase od 15.12.2018 do 29.1.2019.

Fyzická inventúra 15.12.2018 – 31.12.2018, dokladová inventúra 1.1.2019-29.1.2019 – podané

Uznesenie č.  79/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/Určuje

Plat starostu

V súlade so základnou právnou úpravou pracovných a platových nárokov starostu obce zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v novej úprave zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov patrí starostovi od 1.12.2018 plat podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok  2017 vo výške 954,- eur.

 • v zmysle § 4 ods. 1, cit. Zákona sa mzda násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov

2,20 x 954,- eur = 2098,80 eur

 • táto mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá hore: 2099,- eur
 • v zmysle §4 ods. 2 plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v §3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z.. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.

B/Schvaľuje

navýšenie základnej mzdy starostu o 40 % s účinnosťou od 11.12.2018 – podané

Uznesenie č. 80/9/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Preplatenie dovolenky starostovi obce za rok 2018 – 15 dní – podané

Uznesenie č. 81/9/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Stanovenie kompetencie starostu vykonávať zmeny v bežnom rozpočte – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného bežného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky – podané

Uznesenie č. 82/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri ZŠ v zložení 

Marek Fořt , Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín

Zástupcov poslancov OZ do Rady školy pri MŠ v zložení:

Ing. Slavomír Ťupek, Mgr. Juraj Filo, Tibor Šurín – podané

Uznesenie č. 83/9/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Vzdanie sa odmeny poslanca a člena komisie obecného zastupiteľstva Krakovany  Mareka Fořta – podané

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Poslanec Tibor Šurín požiadal o zaslanie štúdie na lokalitu Staré Konopisko

Poslanec Ing. Peter Seitler – príprava na výstavbu telocvične na tenisovom kurte.

Poslanec Ing, Slavomír Ťupek

– upraviť nástenku na chodbe obecného úradu

-zverejňovať zasadnutie obecného zastupiteľstva na internete

-vymeniť prvky na detskom ihrisku, niektoré sú už dosť zastarané a aj poškodené

-kontejnery na tetrapaky – lepšie označenie sú označené ako kartónové obaly

-dopravné značenie nový pasport bude schvaľovať ODI Trnava

– požiadať Povodie Váhu o vyčistenie koryta pri strážovskom obchode – odpovedal starosta obce, že Povodie Váhu nemá na vyčistenie financie.

-most pri čističke, je to v riešení bol vypracovaný statický posudok

Poslanec Mgr. Juraj Filo upraviť chodník k Strážovskej ulici napojenie chodníka na cestu.

Poslanec Marek Fořt skúsiť urobiť prepočet či by sme mohli túto službu objednať si u niekoho iného a hlavne zistiť záujem aj z druhej strany – podané

 

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák

Starosta obce prečítal žiadosť Štefana Hornáka a Denisy Hornákovej na odkúpenie pozemku vo veľkosti 29 m2, parcela č.293/15, k.ú. Krakovany, ktorá bola geometrickým plánom č. 357/2018 odčlenená z obecnej parcely č. 293/1, k.ú. Krakovany. Na vysvetlenie požiadavky vystúpila pani Denisa Hornáková. Poslancov oboznámila zo skutočnosťou, že pri kúpe domu boli zavedený tým, že im bolo povedané že k domu patrí aj predzáhradka. Z toho dôvodu si do tohoto  priestoru premiestnili  elektromer, umiestnili tam žumpu. Po čase, keď si dali zhotoviť geometrický plán zo zameraním skutočného stavu rekonštruovaného domu zistili, že predzáhradka je umiestnená na obecnom pozemku. Z toho im vznikol problém, že bod pripojenia, elektromer,  je na cudzom pozemku a banka  im nechce uvoľniť finančné prostriedky. Preto si podali už opakovanú žiadosť, nakoľko predchádzajúce obecné zastupiteľstvo ich prvú žiadosť zamietlo. Na návrh predsedu finančnej komisie Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva budú žiadosťou opätovne zaoberať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdral sa hlasovania:0, nehlasoval:0 poslanci žiadosť Štefana Hornáka a Denisy Hornákovaej o odkúpenie parcely č. 293/15, k.ú. Krakovany o výmere 29 m2 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5 –Plán činnosti kontrolóra obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018.

Kontrolórka obce sa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ospravedlnila z dôvodu choroby. Plán činnosti kontrolóra  na prvý polrok 2019 aj Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 bola poslancom rozposlaná elektronicky spolu s pozvánkou. Na zasadnutí sa už nečítali. K predloženým materiálom poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať za Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2019 schválený.

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 6 –Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č. 1

Starosta obce prečítal žiadosť pani Anny Demkovej na predĺženie nájmu na byt č. 1. Nájomná zmluva pani Demkovej končí 28. februára 2019. Byt bol prenajatý na tri roky. Poslanec Ing. Slavomír Ťupek navrhol predĺžiť nájomný byt č.1 pre pani Annu Demkovú o ďalšie tri roky, čo je od 1.3.2019 do 28.2. 2022. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo predĺženie nájmu na byť č. 1 pre pani Annu Demkovú do 28.2.2022 schválené.

 

K bodu č. 7  –Rôzne

 • Mandátna zmluva

Starosta obce predložil poslancom návrh Mandátnej zmluvy, ktorá by mala byť uzavretá so spoločnosťou Stavmix, s.r.o, M.R.Štefánika 196/19,  Vrbové, ktorá bude pre obec zabezpečovať inžiniersku činnosť pre vydanie Stavebného a kolaudačného povolenia na stavbu „IBV Staré Konopisko – Krakovany.“ Celková odmena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na 1500,- eur. K predloženému návrhu zmluvy poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol návrh Mandátnej zmluvy so spoločnosťou STVMIX, s.r.o. na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného

rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko – Krakovany“ schválený.

 • Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve RRAH

Starosta obce predložil poslancom Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve – Projektový manažment , ktorá bola uzatvorená s Regionálnou a rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec – Piešťany  1.6.2018.

Predmetom zmluvy bolo poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, spracovanie pravidelných monitorovacích správ pre projekty v realizácii ako aj po realizácii. Dohodnutá cena za služby bola 480,- eur/ mesačne. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 31.1.2019.  V dodatku sa upravuje doba trvania zmluvy. To znamená, že dodatok sa uzatvára na dobu určitú od 1. februára 2019 do 31. decembra 2022. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. Poslanci k predloženému návrhu nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol dodatok č.1 k rámcovej zmluve – Projektový manažment schválený.

 • Dofinancovanie MŠ

 Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol pozvaný pán Tokarčík, ktorý pre obec vypracovával Monitorovaciu správu na Materskú školu k projektu Zníženie energetickej náročnosti  MŠ Krakovany, kde obec získala finančné prostriedky. Základom projektu bolo zavedenie fotovoltiky, ale energia, ktorá sa vyrobí nemôže sa odovzdať do verejnej siete. Pán Tokarčík poslancom podrobne vysvetlil, aký je súčasný stav, čo bolo zistené monitorovaním funkčných zariadení a ako treba postupovať, aby boli naplnené požiadavky projektu a bola docielená požadovaná úspora. Na zasadnutie prišiel poslanec Tibor Šurín.  Na výmenu kotlov a ostatných zariadení s ktorými by sa docielili požadované hodnoty bola vyčíslená na cca 40 000,- eur. Táto skutočnosť je nevyhnutná, aby sa dodržali merateľné ukazovatele nenávratného finančného príspevku.  Starosta obce dal hlasovať za dofinancovanie materskej školy  v celkovej výške cca 40 000,- eur. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Fořt, Šurín), nehlasovl:0, bolo dofinancovanie materskej školy Krakovany vo výške 40 000,- eur na dodržanie merateľných ukazovateľov  pre prvú monitorovaciu správu k NFP 310040A169 schválené.

Pán Tokarčík ďalej informoval poslancov o ďalších možnostiach získavania finančných prostriedkov na obecné budovy. Jedným z hlavných programov je NUS  – nízkouhlíková stratégia.  Do projektu NUS spadajú správa budovy ktoré obec vlastní, ako ich spravuje a ako dokáže znížiť náklady na ich prevádzku, stav obyvateľstva, čo obec dokáže urobiť pre občanov, jedným z projektov bolo aj zadržiavanie podzemnej vody, ktorej je veľmi málo.

Starosta obce dal hlasovať za  vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia. Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehasoval:0, bolo vypracovanie a podanie žiadosti na NUS schválené.

 • Diskotéky

Starosta opäť otvoril dlhodobú záležitosť organizovanie diskoték v obci. Po každej diskotéke sa hromadia sťažnosti nespokojných obyvateľov žijúcich v bezprostrednej blízkosti kultúrneho domu a jeho okolí.  Aj po poslednej Štefanskej diskotéke sa rozšírila búrlivá diskusia na sociálnych sieťach. Do diskusie sa zapojil  predseda kultúrnej komisie, Ing. Michal Sedlák a navrhol ako jedno z možných riešení rozmiestnenie kamerového systému v okolí kultúrneho domu. Vzhľadom k tomu, že organizátor nemá dosah na to, čo sa deje vonku. Organizátor zodpovedá iba za  to čo sa deje v priestoroch kultúrneho domu. Poslanec Marek Fořt dal návrh aby sa hlasovalo za zrušenie diskoték. Proti tomu vystúpil poslanec Mgr. Juraj Filo, ktorý bol proti zrušenie diskoték. Komentoval, že všetci poškodení dostali finančné vyrovnanie škody od usporiadateľov, a kto nedostal peniaze, bola mu škoda odstránená vyčistením zo strany usporiadateľov. Ani jeden z poškodených občanov nepodal trestné oznámenie na políciu, že mu bola spôsobená nejaká škoda na majetku. Všetci sa obrátili len na starostu obce, alebo písali na sociálnych sieťach.  Poslanec Filo upozornil, že zrušením zábav môžu nastať existenčné problémy futbalového klubu. Prostriedkov je stále málo, a keď sa zrušia diskoték príjem klubu ešte klesne. Kultúrna komisia by mala vypracovať správu v ktorej zadefinuje na aké účely je možné používať kultúrny dom a túto správu predloží na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanec Sedlák navrhol vyriešiť dofinancovanie klubu, a potom nebude potrebné zábavy organizovať.  Navýšenie dotácie by predstavovalo asi štyri tisíc eur. Jedným z riešení je aj  prepis energií na obec, ktorých ročný náklad je vo výške cca 4 000,- eur.    

Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na konečnom riešení, že v dôsledku začatia rekonštrukcie kultúrneho domu sa v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia. Po dokončení rekonštrukcie kultúrna komisia vypracuje poriadok využiteľnosti kultúrneho domu, ktorý predloží obecnému zastupiteľstvu.  Hlasovaním za:7, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci tento  záver zobrali na vedomie.

 

Interpelácie

 • Slavomír Ťupek navrhol, aby sa na informačných kanáloch obce zverejnila rekonštrukcia kultúrneho domu a z toho dôvodu sa v kultúrnom dome nebudú organizovať žiadne akcie.
 • Marek Fořt sa pýtal, kedy bola podávaná žiadosť na rekonštrukciu autobusových zastávok na VUC, aby sa mohol na to informovať priamo v Trnave.

Požiadal pána Ťupeka, aby bližšie informoval poslancov o výzve, ktorú poslancom preposielal emailom.

 • Slavomír Ťupek informoval poslancov o výzve, ktorú vyhlásil Trnavský samosprávny kraj. Do výzvy sa môžu zapojiť Občianske združenia alebo fyzické osoby. O prostriedky na projekt nemôže žiadať obec. Je to novinka. Na piešťanský okres bolo vyčlenených 28 000,- eur. Projekt posudzuje komisia, a keď ho komisia schváli predkladateľ si tento projekt musí aj verejne obhájiť. Potom sa za obhájené projekty verejne hlasuje. Každý kto sa do hlasovania zapojí musí hlasovať za tri projekty. Hlasovanie sa robí cez webovú stránku. Chce využiť túto šancu a podať projekt na zakúpenie nového kolotoča na detské ihrisko.

Pri spracovaní vývozného kalendára, zistil, že sú veľké odstupy medzi jednotlivými vývozmi separovaného odpad, hlavne plastov. Reagoval starosta obce, že harmonogram vývozu určuje vývozca Marius Pedersen a obec to nedokáže ovplyvniť.

 • Michal Sedlák informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie na ktorej sa riešili už prípravy župného festivalu, ktorý sa tento rok z dôvodu rekonštrukcie KD bude konať na futbalovom ihrisku, presnejšie na tréningovej ploche. Z toho vyplynulo aj riešenie parkovania, na základe toho požiadal predsedu družstva aby na určitú plochu zasial takú plodinu, ktorú by do konania festivalu mohol aj pozberať. Na komisii sa riešili aj ostatné akcie, ktoré obec organizuje v priebehu roka a určili vhodné priestory na ich konanie. Riešilo sa či bude aj piatkový program a koho na program pozvať. V akých financiách sa  hýbať. Poslanci sa nakoniec dohodli, aby sa hľadala skupina do max. výšky 3000 eur.
 • Peter Seitler vianočné ozdoby na Školskej ulici prestávajú svietiť. Odvodnenie na Strážovskej ulici, n začiatku ulice stojí voda.
 • Juraj Filo – názvy ulíc Hoštáky doplniť, a treba dať aj na Mlynské smerovky, aby kuriéri vedeli.
 • Slavomír Ťupek ako to vyzerá s hnojiskom, odpovedal starosta obce, Združenie na zber a triedenie odpadu odkúpilo pozemky pod kompostoviskom a teraz vyvolalo stretnutie s predstaviteľmi družstva. Združenie podalo žiadosť o NFP, nakoľko stavba spĺňa potrebné normy, určené na tento účel.

 

K bodu č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 31. januára 2019

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 1/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Zmenu program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák
 5. Plán činnosti kontrolór obce na 1. pol rok 2019, Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018
 6. Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.1
 7. Rôzne
 8. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský,  Sedlák, Seitler,   Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 2/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Mareka  Fořta.

 

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za:6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení

Uznesenie č. 3/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 73/9/2018 -83/9/2018 zo dňa 11. decembra 2018

Celkový počet poslancov: 9(Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č.4 Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Hornák

Uznesenie č. 4/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie pozemku parcela č. 293/15, k.ú. Krakovany  o výmere 29 m2, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená z obecnej parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na návrh predsedu finančnej komisie Mgr. Juraja Filu sa poslanci dohodli, že sa pôjdu pozrieť priamo na miesto, aby videli skutočný stav a na základe toho sa na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva budú žiadosťou opätovne zaoberať.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Za: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 a Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Uznesenie č. 5/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na 1. polrok 2019

Berie na vedomie

Správu o činnosti kontrolóra za rok 2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č. 1

Uznesenie č. 6/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Predĺženie nájmu na byt č. 1 pre Annu Demkovú, Námestie Sv. Mikuláša 406/4, Krakovany  do 28.2.2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7 – Rôzne

 • Mandátna zmluva

Uznesenie č.  7/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou STAVMIX s.r.o. M.R.Štefánika 196/19, Vrbové,  na inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu „IBV Staré Konopisko- Krakovany“

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 8/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Uzatvorenie dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve  – Projektový manažment so spoločnosťou Regionálna a rozvojová agentúra Trnava – Hlohovec-Piešťany do 31.12.2022

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 6  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

za: 6 (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 9/1/2019

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Dofinancovanie MŠ vo výšky 40 000 €, na dodržanie merateľných  ukazovateľov NFP 310040A169 „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch“,

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáček1ová, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

za: 5 (Filo, Klinovský, Sedlák, Seitler,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 2 (Fořt, Šurín)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 10/1/2019

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Vypracovanie a podanie žiadosti na projekt NUS – Nízkouhlíková stratégia.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 11/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Informáciu, že po odovzdaní kultúrneho domu ako staveniska sa v kultúrnom dome v roku 2019 nebudú konať žiadne kultúrne podujatia.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 12/1/2019

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Fořt, Klinovský, Radoský, Rusnáčeková, Sedlák, Seitler,  Šurín, Ťupek)

Prítomných: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Za: 7  (Filo, Fořt, Klinovský, Sedlák, Seitler, Šurín,  Ťupek)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  31. januára  2019

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková