Print Friendly, PDF & Email

Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany 

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území  Stráže č.j.  POD-S2018/00138

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany  alebo elektronicky na adresu: krakovany@krakovany.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Pavol Urban, Zelená 432/2, Trebatice

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej v k. ú. Stráže, v  zastavanom území obce Krakovany, mimo lesného pôdneho fondu  –  5 ks orechy a 1 ks topoľ s obvodom kmeňov od 123 cm -180 cm vo výške 130 cm nad zemou,  nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc. č. 500/147  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je vo vlastníctve  Pavla Urbana, v zmysle ust. § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dôvod výrubu: Dreviny zasahujú do prístupovej komunikácie k prevádzke stroj. Výroby firmy IMPP.

Správne konanie začalo dňa: 12. februára 2018

Zverejnené dňa: 12.februára 2018

Zodp.: Ing. Oľga Galbavá