Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 textová časť rozpočtu na roky 2014 - 2016

 

návrh finančného rozpočtu 2014 - 2015,16 (výdavky)

 

 návrh finančného rozpočtu 2014 - 2015,16 (príjmy)

 

 Všeobecne záväzné nariadenie 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany

 

 sadzobník cien platný od 1.1.2013 - príloha k VZN č. 6/2009 (o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch)

 

 Všeobecne záväzné nariadenie 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 programový rozpočet na roky 2013 - 2015

 

 rozpočtový harmonogram na roky 2013 - 2015

 

 stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012-15

 

 návrh finančného rozpočtu 2013 - 2015 (výdaje)

 

 návrh finančného rozpočtu 2013 - 2015 (príjmy)

 

 Všeobecne záväzné nariadenie 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení (návrh)

 Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Krakovany (návrh)   Príloha č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2012 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (návrh)

 Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2012 Zásady nakladania s majetkom obce Krakovany (návrh)

 Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2012 o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 Výročná správa obce Krakovany za rok 2011

 Záverečný účet obce Krakovany za rok 2011 (príloha2) - porovnanie čerpania výdavkov za roky 2010 a 2011

 Záverečný účet obce Krakovany za rok 2011 (príloha 1) - plnenie rozpočtového programu obce za rok 2011

 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Krakovany za rok 2011

 Záverečný účet obce Krakovany za rok 2011

 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012

 Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o čistote obce a verejnom poriadku

 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o spôsobe označovania platby miestnej dane a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012

 finančný rozpočet 2012 - 2014 - príjmy

 

 programový rozpočet 2012 - 2014 obsiahly  stručnejší  najstručnejší

 

 programový rozpočet 2012 - 2014 textová forma 

 

 stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2012

 Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení hrobových miest v k.ú. Krakovany 

 Záverečný účet obce Krakovany za rok 2010

 Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2011

 Rozpočet obce na rok 2011- príjmy

 Rozpočet obce na rok 2011- výdavky

 Všeobecne záväzné nariadenie o likvidácii odpadov na území obce Krakovany

 Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch

 Rozpočet obce na rok 2010

 Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností na rok 2010

 Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok štadióna a detského ihriska

 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy na žiaka 2010

 Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu

 Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 Všeobecne záväzné nariadenie o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

 Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia

 Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách obce Krakovany

 Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií

 Všeobecne záväzná vyhláška obce Krakovany  o zrušení hrobových miest na cintorínoch katastrálnych území obce Krakovany

  Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch

 Všeobecne záväzné nariadenie o poriadku pre pohrebiská obce Krakovany

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 Všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch

 Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany