OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

Zápisnica zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch konaného dňa 28. júna 2018  v zasadačke OcÚ Krakovany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver                                                                                                                    

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PhDr. František Klinovský. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce predložil návrh programu zasadnutia

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver

K predloženej  programu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za program hlasovať. Hlasovaním za:5, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bol  program zasadnutia obecného zastupiteľstva schválený.

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice zo  zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Jozefa Štefanku a Mareka Urbana.  Poslanci tento návrh hlasovaním za:5,  proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, schválili.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Milan Jurda. Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 25/3/2018-32/3/2018 zo dňa 25. mája  2018.

Uznesenie č. 25/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Chodník Školská ulica – úprava rozpočtu
 5. Rámcová zmluva s RRAH
 6. Zmluva o dielo Monitoring MŠ
 7. Zmena UPO – Cintorín Stráže, Reklamný panel, Cyklochodník Piešťany-Vrbové
 8. Záver – podané

Uznesenie č. 26/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice Ľuboša Sucháňa a Tibora Šurína – podané

Uznesenie č 27/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 9/2/2018-24/2/2018 zo dňa 13.4.2018 – podané

Uznesenie č. 28/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

 1. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a) Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.
  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000
Finančné operácie 0 0 0
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000
Finančné operácie 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349

-podané

Uznesenie č.  29/3/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie Rámcovej zmluvy  s Regionálnou rozvojovou agentúrou Trnava – Hlohovec, Piešťany so sídlom Jarmočná 3, Hlohovec na projektový manažment – poradenstvo zo štrukturálnych fondov, tuzemských grantových a dotačných schém, spracovať v prípade požiadavky objednávateľa žiadosti o nenávratné finančné príspevky, spracovať pravidelné monitorovacie správy pre projekty objednávateľa v realizácií, ako aj projekty po realizácií. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1.6.2018 do 31.1.2019 za cenu 480,- eur s DPH/mesačne. Cena celkom od 1.6.2018 do 31.1.2019 je 3840,- eur – podané

Uznesenie č. 30/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Podpísanie zmluvy o dielo s Environmentálnou energetickou agentúrou, n.o. Levočská 12, Prešov na zhotovenie energetickej bilancie úspor a  následné vypracovanie monitorovacích správ po dobu 5 rokov, pre projekt Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch s kódom v ITMS2014+: 310041A169. Cena diela je 5000,- eur s DPH – podané

Uznesenie č. 31/3/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Zadanie vypracovanie zmeny UP obce Krakovany č. 13/2018, ktorý zahŕňa:

 • Rozšírenie cintorínu Stráže na parcelách 614/2, 621, 620, 624, 627/6, k.ú Stráže.
 • Umiestnenie reklamného billboardu na parcele č.332/4, k.ú. Stráže
 • Zapracovanie cyklotrasy Piešťany Vrbové – podané

Uznesenie č. 32/3/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Juraj Filo – požiadal o výsadbu nových stromov na futbalovom štadióne v Krakovanoch.

Daniela Piscová  – navrhla výsadbu stromov na novej Južnej ulici smerom na Maracanu, kde  by mohla vzniknúť pekné  zelené stromoradie – podané

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 4  – Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu

Kontrolórka obce v stručnosti oboznámila poslancov so Záverečným účet Obce Krakovany za rok 2017. Rozobrala niektoré položky rozpočtového hospodárenie za rok 2017. Zapisovateľka prečítala Správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 v ktorej audítorka  konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krakovany k 31. decembru 2017 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci je k uvedenému dátumu  v súlade so zákonom o účtovníctve.  Kontrolórka obce, Ing. Elena Podmaková  predniesla Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017. V závere konštatovala, že záverečný účet Obce Krakovany je spracovaný  v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 citovaného  zákona. V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy kontrolórka odporúča  obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu Obce Krakovany za rok 2017 výrokom – celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Poslanci k Záverečnému účtu Obce Krakovany za rok 2017 nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za:6, proti :0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol záverečný účet obce za rok 2017 a prebytok rozpočtu na tvorbu rezervného fondu schválený bez výhrad a Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 5Výročná spáva obce za rok 2017

Výročnú správu obce dostali poslanci v materiáloch v elektronickej podobe. Na zasadnutí sa už nečítala.  Výročná správa kopíruje ekonomické ukazovatele záverečného účtu doplnená o smerovanie obce a demografické údaje o obyvateľoch, zamestnancoch  a podobne. Výročná správa sa berie na vedomie. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, poslanci Výročnú správu obce za rok 2017 a Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe zobrali na vedomie. 

 

K bodu č. 6 – Rozpočtové opatrenie č.2/2018

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 predniesla Ing. Elena Podmaková, vysvetlila poslancom presuny na jednotlivých položkách. RO vypracovala Ing. Slávka Kotulová.    

Schválený rozpočet celkom na rok 2018 predstavuje čiastku 1 063 349,– € v príjmových aj vo výdavkových položkách.  Celkový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 uvedená čiastka zostáva bez zmeny v príjmových aj výdavkových položkách celkom 1 063 349 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 sa uvedená čiastka zvyšuje o 245 128,39 v príjmových aj výdavkových položkách na sumu 1 308 477,39 €.

V príjmovej časti sa rozpočet:

 • bežný – zvyšuje o 47 191€,
 • kapitálový – zvyšuje o 178 765,50,
 • finančné operácie – zvyšujú o 19 171,89€.

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

 • bežný– zvyšuje o 55 472,89€,
 • kapitálový – zvyšuje o 189 655,50€,
 • finančné operácie– bez zmeny.

 K predloženému návrhu rozpočtového oparenia č.2/2018 poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bolo rozpočtové opatrenie 2/2018 schválené.

 

K bodu č. 7 – Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany bol vypracovaný v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Poslancom bol doručený elektronicky, na zasadnutí sa už nečítal. K predloženému dokumentu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bol Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany schválený.  

 

K bodu č. 8 – Rôzne

-Starosta obce prečítal žiadosť pána Pavla Valu, bytom M. Bela 4752/44 Piešťany o povolenie umiestnenie žumpy na obecnom pozemku p.č. 293/1, k.ú. Krakovany,  pred rodinným domom na Dolnej ulici č. 153/4 v Krakovanoch.  K predloženej žiadosti poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0 bolo umiestnenie žumpy na obecnej parcele schválené.

– Zapisovateľka Emília Knošková prečítala žiadosť manželov Štefana Hornáka a Denise Hornákovej o odkúpenie pozemku vo veľkosti 29 m2, parcela č.293/5, vytvorenej z parcely č. 293/1 k.ú. Krakovany. Na parcele je umiestnená žumpa. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na závere, že nesúhlasia s odpredajom uvedeného pozemku p.č. 293/5. Rovnaký postup bol vo všetkých prípadoch v obci, že pozemok pod žumpu sa  nepredával, len sa dával súhlas na umiestnenie žumpy na obecnom pozemku.

Starosta obce dal hlasovať za neschválenie odpredaja časti obecného pozemku. Hlasovaním za: 4, proti:0, zdržal sa hlasovania:2 (Jurda, Urban) obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť pána Štefana Hornáka  a Denise Hornákovej.

-Starosta obce prečítal poslancom list, ktorý bol doručený na obecný úrad 28.6.2018 od pani Mgr. Miroslavy Kuracinovej Valovej PhD., Hurbanova 13, Trnava. Pani Kuraconová predložila poslancom návrh na pomenovanie novej ulice v obci Krakovany menom prof. Vincenta Sedláka, ako Ulica Vincenta Sedláka. Ide o PhDr. Vincenta Sedláka, CSc., ktorý sa narodil v Krakovanoch 2.12.1930 a zomrel 20.1.2009 v Bratislave. Pôsobil na Trnavskej univerzite od jej založenia v roku 1992 až do svojej smrti.  Túto informáciu poslanci hlasovaním za:6, proti:0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, zobrali na vedomie. 

Interpelácie poslanci

-Mgr. Juraj Filo osloviť firmy pri chodníku do Trebatíc na vykosenie buriny. Keď sa bude robiť cesta na Ulici k Spúšťu, či by sa dala urobiť aj cesta na Mlynskej ulici smerom k Hotárovým.

 

K bodu č. 9– Záver

Starosta poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA v Krakovanoch prijaté dňa 28. júna  2018

 

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia

Uznesenie č. 33/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Schvaľuje

Program  zasadnutia OZ

 1. Otvorenie zasadnutia,
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu
 5. Výročná správa obce za rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2018
 7. Komunitný plán sociálnych služieb
 8. Rôzne
 9. Záver

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský ,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0 

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 33/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Určuje

Overovateľov zápisnice  Jozefa Štefanku a Mareka Urbana

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 5 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Uznesenie č 34/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 25/3/2018-32/3/2018 zo dňa 25.5.2018

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda,  Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 4 – Záverečný účet obce za rok 2017, stanovisko HK k záverečnému účtu

Uznesenie č. 35/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/schvaľuje

Prebytok rozpočtu v sume 50 970,07 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 19 463,59 EUR navrhujeme použiť na:

– tvorbu rezervného fondu vo výške 31 506,48 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 1 618,68 EUR, navrhujeme použiť na :

– tvorbu rezervného fondu vo výške 1 618,68 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 33 125,16 EUR.

B/Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017.
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 5 – Výročná správa obce Krakovany za rok 2017

Uznesenie č.  36/4/2018

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

 1. Výročnú správu za rok 2017
 2. Správu audítora k individuálnej účtovnej závierke a Výročnej správe

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 6- Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Uznesenie č. 37/4/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

2.zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2018 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. a), b) a c), Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné príjmy 913 349 0 913 349 +47 191 960 540
Kapitálové príjmy 150 000 0 150 000 +178 765,50 328 765,50
Finančné operácie 0 0 0 +19 171,89 19 171,89
Príjmy spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39

 

  Rozpočet rok 2018  Návrh na 1. zmenu 1. zmena Návrh na 2. zmenu 2. zmena
Bežné výdavky 869 349 0 869 349 +55 472,89 924 821,89
Kapitálové výdavky 194 000 -40 000 +40 000 194 000 +189 655,50 383 655,50
Finančné operácie 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 1 063 349 0 1 063 349 +245 128,39 1 308 477,39

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 7- Komunitný plán sociálnych služieb

Uznesenie č. 38/4/2018

Obecné zastupiteľstvo k Krakovanoch

Schvaľuje

Komunitný plán sociálnych služieb obce Krakovany na roky 2018-2023.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval:  0

 

K bodu č. – Rôzne

Uznesenie č. 39/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

Schvaľuje

Žiadosť pána Pavla Valu, bytom M. Bela 4752/44 Piešťany o umiestnenie septiku  na obecnej  parcele č. 293/1, k.ú. Krakovany pred domom č. 153/4 na Dolnej ulici.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 40/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

neschvaľuje

Žiadosť pána Štefana Hornáka a Denisy Hornákovej, bytom Dolná ulica č. 404/74, Krakovany o odkúpenie časti obecné pozemku p.č.293/15 o výmere 29m2, odčlenenej z p.č. 293/1, k.ú. Krakovany

Postupovalo sa tak, ako v predchádzajúcich prípadoch, že pozemky pod žumpu sa nepredávali, ale  sa dával súhlas na jej umiestnenie.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 4 (Filo,  Piscová,  Štefanka, Šurín, )

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:2 (Jurda Urban)

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 41/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Návrh na pomenovanie ulice menom Ulica Vincenta Sedláka.

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 42/4/2018

Obecné zastupiteľstvo Krakovany

berie na vedomie

Interpelácie poslancov

Celkový počet poslancov: 9 (Filo, Jurda, Klinovský P.,  Piscová, Radoský, Sucháň, Štefanka, Šurín, Urban)

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Za: 6 (Filo, Jurda, Piscová,  Štefanka, Šurín, Urban)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

V Krakovanoch  28. júna  2018

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková